دانلود مقاله بررسی رفتاردینامیکی قلب راکتورتحقیقاتی تهران درهنگام وقوع زلزله

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

1مقدمه

در راکتورهاي هستهاي، شناسایی سازهها و اجزاییکه تحت بارگذاري زلزله دچار آسیب میشوند، ضروري است. روند انجام کار به طور معمول یا با استفاده از تحلیلها و شبیهسازيها صورت میپذیرد یا به کمک انجام آزمایش مشابه با واقعیت و مقایسه با آزمایشات قبلی انجام میشود.

مدلهاي ریاضی بسیاري به منظور پیشبینی رفتار دینامیکی یک ساختار صورت پذیرفته است. در بین آنها دو مدل همگن ارائه شده توسط [1] Schumann و [2] Brochard به طور گسترده استفاده میشوند. با این وجود، همانطور که [3] Zhang بیان کرده است، هر دو مدل به صورت دوبعدي میباشند. [4-5] Zhang یک مدل سه-بعدي همگن را پیشنهاد نموده است. Kayvani و همکارانش [6] با استفاده ازروش اجزاء محدود1 سهبعدي و بکارگیري مدل طیفی، ساختمان سایت یک راکتورتحقیقاتی 20 مگاواتی را در استرالیا مورد بررسی قرار دادهاند. شرکت معتبر [7] INVAP درمطالعهاي محفظه کندکننده راکتورتحقیقاتی OPAL را در هنگام وقوع زلزله تحلیل نموده است. Forasassi و [8] Frano با استفاده از همین روش، تحلیل تنشی یک راکتوراز نوع مقیاس کوچک را


Finite Element Method (FEM)

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


در اثر بارهاي زلزله انجام دادهاند. از میان رویکردهاي صحیح موجود، رویکرد استفاده از روش اجزاء محدود در عمل بیشترین کاربرد را دارد. استفاده از این روش بستگی به اجزاي ساختار و مدل اجزاء محدود آن دارد.

یکی از رویکردهاي شبیهسازي حرکت زمین استفاده از مقداري مشابه با واقعیت و درنظرگرفتن مقیاسی از آن است تا بتوان به اتفاق مورد نظر دست یافت. معمولترین روش بکارگرفته شده، مقیاسی نسبت به بالاترین شتاب زمین2 میباشد؛ اگرچه این روش تنها روش موجود نمیباشد .[9]


شکل .1 مدلازي قلب راکتور تحقیقاتیِ تهران

در شرایط وقوع حادثهاي مانند زلزله در راکتور تحقیقاتی تهران، پیشبینی نحوه تغییر شکل اجزاء و ساختار تشکیل دهنده قلب نقش بسیار مهمی در جلوگیري یا به حداقل رساندن آسیبهاي ناشی از آن دارد. همچنین استفاده ازروش اجزاء محدود به عنوان ابزاري درتحلیل تنشی چنین سیستمهایی درصنعت هستهاي پیشرفت روزافزون داشته است که در این پروژه محاسبات مربوط به توزیع تنش و کرنش در قلب راکتور با استفاده از این ابزار محاسباتی انجام میشود. درابتدا مدل سهبعدي که شامل قلب و استخر راکتور است با استفاده از نرمافزار SolidWorks مدلسازي (شکل (1 و سپس شرایط بارگذاري زلزله در قلب و استخر راکتور تهران به کمک نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS بررسی خواهد شد. تحلیل صورت گرفته در این شبیهسازياساساً به سه قسمت تقسیم میشود:(1 تحلیل استاتیکی ساختار قلب راکتور در اثر فشارهاي هیدروستاکی ناشی از آب استخر، (2 بدست آوردن فرکانسهاي طبیعی و شکل مودهاي قلب راکتورتهران، (3 تحلیل دینامیکی ساختار قلب راکتورتهران در اثر بارهاي ناشی از زلزله.

-2توصیف مسئله


Peak ground acceleration (PGA)٢
21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

Ph ρgh 1000 9.806 8.5 85000 Pa
_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


تئوريهاي بسیاري در زمینه دینامیک سازهها و مهندسی زلزله وجود دارد. در اینجا از تئوري پاسخ طیفی3 در شبیه-سازي زلزله بهره گرفته میشود. این تئوري در اکثر پژوهشهاي صورت گرفته مورد اسـتفاده قرارمـیگیـرد. پاسـخ طیفی، نموداري از پاسخ زلزله یعنی شتاب، سرعت یا جابجایی نسبت به میزان فرکانس زلزله میباشد. در مهندسـی زلزله برخلاف آنچه در دینامیک معمول است، پریود یا دوره زمانی (T=1/f)معمولاً به جاي فرکانس بکار مـیرود. به منظور استفاده از این تئوري ماکزیمم شتاب زمین مورد نیاز میباشد تا مقدار طیف بدست آیـد. مـاکزیمم شـتاب زمین را میتوان از روابط کاهش انرژي موج بدست آورد. معادلات و روابط تئوري مـذکور را مـیتـوان در مرجـع [10] یافت.

-3شبیهسازي حادثه زلزله

در قسمتهایی از صفحه مشبک، فشار هیدروستاتیکی معادل بـا فشـار سـتونی از 8/5 متـر آب بـر سـطح آن وارد

میشود. (1)

که در آن معادل با فشار هیدروستاتیکی 8/5 متر آب میباشد. این فشار باید به سطوح بالایی صفحه مشبک4 وارد شود. همچنین در سطوح بالایی المانهاي سوخت نیز فشار هیدروستاتیکی وارد میشود.

در این تحقیق نحوه حرکت زمین و شبیهسازي آن براي مجموعه قلب راکتور تهران به صورت زیـر در نظـر گرفتـه میشود * .[11]ماکزیمم شتاب افقی زمین: * 0/37 gماکزیمم شتاب عمودي زمین: .0/25 g

شکل نمودار پاسخ طیفی شتاب مورد نظر توسط موسسه IGNS (موسسه زمین شناسی و علوم هسته اي، (2001 و US NRC 1.60 بدست آمده است که مطابق با استاندارهاي موجود در آژانس بین المللی اتمی میباشـد .[11] بـا استفاده از این روش، ماکزیمم هر طیف در نظر گرفته می شود تا شتاب طراحی در همه دورههاي زمـانی مـاکزیمم شود.

جدول 1پاسخ. طیفیِ شتاب که توسط US NRC 1.60 پیشنهاد شده است .[11]

ضریب دامنه دینامیکی ماکزیمم شتاب زمین (PGA) 1/00 2/11 2/32 2/54 1/24 0/38
شتاب ( ( m s2 0/37 0/37 0/78 0/86 0/94 0/46 0/14
دوره تناوب (S) 0/00 0/03 0/11 0/20 0/40 1/00 3/85


Response spectrum٣ Grid plate

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان

1.5

1 Acceleration

0.5

0

6 0 2Frequency 4

شکل .2 شتاب بر حسب فرکانس با استفاده از داده هاي US

[11] NRC 1.60

شکل 2 شتاب بر حسب فرکانس را در این زلزله نشان میدهد. این داده ها به عنوان فایل ورودي به نرم افزار آباکوس اعمال میشود.

سه مود اول طبیعی مجموعه قلب راکتور تهران و شکل آنها با استفاده از تحلیل ارتعاشاتی بدست میآید. فرکانس-هاي بدست آمده در جدول 2 مشخص شده است.

مود اول قلب راکتور تهران حول محوري موازي با محور y در جهت شرق- غرب به چرخش در میآید و المان-هاي سوخت در جهت شمال- جنوب نوسان میکنند. (شکل .(3 مود دوم در جهت شمال- جنوب دچار خمش میشود. هر دو مود سوم و چهارم به ترتیب در جهت خلاف عقربه هاي ساعت و در جهت عقربه هاي ساعت دچار پیچش میشوند.

جدول .2 فرکانس هاي طبیعی و پریود زمانی قلب راکتور

مود

اول دوم سوم
فرکانس دوره تناوب فرکانس دوره تناوب فرکانس دوره تناوب
39/948 0/02501 40/024 0/02498 39/948 0/02503

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان
الف) ب) ج)

شکل.3 شکل مودهاي قلب راکتور تهران الف) مود اول ب) مود دوم ج) مود سوم- جابجاییها

بر حسب میلیمتر میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
آسيب به تاسيسات برقي و عمليات ترميم آن پس از وقوع زلزلهچکیدهدر این مقاله پس از بررسی آسیب‌های وارده به تاسیسات برق نمونه شهر بم و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زمین لرزه، با تعیین نقاط با اهمیت شبکه و پهنه بندی خطر زلزله در ایران، میزان خطرپذیری شبکه برق کشور در برابر زمین لرزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنی ...

دانلود مقاله مدیریت بحران زلزله ( عملکردهای قبل و بعد از وقوع آن )

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
1چکیدهدر طول تاریخ تکوین تمدنهاي بشري، انسان، همواره با انـواع بلایـاي طبیعـی دسـت بـه گریبـان بـوده اسـت و در بسیاري مواقع، خسارتهاي جبرانناپذیري ناشی از این بلایا بر جوامع بشري وارد شده است. زلزله، بـه عنـوان یـک پدیـده از جمله بلایاي طبیعی به شمار میرود که در اکثر منطقهها و ناحیههاي جهان بـه وقـوع مـیپیونـ ...

دانلود مقاله بررسی چالش های طراحی سرویسهای بهداشتی در توسعه پایدار جامعه پس از وقوع سانحه ( نمونه موردی : زلزله 21 مرداد 1391 آذربایجان شرقی (

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهجامعه پایدار پس از سانحه به جامعهای گفته میشود که در کمترین زمان بتواند روند زندگی خود را به روند زندگی پیش از سانحه برگرداند. در این مقاله سعی شده تا با بررسی مشکلات سرویسهای بهداشتی پس از سانحه و معرفی استانداردهای طراحی آنها برای جوامع آسیب دیده، آنها را به سمت بازتوانی مناسب تر و سریع تر سوق داده و ب ...

دانلود مقاله بررسی رفتاردینامیکی قلب راکتورتحقیقاتی تهران درهنگام وقوع زلزله

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
1مقدمهدر راکتورهاي هستهاي، شناسایی سازهها و اجزاییکه تحت بارگذاري زلزله دچار آسیب میشوند، ضروري است. روند انجام کار به طور معمول یا با استفاده از تحلیلها و شبیهسازيها صورت میپذیرد یا به کمک انجام آزمایش مشابه با واقعیت و مقایسه با آزمایشات قبلی انجام میشود.مدلهاي ریاضی بسیاري به منظور پیشبینی رفتار دینامیکی ی ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
تعریف موضوع و بیان مسألهتئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر 1(1958) آغاز شد. تئوری ارائه شده از سوی مودیلیانی و میلر (MM) بر این مطلب تکیه داشت که تحت چه شرایطی ساختار بهینه سرمایه پدید می آید و اصولاً ساختار بهینه سرمایه چیست؟ از آن زمان به بعد پژوهشگران بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنا ...

مقاله شناخت و بررسی بافت فرسوده شهری وعلل و پیامدهای وقوع آن

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناخت و بررسی بافت فرسوده شهری وعلل و پیامدهای وقوع آن فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید، پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بین بردن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان ش ...

مقاله بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی انیاگرام در بین دانشجویان دانشگاههای منتخب شهر تهران

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی انیاگرام در بین دانشجویان دانشگاههای منتخب شهر تهران   چکیده: هدف از این تحقیق هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه شخصیتی انیاگرام((RHETI,Version2.5در بین دانشجویان دانشگاههای شهر تهران است. ابتدا سؤالات پرسشنامه به فارسی ترجمه شد، سپس هر یک از سؤالات از لحاظ فرهن ...

مقاله انواع میراگرها و عملکردلرزه ایی آنها در هنگام وقوع زلزله

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
انواع ميراگرها و عملکردلرزه ايي آنها در هنگام وقوع زلزله خلاصه اين مقاله انواع ميراگرهاي موجود را معرفي و عملکرد آنها در هنگام وقوع زلزله را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد هم چنين در ادامه ساختمانهاي بلند موجود در جهان را مورد بررسي قرار داده و ميزان رضايت بخشي از عملکرد ميراگرها مطالعه گرديده شده است که نت ...