بخشی از مقاله


خلاصه

افزایش روزافزون تصفیه خانه هاي فاضلاب در ایران بحث توسعه و احداث تصفیه خانه هاي فاضلاب را به سمت بهره برداري صحیح از آنها براي رعایت پارامترهاي استاندارد خروجی پساب سوق داده است. در شهر اصفهان مسائل و مشکلاتی, خصوصا در تصفیه خانه هاي فاضلاب جنوب، شمال و شاهین شهر وجود دارد که اغلب آنها به خاطر انتخاب غیر صحیح تجهیزات و نامناسب بودن آنها با ماهیت فاضلاب،نیروي انسانی،شرایط آب وهوایی و غیره می باشدودر راهبري تصفیه خانه ها همواره مشکلات فراوانی را به دنبال داشته اند. این مقاله به بررسی مشکلات تجهیزاتی تصفیه خانه مذکور اعم از تجهیزات برقی، مکانیکی و ابزار دقیق می پردازد.انتخاب ناصحیح پمپها خصوصا در بخش لجن،انتخاب نامناسب تابلوهاي برق و داشتن ایمنی کم،عدم نظارت کافی برقطعات برقی شامل موتور،کابل،تابلو و نداشتن مرغوبیت لازم در محیط بسیار خورنده تصفیه خانه، عدم کارایی قریب به اتفاق تجهیزات اندازه گیري دبی،ارتفاع،دما،غلظت لجن،اکسیژن سنجی،عدم کارایی میکسرهاي دایجستر لجن؛معیوب بودن پل هاي متحرك و لجنروبها،گرفتگی مکرر پمپها،لوله ها،شیر آلات،عدم آببندي دریچه هاو مشکلات ناشی از آن،اتاق فرمان و مشکلات آن،تجهیزات آزمایشگاهی و مشکلات آن،بوده که این مواردبصورت عکس ارائه شده است. هدف اصلی این مقاله جلو گیري از تکرار این مشکلات و ارائه راه حلهاي انتخاب صحیح تجهیزات خصوصا انتخاب پمپهاي متناسب با فاضلاب ایران از لحاظ آشغال و دانه،انتخاب پمپهاي متناسب با لجن فاضلاب شهري ایران،انتخاب صحیح ابزار دقیق متناسب با خوردگی محیط تصفیه خانه و نیروي متخصص در دسترس و دیگر مشکلاتی که در فرایند راهبري صحیح تصفیه خانه بسیار راهگشا خواهد بود.

کلمات کلیدي: تصفیه خانه فاضلاب،:بهره برداري تصفیه خانه فاضلاب،مشکلات تصفیه خانه فاضلاب،مشکلات فرایندي

1

مقدمه :

راهبري و مدیریت تاسیسات جمع آوري و تصفیه فاضلاب به عنوان یک سیستم متاثر ا زضوابط قانونی و امکانات اقتصادي موجود می باشد . لذا می توان گفت بخش بهره برداري از تاسیسات جمع آوري و دفع فاضلاب در خط مقدم حفاظت از محیط زیست فعالیت می کند و مسئولیت بزرگی در این زمینه به عهده دارد. زیرا دستیابی به راندمان بهینه تصفیه علاوه بر راهبري صحیح ،طراحی ،نصب و راه اندازي درست را نیز می طلبد . که متاسفانه در تصفیه خانه هاي موجود ایران به علت نبودن تجربه و دانش کافی در این زمینه علاوه بر کاهش عمر مفید تصفیه خانه ها، کیفیت پساب خروجی راتحت تاثیر خود قرار داده است .

به کمک بررسی هاي دقیق طراحی ،نصب،و راهبري تصفیه خانه هاي موجود تا حدي می توان به بهبود راندمان تصفیه با کمترین مصرف انرژي دست یافت

. لذا شناسایی مشکلات طراحی ،انتخاب تجهیزات و راهبري می تواند راهگشاي حل آنها در تصفیه خانه هاي فعلی و عدم تکرار این مشکلات در تصفیه خانه هاي در حال ساخت آتی باشد.

به همین دلیل در این مقاله مشکلات تصفیه خانه هاي فاضلاب اصفهان که داراي قدمت 40 ساله می باشند در سه گروه زیر دسته بندي گردیده است . -1 مشکلات ناشی از طراحی نامناسب فرآیند که باعث بهره برداري نامطلوب شده است .

-2 مشکلات ناشی از انتخاب غیر صحیح تاسیسات و تجهیزات در هنگام خرید . -3 مشکلات نصب تجهیزات و عدم راه اندازي

این مبحث براساس مطالعات انجام شده در سه تصفیه خانه جنوب ، ،شمال اصفهان و تصفیه خانه شاهین شهر که بترتیب داراي قدمت40،25،25، ساله بوده نگارش گردیده است .

الف – مشکلات ناشی از طراحی نامناسب فرآیند:

مهمترین پارامتر هاي تعیین کننده فرآیند تصفیه فاضلاب ،مقدار دبی ورودي ،سرانه تولید شاخص هاي اصلی آلودگی براي هر نفر و مصرف پساب می باشد

. در کشور ما سالهاست که طراحی تصفیه خانه ها بر اساس مبانی کلیشه اي کشور هاي آمریکایی و اروپایی می باشد هنوز شاخص هاي اصلی تعیین آلودگی فاضلاب شهري بطور عملی و آماري ارزیابی نشده است و این در حالی است که آمار و اطلاعات 40 ساله در اصفهان موجودباعث می باشد .آنچه

این مشکلات شده عدم در دسترس بودن سرانه دبی براي هر نفر ،سرانهBOD5 ، سرانه TSS، و غیره بوده که مهندسین مشاور بر اساس داده هاي مبانی مراجع خارجی یا آمارهاي اولیه و بی اساس علمی در ایران بدست آورده اند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید