دانلود مقاله بررسی مشکلات راهبری تصفیه خانه های لجن فعال اصفهان ناشی ازانتخاب غیر صحیح فرآیندو تجهیزات

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان


خلاصه

افزایش روزافزون تصفیه خانه هاي فاضلاب در ایران بحث توسعه و احداث تصفیه خانه هاي فاضلاب را به سمت بهره برداري صحیح از آنها براي رعایت پارامترهاي استاندارد خروجی پساب سوق داده است. در شهر اصفهان مسائل و مشکلاتی, خصوصا در تصفیه خانه هاي فاضلاب جنوب، شمال و شاهین شهر وجود دارد که اغلب آنها به خاطر انتخاب غیر صحیح تجهیزات و نامناسب بودن آنها با ماهیت فاضلاب،نیروي انسانی،شرایط آب وهوایی و غیره می باشدودر راهبري تصفیه خانه ها همواره مشکلات فراوانی را به دنبال داشته اند. این مقاله به بررسی مشکلات تجهیزاتی تصفیه خانه مذکور اعم از تجهیزات برقی، مکانیکی و ابزار دقیق می پردازد.انتخاب ناصحیح پمپها خصوصا در بخش لجن،انتخاب نامناسب تابلوهاي برق و داشتن ایمنی کم،عدم نظارت کافی برقطعات برقی شامل موتور،کابل،تابلو و نداشتن مرغوبیت لازم در محیط بسیار خورنده تصفیه خانه، عدم کارایی قریب به اتفاق تجهیزات اندازه گیري دبی،ارتفاع،دما،غلظت لجن،اکسیژن سنجی،عدم کارایی میکسرهاي دایجستر لجن؛معیوب بودن پل هاي متحرك و لجنروبها،گرفتگی مکرر پمپها،لوله ها،شیر آلات،عدم آببندي دریچه هاو مشکلات ناشی از آن،اتاق فرمان و مشکلات آن،تجهیزات آزمایشگاهی و مشکلات آن،بوده که این مواردبصورت عکس ارائه شده است. هدف اصلی این مقاله جلو گیري از تکرار این مشکلات و ارائه راه حلهاي انتخاب صحیح تجهیزات خصوصا انتخاب پمپهاي متناسب با فاضلاب ایران از لحاظ آشغال و دانه،انتخاب پمپهاي متناسب با لجن فاضلاب شهري ایران،انتخاب صحیح ابزار دقیق متناسب با خوردگی محیط تصفیه خانه و نیروي متخصص در دسترس و دیگر مشکلاتی که در فرایند راهبري صحیح تصفیه خانه بسیار راهگشا خواهد بود.

کلمات کلیدي: تصفیه خانه فاضلاب،:بهره برداري تصفیه خانه فاضلاب،مشکلات تصفیه خانه فاضلاب،مشکلات فرایندي

1

مقدمه :

راهبري و مدیریت تاسیسات جمع آوري و تصفیه فاضلاب به عنوان یک سیستم متاثر ا زضوابط قانونی و امکانات اقتصادي موجود می باشد . لذا می توان گفت بخش بهره برداري از تاسیسات جمع آوري و دفع فاضلاب در خط مقدم حفاظت از محیط زیست فعالیت می کند و مسئولیت بزرگی در این زمینه به عهده دارد. زیرا دستیابی به راندمان بهینه تصفیه علاوه بر راهبري صحیح ،طراحی ،نصب و راه اندازي درست را نیز می طلبد . که متاسفانه در تصفیه خانه هاي موجود ایران به علت نبودن تجربه و دانش کافی در این زمینه علاوه بر کاهش عمر مفید تصفیه خانه ها، کیفیت پساب خروجی راتحت تاثیر خود قرار داده است .

به کمک بررسی هاي دقیق طراحی ،نصب،و راهبري تصفیه خانه هاي موجود تا حدي می توان به بهبود راندمان تصفیه با کمترین مصرف انرژي دست یافت

. لذا شناسایی مشکلات طراحی ،انتخاب تجهیزات و راهبري می تواند راهگشاي حل آنها در تصفیه خانه هاي فعلی و عدم تکرار این مشکلات در تصفیه خانه هاي در حال ساخت آتی باشد.

به همین دلیل در این مقاله مشکلات تصفیه خانه هاي فاضلاب اصفهان که داراي قدمت 40 ساله می باشند در سه گروه زیر دسته بندي گردیده است . -1 مشکلات ناشی از طراحی نامناسب فرآیند که باعث بهره برداري نامطلوب شده است .

-2 مشکلات ناشی از انتخاب غیر صحیح تاسیسات و تجهیزات در هنگام خرید . -3 مشکلات نصب تجهیزات و عدم راه اندازي

این مبحث براساس مطالعات انجام شده در سه تصفیه خانه جنوب ، ،شمال اصفهان و تصفیه خانه شاهین شهر که بترتیب داراي قدمت40،25،25، ساله بوده نگارش گردیده است .

الف – مشکلات ناشی از طراحی نامناسب فرآیند:

مهمترین پارامتر هاي تعیین کننده فرآیند تصفیه فاضلاب ،مقدار دبی ورودي ،سرانه تولید شاخص هاي اصلی آلودگی براي هر نفر و مصرف پساب می باشد

. در کشور ما سالهاست که طراحی تصفیه خانه ها بر اساس مبانی کلیشه اي کشور هاي آمریکایی و اروپایی می باشد هنوز شاخص هاي اصلی تعیین آلودگی فاضلاب شهري بطور عملی و آماري ارزیابی نشده است و این در حالی است که آمار و اطلاعات 40 ساله در اصفهان موجودباعث می باشد .آنچه

این مشکلات شده عدم در دسترس بودن سرانه دبی براي هر نفر ،سرانهBOD5 ، سرانه TSS، و غیره بوده که مهندسین مشاور بر اساس داده هاي مبانی مراجع خارجی یا آمارهاي اولیه و بی اساس علمی در ایران بدست آورده اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :انواع فاضلاب1- فاضلاب خانگی2- فاضلاب کشاورزی3- فاضلاب صنعتی4- فاضلاب شهری5- فاضلاب بیمارستانیاسلاید 2 :فاضلاب بیمارستانی :    این نوع فاضلاب باتوجه به عمومی یاخصوصی بودن فعالیت بیمارستان طبقه بندی میشود. وازآنجائیکه فاضلاب بیمارستان خودیک دسته خاصی ازطبقه بندی راتشکیل میدهد،امابسته به نوع فعالیت یک ...

دانلود مقاله بررسی مدل لجن فعال IAWQ شماره ( ASM1 ) 1 با استفاده از دادههای تصفیه - خانه فاضلاب در مقیاس کامل

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهمدل ASM1 یکی از پرکاربردترین مدلهاي لجن فعال میباشد که مورد اقبال محققین واقع شده است. ایـن مدل در سال 1987 توسط گروه IAWQ ارئه شد و نخستین مدل رسمی لجن فعال میباشد. در این تحقیقجهت بررسی تطابق نتایج مدل با واقعیت از دادههاي تصفیهخانه فاضلاب جنـوب اصـفهان اسـتفاده شـد. ایـن تصفیهخانه جمعیتی حدود 1.000.00 ...

دانلود مقاله استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیهخانههای نیمه - مکانیکال ( مطالعه موردی : تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد )

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهمشکل در راهبري صحیح تصفیه خانه هاي فاضلاب یکی از چالش هاي اصلی در صنعت آب و فاضلاب کشور بـه شمار می رود. در بسیاري از موارد، این معضل ناشی از عدم توانایی در پیش بینی چگونگی تأثیر تغییرات کمی و کیفی فاضلاب ورودي و یا تغییرات شرایط آب و هوایی بر عملکرد تصفیه خانه می باشـد. در تحقیـق حاضـر، بـه بررسی توانمن ...

دانلود مقاله زیست فزونی خاک های آلوده به کروزن به وسیله ی Pseudomonas putida و Serratia marcescens جدا شده از لجن فعال و بررسی سینتیک رشد آن ها

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیده:آلودگی نفتی یکی از مشکلات مناطق ایران از جمله نواحی زاگرس است که غنی از منابع نفتی است.کروزن یکی از فراورده های نفتی و از آلوده کننده های محیط زیست می باشد. آلودگی خاک به ترکیبات نفتی تاثیر منفی بر اکوسیستم و محیط زیست دارد. بنابراین ارائه برنامهها و دستورالعملهایی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و کاهش آ ...

دانلود مقاله بررسی کیفیت لجن خشک شده تصفیه خانه شهرنایین و کاربرد آن برای مصارف مختلف

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدهلجن ناشی از تصـفیه فاضـلاب، قبـل از دفـع نیـاز بـه تصـفیه دارد. فراینـدهای مـورد اسـتفاده بـرای تصـفیه لجن،خصوصیات آنرا تغییر داده و برای دفع قابل قبول میسازند. صنعتی شدن شهرها و وجود آلاینـدهای میکروبی، شیمیایی، تخم انگلها و....در لجن و نیز استفاده بیرویه از آن موجبـات آلـودگی فزاینـده آبهـای سطحی و زیر ...

دانلود مقاله بررسی مناطق دارای پتانسیل مواد اولیه آجر به منظور رفع مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
مقدمه احداث ساختمانها با مصالح آجری در سطح وسیعی از کشورهای جهان و از جمله در ایران در حال اجرا می باشد. علت آن وزن کم، قیمت ارزان، حمل و نقل آسان، قالب گیری در شکل و اندازه لازم و زیبایی خاص آجر برای نماکاری است. مواد اولیه آجر را میتوان از شیل، مارن و رس ها تامین کرد. کانی های مهم موجود در مواد اولیه آجر ش ...

دانلود فایل پاورپوینت مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی , اجراء , نصب و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف فاضلاب            Waste Water آبيکه در اثرمصرف وياورود مواد خارجی ماهيت اوليه خود را از دست داده باشد بطوريکه برای استفاده اوليه مناسب نباشد رافاضلاب گويند اسلاید 2 : دسته بندی فاضلابها: دسته اول شامل :فاضلابهای شهری ,خانگی,انسانی,پرسنلی,بهداشت ...

دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فاضلاب فاضلاب به دودسته تقسیم می شود : .1 فاضلاب شهری                           .2فاضلاب صنعتی تصفیه به سه روش انجام می شود. .1 فیزیکی                       .2شیمیایی                       .3بیولوژیکی اسلاید 2 : 1- تصفیه فیزیکی تصفیه فیزیکی ازیک رشت ...