دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فاضلاب

فاضلاب به دودسته تقسیم می شود :

.1 فاضلاب شهری                          

.2فاضلاب صنعتی

تصفیه به سه روش انجام می شود.

.1 فیزیکی                      

.2شیمیایی                      

.3بیولوژیکی

اسلاید 2 :

1- تصفیه فیزیکی

تصفیه فیزیکی ازیک رشته فرآیند هایی تشکیل شده است که درآنها فقط ازخواص مکانیکی وفیزیکی برای جدا سازی مواد خارجی مطلق درفاضلاب استفاده می شود. مهم ترین روشهای مکانیکی متداول درتصفیه خانه های فاضلاب عبارتند از:

الف ) گذارنیدن فاضلاب ازصافی ها وگرفتن مواد معلق موجود درآن

ب) ته نشین کردن مواد معلق درفاضلاب وجداسازی آنها

ج ) شناور نمودن مواد معلق وگرفتن آنها ارسطح فاضلاب

اسلاید 3 :

2- تصفیه شیمیایی

اساساً کاردرتصفیه شیمیایی فاضلاب استفاده ازمواد شیمیایی وافزودن آنها به جریان فاضلاب برای مقاصد مختلف می باشد. درتصفیه خانه های فاضلاب مواد شیمیایی مختلفی برحسب نیاز مورد استفاده قرار می گیرد که رایجترین آن کلر می باشد. همچنین ازمنعقد کننده هایی مثل آهک ، آلومنیوم ، نمکهای فریک استفاده می شود که باعث چسبیدن ذرات به یکدیگر وتشکیل ذارت بزرگتر شده وبه آسانی ته نشین شود.

اسلاید 4 :

3- بیولوژیکی

رایج ترین نوع تصفیه فاضلاب درسراسر دنیا تصفیه بیولوژیکی است که با استفاده ازقدرت میکروارگانیسم ها درجذب وتثبیت مواد آلی انجام می گیرد. فاضلاب شهری وصنعتی معمولاً محلول های ناقص مواد مغذی است علاوه براینکه مقدار مواد مغذی موجود درآن ها نسبتاً کم است. ترکیبمواد موجود نیزهمواره تابع نوساناتی است که هیچ گاه حالت محیط کشت ایده آل ندارد. اساس کار درروشهای بیولوژیکی فراهم نمودن شرایط مساعد برای تشدید اعمال طبیعی توسط میکروارگانیسم هاست.

فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی براساس نیاز باکتری ها به وجود اکسیژن محلول درانجام تصفیه به دوگروه عمده تقسیم می شوند :

- فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب

- فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب

اسلاید 5 :

BOD

BOD مخفف Biochemical oxygen demand یا اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی است واشاره برمیزان اکسیژنی دارد که باید دراختیار باکتریهای هوازی قرار بگیرد تا آنها بتوانند مواد آلی موجود در فاضلاب درکه قابل تجزیه بیولوژیکی هستند تجزیه وتثبیت نمایند. بنابراین BOD یک آلوده کننده نیست بلکه بیانگر میزان وشدت آلودگی بوده وهر قدر مقدار این عدد بالاترباشد نشانگر آن است که فاضلاب دارای مواد آلی بیشتر بوده ودرتنیجه تصفیه آن مشکلتر است مقدار BOD برحسب میلی گرم درلیتر بیان می شود ، که میلی گرم اکسیژنی که باید به ازای هرلیتر فاضلاب تامین شود رابیان می دارد.

اسلاید 6 :

تصفیه هوازی فاضلاب :

روشهای تصفیه زیستی باکمک باکتری های هوازی رامی توان به سه گروه تقسیم کرد.

الف) روشهای طبیعی تصفیه بیولوژیکی

اساس این روشها بر استفاده ازقدرت تصفیه خود به خودی منابع آب استوارمی باشد ومهم ترین آنها عبارتند ازوارد فاضلاب تصفیه نشده به دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها ومنابع آب زیرزمینی

ب) روشهای نمیه صنعتی تصفیه بیولوژیکی

مانند لاگونهای هوادهی یا نیزارهای مصنوعی ، یک محیط زیست طبیعی یا مشابه آن که محصولات بیولوژیکی آن مورد استفاده هستند برای تصفیه فاضلاب درنظرگرفته می شود.

اسلاید 7 :

ج) روشهای صنعتی تصفیه بیولوژیکی :

دراین روشها باکمک وسایل مکانیکی وایجاد سازه های ویژه ورساندن مقدار کافی ازهواواکسیژن ، تصفیه بیولوژیکی سرعت یافته ودرنتیجه عمل تثبیت مواد آلی درزمان کوتاهتروفضای محدود تری انجام می شود. انواع سیستم های لجن فعال ، صافی های چکیده ودیسک های بیولوژیکی چرخان ( RBC ) مهم ترین این روشها می باشد.

اسلاید 8 :

تصویر شماتیک فرآیند تصفیه صنعتی فاضلاب ، روش لجن فعال

اسلاید 9 :

سیستم لجن فعال 

لجن فعال چیست ؟

لجن فعال دراثر وجود مواد غذایی کافی درفاضلاب ومقدار کافی اکسیژن ازرشد وتکثیر انواع مختلف باکتری ها وهمچنین میکروارگانیسم های دیگر به وجود می آید. لجن به طور معمول شامل ذراتی است( فلوک ها) که درداخل وروی آن ها فرآیندهای زیستی بیولوژیکی انجام می گیرد.

اسلاید 10 :

اجتماع جانداران درلجن شامل انواع مختلفی ازگیاهان میکروسکوپی ، یاکتریهای هوازی اختیاری ، انواع ازقارچ ها وهمچنین پروتوزوئوهایی که ازباکتری ها تغذیه می کنند مانند آمیب ها ، سیلیاته ها و فلاله ها می باشد. چون میکروازگانیسم های مزبور ، اکسیژن محلول رابه سرعت مصرف می کنند همواره باید اکسیزن کافی تامین شود ویابه عبارت دیگر مخلوط فاضلاب ولجن همواره هوادهی شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :انواع فاضلاب1- فاضلاب خانگی2- فاضلاب کشاورزی3- فاضلاب صنعتی4- فاضلاب شهری5- فاضلاب بیمارستانیاسلاید 2 :فاضلاب بیمارستانی :    این نوع فاضلاب باتوجه به عمومی یاخصوصی بودن فعالیت بیمارستان طبقه بندی میشود. وازآنجائیکه فاضلاب بیمارستان خودیک دسته خاصی ازطبقه بندی راتشکیل میدهد،امابسته به نوع فعالیت یک ...

دانلود مقاله تخمین پارامترهای بیوسینتیکی فاضلابهای صنعتی در پایلوت سیستم لجن فعال شهرک صنعتی سلمانشهر

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
چکیده - شهرکهای صنعتی از بزرگترین تولیدکنندگان فاضلاب صنعتی در جوامع امروزی هستندفرآیند. غالباً مفید در تصفیه اینگونه فاضلابها، سیستم لجن فعال است . در طراحی فرآیند این سیستمها و همچنین کنترل رشد و حفظ توازن مناسب توده زیستی در فاضلاب در خلال تصفیه، پارامترهای بیوسینتیکی از قبیل ثابت نیمه سرعت (Ks)، ثابت حداک ...

دانلود مقاله بررسی مدل لجن فعال IAWQ شماره ( ASM1 ) 1 با استفاده از دادههای تصفیه - خانه فاضلاب در مقیاس کامل

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهمدل ASM1 یکی از پرکاربردترین مدلهاي لجن فعال میباشد که مورد اقبال محققین واقع شده است. ایـن مدل در سال 1987 توسط گروه IAWQ ارئه شد و نخستین مدل رسمی لجن فعال میباشد. در این تحقیقجهت بررسی تطابق نتایج مدل با واقعیت از دادههاي تصفیهخانه فاضلاب جنـوب اصـفهان اسـتفاده شـد. ایـن تصفیهخانه جمعیتی حدود 1.000.00 ...

دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فاضلاب فاضلاب به دودسته تقسیم می شود : .1 فاضلاب شهری                           .2فاضلاب صنعتی تصفیه به سه روش انجام می شود. .1 فیزیکی                       .2شیمیایی                       .3بیولوژیکی اسلاید 2 : 1- تصفیه فیزیکی تصفیه فیزیکی ازیک رشت ...

مقاله تصفیه لجن فعال مازد با روش الکتروفنتون توسط ترکیبات حد واسط دوگانه رادیکال هیدروکسیل و کلرین فعال

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
***  این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  *** تصفیه لجن فعال مازد با روش الکتروفنتون توسط ترکیبات حد واسط دوگانه رادیکال هیدروکسیل و کلرین فعال چکیده: مقدمه و اهمیت موضوع: لجن فاضلاب حاوي تمام ترکیبات و اجرام مضري که در فاضلاب یافت می شود و با توجه به اینکه %60 کل هزینه هاي تصفیه خ ...

مقاله بررسی تغییرات جامدات در راکتور جریان پیوسته ورمی کمپوست - کمپوست بر روی لجن تصفیه خانه فاضلاب با و یا بدون وجود پسماندهای آلی دیگر

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تغييرات جامدات در راکتور جريان پيوسته ورمي کمپوست -کمپوست بر روي لجن تصفيه خانه فاضلاب با و يا بدون وجود پسماندهاي آلي ديگر چکيده سيستم ورمي کمپوست -کمپوست ميتواند جايگزيني براي سيستمهاي متداول تثبيت لجن در تصفيه خانه هاي فاضلاب باشد. اندازه گيري جامدات در اين نوع سيستم نشان دهنده کارکرد درست راکتور ...

مقاله مروری بر روش ارزیابی چرخه حیات و کاربرد آن در تصفیه خانه های فاضلاب شهری

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مروری بر روش ارزیابی چرخه حیات و کاربرد آن در تصفیه خانه های فاضلاب شهری   چکیده تصفیه فاضلاب برای کاهش یا از بین بردن آلودگیها و ناخالصیها به کار گرفته میشود. تصفیه به منظور حفاظت از سلامت انسان و حفظ محیطزیست ضروری به نظر می رسد. با این وجود، تجهیزات تصفیه فاضلاب خـود دارای اثـرات زیسـت محیطـی هسـتند. ...

مقاله استفاده از لجن خشک تصفیه خانه فاضلابها در ساختار بتن

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از لجن خشک تصفیه خانه فاضلابها در ساختار بتن چکیده دفع لجن فاضلاب یک مشکل جدی زیست محیطی است که موجب شـده اسـتفاده از لجـن فاضـلاب در سراسـر جهـان در حـال افزایش باشد. بسیاری از محققان در سراسر جهان برای کشف راه حل های جدید ومناسب برای حل مشکل لجن تلاشـهای زیـادی کرده اند. یکی از این راه حل ها استفا ...