بخشی از مقاله

چکیده
به دلیل تفاوت در ترکیبات شیمیایی موجود در شیرابه محل دفن و روش های مختلف تصفیه، انتخاب روش تصفیه مناسـب برای تصفیه شیرابه اهمیت زیـادی دارد. در طراحـی و احـداث سیستم های تصفیه شیرابه محل های دفـن مـواد زایـد جامـد شهری، که از نظر زیست محیطی نوعی ضرورت بـه شـمار مـی رود، آنچه اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد، تفاوت های اساسـی کیفیت و کمیت شیرابه در ایران و سـایر کشورهاسـت.معمـولاّ روش های تصفیه شیرابه در ایران بر پایه الگوهای ارائه شده در جوامع غربی انتخاب می شوند، می توان در تصـفیه شـیرابه بـا روش هـــای فیزیکـــی، شـــیمیایی و بیولـــوژیکی متـــداول نگرشی متفاوت را در انتخاب سیستم مناسب تصفیه شیرابه بـه کار گرفت. بر همین اساس مفهوم روش درجـای تصـفیه کـه از چندین فرآیند تصفیه استفاده شود؛ بعنوان مثال روشهایی چون تصفیه بیولوژیکی، جذب کربن فعال، نیتریفیکاسیون و نیتـرات زدایی، اسمز معکوس و اولترافیلتراسـیون، تثبیـت بـا آهـک یـا سود، انواع روش هـای هـوادهی، کلرزنـی تـا نقطـه شکسـت و تعویض یونی بـرای مـواد مختلـف بکـار مـی رونـد. در انتخـاب سیستم تصفیه شـیرآبه بایسـتی بـه مـواردی همچـون مسـائل اقتصــادی، اســتانداردهای کیفیــت آب و پســآب، تغییــرات در جریان شیرابه و غلظت آن، نزدیکی یا دوری به سیستم فاضلاب شهری، قیمت ایجاد سیستم پمپـاژ و انتقـال شـیرابه، ظرفیـت واحد تصفیه فاضلاب و قابلیـت آن، مقـررات سیسـتم فاضـلاب محلی، اضافه بار سیستم فاضلابرو و غیره توجه کافی شود.

واژه های کلیدی

شیرابه، گزینه تصفیه، تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی، تصـفیه بیولوژیکی

مقدمه

با توجه به اهمیت موضوع دفع مواد زائد در بین روشهای دفع و مسئله تولید شیرابه در اماکن دفن، بـر آن شـدیم کـه در ایـن مقاله مروری اجمالی بر روشـهای موجـود در تصـفیه و معرفـی برخی از روشهای نوین مطالعه شده در جهان را ارائه دهیم و در انتها با مقایسه این روشها در حذف پارامترهای خاص از شیرابه، خلاصه ای از نکات را در انتخاب گزینه مناسب بیان داریم.

تصفیه های متداول :
فرایندهای بیولوژیکی مانند انواع حوضچه هـا، لجـن فعـال، صافی چکنده، فیلترهای بی هوازی و انـواع رآکتورهـا ی بسـتر شناور و بستر آکنده، فرآیندهای فیزیکـی و شـیمیایی از قبیـل شنلورسازی، انعقاد و لخته سـازی، ترسـیب شـیمیایی، جـذب، اکسیداسیون شیمیایی و جداسازی با هوا را می تـوان نـام بـرد. جداول 1 و 2 به مرور خواص ایـن روشـها در حـذف برخـی از پارامترهای شیرابه، اشاره می نمایند.

جدول : 1
[8]

جدول : 2 خلاصه فرآیندهای بیولوژیک [8]

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید