بخشی از مقاله

مقدمه:
شركت نامكو مونتاژ كننده انواع موتور مورد نياز شركت مگاموتور مي‌باشد كه اقدام به استقرار استاندارد 16949 ISO/TS  جهت محصولات خود نموده است لذا مديريت محترم عامل شركت نامكو استقرار و پياده سازي اين استاندارد را از برنامه‌هاي استراتژيكي شركت معرفي نموده‌اند.
استقرار اين استاندارد بعهده نماينده مديريت مي‌باشد.
2- معرفي استاندارد 16949 ISO/TS:
اين استاندارد، استاندارد سيستم مديريت كيفيت و خاص صنايع خودروسازي است.
الزامات اين استاندارد  مكمل الزامات و يا خواسته‌هاي مشخص شده براي محصول است هدف از اين استاندارد تكوين يك سيستم مديريت كيفيت به منظور ايجاد بهبود مداوم تاكيد بر جلوگيري از شكست، كاهش انحرافات و تلفات در زنجيره تامين است. اين استاندارد ديدگاه فرآيند گرايي دارد، بدين معنا كه براي كاركرد اثر بخش يك سازمان فعاليت‌هاي مختلفي انجام مي‌پذيرد كه با يكديگر در ارتباط و تعامل هستند فعاليتي كه با استفاده از منابع و با مديريت آن ورودي‌ها را به خروجي‌ها تبديل مي‌كند به عنوان فرآيند در نظر گرفته مي‌شود. بكارگيري سيستمي از فرآيندها در درون يك سازمان همراه با مشخص كردن و تعامل اين فرآيندها و مديريت نمودن آنها رويكرد فرآيندگرا ناميده مي‌شود.
استاندارد 2002: 16949  ISO/TS  شامل هشت بند اصلي مي‌باشد كه عبارتند از:
1- هدف و دامنه كاربرد.
2- مراجع قانوني.
3- اصطلاحات و تعاريف.
4- سيستم مديريت و كيفيت.
5- مسئوليت مديريت.
6- مديريت منابع.
7- پديدآوري محصول.
8- اندازه‌گيري و تحليل و بهبود.
3- خلاصه‌اي  از گزارش:
گزارش فوق براي خط مونتاژ موتور نيسان نوشته شده است كه متشكل از چندين ايستگاه اصلي و فرعي مي‌باشد.
بدين صورت كه در هر كدام از ايستگا‌ه‌ها قطعه‌اي از موتور مونتاژ شده و در پايام خط توليد موتور تكميل و به اتاق تست برده مي‌شود.
يادآوري مي‌شود كه موتور نيسان براي مدل‌هاي متفاوتي مونتاژ مي‌شود مانند 140. 160 . ARIC .

ايستگاه: شستشو و بادگيري
دستورالعمل
1) باز كردن شمع پلاستيكي پالت بلوك سيلندر
توجه:
1- كنترل بلوك از نظر زنگ زدگي
2) برداشتن بلوك سيلندر توسط بالا بر و فيكسچر مخصوص و استقرار بر روي رولر  خط توليد
توجه:
 1- كنترل سطوح ديگر بلوك از نظر زنگ زدگي .
2- كنترل بلوك از نظر شكستگي و كامل بودن مجموعه و عدم شكستگي قلاويز در رزوه‌هاي سطح محل نصب سيني جلو.
3- كنترل پيستون از نظر داشتن گريدپيستون وگريد ميل لنگ.
4- كنترل فيكسچر بلند كردن بلوك.
3) جازدن جت روغن زنجير موتور و كوركن روغن (با ابزار مخصوص) جلوي سيلندر ( در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه نباشد)
 
توجه:
1- اطمينان از سوراخ بودن جت روغن زنجير موتور.
2- جت روغن زنجير موتور و كوركن جلوي سيلندر پس از مونتاژ بايد هم سطح بلوك يا يك ميلي متر داخل تر از سطح بلوك سيلندر باشد( mm1-0)
3- كنترل ابزار جازدن كوركن روغن
4- جازدن دو عدد پين موقعيت سيني جلوي سيلندر در جلوي سيلندر (با ابزار مخصوص)
توجه:
1- اطمينان از صحت جازدن پين موقعيت بطوريكه پين به اندازه mm 7-4 از  سطح بلوك بيرون قرار گيرد.
2- كنترل ابزار جازدن پين موقعيت جلوي سيلندر
تذكر:
جهت آماده سازي مجموعه پيستون مطابق با گريد سيلندر گريد پيستون هاي  بلوك در برگه ثبت گريد پيستون نوشته و به ايستگاه فرعي پيستون داده مي شود.
5) برگرداندن بلوك سيلندر بطوريكه سطح كارتل به سمت بالا قرار گيرد. (سمت عقب بلوك به سمت دستگاه شستشو باشد.)
6) قرار دادن فاصله اندازه بلوك در قست كپه 1 (كپه جلوي بلوك)
7) انتقال دادن بلوك سيلندر به داخل دستگاه شستشو.
توجه:
1- قبل از اينكه بلوك سيلندر و قطعات ديگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است كه دماي مايع شستشو   باشد.
تذكر: جهت تميز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زير محلول و مايع شستشو بايد تهيه شود.
مواد مصرفي    مقدار مصرف
LUNOXMA2%3  SOLUTION    45kg  1200 دستگاه   
با مواد مصرفي مطابق با ليست اعلام شده واحد مهندسي    
8) بعد از شستشوي بلوك بايد آن را باد گرفت
توجه:
1- قطعات بايد كاملا خشك و تميز شود.
9) جازدن مجموعه ساچمه اي روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فيلتر روي بلوك سيلندر ( در صورتيكه بلوك سيلندر به صورت مجموعه نباشد.)
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن
2- كنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن
10) مونتاژ پيچ دو سر رزوه فيلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتيكه بلوك سيلندر به صورت مجموعه نباشد.)
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ پيچ دو سر رزوه فيلتر روغن
2- كنترل ابزار مخصوص مونتاژ پيچ دو سر رزوه فيلتر روغن
11) مونتاژ لوله رابط بخاري بر روي بلوك سيلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه نباشد.)
تذكر: لازم است كه هنگام مونتاژ بايد رزوه لوله رابط آب را لاكتايدازد.
نوع مواد مصرف    واحد مصرف
TB1215    gr2/0
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ لوله رابط آب
12) جازدن كوركن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سيلندر ( در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه نباشد)
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ كوركن عقب بطوريكه كوركن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوك داخل تر باشد.
2- كنترل ابزار جازدن كوركن عقب
** در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه كامل باشد لازم است كليه پارامترهاي كنترلي اعلام شده بندهاي  3-9-10-11-12-13- توسط اپراتور چك و بازبيني گردد.
13) بازكردن شمع پلاستيكي پالت ميل لنگ
توجه:
1- كنترل ميل لنگ از نظر زنگ زدگي
14) گذاشتن پالت حمل ميل لنگ بر روي رولر
15) برداشتن ميل لنگ  وگذاشتن در داخل حمل ميل لنگ
توجه:
1- كنترل دقيق ميل لنگ از نظر زنگ زدگي و در صورت مجموعه بودن كنترل قطعات مونتاژ شده.
16) انتقال پالت حمل ميل لنگ به داخل دستگاه شستشو
17) پس از شستشو بادگيري ميل لنگ ها
توجه:
1- ميل لنگ بايد كاملاً خشك و تميز باشد.
18) برداشتن مانيفولد دود و  در دو گذاشتن بر روي رولر دستگاه شستشو
19) پس از شستشو برداشتن ماينفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پالت
20) بادگيري مانيفولد دود پس از شستشو
توجه:
1- كنترل قطعه از نظر زنگ زدگي
2- در موقع گذاشتن مانيفولد دود در پالت و يا رولر شستشو بايد دقت شود كه پيچ هاي دو سر رزوه دفرمه نگردد.
3- در موقع گذاشتن مانيفولد دود پالت لازم است در لابلاي مانيفولدها مقوا و يا جدا ساز قرار داده شود.
4- كنترل مانيفولد دود از نظر تميزي و خشك بودن
** شستشوي قطعات ذيل قبل از مونتاژ الزامي مي باشد.
1- مجموعه پيستون و رينگها (در صورتيكه  پيستون CKD باشد)
2- مجموعه فلايويل (در صورتيكه كه فلايويك قطعات CKD باشد.) قطعات منفصله خريد
خارجي
توجه:
1- كنترل ميل لنگ از نظر كثيف بودن رور نالها و زنگ زدگي در قسمت ژور نالها، در صورت كثيف بودن سريعاً به اپراتور ايستگاه شستشو اطلاع و قطعه كثيف با كهنه تميز و يا به ايستگاه شستشو منتقل شود.
1) مونتاژ نمودن بوش مسي ته ميل لنگ با ابزار مخصوص
توجه:
1- بوش مسي در هنگام مونتاژ به صورت پرس فيت در محل خود بايد مونتاژ شود لق بودن بوش پس از مونتاژ و يا به سختي جا رفتن بوش قابل قبول نيست.
2- كنترل بوش پس از مونتاژ از نظر پليسه كردن لبه و راحت جا رفتن شفت
3- كنترل ابزار مخصوص
2) مونتاژ كوركن ميل لنگ (ابزار مخصوص مغناطيسي) در موقعيتهايي كه مشخص شده است. ( در صورتيكه ميل لنگ به صورت مجموعه نباشد)
3) بعد از مونتاژ كردن كوركن ميل لنگ بايد سر سوراخي كه ساچمه يا كوركن در آن قرار گرفته است با ابزار پرچ كن، پرچ شود (در صورتيكه ميل لنگ به صورت مجموعه نباشد)
تذكر: لازم به ذكر است كه بايد ساچمه تا انتهاي محفظه كوبيده شود.
توجه:
1- كوركن ميل لنگ پس از مونتاژ بايد به ميزان 5/1 ميلي متر از سطح محل قرار خود روي ميل لنگ داخل تر قرار گيرد.
2- پس از پرچ كردن دهانه محل قرار ميل لنگ قطر دهانه بايد كمتر از 6/5 ميلي متر باشد
3- كنترل ابزار مخصوص جازدن كوركن و ابزار پرچ كن كوركن
1) مونتاژ 3 عدد خار سر ميل لنگ (ابزار مخصوص مغناطيسي- ابزار مخصوص مونتاژ)
2) مونتاژ چرخ زنجير سر ميل لنگ به صورتيكه مشخص شده است (شيار كناره قطر داخلي به سمت داخل)
3) مونتاژ چرخ دنده پمپ روغن سر ميل لنگ به صورتيكه مشخص شده است (شيار كناره قطر داخلي به سمت داخل)
4) قرار دادن ضربه گير سر ميل لنگ
توجه:
1- خار سرميل لنگ در هنگام مونتاژ به صورت پرس فيت در محل خود بايد مونتاژ شود لق بودن خارپس از مونتاژ و يا به سختي جارفتن كنار قابل قبول نيست.
2- انطباق چرخدنده اويل پمپ و چرخ زنجير به صورت جذب روان بر روي ميل لنگ بوده (استفاده از چكش پلاستيكي براي مونتاژ مجاز است لق بودن و يا به سختي جار رفتن چرخ دنده اويل پمپ و چرخ زنجير قابل قبول نيست.
3- كنترل ابزار مخصوص
4- كنترل مجموعه ميل لنگ از نظر مونتاژ قطعات منفصله (در صورت مجموعه بودن)
توجه:
1- كنترل بلوك سيلندر از نظر كثيف بودن و زنگ زدگي سطوح جانبي و داخل سيلندر و ژور نالهاي بلوك، در صورت كثيف بودن سريعاً به اپراتور ايستگاه شستشو اطلاع و قطعه كثيف سريعا از خط خارج شود
2- كنترل بلوك از نظرشگستگي قلاويز در رزوه‌هاي محل نصب كارتل
3- كنترل كپه پنج بلوك از نظر داشتن سوراخ تخليه روغن و دارا بودن شيار محل نصب كاسه نمد تيغه اي
ايستگاه: فرعي پيش مونتاژ                   
مرحله: شستشو
1) مونتاژ 4 عدد پيچ مانيفولد دود با 4 عدد واشر تخت
2) مونتاژ 10 عدد پيچ سر سيلندر با 10 عدد واشر تخت
3) مونتاژ 8 عدد پيچ درب سوپاپ با 8 عدد واشر لاستيكي.
4) مونتاژ 4 عدد پيچ مانيفولد هوايا 4 عدد واشر تخت.
ايستگاه: فرعي سرسيلندر
1) بيرون آوردن سرسيلندر از داخل كارتن و قرار دادن بر روي رولر دستگاه شستشو
توجه:
1- اطمينان از كامل بودن مجموعه (كپه ها- كوركن ها- پيچ كپه ها)
2- كنترل قطعه از نظر سالم بودن و عدم شكستگي -ترك-مك در سر تحتاني سر سيلندر -پليسه داشتن
3- كنترل از نظر ماشينكاري (صافي- سطوح- سوراخكاري- قلاويز كاري)
2) انتقال دادن سر سيلندر به داخل دستگاه شستشو
3) بعد از شستشوي سر سيلندر  بايد آن را باد گرفت.
توجه:
1- قطعه بايد كاملاً خشك و تميز شود.
5) قرار دادن پالت حمل ميل با دامك بر روي رولر دستگاه شستشو و قرار دادن ميل بادامك بر روي پالت
توجه:
1- كنترل قطعه از نظر زنگ زدگي- مك در سطوح ماشينكاري
6) انتقال دادن پالت حمل ميل بادامك به داخل دستگاه شستشو
7) بعد از شستشوي ميل بادامك بايد آن را باد گرفت
توجه:
1-     قطعه بايد كاملا خشك و تميز شود.
مرحله مونتاژ: كاسه نمد گيت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع‌ها
1) باز كردن پيچ هاي كپه هاي سر سيلندر بوسيله ابزار بازي
2) جدا كردن  كپه ها از روي سرسيلندر در صورت نياز با وارد كردن ضربه اي آرام به روي كپه ها بوسيله چكش و قرار دادن، آن داخل پالت مخصوص حمل كپه ها
تذكر: هنگام جدا كردن كپه ها از روي سر سيلندر اگر بوش موقعيت روي كپه يا سر سيلندر باقي بماند مشكلي نمي باشد.
3) حك كردن يك شماره روي كليه كپه ها و سر سيلندر جهت جلوگيري از هر گونه اشتباه لازم به ذكر است كه شماره ها را مي توان توسط ماژيك بر روي كپه ها و سرسيلندر نوشت
4) قراردادن 8 عدد نشيمنگاه پايين فنر داخلي سوپاپ
5) مونتاژ هشت(8) عدد كاسه نمد گيت سوپاپ
تذكر: بايد از روغن جهت مونتاژ كاسه نمد گيت سوپاپ استفاده نمود.
ماده مصرفي    SAE10W30    مقدار مصرف    gr/1 4
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسي مگاموتور
6) مونتاژ 4 عدد سوپاپ هوا 4 عدد سوپاپ دود بر روي سر سيلندر لازم به ذكر است كه بايد قبل از مونتاژ سوپاپ هاي دود و هوا بايد سر ساق را آغشته به روغن نمود.
ماده مصرفي    SAE10W30    مقدار مصرف    1gr/1
 7) پس از انتقال مجموعه سر سيلندر و سوپاپها بر روي فيكسچر فنر جمع كن و آزاد كردن پدال فيكسچر جهت جلوگيري از پايين آمدن مجموعه هنگام جمع كردن فنرهاي سوپاپ
8) قرار دادن هشت عدد(8) نشينگاه پايين فنر خارجي سوپاپ روي سرسيلندر
9) قرار دادن هشت عدد(8) مجموعه فنر داخلي و خارجي روي سوپاپ هاي سر سيلندر
تذكر: بايد مجموعه فنر را طوري روي سوپاپ سر سيلندر قرار داد كه علامت رنگ زرد در پايين قرار گيرد.
10) قرار دادن هشت عدد(8) نشينگاه بالاي روي فنرها
11) قراردادي هشت جفت (8) خار دو تكه بر روي نشينگاه وسپس فشرده كردن ابزار و پدال براي مونتاژ
12) قفل كردن پدالها و هدايت آن به ايستگاه ديگر
13) مونتاژ چهار عدد (4) شمع بر روي سرسيلندر با گشتاور kgm 3-5/1
نكات كنترلي:
1- كنترل سر سيلندر و اطمينان از عدم وجود خراش و خرابي بر روي سر سيلندر
2- اطمينان از باز بودن سوراخهاي مانيفولد توسط هدايت باد بوسيله نازل
3- اطمينان از تميز بودن سر سيلندر
4- اطمينان از صحت مونتاژ سوپاپها و گيت هاي سوپاپ
5- اطمينان از صحت مونتاژ فنرها بر روي سوپاپهاي سر سيلندر
6- اطمينان از صحت گشتاور شمع‌ها
مرحله مونتاژ: اسبكها بر روي ميل اسبك و مونتاژ مجموعه بر روي سر سيلندر
1- قرار دادن پايه ميل سوپاپ مركزي بر روي فيكسچر
2- قرار دادن ميل سوپاپ دود و ميل سوپاپ هوا داخل كپه مركزي
3- قرار دادن 2 عدد فنر بر روي ميل سوپاپ دود (دو طرف كپه) و قرار دادن يك عدد اسبك 2 و اسبك 3 بر روي ميل سوپاپ هوا (دو طرف كپه)
4- قرار دادن يك عدد اسبك 2 و اسبك 3 بر روي ميل سوپاپ دود (دو طرف فنرها) و قراردادن دو عدد فنر بر روي ميل سوپاپ هوا (دو طرف اسبكها)
5- قرار دادن دو عدد پايه ميل سوپاپ 4 و 2 بر روي ميل سوپاپها
6- قرار دادن چهار عدد پيچ داخل سوراخهاي پايه هاي ميل سوپاپ
7- قرار دادن يك عدد اسبك و اسبك 4 بر روي ميل سوپاپ دود
(دو طرف پايه ها) و دو عدد فنر بر روي ميل سوپاپ هوا (دو طرف پايه ها)
8- قراردادن دو عدد فنر برروي ميل سوپاپ دود (دو طرف اسكبهاي 4و1) و قرار دادن اسبك 1 و اسبك 4 برروي ميل سوپاپ هوا (دو طرف فنرها)
9- قراردادن پايه جلو ميل سوپاپ و پايه عقب ميل سوپاپ برروي ميل سوپاپها
10- قرار دادن 4 عدد پيچ داخل سوراخهاي پايه جلو و عقب ميل سوپاپ
11- قراردادن ميل سوپاپ بر روي بلوك سيلندر بطوريكه پين موقعيت ميل سوپاپ در سمت جلوي سرسيلندر قرار گيرد.
تذكر: قبل از قراردادن ميل سوپاپ بايد نشيمنگاه آن را روي سر سيلندر روغنكاري نمود.
مواد مصرفي        SAE10W30 مقدار مصرف CC8
تذكر: در صورتيكه پين موقعيت بر روي ميل سوپاپ مونتاژ نشده باشد بايد پين را بر روي ميل سوپاپ مونتاژ نمود.
بطوريكه پين به اندازه 6 ميلي متر بيرون از سوراخ ميل سوپاپ (نشيمنگاه خود) قرار گيرد.
12- قرار دادن مجموعه اسبكها و ميل اسبكها و پايه ميل سوپاپهاي مونتاژ شده بر روي سر سيلندر
13- بستن 10 عدد پيچ به ترتيبي كه مشخص شده است و با گشتاور kgrm 2/2 - 8/1
تذكر1: بعد از قرار دادن ميل سوپاپ بايد از نرم چرخيدن آن اطمينان حاصل نمود همچنين بايد پين موقعيت در پايين ترين نقطه خود قرار گيرد.
تذكر2: بعد از قرار دادن مجموعه اسبكها و پايه ميل سوپاپها روي سرسيلندر بايد پايه‌ها كاملا بر روي پين موقعيت قرارگيرد لذا در صورت نياز مي توان با وارد كردن ضربه‌اي بوسيله چكش مسي از درست جا افتادن آنها اطمينان حاصل نمود.
نكات كنترلي
1- اطمينان از صحت مونتاژ پين سر سيل سوپاپ
2- اطمينان از صحت عملكرد ميل سوپاپ به طوريكه به نرمي بچرخد.
3- اطمينان از صحت جازدن اسبكهاي دود و هوا
4- اطمينان از صحت گشتاور پيچ هاي پايه هاي ميل سوپاپ
5- اطمينان از صحت روغنكاري نشيمنگاه ميل سوپاپ بر روي سر سيلندر
مرحله: فيلرگيري، مونتاژ پيچ دو سر رزوه
1- اطمينان از اينكه پين ميل سوپاپ در پايين‌ترين نقطه خود قرار گرفته است
2- فيلر گيري اسبكهاي 4و3 هوا و 2و4 دود بوسيله پيچ گوشتي
جدول اندازه گيري فيلر
موتور گرم باشد    موتور سرد باشد    
05/0  3/0

5/27~22    ورودي
05/0 3/0

29~24    خروجي
3- محكم كردن مهره هاي اسبكهاي 4و3 هوا و 2و4 دود با گشتاور  kgm 3/2-7/1
4- چرخاندن ميل سوپاپ بطوريكه پين موقعيت در بالاترين موقعيت خود قرار گيرد.
5- فيلر گيري اسبكهاي 2و1 هوا و 3 و 1 را دود بوسيله پيچ گوشتي
6- محكم كردن مهره هاي اسبك 2و1 هوا و 3و1 دود با گشتاور  kgm 3/2-7/1
تذكر: هنگام فيلر گيري بايد از صحت ضخامت فيلر با توجه به جدول اندازه فيلرها، اطمينان حاصل نمود همچنين بايد از عدم وجود ترك بر روي فيلر اطمينان حاصل نمود.
نكات كنترلي:
1- اطمينان از صحت ضخامت فيلر هوا و دود با توجه به جدول اندازه فيلرها و همچنين عدم خرابي ظاهري بر روي فيلر
2- اطمينان از صحت فيلر گيري
3- اطمينان از صحت گشتاور مهره هاي اسبك
7) مونتاژ 4 عدد پيچ دو سر رزوه مانيفولد دود
8) مونتاژ 2 عدد پيچ دو سر رزوه مانيفولد هوا
9) مونتاژ 2 عدد پيچ دو سر رزوه پمپ بنزين
نكات كنترلي:
1- طول بزرگتر پيچ بايد به سمت بيرون باشد.
ايستگاه: ميل لنگ و ياتاقان‌گذاري
مرحله: ياتاقان‌گذاري كپه‌هاي ثابت و بلوك سيلندر
1) قرار دادن پالت حمل كپه بر روي بلوك سيلندر
2) باز كردن ده عدد پيچ كپه هاي ثابت و جدا كردن كپه هاي ثابت
تذكر:
جدا نمودن كپه ياتاقان ها در صورت لزوم با ضربه زدن آرام بوسيله چكش و بيرون آوردن كپه ها و قرار دادن آنها داخل پالت حمل كپه
توجه:
1- پس از جدا نمودن كپه هاي ثابت لازم است محل كپه يا تاقان ها، سوراخهاي روغن روي ژور نالهاي بلوك، محل قرار صافي روغن باد گرفته و كاملاً خشك وتميز شود.
2- كنترل بلوك سيلندر از نظر كثيف بودن و زنگ زدگي سطح جانبي و داخل سيلندر  و ژورنالهاي بلوك، در صورت كثيف بودن سريعاً به اپراتور ايستگاه شستشو اطلاع و قطعه كثيف سريعا از خط خارج شود.
3- كنترل بلوك از نظر شكستگي قلاويز در رزوه هاي محل نصب كارتل
4-كنترل كپه پنج بلوك از نظر داشتن سوراخ تخليه روغن و دارا بودن شيار محل نصب كاسه نمد تيغه اي
3) انتخاب نمودن ياتاقانهاي ثابت مطابق با شماره گريد قطر كپه ميل لنگ مطابق جدول:
 
 
شماره كپه ثابت بلوك سيلندر
1,2    2    1    گريد قطركپه ميل لنگ
سايز استاندارد    سايز بزرگتر    سايز استاندارد    نوع ياتاقان انتخابي
تذكر: براي سايز استاندارد ماركي روي ياتاقان وجود ندارد و همچنين براي سايز بزرگتر روي ياتاقان رنگ آبي مي باشد.
4) كار گذاشتن ياتاقانهاي ثابت انتخاب شده داخل بلوك سيلندر بطوريكه ناخني آن داخل شيار بلوك قرار گيرد.
تذكر: هنگام مونتاژ يا تاقانهاي فوق بايد به سوراخ روي ياتاقان دقت نمود به طوريكه سوراخ روي ياتاقان در راستاي سوراخ نشيمنگاه خود قرار گيرد.
تذكر: جهت جازدن ياتاقانهاي بلوك سيلندر و كپه ها در صورت لزوم بايد چكش پلاستيكي روي ياتاقانهاي ثابت ضربه زد.
5) جا زدن ياتاقانهاي كپه ها
تذكر: ياتاقانهاي كپه 3 داراي دو سايز استاندارد و بزرگتر مي باشد:
توجه:
1- صحت اطمينان از انتخاب گريد ياتاقان (ياتاقان هاي كپه بلوك نه داراي شيار روغن و نه داراي سوراخ روغن هستند).
2- كنترل اينكه ياتاقان در محل خود قرار گرفته باشد.
مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافي روغن (ضربه گير)
1) مونتاژ صافي روغن و نگهدارنده صافي روغن (ضربه گير) بوسيله دو عدد پيچ با گشتاور  kgm 8/0 -4/0
تذكر: جهت بستن پيچها بايد  از  loctite استفاده نمود.
مواد مصرفي (242/loctite و يا 542 loctite مقدار مصرف :  1/gr 1/0  (در صورت استفاده از سيل خشك بر روي پيچ نيازي به استفاده از سيل مايع نيست).
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسي مگاموتور
1- اطمينان از صحت اينكه مجموعه شبكه صافي روغن درست در موقعيت خود قرار گرفته باشد.
2- اطمينان از صحت اينكه صفحه گير كاملا برروي صافي روغن قرار گرفته و كاملا در  محل خود نصب شده است.
3- كنترل ابزار چهار سو و آچار بادي
مرحله مونتاژ: ميل لنگ و كاسه نمد بر روي بلوك سيلندر
1) روغنكاري روي ياتاقانهاي بالايي (بلوك سيلندر)
نوع روغن مصرفي :   SAE10w30 مقدار روغن مصرفي cc12
تذكر: قبل از روغن كاري بايد روي ياتاقانها در صورت نياز تميز شود و محل قرارگيري ياتاقانها بر روي ميل لنگ باد گرفته شود.
2) قراردادن ميل لنگ بر روي بلوك سيلندر.
3) چرخاندن ميل لنگ و اطمينان از صحت كار كرد ميل لنگ
4) زدن سيل در دو گوشه نشينگاه كپه شماره 5 روي بلوك سيلندر.
تذكر: در خصوص سيل كاري كپه 5 در دو طرف نشينگاه كپه سر تا سري سيل به قطر 2 ميلي متر سيل زده مي شود.
نوع مواد مصرفي سيليكون حرارتي مقدار مواد مصرفي 1/0 gr 25/0
5) روغنكاري سطح تماس ميل لنگ و ياتاقانهاي ثابت بلوك سيلندر  ( محل ژور نالهاي ثابت ميل لنگ)
نوع مواد مصرفي: SAE 10W30 مقدار روغن مصرفي: cc12
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسي مگاموتور.
6) جا ر زدن كپه ها به ترتيب بر روي بلوك سيلندر
لازم به ذكر است كه بايد براي اطمينان بيشتر بر روي كپه ها بوسيله چكش ضربه وارد كرد.
تذكر1: بايد دقت  نمود كه سطح انتهايي كپه ياتاقان عقب (شماره 5) با سطح بلوك سيلندر در قسمت عقب پايين در يك رديف قرار گيرد.
تذكر 2: بايد دقت نمود كه سطح انتهايي كپه ياتاقان 1 با سطح بلوك سيلندر در يك رديف باشد.
تذكر3: در هنگام جازدن كپه ياتاقانها علامت فلش بر روي كپه بايستي به سمت جلوي بلوك سيلندر باشد
7) بستن پيچ‌هاي كپه ياتاقانها بوسيله ابزار بادي گشتاور  kgm 6- 5/4
تذكر1: نحوه بستن پيچ هاي كپه از كپه شماره 3 شروع و به صورت ضربدري كپه شماره 2 و كپه شماره 4 و كپه شماره 1 و كپه شماره 5 بسته مي شود.
تذكر2: براي اطمينان بيشتر لازم است كه صددرصد پيچهاي كپه ثابت توسط ترك رنج ترك‌گيري گردد.
8) چرخاندن ميل لنگ بعد از بستن پيچ ها
توجه:
1- كپه هاي ثابت بلوك با بلوكهاي بعدي و يا قبلي جابجا نشود.
2- كپه هاي ثابت بلوك ( كپه هاي شماره 2 و كپه شماره 4) جابجا بسته نشود.
3- ترك گيري صد در صد پيچ ها و اطمينان از كاليبره بودن ترك متر.
4- ميل لنگ بايد به نرمي قابل چرخاندن باشد و هيچگونه قفل و گير موضعي مجاز نيست.
9) بكار بردن مقداري سيل در سمت شيار كاسه نمد كپه ياتاقان (شماره5)
نوع مواد مصرفي: سيليكون حرارتي مقدار مواد مصرفي : 1/gr 1/0
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسي مگاموتور.
10) در صورت عدم استفاده از سيل لاستيك مي توان از كاسه نمد كپه ياتاقان استفاده نمود.
توجه:
1- جهت قرار گيري كاسه نمد تيغه بايد در موقع مونتاژ دقت نمود.
2- سيل به كار برده شده به ميزان كافي براي هر يك از شيار ها بوده و صرفاً براي درز گيري و آب بندي بين بلوك و كپه مي باشد.
11) روغنكاري سطح تماس انتهاي ميل لنگ و بلوك سيلندر (محل تماس كاسه نمد ته ميل لنگ با ميل لنگ بلوك سيلندر)
نوع روغن مصرفي: SAE 10w30 مقدار روغن مصرفي cc3
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسي مگاموتور
12) مونتاژ كاسه نمد ته ميل لنگ برروي مجموعه بلوك و سيلندر و ميل لنگ بوسيله ابزار مخصوص
توجه:
1- كنترل كاسه نمد ته ميل لنگ كه بايد به گريس نسوز آغشته شده باشد.
2- كاسه نمد ته ميل لنگ بايد بطور كامل در محل خود قرار گرفته باشد ميزان فرو رفتگي كاسه نمد نسبت به سطح انتهائي بلوك 2- 0 ميلي متر بايد باشد.
3- كنترل ابزار مخصوص
13) چرخاندن ميل لنگ بطوريكه موقعيت لنگ 1و4 ميل لنگ در نقطه مرگ بالا قرار گيرد.
ايستگاه: حكاكي
مرحله مونتاژ: دسته روغن و جت روغن سرسيلندر
1) استفاده از  سيل لاستيك در محل شيار كاسه نمد كپه شماره 5
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسي مگاموتور
2) قرار دادن پالت حمل بلوك برروي سطح قرار كارتل
3) درآوردن ضربه‌گير سرميل لنگ.
توجه:
1- اطمينان از مونتاژ بودن كليه قطعات در ايستگاههاي قبلي
2- اطمينان از صحت قرارگيري پالت بر روي بلوك.
3- كنترل پالت از نظر شكستگي
4- سيل بايد كاملاً شيار كپه را پر كند و مقداري سيل از محل كپه و بلوك بيرون بزند.
4) چرخاندن بلوك براي حكاكي (بطوريكه سطح سر سيلندر به سمت بالا باشد)
5) مونتاژ دسته موتور چپ بوسيله دو عدد پيچ با گشتاور kgm 4-3
6) مونتاژ جت روغن سر سيلندر ( در صورتيكه به صورت مجموعه نباشد)
توجه:
1- اطمينان از سوراخ بودن جت روغن( با توجه به  سيم فولادي مستقر در ايستگاه كليه جت بايد كنترل شود.)
2- جت روغن همسطح بلوك سيلندر و يا حداكثر به اندازه يك ميلي متر داخل سوراخ مربوطه روي بلوك سيلندر باشد.
3- كنترل گشتاور پيچ دسته موتور
مرحله مونتاژ: حكاكي
1) فرستادن بلوك سيلندر در محل استقرار  دستگاه حكاك و زدن شاسي نگهدارنده موقعيت بلوك و حك كردن شماره سريال بر روي موتور.
تذكر1: تميز كردن جاي حكاكي در صورت نياز
تذكر 2: شماره سريال موتور از دو حرف و هشت عدد تشكيل شده است كه ترتيب قرار گرفتن بصورت زير مي باشد.
z173456     24z
تذكر 3: ترتيب فوق روش پانچ نمودن حروف و اعداد را در كمپاني نيسان نشان مي دهد اما شما مي توانيد روش ديگري غير از آنچه كه نشان داده شده است را اختيار كنيد.
توجه:
1- اطمينان از تكراري نبودن شماره موتور
2- اطمينان از حكاكي صحيح كوبش اعداد خوانا بوده و اعدد هيچگونه مشكلي نداشته باشد.
3- اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه حكاك
مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات
1) ثبت نوع سيلندر- شاتون- ميل لنگ در دفتر مونتاژ
ايستگاه: پيستون
مرحله مونتاژ: مجموعه پيستون روي بلوك
1) روغنكاري سيلندرهاي 1و2و3و4 توسط دستگاه روغن زن
مواد مصرفي  SAE 10W30 مقدار مصرف cc 12
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسي مگاموتور
2) قراردادن ابزار مخصوص مونتاژ پيستون در بلوك بر روي سطح بلوك سيلندر
3) تنظيم رنگها به طوريكه زاويه بين شيار رينگها كمتر از 60 درجه نباشد.(شيار رينگها كنار هم قرار نگيرند)
4) مونتاژ مجموعه پيستون 1و2و3و4  در بلوك بوسيله ابزار مخصوص
تذكر: لازم به ذكر است كه قبل از مونتاژ مجموعه پيستونهاي 1و2و3و4 بايد از صحت گريد پيستونها صحت مونتاژ ياتاقانهاي متحرك اطمينان حاصل نمود.
تذكر 2: مجموعه پيستونها را بايد طوري روي بلوك سيلندر مونتاژ نمود كه علامت تو رفتگي (علامت سنبه) به سمت جلو سيلندر قرار گيرد.
توجه:
1- كنترل از نظر روغنكاري داخل بلوك سيلندر
2- كنترل از نظر يكسان بودن گريد ابعادي پيستون با گريد بلوك سيلندر
3- كنترل از نظر يكسان بودن گريد وزني پيستونهاي مونتاژ شده
4- كنتر از نظر لقي مجاز بين پيستون و شاتون و كاملاً آزاد بودن گژن پين در پيستون
5- كنترل از نظر جابجا مونتاژ ننمودن مجموعه پيستون و شاتون در بلوك سيلندر
6- كنترل از نظر قرار گيري رينگها و زاويه بين شيار رينگها
7- اطمينان از صحت ابزار مونتاژ پيستون
8- اطمينان از صحت دستگاه اسپري روغن داخل سيلندر
ايستگاه: كپه شاتون
مرحله مونتاژ: كپه شاتون
1) چرخاندن بلوك سيلندر بطوريكه سطح قرار كارتل به سمت بالا باشد.
2) تنظيم ياتاقان متحرك مونتاژ شده بر روي دسته شاتون با ابزار مخصوص
تذكر1: در هنگام مجموعه پيستون و شاتون در ايستگاه حكاكي احتمال جابجايي كپه شاتون وجود داشته و لازم است قبل از مونتاژ كپه شاتون كنترل و تنظيم شود.
تذكر 2: هنگام مونتاژ كپه هاي متحرك روي شاتون بايد دقت نمود كه شماره هاي حك شده روي شاتون و كپه در يك سمت قرار گيرد.
تذكر3: بعد از مونتاژ كپه هاي متحرك به آرامي ضربه اي به كپه ها بايد وارد نمود ( در صورت نياز)
تذكر 4: قبل از مونتاژ كپه هاي 1و2و3و4 بايد سطح ميل لنگ (محل نصب كپه ها) روغنكاري شود.
مواد مصرفي:     SAE10W30     cc6
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسي مگاموتور
3) برداشتن كپه هاي متحرك از پالت مربوطه و نصب بر روي ميل لنگ در محل مربوطه خود
4) مونتاژ كپه هاي متحرك 1و2و3و4 هر كدام بوسيله دو عدد مهره (پيچ) با گشتاور kgm 7/4-8/3
مونتاژ پيچ ها توسط دستگاه مولتي هد برقي صورت مي گيرد.
5) چرخاندن ميل لنگ با ابزار مخصوص به جهت اينكه ميل لنگ و شاتون و پيستون هيچگونه مشكلي نداشته باشد.
توجه:
1- كنترل داشتن ياتاقان متحرك در قسمت دسته شاتون
2- كنترل جابجا نشدن ياتاقانها در قسمت دسته موتور  قرار داشتن ناخني ياتاقان در شيار مربوطه بر روي دسته شاتون.
3- كنترل جابجا نشدن كپه هاي شاتون در يك دستگاه موتور با موتور ديگر
4- كنترل از نظر جابجا مونتاژ ننمودن كپه ها در يك دستگاه موتور
5- كنترل لقي محوري بين شاتون و ميل لنگ- ميزان لقي محوري شاتون و ميل لنگ 4/0-2/0 ميلي متر بايد باشد.
6- كنترل از صحت عملكرد پيستون و ميل لنگ
7- اطمينان از عملكرد دستگاه مولتي هد و بالا نبودن ترك پيچها و توجه به چراغ خطا در صورت اعلام خطا از سوي دستگاه مورد نظر.
ايستگاه: پايه دينام
مرحله مونتاژ: پين قرار  سيني عقب و كوركن روغن عقب سيلندر
1) جازدن پين موقعيت سيني عقب با (ابزار مخصوص) در سمت عقب سيلندر (در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه نباشد)
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ پين موقعيت بطوري كه پين به اندازه mm 10-7 از سطح بلوك سيلندر ( بيرون) قرار گيرد.
2- كنترل ابزار جازدن پين قرار سيني عقب.
مرحله مونتاژ: لوله مكنده فيلتر روغن
1) جازدن لوله مكنده فيلتر روغن (ابزار مخصوص) در محل اتصال پيچ دو سر رزوه فيلتر روغن
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ لوله مكنده فيلتر
2- كنترل ابزار جازدن لوله مكنده فيلتر روغن
مرحله مونتاژ: بوش موقعيت
1) مونتاژ نمودن بوش موقعيت سيني عقب با ابزار مخصوص
توجه:
1- بوش در هنگام مونتاژ به صورت پرس فيت در محل خود بايد مونتاژ شود لق بودن بوش پس از مونتاژ و يا به سختي جا رفتن بوش قابل قبول نيست.
2- كنترل بوش پس از مونتاژ از نظر پليسه كردن لبه و به راحت جا رفتن شفت.
3- كنترل ابزار مخصوص
مرحله مونتاژ: پايه دينام
1- مونتاژ براكت پايه دينام بر روي بلوك سيلندر و بوسيله گير دادن سه عدد پيچ
تذكر: محكم كردن پيچ ها به اندازه گشتاور  kgm5/5-4
توجه:
1- كنترل ظاهري پايه دينام از نظر زنگ زدگي دفرمه بودن و داشتن قلاويز.
2- كنترل گشتاور پيچ هاي پايه دينام از نظر گشتاور به صورت رندم
مرحله مونتاژ: دسته موتور راست
1) مونتاژ دسته موتور راست بر روي بلوك سيلندر و بوسيله گيردادن سه عدد پيچ
تذكر: محكم كردن پيچ به اندازه گشتاور   kgm 4-3
توجه:
1- كنترل ظاهري دسته موتور از نظر داشتن پوشش رنگ مناسب و دفرمه نبودن
2- كنترل پيچهاي دسته موتور از نظر گشتاور به صورت رندم.
2) بر گرداندن بلوك سيلندر به طوريكه سمت استقرار سر سيلندر به سمت بالا باشد.
ايستگاه: سر سيلندر
مرحله مونتاژ : سر سيلندر و پين موقعيت بر روي بلوك سيلندر
1) پاك كردن ذرات روغن و غبار از سطح بلوك سيلندر بوسيله يك تكه پارچه.
2) مونتاژ پين موقعيت بر روي بلوك سيلندر ( با ابزار مخصوص) به طوريكه پين اندازه mm5 نسبت به سطح بلوك سيلندر بيرون قرار گيرد.
توجه:
1- كنترل بلوك نيمه مونتاژ شده از نظر تكميل بودن قطعات ايستگاه قبلي.
2- اطمينان از صحت صحيح مونتاژ پين سر سيلندر.
3- كنترل ابزار مخصوص مونتاژ پين سر سيلندر.
3) بعد از برداشتن واشر سر سيلندر بر روي سطح بلوك سيلندر قرار دهيد. بطوريكه روي پين هاي راهنما فيت شود (طوري قرار داده شود تا سوراخ تعبيه شده روي واشر سر سيلندر مقابل نقطه نظير خود كه مربوط به جت روغن است روي بلوك سيلندر قرار گيرد.)
تذكر:
زماني كه واشر را روي سر سيلندر قرار مي دهيد انتهاي جلوي آن را كمي به سمت بالا خم مي نمائيم.
4) چك كردن مجموعه سر سيلندر و اطمينان از صحت مونتاژ مجموعه سر سيلندر
5) سر سيلندر را به پهلو بخوابانيد بطوريكه كف زيرين سر سيلندر روبروي شما قرار گيرد. سپس بوسيله پارچه پاك كنيد.( در صورت نياز)
توجه:
1- كنترل واشر سرسيلندر از نظر اينكه كاملا برروي سر سيلندر قرار گرفته و كليه سوراخهاي واشر سرسيلندر با سوراخهاي سر سيلندر با يكديگر منطبق است.
2- كنترل سر سيلندر از نظرظاهري نداشتن كسري- تميز بودن و ....
6) گذاشتن مجموعه سر سيلندر بر روي بلوك سيلندر بطوريكه پين نصب شده بر روي بلوك در موقعيت قرار خود در سر سيلندر قرار گيرد.
7) مونتاژ نمودن واشر پيچ سر سيلندر بر روي پيچ سرسيلندر
8) مونتاژ سر سيلندر بر روي بلوك سيلندر بوسيله 10 عدد پيچ و 10 عدد واشر (پيچ و واشر به صورت مجموعه به خط مونتاژ تزريق مي‌گردد) با گشتاور kgm 5/8 ~ 7.
تذكر1: هنگام مونتاژ سر سيلندر روي بلوك سيلندر بايد پيستون 1و4 در مرگ بالا قرار گرفته باشد.
تذكر2: هنگام مونتاژ سر سيلندر بر روي بلوك سيلندر بايد پين موقعيت ميل سوپاپ در بالاترين نقطه قرار گرفته باشد.
تذكر 3: جهت بستن پيچهاي سر سيلندر بايد ترتيب اعلام شده مقابل رعايت گردد.
توجه:
1- كنترل از نظر اينكه سر سيلندر كاملا برروي پين قرار گرفته است.
2- پيچهاي سر سيلندر بايد به صورت صد درصد توسط ترك رنج گرفته شود.
3- كنترل بلوك سيلندر از نظر قرار گرفتن پيستون 1و4 و همچنين موقعيت پين ميل سوپاپ
4- نحوه بستن پيچهاي سر سيلندر از اهميت بالائي بر خوردار بوده و لازم است اين مسئله در موقع بستن پيچ‌ها رعايت گردد.
مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنماي گيج روغن
1) مونتاژ لوله بخار روغن بر روي بلوك سيلندر بوسيله چكش و ابزار مخصوص بصورتيكه لوله ياد شده با سطح عقب بلوك سيلندر موازي بوده و تا محل شاخص خود بر روي بلوك مونتاژ شود.
توجه:
1- كنترل لوله بخار از نظر شكستگي- دارا بودن پوشش كامل
2- لوله بخار روغن بايد به صورت فيت و با ضربات چكش بر روي بلوك مونتاژ شود لق بودن لوله بخار در محل خود مجاز نيست
3- اطمينان از صحت قرارگيري لوله بخار در محل خود و قرارگيري پايه براكت در موقعيت هاي نصب خود در سر سيلندر.
4- كنترل ابزار مخصوص مونتاژ
2- آغشته كردن انتهاي لوله راهنماي گيج روغن با لاكتايت
نوع ماده مصرفي     مقدار مصرف
Loctite 270 Or Helme 20    Gr2/0
مواد مصرفي مطابق جدول ارائه شده واجد مهندسي مگاتور.
3- مونتاژ لوله راهنماي گيج روغن بر روي بلوك سيلندر بوسيله چكش و ابزار مخصوص.
توجه :
1- كنترل لوله راهنماي گيج روغن از نظر شكستگي – داران بودن پوشش كامل
2- راهنماي روغن بايد به صورت فيت و با ضربات چكش بر روي بلوك مونتاژ شود.لق بودن راهنماي روغن در محل خود مجاز نيست.
3- كنترل ابزار مخصوص مونتاژ
4- گيردادن پيچ اتصال لوله بخار روغن به سرسيلندر
5- گيردادن واشر كائوچوئي پمپ بنزين در محل خود
ايستگاه: زنجير سفت كن
مرحله مونتاژ : انتقال بلوك به ايستگاه زنجير سفت كن
1) قرار دادن پاكت حمل بلوك بر روي گردان و هدايت موتور نيم مونتاژ بر روي پالت و زدن شاسي جك دستگاه گردان جهت انتقال موتور از ايستگاه سرسيلندر به ايستگاه زنجير سفت كن ، طوريكه جلوي بلوك سيلندر به سمت بالا قرار گيرد.
2) انتقال نيم موتور بر روي رولر حمل بلوك و چرخاندن موتور به ميزان 90 درجه حول محور قائم بر سطح افق در اين حالت سمت كارتل به طرف اپراتور مونتاژ مي‌باشد.
3) برداشتن پالت ايستگاه قبل و انتقال به رولر مخصوص حمل پاكت كنار خط
4) گيردادن پيچ اتصال لوله بخار به بلوك سيلندر
توجه:
در موقع انتقال بلوك از ايستگاه سرسيلندر بايد دقت نمود كه بلوك در محل خود بر روي پالت ايستگاه زنجير سفت كن قرار گرفته و همزمان با جابجاشدن مواظب بود كه بلوك بر روي زمين نيفتد.
مرحله مونتاژ : قاب زنجير راست و چپ – مجموعه زنجير سفت كن
1) قرار دادن زنجير بر روي چرخ زنجير بطوريكه يكي از دندانه هاي علامت زده شده روبروي علامت چرخ زنجير قرار گيرد.
2) رد كردن مجموعه زنجير و چرخ زنجير از سوراخ قسمت بالا سرسيلندر و ميل سوپاپ و نصب زنجير روي چرخ زنجير ميل لنگ بطوريكه يكي ديگر از دندانه هاي علامت زده شده روبروي علامت چرخ زنجير ميل لنگ قرار گيرد.
3) بعد از نصب زنجير روي چرخ زنجير ميل لنگ، بايد چرخ زنجير را كه زنجير روي آن نصب شده است روي ميل سوپاپ قرار داد بطوريكه پين موقعيت ميل سوپاپ داخل سوراخ ايجاد شده روي چرخ زنجير قرار گيرد.
تذكر: بعد از مونتاژ مجموعه چرخ زنجير و زنجير بايد 2 عدد دندانه علامت زده شده روبروي علامت چرخ زنجير ميل سوپاپ و چرخ زنجير ميل لنگ قرار گيرد و در صورتيكه اين علامتهاي ايجاد شده چرخ زنجير ميل سوپاپ به ميل لنگ قرار نگيرد بايد از زنجير ديگري استفاده نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید