دانلود مقاله شناسایی درصد فراوانی مس موجود در خاک معدن سونگون اهر با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترونی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

آنالیز فعالسازي نوترونی، یک روش تحلیلی با دقت و حساسیت بسیار بالا براي آنالیز کیفی و کمی نمونههاي مختلف به منظور شناسایی و تعیین عناصر موجود درنمونهها است. حساسیت و دقت این روش به عواملی از قبیل شدت باریکهي نوترونی، نیمهعمر محصول واکنش، زمان تابشدهی و شرایط اندازهگیري از قبیل زمان اندازهگیري، بازده آشکارساز و پارامترهاي هستهاي از قبیل فراوانی ایزوتوپ موجود در نمونه، سطح مقطع جذب نوترون، نیمه عمر و شدت پرتوهاي گاماي گسیل شده وابسته است .[1]

از آنجایی که بخشی از کمربند فلززاییآلپ–هیمالیا که داراي رگهي مس با عیار حدود %0/61 است از منطقهي اهر عبور میکند، منطقهي سونگون اهر داراي معدن بسیار عظیمی از مس میباشد .[2] با شناسایی درصد فراوانی مس موجود در خاك معدنسونگون اهر و مقایسه با خاك مناطق دیگر که روي کمربند فلززاییآلپ-هیمالیا در ایران قرار دارند، میتوان معادن دیگري را نیز کشف کرد.

روش کار

چشمهي نوترونی مورد استفاده، چشمهي ایزوتوپی آمرسیوم – بریلیوم شناور در محفظهي آب، با شار نوترون حدود _ . 10 و میانگین انرژي نوترون اولیهي 4/4 MeV و آشکارساز مورد استفاده، آشکارساز سوسوزن یدور سدیم سه اینچی میباشد. واکنشهاي هستهاي مورد استفاده در روش فعالسازي نوترونی، واکنشهاي گیراندازي


21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


نوترون یا واکنشهاي((n,γنامیده میشوند.در طیاین واکنشها، براي هر هسته، یک گاماي بخصوص که گاماي مشخصهي آن هسته است، آزاد میشود .[3]در این مقاله، گاماهاي تاخیري آشکارسازي میشوند. عنصر مس، ترکیبی از دو ایزوتوپ پایدار( %69) _Cu و ( %31) _Cu است که تحت تابش نوترون، به ایزوتوپهاي پرتوزاي _Cu (نیمه عمر 12/7 ساعت) و _ Cu (نیمه عمر 5/12 دقیقه) تبدیل میشوند. عنصر مس، سطح مقطع جذب مناسبی براي نوترونهاي حرارتی 4/52) بارن براي ایزوتوپ _Cu و 2/17 بارن براي ایزوتوپ ( _Cu دارد.[4]دقت و حساسیت اندازهگیري با استفاده از آنالیز فعالسازي نوترونی، رابطهي مستقیمی با میزان شار نوترونهاي حرارتی دارد .[5] به همین علت در شروع کار، براي بدست آوردن فاصلهاي که در آن شار نوترونهاي حرارتی بیشینه میشود،نمونههایی از سولفات مس در فاصلههاي مختلف از چشمه، در بازههاي زمانی یکسان قرار داده شد. براي هر فاصله،سطح زیر منحنی طیف بیشینهي گاما اندازهگیري شده ودر شکل (1) آورده شده است.مشاهده میشود که در فاصلهي 6 /2سانتیمتري از چشمهي نوترونی، حداکثر شار نوترونهاي حرارتی حاصل میشود.


9000

8000

7000

6000

5000


4000

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Distance (cm)

CuSo4ofActivationMeasured

شکل :1 نمودار فعالیت اندازهگیري شده بر حسب فاصلهي نمونه از چشمهي نوترون

در اندازهگیريهاي اولیه، بیشینههاي انرژي طیف گاماي حاصل از نمونهها، به دلیل زمینهي زیاد موجود در محیط آزمایشگاه چندان واضح نبودند. به منظور کاهش زمینهي تداخل کننده، یک حفاظ سربی به شکل پوستهي استوانهاي که تمام قسمتهاي آشکارساز را پوششمیداد ساخته شد. پس از قرار دادن آشکارساز در داخل این حفاظ،بیشینهها بهبود یافته و واضحتر شدند.با این حال، در طی اندازهگیريهاي متوالی مشاهده شد که در کارکرد طولانی و بدون

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


وقفهي آشکارساز، بیشینههاي انرژي به سمت انرژيهاي پایینتر منتقل میشوند(شکل .(2این مشکل، به دلیل تجمع بار بر روي آشکارساز در اندازهگیريهاي متوالی اتفاق میافتاد که راهحل این مشکل، اتصال به زمین آشکارساز و حفاظها و تخلیهي الکتریکی آنها با استفاده از پوشش فویل آلومینیومی (با ضخامت حدود 0/13 میلیمتر) بود (شکل .(3

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن گچ و خاک

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن گچ و خاک( با ظرفیت 100000 تن در سال) 1- 1 مقدمه : گچ به عنوان مصالح ساختمانی مصرف عمده در ساختمان سازی دارد.روش استخراج گچ خاکی برداشت توسط لودر و سپس بارگیری به داخل کامیون برای حمل می باشد، بدین ترتیب که ابتدا باطله سطحی برداشته شده و سپس سینه کار و آماده سازی جبهه کار ان ...

دانلود مقاله شبیه سازی عناصر نادر خاکی سریوم و لانتانیوم موجود در رسوبات آبراهه ای منطقه اشتهارد با استفاده از روش شبکه عصبی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه عناصر نادر خاکی منابع مهم استراتژی هستند، زیرا مصرف و تقاضای این عناصر بالاست، ذخایر آنها دارای توزیع جغرافیایی ناچیزی هستند و منابع آنها رو به پایان است. عناصر نادر خاکی بهطور گسترده در زمین توزیع شده و الگوی آنها برای توضیح محیط رسوبی، فرایند و ساختار حوضه های رسوبی به کار برده شده است. عناصر نادر خا ...

دانلود مقاله پیش بینی پارامترهای ژئوتکنیکی خاک با استفاده از اطلاعات گمانه های موجود و مدل شبکه عصبی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
برخی از منابع: کاوه، ع، ایران منشی، ع، شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازهها، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۸. Demuth, H., and Beale, M., Neural Network Toolbox User’s Guide, Ver. 3, The Mathworks, 1988 Gangopadhyay S., Gautam, T. R., and Gupta, A. D., “Subsurface Characterization Using Artificial Ne ...

مقاله پیش بینی حجم رسوبات معلق با استفاده از مدل های GMDH و SVM بر مبنای آنالیز مؤلفه اصلی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** پیش بینی حجم رسوبات معلق با استفاده از مدل های GMDH و SVM بر مبنای آنالیز مؤلفه اصلی چکیده پیش بینی حجم رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها در مطالعات مهندسی رودخانه و مدیریت صحیح یک حوزه آبریز امری ضروری است. هدف از این مطالعه پیش بینی ما ...

مقاله بررسی نامعینی موجود در آنالیز شکست سدهای خاکی و روندیابی سیلاب حاصل از آنها

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نامعینی موجود در آنالیز شکست سدهاي خاکی و روندیابی سیلاب حاصل از آنها چکیده مطالعات شکست سد مستلزم تعریف پارامترهاي متغییر و نامعلومی مانند علت شکست و هندسه شکست ایجاد شده و زمان تشکیل شکاف می باشد. پیش بینی دقیق مشخصات شکاف (عرض شکاف، زمان شکست و شیب شکست) یکی از مهمترین مباحث براي تحلیل مسئله شکست د ...

مقاله شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب درون گردو شمال ایران به روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب درون گردو شمال ایران به روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی چکیده چوب گردو یکی از چوب های بادوام به شمار میرود که درخت آن به صورت پراکنده یکی از گونههای چوبده صنعتی و پر ارزش کشورمان، بخصوص شمال ایران (جنگل رامسر) را تشکیل میدهد. استخراج مواد استخراجی چوب ...

مقاله تعیین شیب و جهت شیب ناپیوستگی های معدن مس سونگون با استفاده از جهت یابی مغزه های حفاری شده

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تعیین شیب و جهت شیب ناپیوستگی های معدن مس سونگون با استفاده از جهت یابی مغزه های حفاری شده   چکیده کانسار مس سونگون در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. گسترش کانسار بین `٤٢ و ٤٦ تا `٤٣ و ٤٦ طول شرقی و “٤٥ و ’٤١ و ٣٨ تا ’٤٣ و ٣٨ عرض شمالی می باشد. گستره معدن مس پورفیری سونگون در منطقه ای کوهستانی و در ناح ...

مقاله بررسی فنی و اقتصادی آتشکاری با بالشتک هوایی در معدن مس سونگون اهر

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی فنی و اقتصادي آتشکاري با بالشتک هوایی در معدن مس سونگون اهر چکیده از جمله مهم ترین مسائل و دغدغه هاي فنی و اقتصادي در استخراج معادن روباز و بخصوص معدن مس سونگون اصلاح و بهینهسازي الگوي آتشکاري، استفاده حداکثر از انرژي مواد منفجره در جهت دستیابی به خردایش بهتر، کاهش میزان ارتعاشات زمین در کنار کاهش ...