بخشی از مقاله

شيوة عمل به اين نحو است كه ابتدا مي بايست يك صنعة فلزي به ابعاد طول جوش مورد نظر به نحوي به 4 گوشة دهنه مورد نظر بسته شود كه توانايي تحمل بار كشش معادل با حداكثر مجاز ميلگرد ها را داشته باشد . نكته اساسي در جوش اين نوع بادبند در اين است كه در جوشكاري ميلگرد مي بايست آمپر دستگاه بسيار پايين باشد و جوشكاري نبايد در راستايي كه ميلگرد ها كشيده مي‌شوند صورت مي گيرد .


پس از نصب 4 صنعة موردنظر به هر صنعه يك ميلگرد را مطابق با طراحي و بر اساس توضيحات جوشكاري فوق نصب مي كنيم و انتهاي آنرا به وسيله‌اي كه شامل يك پيچ دو طرفه و دو مهره متصل به ميلگرد جوش مي دهيم . از آنجايي كه اين ميلگردها فقط در حالت كشش عمل مي كنند مي بايست آنها را در ابتدا مقداري كشيد كه آزادي عمل نداشته باشد و به وسيله همان پيچهاي دو طرفه كه ميلگرد ها به دو سر مهرة آنها آن جوش شده اين عمل صورت مي گيرد و ميزان كشيدگي بسته به نظر طراح دارد .


توضيح آزمايشهاي جوشكاري :
در سازه هاي فلزي به جرآت مي توان گفت مهمترين مسئله كه از لحاظ كنترل
در كارگاه هاي ايران حائز اهميت است جوشكاري مي باشد و به علت اينكه اين مقوله مربوط به شركتهاي متالورژي چك كنده جوش مي گردد و (تست تفسير ،پرتوسنج ، سنجش ازتو و ...) توضيح مختصري پيرامون آن ارائه مي‌گردد .


تست RT (رايوگرافي تست) : شيوة آن به اين شكل است كه همانند دوربين عكاسي از يك صنعة حساس به پرتوهاي راديويي و يك دستگاه پرتوافكن استفاده مي شودچون پرتوهاي راديويي موردظنر (موجبلند) از فلز عبور مي‌نمايد دز صورتي كه در جوشكاري دو نوع فلز (دو نوع الكترود و يا ميلگرد پنهان در جوش) استفاده شده باشد و اگر فضاي خالي (حوضچه تركها و حباب) در جوش باشد بر روي صنعة حساس عكس آن افتاده و مشخص مي‌گردد كه از حد مجازي نبايد بيشتر باشد .

 

تست M+ (مگنت تست)
اين تست توسط دستگاه ايجاد كننده ميدان مغناطيس نسبتاً قوي صورت مي‌گيرد و شيوه عمل به اين نحو است كه ابتدا در محل جوش از رنگة مخصوص استفاده مي گردد كه معمولاً سفيد است و كاربرد آن براي بهتر مشخص شدن تركهاي سطح جوش است سپس بر روي آن مايعي كه داراي ذرات ريز فلزي مي باشد ريخته مي شود (سياه رنگ) سپس دستگاه توليد ميدان مغناطيس را در نزديك آن قرار ي دهيم در صورتي كه سطح جوش يكنواخت نباشد و ترك داشته باشد ذرات فلز موجود در مادة سياه رنگ شروع به نفوذ به داخل تركها مي كند و باعث مي گردد تركها مشخص گردد .

 

تست U+ (اولتراسونچك تست)
اين تست كامل ترين نوع تست مي باشد كه مانند دستگاه سونوگرافي عمل مي‌كند اما به صورت بازتاب اشعه و شامل يك دستگاه پرتوسنج و پرتو فرست مي كرد و داراي يك صفحة نمايش ديجيتالي بوده و به وسيلة آن مي‌توان هر نوع حباب ، ناخالص و يا حتي بعد نفوذ جوش را بدست آورد .
كاربرد اصلي اين نوع تست سنجش جوشهاي نفوذي است .

 

سقف تبريد در سازه هاي فلزي
در سازه هاي فلزي بتني سقف تيرچه محركه كاربرد دارد اما در سطوح شيب‌دار از آن بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد چون به علت شيب زياد اين سطوح در موقع‌ اجرا اگر از سقف تيرچه محرك استفاده نشود (كامپوزيت يادال) مي بايست از دو طرف (بالا و پايين) قالب بندي انجام شود كه در سقف تبريد بلوك به اين نحو نيست .


روش اجراي سقف تيرچه بلوك به اين نحو است كه ابتدا با توجه به نقشة اجراي جهت و تعداد تيرچه ها ، تيرچه ها را به اندازه هاي دهانه اي كه مي‌بايست بر روي آن قرار گيرد در آورده به نحوي تيرچه را بر روي بالهاي پلهاي كناري قرار مي دهيم كه ميلگرد بالاي تيرچه روي بال بالايي قرار گيرد و ميلگردهاي پايين به نحوي بر روي بال پايين پل قرار مي گيرد كه كف سفال هم تراز باكف پايين بال پايين پل باشد .


پس از قرار دادن تيرچه ها در فواصل موردنظر و بسته به نقشه به صورت دوبل يا تكي سفالها را بين آنها قرار مي دهيم و در قرار دادن سفالها به اين نكته توجه شود كه براي اينكه بتوان كلاف افقي سقف را نيز اجرا نمود مي‌بايست در محل قرار گرفتن كلاف سقف بين بلوكها به اندازه 10 سانت (طبق نقشه) فاصله داد و نكته ديگر اينكه هيچ گاه نبايد در انتهاي سقف در صورت نبودن تيرچه در كنار بلوك وزن بلوكها را بر روي شمع قرار داد و همواره مي بايست وزن تيركها بر روي تيرچه و يا پل كناري سقف باشد .
پس از قرار دادن بلوكها مي بايست ميلگردهاي برش + و - را در انتهاي هر تيرچه اجرا نمود و شيوه شيوة اجرا به اين شكل است كه ميلگرد برش + از يك طرف بر روي بال پل كناري و از طرف ديگر تا 70 سانت (طبق نقشه) با ميلگرد بالايي تيرچه اولر لب مي شود و ميلگرد برش مخفي از يك طرف بر روي پل كناري كه تيرچه روي آن سوار است و از طرف ديگر در كنار ميلگردهاي پايين تيرچه اولرلب مي گردد .
پس از نصب ميلگرد برش نوبت به نسب ميلكهاي + و - در كلاف سقف مي‌شود كه يكي در كف سقف و ديگري در بالاي سقف هم تراز با ميلگرد بالايي تيرچه قرار مي گيرد .
سپس نوبت به اجراي ميلگردهاي حرارتي مي شود كه به صورت مش و با اورلب مورد نياز بسته به قطر ميگرد اجرا مي گردد در اجراي مش (شبكة) ميلگردهاي حرارتي به اين نكته توجه مي شود كه بهتر است در كل سقفها كه به صورت صلب عمل مي كند متصل باشد و در هر سقف قطع نشود .
در اينجا نوبت به شمغع گذاري مي گردد كه به اين نحو عمل مي گردد كه تخته‌هايي در زير سقف در زير كلاف افقي و در محلهاي ديگر در جهت عمود بر تيرچه ها قرار مي گيرد و در زير تخته از شمع هاي چوبي با فلزي كه به اين تخته ها ميخ مي شوند استفاده مي گردد و در زير اين شمعها از گوه براي تنظيم ارتفاع سقف استفاده مي شود توجه شود كه در شمع گذاري گوه در زير سقفها يا بخ اندازه اي هزار داده شود كه در تيرچه ها با اثر منفي طول دهانه و يا به نظر طراح هر عدد ديگري شكل گيرد .
در نقاطي از سقف كه سوراخهايي وجود دارد و موقع بتن ريزي احتمال ريختن بتن به زمين وجود دارد آن سوراخها را از پايين با بستن تخته به سقف توسط سپر آرماتوربندي مي بنديم و در نهايت پس از سفت شدن بتن تخته ها را بر مي داريم .


بتن ريزي سقف تيرچه بلوك در صورتي كه پل يا تيركناري به صورت زنبوري نباشد و سوراخدار نباشد نباشد احتياج به قالب بندي خاصي ندارد و بتن سقف يا دستگاه بتنريز در كارگاه ساخته شده، و يا از بيرون از آن به محل بتن ريزي آورده مي شود نكته اينكه بتن حداكثر 50 تا 30 دقيقه پس از تركيب با آب ي بايست ريخته شود بتن توسط دستگاه پمپاژ به سقف مي‌رسد و لوله انتقال توسط جرثقيل مخصوص به سقف مي رسد زماني كه سقف بلندتر مي شود لوله ها را به ستونهاي ساختان مي بندند تا بتن به سقف برسد.


نكته اينگه دستگاه بتنير داراي شيرفلكه اي مي باشد كه هنگام تن ريزي بايد مراقب بود كارگران به جهت شل كردن بتن آنرا باز نكنند تا بتن راحت تر كار كند ولي در صورتي كه بتن سفت بود و ويبره و پمپاژ آن دچار مشكل شود مي بايست كمي آب به آن اضافه نمود كه در حالت كلي غلط است .
نكته اينكه بتن سقف نبايد زياد سفت باشد چون بلوكهاي موجود در سقف تيرچه بلوك آب بتن را جذب مي كند .


تكمة بتن سقف مي بايست 1-3 روز بسته به دماي هوا آب دهي شود. تكمه در هنگام كارگذاري بلوكها دقت شود بلوكها خرد نشوند .
نكته : قبل از اينكه بتن سقف ريخته شود و يا تيرچه ها گذاشته شود مي‌بايست كلية كارهاي جوشكاري ساز تا طبقة مربوطه انجام گرفته باشد . چون جوشكاري سازه (تير و ستون) زير بار رفته مجاز نمي باشد .

 

ديوارهاي بلند :
1-در اجراي ديوارها بلندمثلاً در سوله ها مي بايست در داخل ديوار از وال پست استفاده نمود و بين وال پستها را به كمربندي هاي بستن كه در عكس موجود مي باشد .
2-در چيد اين ديوارها مي بايست به شاقول بودن اهميت زيادي داد .


3-وال پست هاي بكار رفته در ديوارهاي بلند مثل سوله فقط براي تقويت لاغري ديوار و باربري ديوار قرار داده مي شود و اتصال آن به سقف از لحاظ باربري غير طراحي است .

ستونهاي بتن
جهت اجراي ستونهاي بتن قبلاً بايستي در فونداسيون يا ديوار برش با ستون زيرين ستون مذكور كه بايستي ساخته شده ميلگردهاي انتظار بيرون بزندو طول ميلگردهاي انتظار بايستي به اندازة اورلب ميلگردها باشد چون ميلگردهاي بعدي را به توان آنها بست . پس از اورلب كرد ميلگردها به ميلگردهاي انتظار توسط سيم آرماتوربندي مي بايست خاموتهاي ستون را با فواصل مشخص يا خم موردنظر و قوسي مشخص در خم كه قبلاً خم شده است داخل ستون مطابق با نقشه قرار داد و با سيم آرماتوربندي است .


پس از مراحل فوق نوبت به قالب بندي كه مهمترين كار در ساخت ستون است مي رسد در اين عمل بايست به نكات زير توجه كرد :
1-براي اينكه فاصلة ميلگردها از قالب كافي باشد و همچنين بيش ازحد نباشد
مي بايست خاموتها يا ميلگردها ستون را به وسيلة مكعبي بتني كوچك به ابعاد 5*5*5 يا فاصله اي كه ميلگردها مي بايست با قالب داشته باشد بست از تكاني كه بايست در قالب بندي ستون رعايت كرد اين است كه پس از بستن قالب بايد شاقول بدون آن و هم راستا بودن ستونها را طبق نقشه چك كرد و سپس مي بايست پشت هر قالب را به وسيلة تخته يا ميلة به نحوي بست كه پس از بتن ريزي قالب شكم ندهد .


نكته اساسي در بتن ريزي ستونهاي فلزي اين است كه بتن پايه داراي اسلامپ (رواني) مطلوب و هنگام بتن ريزي حتماً از ويبره استفاده نمود چون در اين صورت باعث كرمو شدن ستون مي گردد كه در شكل عكس ها مشاهده مي‌كنيد .
نكته ديگر اينكه در صورتي كه يك سم از قالب ديوار آجري باشد (مطابق عكس) نمي بايست ديوار آجري عايق كاري شود تا آب بتن جذب نگردد .

شيوه اجراي ديوار برشي :
اجراي ديوار برشي يكي از سخت ترين بخشهاي اجرايي يك سازه مي باشد به علت اينكه طول اين ديوارها معمولاً زياد بوده و بتن ريزي آن مي بايست يك دفعه صورت گيرد و در نتيجه حجم زياد بتن باعث مي گردد كه قالبهاي ديوار حركت كند و بايست از حركت آن جلوگيري نمود كه احتياج به قالبهاي سنگين و مهاربندي زيادي است .

 

روش اجرا : روش اجرا در چنين ديوارهايي از فونداسيون و با سقفزيرين اين ديوارها صورت مي گيرد و بايستي ميلگردهاي انتظار ديوار برشي و همچنين ميلگردها پشت قالب ديوار برش در داخل فونداسيون تعبيه شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید