بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

ازاین قابها درپوشش دهانه های بزرگ ودرساختمان های صنعتی ,کشاورزی,مانند کارخانه ها,انبارها مرغداری ها ,آشیانه های هواپیما,سالن های ورزشی ,تعمیرگاه ها,پارکینگ,دامداری,فروشگاه وغیره استفاده می گردد.لازم به توضیح است گروه کثیری از کمپانی های بزرگ وکوچک وحتی بخش های دولتی با کمک این سیستم ها توانسته اند به پیشبرد هدف های صنعتی واقتصادی خود کمک کرده,طبق محاسبات پیش بینی شده براحتی قادر به توسعه وگسترش ساختمان خود باشند.درسالهای قبل سیستم های خرپاسازی بسیار متداول بوده اماهم اکنون سوله سازی به علت مزایای زیادی جایگزین آن گشته است.

مهمترین مزایای سوله سازی برسیستم خرپاسازی عبارتند از :صرفه جویی درمصالح, صرفه جویی درمدت ساخت واستفاده بیشتر از فضاهای زیر پوشش می باشد.

لازم به ذکر است سوله ها بیشتر درساختمان های ذکر شده به کار می رود وبرای سکونت مناسب نمی باشد.

اسلاید 2 :

سوله چیست

اگربخواهیم ازسوله یک تعریف کوتاه داشته باشیم باید بگوئیم که سوله به سقف شیبداری گفته می شود که از جزئیات ذیل تشکیل گردیده است

۱- ستون  ۲-رفتر  ۳-پرلین

۴-استرات  ۵-وال پست  ۶-بادبند

۷- سگراد  ۸- سینه بند  ۹-پیچ و مهره

۱۰- سایبان

اسلاید 3 :

انواع سوله:

سوله ها به طور کلی به دسته های زیر تقسیم می گردد

۱- تک دهانه به صورت ۸

۲- دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸

۳- دو دهانه به صورت ۸

۴- سوله مدور

۵- سوله چند ضلعی

اسلاید 4 :

اطلا عات اولیه جهت طراحی سوله:

۱- دهانه

۲- طول

۳- ارتفاع

۴- شیب

اسلاید 5 :

تهیه نقشه:

برای تهیه نقشه سوله میبایست موارد زیر را داشت

۱ شیب ۲-محل (بار برف- باد- زلزله) ۳ بار مرده

اسلاید 6 :

مراحل ساخت سوله :

۱- طراحی و نقشه برش ۲- برش و سوراخکاری ۳- مونتاژ ۴-جوش ۵-قطعه زنی ۶- رنگ و سند بلاست

اسلاید 7 :

انواع جوش در سوله:

جوشها بسته به نوع کار درجه بندی میشود

عمده استفاده جوش در سوله از نوع ۲ اف یا همان جوش گوشه است

نوع دیگر جوش۳ جی یا نفوذی میباشد که در اتصالات دوتیکه ای ورقها استفاده میشود

اسلاید 8 :

ابعاد ساختمان سوله:

قاب های فلزی صلب(سوله ها وسقف های قوسی فلزی)دردهانه های بین 68/7 تا 70 متر بیشتر به کارمی رود.قاب ها می توانند از یک دهانه تا چندین دهانه متوالی متغیر باشند. فاصله مرکز به مرکز قاب ها بر حسب مقدار بار ودهانه معمولاً از 57/4 تا 668/10 متر متغیر است از روی قیمت اپتیمال تعیین می گردد.

زیاد بودن این فاصله مستلزم تیرهای کناری وستون های میانی ولاپه های سنگین ودر نتیجه کم شدن تعداد قاب ها می گردد. ولی اگر فاصله قاب ها کم شود تعداد آنها زیاد شده وزن آنها کم وعناصر فرعی بکار رفته کمتر می شود.

اسلاید 9 :

انواع قاب های شیب دار به قرار زیر است:

1-قاب با مقطع ثابت

2-قاب با ماهیچه خطی

3- قاب به ماهیچه منحنی

4-قاب با ارتفاع متغیر

5-اضلاع با ارتفاع  متغیر وگوشه منحنی

اسلاید 10 :

المان های سوله:

المان های تشکیل دهنده سوله:

h:ارتفاع قاب  f:خیز قاب

L:طول دهانه  s:فاصله قاب ها

m:از رابطه زیر تعیین میشود:

المان های تشکیل دهنده قاب قوسی فلزی:

h:ارتفاع قاب   f:خیز قاب

L:طول دهانه   s:فاصله قاب ها

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید