بخشی از مقاله

ماشينهاي مبارزه با آ‏فات و كوده ده

دلايل استفاده از مواد شيميايي در توليد محصول:
كشاورزي كه با استفاده از بذور مرغوب به منظور بدست آوردن تراكم گياهي مطلوب به ميزان معيني اقدام به كاشت نموده است، زماني به درآمد دست خواهد يافت كه هر گياهچه تبديل به يك گياه سالم و بالغ شود و قادر به توليد با عملكرد بالا باشد. اين مراحل رشد، مراحلي است كه علفهاي هرز، حشرات و شرايط هوا بطور عمده مي توانند در توليد محصول اثر بگذارند. گياه در حال رشد براي بدست آوردن مقادير لازمي از رطوبت و مواد غذايي سريعاً به سيستم ريشه اي قوي نياز دارد. از اين رو خاك بايستي حاصل خير بوده و عاري از بيماريها و حشرات خاكزي باشد. علفهاي هرز با محصول در حال رشد براي همان رطوبت، مواد غذايي موجود در خاك و نور خورشيد به رقابت مي پردازند قدرت رشد طبيعي علفهاي هرز اغلب موجب مي شود آنها از محصولات سبز شده در كاشت رديفي و يك پارچه پيشي بگيرند علفهاي هرز علاوه بر تقليل عملكرد محصول، دشواري برداشت را افزايش مي دهند و محصولات دانه اي را با بذور خود آلوده مي سازند. علفهاي هرز همچنين كيفيت محصولات علوفه اي خشك و تر را كاهش مي دهند.


حشرات بخشي از مجموعه حيوانات هستند كه با انسانها در كسب غذا به رقابت مي پردازند. ميزان خسارات وارده از طرف حشرات در اغلب موارد يكي از وقاعي ثبت شده تاريخي در زمينه تلاش انسانها در توليد محصولات براي بدست آوردن غذا بوده است. در حالي كه تعدادي از حشرات سودمند بوده و براي توليد محصول حالت تكميل كننده دارند، حشراتي كه مضر شناخته مي شوند هر ساله ميلياردها دلار از ارزش غذايي را از بين مي برند.
گذشته از اين سالانه ميليونها دلار صرف مبارزه با حشرات مي شود.


مواد شيميايي مورد مصرف در كشاورزي ابزار فوق العاده اي براي مزارع مدرن مي باشد. در كشاورزي كاملاً صنعتي براي مبارزه با حشرات هر ساله حدود نيم ميليون تن مواد شيميايي مورد مصرف قرار مي گيرد. مصرف ساليانه مواد شيميايي براي كودهاي تجارتي 50 ميليون تن و بيش از 2 ميليون تن براي مبارزه با علفهاي هزر است. انواع زيادي از مواد شيميايي مورد استفاده براي مبارزه با علفهاي هرز و حشرات كه عموماً بدانها آفت كش اطلاق مي شود، تابع بسياري از مقررات محيطي و بهداشتي است.

انواع ماشينها:
مواد شيميايي مناسب براي كشاورزي بايستي براي رفع يك نياز مشخص مصرف شوند و جهت دستيابي به حداكثر بازده در قابل پول صرف شده در غلظت، زمان و ميزان صحيح بكار رود. بنابراين ماشينهاي پخش مواد شيميايي عامل مهمي در مقدار پخش دقيق و به موقع انجام شدن مي باشند.
تقسيم بندي ماشينها براي پخش مواد شيميايي، متكي به دو شكل مايع و خشك است كه آنها پخش مي گردند. مواد شيميايي مايع معمولاً با يك رقيق كننده نظير آب يا گازوئيل مخلوط مي شوند و به صورت قطرات درشت يا ريز پخش مي شوند. برخي از كودهاي شيميايي چون گاز آمونياك تحت فشار بصورت مايع نگهداري مي شوند و سپس بصورت بخار گاز بداخل خاك رها مي شوند. مزيت پخش بصورت مايع است كه مواد شيميايي فوراً در دسترس گياه قرار مي گيرد و هزينه رقيق كننده (چنانچه آب باشد) پايين است. مواد شيميايي خشك با مواد بي اثري تركيب مي شوند كه اجازه رها شدن آهسته تر ماده موثر را ممكن مي سازند. اين عمل مي تواند موثر بودن مواد شيميايي را طولاني سازد اين مواد شيميايي ممكن است به شكل دانه و يا براي گرد پاشي بصورت پورد خشك باشد.


الف-ماشينهاي پخش مواد شيميايي مايع:
سمپاش يكي از متداولترين ماشينهاي مورد استفاده در پخش مواد شيميايي مايع براي مبارزه با علفهاي هرز و حشرات است. كودهاي مايع همچنين مي تواند فرموله گشته و بصورت مايع پاشيده شوند. نوع ماشين پخش مواد شيميايي كشاورزي بر حسب روش تحويل، ماده شيميايي كه قرار است پخش شود و فشار مورد استفاده تغيير مي كند. سيستم تحويل ممكن است بطريق دست يا موتوري باشد كه بر دوش حمل مي شود وسيله تراكتوري يا كشديني (يدك كش) باشد يا بر روي كاميون شوار شود هواپيما يا هلي كوپتر باشد.
انواعي كه توسط دست به كار گرفته مي شوند. عموماً محدود به اراضي كوچك مي باشد كه عمل پخش با ديگر وسايل مشكل يا غير عملي است. سمپاشيهاي دستي ممكن است براي پخش سموم لكه اي كوچك بكار روند. براي مثال: علفهاي هرز امتدادحصارها يا اطراف ساختمانها و نقاط كوچكي از مزارع بزرگ كه در آنجا تعداد علفهاي هرز زياد است.


ماشينهاي سمپاش زميني به چهار نوع اصلي تقسيم بندي مي شوند.
1-كم فشار
2-پرفشار
3- مه پاش
4-بازگردشي
با وجود آنكه علفكش تماسي فتيله طنابي يك سمپاش نيست، اما جهت مبارزه با علفهاي هرز مورد استفاده قرار مي گيرد.


سمپاشهاي كم فشار:
سمپاشهاي كم فشار در فشارهاي 20 تا 50 پوند بر اينچ مربع (kpn] (psi) 138 تا 345 كيلو پاسگال پركار مي كنند. اين سمپاشها بطور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرند و ماشينهاي كشاورزي چند كاره مي باشند. اين بدليل اجزاء مختلف تشكيل دهنده سمپاش است. كه نسبتاً ارزان بوده و براي مبارزه با علفهاي هرز، حشرات و بيماريهاي محصول مناسب دارد. اين سمپاشها همچنين ممكن است جهت رنگ كاري و پخش بر روي دام به منظور مبارزه با حشرات و بيماريها تجهيز شوند. مايع پاشي در فشار پايين بخصوص براي مبارزه با حشرات و پخش علفكشهاي پيش رويش و كودهاي شيميايي در توليد محصول مطابقت دارد (سمپاشهاي كم فشار براي پخش ممكن است به ادوات خاك ورزي ثانويه و رديفكارها ضميمه گردند.

اين عمل اجازه نفوذ تدريجي مواد شيميايي را در طول زمان كاشت و يا قبل از آن بداخل خاك مي دهد. كوليتواتور رديفي را مي توان براي افزودن بر ميزان موثر بودن آن در مبارزه با علفهاي هرز پس رويش و حشرات به وسايل پخش كم فشار مجهز نمود. سمپاشهاي كم فشار در زمان مصرف كود آمونياك مايع به خاطر اينكه با خاك آميخته شوند. بلافاصله قبل از هرس ديسك يا كولتيواتور مزرعه اي مورد استفاده قرار مي گيرند بدين ترتيب از اتلاف حاصل از تبخير جلوگيري به عمل مي آيد.
با افزايش استفاده از كشت بدون خاك ورزي و حداقل خاك ورزي، بكار گيري ماشينهاي كاشت شبيه به همراه سمپاش كم فشار براي پخش علفكشهاي تماسي ضرورت دارد. تبديل به كشت بدون خاك ورزي به معناي جاي گزيني سمپاش و علف كشي تماسي به جاي تعدادي از ادوات خاك ورزي اوليه و ثانويه است كه عموماً به منظور مبارزه به علفهاي هرز مورد استفاده قرار مي گيرد.

سمپاشهاي پرفشار:
سمپاشهاي پرفشار از نظر ساختمان شبيه سمپاشهاي كم فشار مي باشند. اما فشارهاي بيش از psi100[ kps689] كار مي كنند. در زمان پخش قارچ كشها و حشره كشها، فشار زياد، نيروي محركه لازم را براي نفوذ كاملتر به داخل برگهاي درختان پونش موي حيوانات و درز ساختمانها فراهم مي كند. نازلهاي مه پاش مي توانند با اين سمپاش ها به كار روند. اين سمپاشها بدليل داشتن پمپ مخصوص و تجهيزات پيشرفته كه مي توانند فشار زياد را تحمل كنند. نسبت به سمپاشهاي كم فشار قيمت بيشتري دارند.


مه پاشها:
مه پاشها نوعي از سمپاش كم فشار مي باشند. ماشين مه پاش از يك پمپ كم فشار و نازلهاي پخش براي هدايت حشره كش به محل خروج جريان هواي پنكه قفس سنجابي استفاده مي كند. هوا از طريق پنكه ذرات مه اي را بوجود مي آورد كه آن ذرات را در روزهاي آرام و ساكت تا مسافت قابل ملاحضه اي با خود مي برد. جهت ذرات مه ماه مي تواند توسط وضعيت خروجي هوا كنترل شود. بعلت موثر بودن عمليات ماه پاشي هنگام استفاده صحيح و پايين بودن قيمت اجزاء آن اين سمپاش وسيله مناسبي راي دامپروران مي باشد ذرات مه مي تواند بدون اذيت كردن دامها بر روي آنها هدايت شود. ذرات مه براي سمپاشي ساختمانها و جايگاههاي پروار بندي به منظور مبارزه با حشرات بالدار و تيتو پخش بر روي بيشه هاي كنار جاده ها و امتداد حصارها براي مبارزه با علفهاي هرز در زمانيكه باد بردگي مسئله ساز نباشد بكار مي رود. ميزان تخليه به تعداد، اندازه، نازلها و سرعت حركت بستگي دارد.


سمپاش دهنده نوع مهم ديگري از مه پاش است كه در باغهاي ميوه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين سمپاش بصورت كشيدني بزرگ يا كاميون سوار است و به پنكه پرظرفيتي مجهز شده كه توسط توان دهي (PTO) تراكتور يا بوسيله يك موتور احتراق داخلي به گردش در مي آيد. دستگاه سمپاش، هوايي را با سرعت بيش از 100 مايل بر ساعت (mi/h) [161 كيلومتر بر ساعت (km/h)] توليد مي كند. نازلهاي پخش، محلول آفت كش را بدرون جريان هوايي كه داراي حركتي سريع است تزريق مي كنند. ذرات مه تشكيل شده بر اثر اين عمل، زماني كه سمپاش هاي متداول باغي كنترل باد بردگي بسيار دشوار است. از اين رو اين نوع سمپاشها براي محصولات مزرعه اي مناسبت دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید