دانلود مقاله مطالعه سینتیک جذب و بازیابی اورانیوم بر روی رزین تبادلگر یون

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

1 مقدمه

یکی از بزرگترین پیشرفتها در صنعت در زمینه فراوری اورانیوم استفاده از رزینهای تبادلگر یون بود.>1@ کاربرد رزینهای تبادلگر یون بر این اصل استوار است که کمپلکسهای آنیونی اورانیوم در محلول رقیق سولفوریک اسیدی و سدیم کربناتی به صورت انتخاب پذیر بوسیله رزینهای سنتزی مناسب از محلول لیچ لیکور جذب میگردند. واکنش مبادله عکس آن با استفاده از محلول شویش مناسبی انجام میگیرد و باعث تولید یک محلول خالص و پرعیار اورانیوم میگردد که یک محلول ایدهآل برای رسوب گیری محصولی با عیار بالایی از اورانیوم است. در اولین کاربردهای رزینهای تبادلگر یون در فراوری اورانیوم محلول حاوی اورانیوم از درون ستون از رزین با بستر ثابت عبور داده میشد تا این غلظت اورانیوم موجود در محلول خروجی به مقدار ناچیزی برسد. انجام این کار به صورت پیوسته و چند مرحلهای باعث میشد تا کارایی استخراج اورانیوم افزایش یافته و رزین ظرفیت بالاتری از خود نشان دهد. در کاربردهای بعدی رزین به صورت بستر متحرک با محلول حاوی اورانیوم تماس داده میشد تا کارایی افزایش یابد.

به طور کلی رزینهایی که در صنایع فرآوری اورانیوم استفاده میشوند رزینهای آنیونی بازی قوی هستند.>2@ جایگاه فعال رزینهای آنیونی بازی قوی گروه عاملی آمین نوع چهارم است.>3@ جایگزینی گروه عاملی پیریدینیوم با برخی گروه های آمین موجود در ساختار رزین موجب تولید رزینهای اختصاصی برای صنعت بازیابی اورانیوم شده است.

973


تمایل رزین نسبت به یونهای مختلف موجود در محلول متفاوت است و برای برخی از یونها تمایل بیشتری نسبت به سایر یونها نشان میدهد که این تمایل انتخاب پذیری رزین نامیده میشود.>4@ انتخاب پذیری رزین با افزایش بار یون افزایش یافته و برای یونهایی که بار بزرگتری نسبت به سایر یونها دارد با کاهش غلظت افزایش میابد. همچنین رزینها تمایل بیشتری به یونهای با حجم کمتر نشان میدهند.

-2 روش کار

محلول لیچینگ مورد نیاز از لیچینگ کانسنگ اورانیوم بدست آمد و سپس با استفاده از شیرآهک در pH=1/8 تنظیم گردید که مشخصات محلول PLS مورد استفاده در جدول 1 آورده شده است.

جدول:1 مشخصات محلولهای صنعتی مورد استفاده

آهن وانادیوم اورانیوم دانسیته محلول پارامتر
(ppm) (ppm) (ppm) PLS
(g/ml)
10630 1313 180 1/162 مقدار
برای انجام آزمایش جذب 7 نمونه 13/5 گرمی رزین Amberjet 4000، به صورت جداگانه، برای مدت 1 ساعت به صورت سیستم بسته با استفاده از هیتر همزن در تماس با محلول اسیدسولفوریک %4 قرار داده شد تا یون کلر آن با یونهای سولفات جایگزین شده و برای بارگیری اورانیوم آماده گردد. سپس هر کدام از نمونههای رزین برای بارگیری اورانیوم به ترتیب در مدت زمانهای 30، 60، 90، 120، 150، 180 و 210 دقیقه به صورت سیستم بسته با استفاده از همزن مغناطیسی در تماس با محلول PLS با مشخصات ذکر شده قرار داده شد. در انتهای زمان تماس هر یک از نمونه رزین با استفاده از کاغذ صافی فیلتر شده و غلظت اورانیوم موجود در محلولهای باقی مانده اندازهگیری شد تا میزان جذب مشخص گردد. سپس هر نمونه رزین با استفاده از 100 میلیلیتر محلول %12 سولفوریک اسید و %0/5 نیتریک اسید برای مدت 45 دقیقه و در دمای 50 درجه سانتیگراد در دو مرحله شستشو داده شد تا اورانیوم جذب شده از روی رزین واجذب گردد. محلولهای بدست آمده مورد آنالیز قرار گرفتند و غلظت یونهای آهن، وانادیوم و اورانیوم در هر یک مشخص گردید.

-3 نتایج

-1-3 جذب اورانیوم به وسیله رزین

در شکل 1 منحنی جذب اورانیوم در برابر زمان نشان رزین Amberjet 4000 از محلول PLS حاوی ppm 180 اورانیوم نشان داده شده است. مشاهده میگردد از زمان 30 تا 150 با افزایش زمان تماس مقدار بیشتری اورانیوم جذب میگردد و در زمانهای تماس بیش از 150 دقیقه هیچ تغییری در میزان اورانیوم جذب شده نشان داده نمیشود. در زمان تماس 150 دقیقه ظرفیت رزین معادل 2/9 mg U/g resin است.

974


100
80 درصد
60
جذب
40

20

0
240 210 180 150 120 90 60 30 0
زمان تماس(دقیقه)

شکل-1 اثر زمان تماس بر روی جذب

-2-3 واجذب اورانیوم از روی رزین

پس از مرحله جذب رزینهای باردار با استفاده از محلول اسید سولفوریک %12 و اسید نیتریک %0/5 شستشو داده شدند تا اورانیوم واجذب گردد و مقدار اورانیوم، آهن و وانادیوم در محلولهای شستشو مشخص شد. در شکل 2 نمودار درصد واجذب اورانیوم در مرحله اول شویش در مقابل زمان جذب نشان داده شده است. همانطور که از روی شکل مشخص است درصد واجذب برای نمونههای حاصل زمان جذب 30، 90 و 120 دقیقه از دیگر نمونهها بیشتر است با این حال رزینی که در مدت زمان 30 دقیقه در تماس با محلول اورانیوم دار قرار گرفته است %3 واجذب بیشتری نسبت به رزینهای با زمان تماس 90 و 120 نشان میدهد. در شکل 2 نیز میزان کل اورانیوم بازیابی شده در مجموع دو مرحله شویش نشان داده شده است. همانطور که نمودارها نشان میدهند در اکثر نمونههای رزین اورانیوم تا حدود %90 از روی رزین واجذب گردیدهاند و رزین با دو مرحله شویش تقریبا به صورت مطلوبی احیا شده و آماده بارگیری مجدد اورانیوم است. روند کلی احیا در مجموع دو مرحله نیز همانند مرحله اول احیا بوده و مجددا زمانهای جذب 30، 90 و 120 مقدار واجذب بیشتری نشان میدهند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله سینتیک کوپولیمریزاسیون میکروامولسیون در استایرن و اکریلونیتریل در حضور مادۀ فعال ساز کمکی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
سینتیک کوپولیمریزاسیون میکروامولسیون در استایرن و اکریلونیتریل در حضور مادۀ فعال ساز کمکیخلاصه : سینتیک کوپولیمریزاسیون میکروامولسیون در استایرن و اکریلونیتریل در میکروامولوسیون آب در روغن در حضور n – بوتانول به عنوان یک مادۀ فعال ساز کمکی مورد بررسی قرار گرفته است . پولی لاتکس های محکم و نیمه شفاف ( استایرن ...

دانلود مقاله بررسی سینتیک و مدل های ایزوترم جذب برای جذب اتیلن دی کلراید به وسیله باگاس

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهوجود ترکیبات آلی فرار و مقاوم در برابر تجزیه پذیري در رودخانه ها و در یاچه ها، استفاده و مصرف مجدد منابع آبی کشور را تهدید می کند. هدف این مقاله ، بررسی سینتیک و مدل هاي ایزوترم جذب اتیلن دي کلراید(( EDC موجود در پساب به وسیله جاذب باگاس می باشد. استفاده از باگاس بعنوان یک جاذب کربن دار براي حذف EDC از م ...

دانلود مقاله استخراج و پیش تغلیظ یون های جیوه ( II ) از پسابهای صنعتی و نمونه های آبی با استفاده از رزینهای کاتیونی و اندازه گیری بوسیله جذب اتمی - بخار سرد

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهدر این تحقیق که با دو هدف سلامت محیط زیست و همچنین بهبود کیفیت محصول کاستیک تولیدی واحدهای کلرآلکالی صنعت پتروشیمی انجام شده است، با استفاده از نوعی رزین کاتیونی تبادل یونی اقدام به جذب سطحی جیوه از محیط های آبی و قلیایی نمودیم. از آن جا که جیوه سومین فلز سمی جهان است، سازمان سلامت جهانی حد قابل قبول آن ...

دانلود مقاله بررسی سینتیک جذب و تاثیر دبی ، غلظت و ولتاژ اعمال شده در روش الکترودیونیزاسیون به منظور حذف استرونسیوم از محلولهای آبی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
افزایش فعالیت نیروگاههای هستهای و آزمایشگاههای هستهای سرچشمه پسماندهای هستهای است که در محیطزیست آزاد میشوند .[1] برای رسیدن به استانداردهای تعیین شده در قوانین ملی، باید روی پسمانها عملیات شامل کاهش حجم و کاهش ترکیبات رادیواکتیو مواد محلول در پساب انجام شود. از روشهای عملیات بر روی پساب رادیواکتیو میتوان رسو ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری ( مطالعه موردی یون نقره )

PowerPoint قابل ویرایش
63 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Investigation on Ion Exchange Reisins Performance in Heavy Metel Removal from Plating Indastry اسلاید 2 : هدف از انجام اين مطالعه بررسي بازده رزين هاي تبادل يوني كاتيوني سديمي در حذف فلز نقره و ارزيابي امكان كاربرد آن بعنوان يك روش پيشنهادي جهت حذف اين ا ...

مقاله روش ترکیبی تحلیل مولفههای اصلی با رگرسیون خطی چندگانه ( MLR - PCA ) درپیشبینی تبخیر از تشت ( مطالعه موردی : ایستگاه مراغه ، آذربایجان شرقی )

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** روش ترکیبی تحلیل مولفه هاي اصلی با رگرسیون خطی چندگانه (MLR-PCA) درپیشبینی تبخیر از تشت ( مطالعه موردي: ایستگاه مراغه، آذربایجان شرقی) چکیده یکی از پارامترهاي مهم در برنامه ریزي و بهره برداري از مخازن، طراحی سیستمهاي آبیاري و مدیریت علمی ...

مقاله پیشنهاد Reality Television درفناوری نوین تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت با درنظرگرفتن شاخص جذب مخاطب

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیشنهاد Reality Television درفناوري نوین تلویزیون مبتنـی بر پروتکل اینتـرنـت با درنظرگرفتن شاخص جذب مخاطب چکیده عامل اساسی تحول را نه در زیر بناي فنی- اقتصادي و جمعیتی بلکه در نظامهاي ارتباطی پخش اطلاعات و پیامها می دانیم. در همه جا و در تمام شرایط تمدن خط و کتابت با مقاومت تمدن محاوره اي مواجه بوده، فرهن ...

مقاله شناسایی ارزیابی و رتبه دهی راهکارهای کنترلی بمنظور مدیریت بهینه ریسک حریق با بهره گیری ازروش شاخص حریق و انفجارDOW و تکنیک تلفیقی Delphi و AHP مطالعه موردی واحد پلیمریزاسیون مجتمع پتروشیمی رجال

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شناسایی ارزیابی و رتبه دهی راهکارهای کنترلی بمنظور مدیریت بهینه ریسک حریق با بهره گیری ازروش شاخص حریق و انفجارDOW و تکنیک تلفیقی Delphi و AHP مطالعه موردی واحد پلیمریزاسیون مجتمع پتروشیمی رجال چکیده مقاله: پژوهش حاضرباهدف شناسایی ارزیابی ...