دانلود مقاله مقایسه تصویربرداری درون میلههای سوخت مجازی به وسیله تابشهای ایکس و نوترون

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

تاریخچه رادیوگرافی بعنوان یک روش غیر مخرب جهت آشکارنمودن خصوصیات داخلی اجسام، به زمان کشف اشعه ایکس در سال 1895 بازمیگردد که یک تصویر رادیوگرافی با استفاده از یک تیوب خلأ ولتاژ بالا

و پرده فلورسانس بدست آمد .[1] اولین رادیوگرافی نوترونی نیز در دهه 1930 با یک شتابدهنده کوچک انجام گرفت. اولین رادیوگرافی نوترونی با استفاده از نوترونهای حرارتی حاصل از راکتور در سال 1956 انجام شد 2]و .[3 از مزیتهای خاص رادیوگرافی نوترونی نسبت به رادیوگرافی اشعه ایکس میتوان به عبور آسان آن از جداره فلزی مواد منفجره ونمایش مواد منفجره داخل آنها، امکان نمایش مواد هیدروژنه در داخل لولههای پرچگال و همچنین توانایی رادیوگرافی از مواد رادیواکتیو نظیر میلههای سوخت راکتورها، اشاره کرد که این امر موجب گسترش کاربردهای آن در صنایع هستهای و نظامی گردید 4]و .[5

از الزامات تولید میلههای سوخت، هم محور بودن قرص های سوخت و کنترل کیفیت آن با تستهای مختلف

و تصویر برداری از آن است. بیمتیوبها از تجهیزات قابل دسترس در راکتور تحقیقاتی تهران برای تأمین باریکههای فوتون و نوترون هستند. با توجه به مطالب ذکر شده، رادیوگرافی نوترونی یکی از این گزینههاست که در این مقاله به آن پرداخته میشود. علاوه بر این موضوع میتوان بر اساس طراحی یک چیدمان تصویربرداری نوترونی در راکتور تهران، از آن برای کاربردهای مختلف نظیر صنایع فضایی، تولید لاستیک و پلاستیک و ...

استفاده کرد 6]و .[7


543


روش کار

اصول اساسی رادیوگرافی نوترون در شکل 1 نشان داده شده است. اساس آن مشابه رادیوگرافی ایکس مبتنی بر تضعیف باریکه در عبور از نمونه است. نمونه مورد مطالعه، در مسیر باریکه موازیشدهای از نوترونها قرار میگیرد و باریکه فرودی بر اثر اندرکنشهای پراکندگی و جذب با هستههای اتمی موجود در عناصر نمونه، تضعیف شده، سپس باریکه عبوری از نمونه آشکارسازی و ثبت میشود. آشکارسازی که در پشت نمونه قرار دارد، یک تصویر دو بعدی از نمونه میدهد، لذا اطلاعات در مورد مشخصات وساختار داخلی نمونه بدون تخریب آن حاصل میشود. در نهایت هر گونه ناهمگنی موجود در ساختار داخلی و یا عیبهایی مثل خلأ، ترک و تخلخل با تغییر در شدت ثبت شده در پشت نمونه آشکار میشود .[8]

شکل 1 نحوه چیدمان در رادیوگرافی نوترونی [8]

محاسبات و شبیهسازی

برای بدست آوردن تصاویر رادیوگرافی از نمونههایی که در مقابل باریکهای از ذرات (فوتون، نوترون) قرار گرفتهاند، از تالی رادیوگرافی موجود در کد MCNPX استفاده شده است. با بکارگیری تالی رادیوگرافی به روش طرح تصویر انتقالی (transmitted image projection) میتوان شبکهای را به عنوان صفحهی آشکارساز تعریف نمود که این شبکه، آرایهای از آشکارسازهای نقطهای میباشد. این شبکه همانند یک فیلم رادیوگرافی در تصویربرداری پرتوئی عمل میکند .[9]

در این مقاله ساختار قطعهای از سوخت مجازی با غلاف آلیاژ زیرکونیوم ( Zircaloy-4) به ارتفاع 15 cm و ضخامت 0/0825 cm که درون آن لایه هلیم به ضخامت 0/0225 cm و قرصهای سربی به شعاع 0/575 cm و ارتفاع 1/5 cm شبیهسازی (شکل (2 و در مقابل نوترونهای حرارتی (0/0253 eV) قرار داده شده است. لازم به ذکر است که این باریکه نوترون حرارتی در امتداد هر یک از بیمتیوبهای راکتور تحقیقاتی تهران با حذف سایر پرتوهای مزاحم و طراحی ادوات مربوط قابل انجام خواهد بود که در ادامه توسعه این کار به آن پرداخته میشود. برای مقایسه و ارزیابی میزان کارآمد بودن این روش، تصویربرداری با لامپ اشعه ایکس با انرژی بیشینه 220 keV نیز انجام شده است.

544

شکل 2 نمایی از میله سوخت مجازی (شکل سمت راست) و برش عرضی از میله سوخت مجازی (شکل سمت چپ)

نتایج

برای این کار، طیف انرژی دستگاه اشعه ایکس نوع CERAM-35 با انرژی بیشینه 220 keV شبیه سازی شده است و میله سوخت مجازی در فاصله 100 cm از چشمه مربعی 2/5×2/5 mm2 اشعه ایکس (زاویه واگرایی باریکه 40 درجه) برای رادیوگرافی ایکس قرار داده شد و به کمک تالی رادیوگرافی، توزیع شار اشعه ایکس روی شبکهای با آرایه 200×200 (واقع در پشت میله سوخت مجازی) حاصل شد(شکل .(3 لازم به ذکر است که محاسبات به ازای یک ذره چشمه انجام شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد Djammer یک وسیله موسیقیایی ، دیجیتالی ، متحرک ، مجازی و شخصی

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
چکیده:در دنیای قطعات دیجیتال هر روزه وسیله تازه ای به بازار می آید که به دلیل کوچک بودن، استفاده آسان، پردازش های سریع و بسیاری قابلیت های دیگر جایگزین وسایل کلاسیک می شود. دنیای موسیقی نیز از این دایره مستثنا نیست. وسیله مورد بحث در این گزارش یک وسیله موسیقیایی، دیجیتال و بی سیم جدید به نام Djammer است. Djam ...

دانلود مقاله آنالیز نوترونیک قلب ترکیبی راکتور تهران با جایگزینی مجتمع سوخت کنترلی با سوخت میله ای جدید

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهبه دلیل پیچیدگی ساخت سوخت صفحه ای در داخل کشوردر سال 89، بررسی در مورد ساخت نوع ساده تری ازسوخت مد نظر قرار گرفتهشد. مخصوصاً در آن زمان که راکتور تهران با اتمام سوخت از نوع کنترلی (CFE) مواجه گشت و با توجه به استفاده از سوخت میله ای در راکتورهای تحقیقاتی، در مورد راکتور تهران نیز تبدیل سوخت بعنوانیک راهک ...

دانلود مقاله تحقیق پارامترهای بهینه در شبیه سازی تولید اشعه ایکس ترمزی حاصل از الکترون های تولید شده لیزری به عنوان چشمه های فوتونوترونی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه:در سالهای اخیر از برخورد پالس لیزرهای توان بالا با پلاسما برای شتاب ذرات از جمله الکترون ها استفاده شده است. از برخورد الکترون های پر انرژی با هدف جامد با Z بالا می توان برای تهیه منابعی از ذرات مانند پروتون، پوزیترون، فوتون های با انرژی در حد مگا الکترون ولت استفاده نمود . [1] شتاب دهنده های ذرات کاربر ...

دانلود مقاله محاسبات نوترونیک و طراحی مجتمع سوخت با هندسهی هگزاگونال برای راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدر اکثر راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR از سوختهای صفحهای تخت استفاده می گردد، که استفاده از این نوع سوخت برای انتقال حرارت مناسب و رسیدن به قلبی شبه همگن و دارا بودن بالاترین سطح شار نوترون میباشد. هندسه قلب به دلیل تخت بودن سوخت در این نوع از راکتورها مربعی میباشد، که این هندسه نسبت به هندسه دایرهای، باع ...

دانلود مقاله آنالیز نوترونیک - ترموهیدرولیک مجموعه سوخت راکتور بوشهر با کوپل CFD و MCNP

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
1مقدمهدر راکتورهای آبی سیال کاری، نقش دوگانه ی خنک کننده و کند کننده را دارد. انتقال حرارت دائم ازمیله های سوخت راکتورهسته ای می بایست بگونه ای باشد که دمای سطح میله سوخت همواره درمحدوده ایمن قرار گیرد. یکی ازمهمترین چالشهای طراحی راکتورها از نقطه نظرایمنی و کارکرد ایمن آنها، شناخت صحیح رفتار ترموهیدرولیکی سی ...

دانلود فایل پاورپوینت سوخت های خورشیدی و مقایسه آن با سوخت های فسیلی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ۵ دلیل برتری انرژی خورشیدی  نسبت به سوخت‌های فسیلی اسلاید 2 :  در حالی‌که سوخت‌های فسیلی به‌طور تدریجی رشد کرده‌اند، صنعت خورشیدی هر ساله به‌طور چشم‌گیری در حال رشد است و وضعیتش با دهه‌های گذشته تفاوت پیدا کرده است. تولیدات کافی و توجیه اقتصادی زمینه رقاب ...

مقاله مقایسه روش های لیتوگرافی ( اشعه ایکس و اشعه ی یونی )

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه روش هاي لیتوگرافی( اشعه ایکس و اشعه ي یونی)   چکیده در علم الکترونیک لیتوگرافی نوعی روش براي انتقال نقشه و الگوي مدارات طراحی شده بر روي مواد نیمه هاديها میباشد. لیتوگرافی اولین گام در انتقال اطلاعات مربوط به الگوي مدار روي ویفر است.پس اساس کار انتقال یک تصویر بر روي یک ماده حساس(ویفر) میباشد. ب ...

مقاله بررسی و مقایسه روش های مهاجرت زنده ماشین های مجازی در رایانش ابری

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه رایانش ابري به عنوان یک بستر محاسبات کلیدي درحال ظهور، براي به اشتراك گذاري منابع که شامل زیرساخت ها، نرم افزار، برنامه هاي کاربردي، و فرآیند هاي کسب و کار، می باشد. از آنجا که رایانش ابري منابع توزیع شده را در یک محیط باز مانند اینترنت به اشتراك می گذارد، بنابراین مشکلات مربوط به بحث مهاجرت به عنوان ی ...