دانلود مقاله کاهش تلفات اکتیو شبکه های دارای توربین بادی DFIG با استفاده از UPQC کنترل شده توسط کنترلر ترکیبی FUZZY-PI و مقایسه آن با کنترلر کلاسیک PI

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

امروزه در سیستم انتقال انرژی الکتریکی مساله کاهش تلفات خطوط یکی از مهمترین مساله های مورد بررسی توسط مهندسان برق می باشد.

تلفات خطوط علاوه بر اینکه باعث کاهش توان تحویلی به سمت مصرف کننده میشود بلکه باعث گرم شدن خطوط نیز می شود که از لحاظ عایقی نیاز به عایق هایی با کلاس عایقی بالاتر می باشند . برای کاهش تلفات در خطوط انتقال انرژی الکتریکی روشهای مختلفی وجود دارد یکی از این روش ها استفاده از ادوات custom power می باشد. در این مقاله از یکی ادوات Custom power یعنی UPQC در یک شبکه دارای توربین بادی DFIG استفاده شده که UPQC فوق توسط کنترل کننده ترکیبی Fuzzy-PI کنترل گردیده ، ودر نهایت UPQC مورد استفاده در شبکه فوق توسط کنترل کننده کلاسیک PI نیز کنترل شده و در انتها سیستم فوق توسط نرم افزار ، شبیه سازی شده و نتایج حاصل از این دو کنترل کننده با یکدیگر مقایسه می شوند.

واژههای کلیدی

کنترلر کلاسیک PI ، کنترل ر ترکیبی FUZZY-PI ، UPQC ، ادوات . custom power

.
١- مقدمه ادوات CUSTOM POWER می باشد . این ادوات به سه گروه ادوات
شبکه قدرت شامل سه بخش تولید ، انتقال و تزیع نیرو است. انرژی کلید قطع و وصل ، ادوات کنترل پذیر گسسته و ادوات کنترل پذیر
پیوسته. هرکدام از موارد فوق در بالابردن کیفیت توان نقش دارند . یکی از
الکتریکی پس از تولید در نیروگاه ها و عبور از شبکه های انتقال توزیع به
ادوات بخش کنترل پذیر پیوسته از نوع یکپارچه UPQC بوده که در این
مصرف کنندگان می رسد ، در این مسیر مقداری از انرژی به دلایل مختلف
مقاله از این ادوات استفاده شده است.[۱‐۲]
تلف می شود. قدمت بحث تلفات به اندازه قدمت صنعت برق می باشد و

مسلما تلفات و معضلات این پدیده بسیار قدیمی است ولی آنچه باعث شده ۲- قاعده کلی عملکرد UPQC
تا این مشکل هم چنان به عنوان بحثی به روز در جامعه مهندسی برق
مطرح باشد تبعات اقتصادی و هزینه های گزافی است که از این بابت UPQC ترکیبی از فیلترهای توان اکتیو سری و موازی (APF) است ، دو
پرداخت می شود. بنابراین ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جمعه فیلتر اکتیو دارای توابع مختلف هستند . فیلتر اکتیو سری اعوجاج مبتنی بر
مهندسی برق یک ضرورت انکار ناپذیر و آشکار به شمار می رود. راه های ولتاژ را سرکوب می کند . فیلتر اکتیو موازی جریان مبتنی بر اعوجاج را لغو
مختلفی برای کاهش این تلفات وجود دارد که یکی از این راه ها استفاده از می کند . در همزمان جریان راکتیو بار را جبران می کند و ضریب توان را
بهبود می بخشد. در شکل (۱) پیکر بندی UPQC را مشاهده می کنید.

شکل -۱ پیکربندی UPQC

۳- مدار معادل UPQC

شکل((۲ مدار معادل UPQC نصب شده بر روی باس مشترک را نشان می

دهد ، که در آن ولتاژ منبع تغذیه است ، ولتاژ جبران فیلتر اکتیو
سری و ولتاژ بار است ، جریان جبران فیلتر اکتیو موازی و
است.[۳]

۱p۱p۱p (4)

که ،
: ۱ p فاز اولیه جریان توالی مثبت

همانطور که از معادلات فوق دیده می شود هارمونیک ، جریان مولفه منفی و راکتیو جریان درون منبع توان نیست . بنابراین ، جریان منبع ترمینال هارمونیک آزاد سینوسی شده است و زاویه فاز همان ولتاژ فاز در ترمینال بار است .
is  il ish
(5) is  I1p sint  ۱p  cos۱ p

در شکلهای (۳) و (۴) بلوک دیاگرام فیلترهای اکتیو سری و موازی آورده شده است.

معادل شکل -۲ مدار اولیه UPQC

با توجه به اعوجاج ولتاژ ، سیستم ممکن شامل توالی فاز منفی و اجزای هارمونیک باشد . به طور کلی ، ولتاژ منبع در شکل ۲ می تواند بیان شده باشد به صورت :

(۱) vs  vsr  vl
برای بدست آوردن ولتاژ بار سینوسی متعادل با دامنه ثابت V ، ولتاژ
خروجی از این APF سری باید داده شود توسط ؛

(۲) vsr V V1p  sint ۱p v1n  t vk  t
k۲
که ،
: V1 p فرکانس دامنه اساسی ولتاژ توالی مثبت : ۱ p فاز اولیه از ولتاژ توالی مثبت
: v1n مولفه توالی منفی

اعمال – APF موازی به عنوان یک منبع جریان کنترل شده است و اجزاء خروجی آن باید شامل هارمونیک ، اجزای راکتیو و توالی منفی به منظور جبران این کمیت در جریان بار است . هنگامی که جریان خروجی از
– APF موازی است که نگه داشته می شود برابر با مولفه ای از بار با توجه به معادله زیر :

(۳) i1  I1p cos t ۱p sin ۱ p i1n   ilk
2 k 

شکل -۳ بلوک دیاگرام فیلتر اکتیور سری

شکل -۴ بلوک دیاگرام فیلتر اکتیو موازی

به طور کلی بین ولتاژ تزریق شده بوسیله اینورتر سری با ولتاژ منبع تعادل فازی وجود دارد . بنابراین بوسیله اینورتر سری توان اکتیو مصرف کننده بهبود بخشیده میشود . اگر ولتاژ هم فاز با ولتاژ منبع تزریق شود UPQC

با حداقل ولتاژ آن را جبران می کند . هر دو فیلتر سری و موازی توسط

یک خازن DC به یکدیگر لینک شده اند که به اختصار به آن لینک DC ، UPQC گفته میشود که در شکل ۵ بلوک دیاگرام کلی این لینک DC

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد