بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بادبند

در بازديدهايي كه از مناطق زلزله زده بعمل آمد مشاهده گرديد ساختمانهاي فلزي چند طبقه كه بادبندي شدهاند در مقابل نيروي زلزله مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهند.

متداولترين بادبندها نيم رخهايي از فولاد با پروفيلهاي مختلف هستند كه بصورت ضربدر بين دو ستون قرار ميگيرند مانند نبشي – ناوداني- تيرآهن و غيره.

براي آنكه سطح جوش در بادبندها باندازه كافي باشد در محل اتصال بادبند به گرهها و يا محل برخورد دو پروفيل بادبند به همديگر صفحههايي جوش ميدهند. طول و عرض و ضخامت اين صفحهها طبق محاسبه تعيين ميگردد ولي ابعاد تقريبي آن در حدود 35 35 سانتيمتر به ضخامت 10 ميليمتر ميباشد.

اگر دهانهاي از ساختمان بادبندي شود بايد حتما قسمتهاي پايين همين دهانه تا روي فونداسيون بادبندي ادامه پيدا كند.

اين بادبندها باعث ميشوند نيرويي كه در اثر باد و يا زلزله به بالاي ستون وارد ميشود به سرعت به زمين منتقل گردد.

اسلاید 2 :

بادبندها به منظور تحمل بارهاي جانبي به كار ميروند.

انواع بادبندها

1- بادبندهاي ضربدري  X Bracing

2- بادبندهاي قطري  Diagonal Bracing

3- بادبندهاي 7-8 كه خود به دو نوع واگرا و همگرا تقسيم ميشوند. Chevron Bracing

4- بادبند K شكل كه براي ساختمانهاي يك و يا دو طبقه مجاز است.

اسلاید 3 :

براي مقابله با نيروهاي زلزله و باد از بادبند در ساختمان استفاده ميشود، كه با توجه به محل وجود بادبند بعلت محدوديتهاي معماري مانند وجود در و پنجره، از انواع اشكال مختلف آن در سازه استفاده ميشود.

در زير چند نمونة مختلف از حالات بادبند نشان داده شده است.

اسلاید 4 :

آنگاه كه بادبندي كارش را انجام نميدهد

در بسياري موارد تصور ميشود، بادبند اجرا شده در ساختمان وظيفهاش را خوب و بدون نقص انجام ميدهد. اما بايد دانست هر بادبند زماني نقش خود را بدرستي انجام ميدهد كه كليه اجزا آن از كيفيت مطلوب در ساخت و نصب برخوردار باشد، ضمن آنكه در طراحي همه اصول آن عضو و اتصالات مورد توجه قرار گرفته باشد.

بررسي ساختمانهاي طراحي و اجرا شده نشان ميدهد كه متأسفانه در بسياري از ساختمانها تعدادي از نكات ضروري در طرح يا اجراي بادبند ناديده گرفته شده است.

اسلاید 5 :

بديهي است موارد از قلم افتاده فوق ميتواند باعث افت عملكرد بادبند و اختلال در رفتار آن و چه بسا مخدوش شدن هويت آن شود. از ديدگاه اقتصادي نيز ميتوان اينگونه استدلال كرد كه اگر قرار است بادبند به دليل ضعف جوش اتصالات مثلا 40-30 درصد افت راندمان داشته باشد، پس چرا مقطع اعضاي بادبند 40-30 درصد سبكتر اختيار نشود. كه البته چنين كاري پذيرفته نيست زيرا مقطع عضو بادبندي در مرحله طراحي بدست آمده و نميتوان مقطع را ضعيفتر از آن اختيار نمود.

مواردي كه در ادامه اين بحث مطرح ميشود، نمونههايي از نقايص اجرايي است كه با ادبياتي متفاوت مطرح ميشود تا خواننده موضوع را با انگيزه و علاقه بيشتر تعقيب و پيگيري نمايد، باشد تا در پي اين بحث در نوشتاري ديگر نكات فوق بصورت موردي و به تفصيل به بحث و تحليل گذارده شود.

اسلاید 6 :

1- اگر اتصال پاي بادبند به صفحه ستون مطابق شكل 1 باشد (صفحه ستون طول كافي جهت جوش به ورق گوشه بادبند نداشته باشد) بادبند ممكن است تنها بخشي از وظيفه خود را انجام دهد زيرا نيروي بادبند نهايتا بايد به ستون مجاور بادبند صفحه ستون و شالوده مربوطه برسد كه بدليل كم بودن طول جوش ورق گوشه بادبند به صفحه ستون اين انتقال صورت نخواهد گرفت.

يادآور ميشود كه طول جوش ab و cd با توجه به نيروي f بادبند و زاويه؟ طبق شكل 1 تعيين ميشود.

اسلاید 7 :

2- اگر طول ab عضو بادبند متكي بر ورق اتصال گوشه، كوتاه باشد (طول جوش تأمين است). ممكن است قبل از آنكه به اندازه ظرفيت خود نيروي فشاري يا كششي جذب كند، ورق اتصال در اثر فشار بادبند دچار چينخوردگي با كمانش شود و با كمانش ورق در اثر فشار، بادبند از دور مقاومت خارج شود.

اسلاید 8 :

3- اگر فاصله لقمهها يا تسمههاي (P.1) روي ناوداني بادبندي از هم زياد باشد و دو ناوداني مقطع بادبند به صورت يكجا و يكپارچه براي جذب و انتقال نيروي فشاري بسيج نشده و در حدفاصل تسمهها، ناودانيها در اثر فشار از هم دور شده و به صورت تك عمل نمايند، ممكن است در اثر فشار وارده در بادبند زودتر از موقع كمانه نموده و لذا عضو بادبندي ص 98 استاندارد 2800 ايران حداكثر لاغري هر نيمرخ بادبند در حد فاصل قيدها (تسمهها= لقمهها) نبايد از 70 درصد لاغري كل عضو تجاوز نمايد.

اسلاید 9 :

4- اگر در يك بادبند ضربدري، ورق وسط ضربدر شكل زير (شكل – 4ب) اجرا شود. ممكن است در حد فاصل انتهاي ناودانيهاي بريده شده در اثر فشار اعضاي بادبندي كمانه كند و فرصت از بادبند جهت جذب نيرويي در حد ظرفيتش گرفته شود.

5- اگر در يك بادبند ضربدري، ورق وسط ضربدر بشكل زير اجرا شود، ممكن است طول جوش براي اعضاي بريده شده كافي نبوده، عضو بادبندي قبل از رسيدن به بار معادل ظرفيت خود ا زمحل وصله بريده شود. (ورق مستطيلي فوق بايد به صورت شكل (4-الف) كار گذاشته شود.)

اسلاید 10 :

6- اگر ورق وسط ضربدر از يك بادبند ضربدري طبق شكل (6-ب) باشد، ممكن است ورق كمانه كند. زيرا سطح مقطع  برابر است با 48 سانتيمتر مربع. و اگر مقاومت مجاز اين بادبند برابر 48 تن است اين فشار ميتواند به راحتي ورق PL=p1600*200*10PL  را دچار كمانش كند و لذا دو ورق ديگر يكي در پشت و ديگري در رو طبق شكل (6-الف) جهت پيشگيري از كمانش لازم است. و گرنه ضخامت و عرض ورق PL بايد زياد شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید