بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

محدوده وسيعي ازاندازه سنگدانه ها درتهيه بتن خودتراكم استفاده مي شوند.درصد بيشتر سنگدانه هاي بکار رفته در تهيه بتن خودتراكم در مقايسه با سنگدانه هاي درشت، سنگدانه هاي ريزميباشد. درمقايسه با بتن ساده، بتن خودتراكم نسبت به تغييرويژگي هاي مواد تشکيل دهنده آن بخصوص تغيير در مشخصات سنگدانه هاي بکار رفته در آن حساس تراست
١.اثر سنگدانه در بتن هاي خودتراكم
 
محدوده وسيعي ازاندازه سنگدانه ها درتهيه بتن خودتراكم استفاده مي شوند.درصد بيشتر سنگدانه هاي بکار رفته در تهيه بتن خودتراكم در مقايسه با سنگدانه هاي درشت، سنگدانه هاي ريزميباشد.

اسلاید 2 :

درمقايسه با بتن ساده، بتن خودتراكم نسبت به تغييرويژگي هاي مواد تشکيل دهنده آن بخصوص تغيير در مشخصات سنگدانه هاي بکار رفته در آن حساس تراست . از اين رو در انتخاب سنگدانه ها بايد به ويژگي هاي آنها از جمله شكل،بافت وتيزگوشگي توجه شود.هرچه به بهينه سازي ويژگي هاي سنگدانه در انتخاب سنگدانه توجه ببيشتري شود رواني بتن بهبود چشمگيرتري خواهد داشت و همچنين ميزان آب،سيمان و افزودني شيميايي مورد نيازدرتهيه بتن خودتراكم نيزكاهش مي يابد که اين امرموجب بهبود مقاومت بتن خود تراکم مي شود و ازنظراقتصادي هم به صرفه است  .
 
۱.۲توضيح ويژگي هاي سنگدانه
 
 
۱.۲.۱شكل،بافت و تيزگوشگي

اسلاید 3 :

شكل يكي از فاكتورهاي هندسي سنگدانه مي باشد كه بااندازه گيري سه بعد اصلي سنگدانه تعريف مي شود. درتعريف شكل سنگدانه مفاهيمي همچون كشيدگي(درازي)،پهني وكرويت بكار مي روند.ازديد power  كرويت به صورت زير تعريف مي شود
 
شعاع بزرگترين دايره محاطي ذرات   ⁄ متوسط شعاع انحناي گوشه ها و لبه ها   =کرويت
 
پهني وكشيدگي نيزبه صورت زيرتعريف مي شوند
                                              L/I = کشيدگي(درازي)                           I/S  = پهني

اسلاید 4 :

كه L بزرگترين بعد ذره،I بعد متوسط وS كوچكترين بعد ذره مي باشد.
    تيزگوشگي،تيزي گوشه ها واندازه ذره را توصيف مي كند. از ديد كيفي تيزگوشگي ذرات كه ضريبي ازفاكتوركرويت تعريف شده در بالا مي باشد به سه دسته تقسيم مي شود : ذرات زاويه دار، گردگوشه و گرد يا بسيار گرد.
     بافت،نرمي يك ذره مي باشد.تعريفي كه BOUWMANوهمکارانش در مورد نرمي اراﺌه کردند  بسته به دو پارامتر
تجزيه شوندگي پايين تر(P_smooth)وتجزيه شوندگي بالاتر(P_rough)مي باشد که به صورت فرمول                                                                          (P_ smooth /P_rough)-1 = نرمي
 ارائه مي شود.

اسلاید 5 :

      دراينجا توجه به اين نكته اهميت دارد كه ويژگي هاي شكل، تيزگوشگي وبافت به ترتيب در ذرات درشت،متوسط وريزنمود بيشتري پيدا مي كنند اما اين بدين معني نيست كه شكل براي ذرات ريز تعريف نمي شود و يا بافت ذرات درشت قابل اندازه گيري نيست.
     امروزه تكنيك هاي مختلفي براي اندازه گيري شكل،تيزگوشگي و بافت وجود دارد.تكنيك ارزان و ساده اندازه گيري شكل مشاهده ذرات و اندازه گيري طول،عرض و ضخامت سنگدانه ها بوسيله كوليس مي باشد.در اين روش تكنيك اندازه گيري براي ١٠٠ذره با اندازه هاي مختلف كه در بتن كاربرد دارند،صورت مي گيرد.تيزگوشگي نيز با تعيين چشمي درصد سطوح شكسته تك تك سنگدانه ها اندازه گيري مي شود.ذرات شكسته ذراتي هستندكه حداقل بيست و پنج درصد سطح آن ها را سطوح شكسته تشکيل دهند.روش غير مستقيم ديگري نيز براي اندازه گيري تيزگوشگي و بافت ذرات وجود دارد.در اين روش بافت و تيزگوشگي با
اندازه گيري حجم حفرات غير فشرده تعيين مي شود. حجم حفرات غير فشرده نيز با انداختن     سنگدانه درقيف هايي با ارتفاع مشخص و ظرف استوانه اي با اندازه استاندارد تعيين مي شوند.اشكال اين روش اينست كه تفاوت شكل و بافت را مشخص نمي كند.

اسلاید 6 :

     روش هاي پيچيده و گراني نيز براي اندازه گيري ويژگي هاي سنگدانه وجود دارد.از جمله اين روشها استفاده از ابزاري مثل حس گرها،تصويربرداري ديجيتال خارجي،نيمرخ نگاري سطح،توموگرافي وغيره اشاره كرد كه اطلاعات هندسي(شکل،بافت و تيزگوشگي) در مورد ذرات در اختيار ما مي گذارند. در نيمرخ نگاري يا توپوگرافي سطح از روي تصاويرواطلاعات دوبعدي مي توان اطلاعات سه بعدي مورد نياز را تخمين زد.تكنيك هايي همچون اسكن ليزري سنگدانه ها كيفيت سيستم را كنترل مي كند و تصاوير سه بعدي سنگدانه ها را آناليزمي كند.تصوير برداري ديجيتال خارجي نيز كار توپوگرافي را انجام مي دهد. توموگرافي نيزاطلاعات سه بعدي دقيقي دراختيارما مي گذارد.
      علاوه بر تكنيك هاي جمع آوري اطلاعات راجع به هندسه ذرات و محاسبه پارامترهاي شكلي و ساختاري آنها تكنيك هاي پيشرفته پردازش داده ها نيز وجود دارد.ازجمله اين
روش ها،روش هارموني هاي كروي در اين روش جرم ذرات تعيين و سطح آن ها نيز به صورت تابعي از(r(ө, φ كه r فاصله مركزجرم تا سطح است كه بوسيله مختصات قطبي ө وφ مي شود،قابل تعريف است    

اسلاید 7 :

      طبق تقسيم بنديERDOGAN در سال 2005 تعيين مشخصات هندسي سنگدانه ها را مي توان به 3 دسته غير رياضي،نيمه رياضي و کاملاً رياضي تقسيم کرد.
     اهميت تعيين شكل،تيزگوشگي و بافت سنگدانه وبررسي آن ها به اين دليل است كه بر روي حجم منافذ وخصوصيات سنگدانه ها تاثير مي گذارند.در مقام مقايسه ي خصوصيات سنگدانه هاي مصرف شده در بتن خودتراكم مي توان گفت كه شكل و بافت سنگدانه ها نسبت به دانه بندي آن ها اهميت بيشتري دارند.اين پيشنهاد توسط Hudson بيان شد ودليل آن اين بود كه چون در طول تاريخ از سنگدانه هاي طبيعي كه در شكل ،تيزگوشگي وبافت تفاوت چنداني نداشته اند ،استفاده شده،تاثير ويژگي هايي همچون شكل،تيزگوشگي و بافت بر روي بتن چندان مشهود نبوده امااين تفاوت در بتن با سنگدانه هاي ساخته شده توسط بشر قابل توجه است.  منظورازسنگدانه هاي ساخته شده سنگدانه هايي هستندكه توسط سنگ شكن هاي ضربه اي وفشاري تهيه مي شوند كه اين نحوه توليد بر روي شكل،صافي،كشيدگي وپهني آن سنگدانه ها تاثير مي گذارد ودركارعملي بايد به آن ها توجه شود. اگربا ماسه هاي طبيعي كارمي كنيم بايد بدانيم كه شكل آن ها تابعي ازشكل دانه هاي معدني موجود در آن ها مي باشد. دربتن ها با سطح ظاهري يكسان اما دانه بندي متفاوت ،ميزان آب موردنيازومقاومت فشاري يكسان است.

اسلاید 8 :


سنگدانه ها
سنگدانه ها در بتن تقریباً سه چهارم حجم آن را تشکیل می دهند. از این رو کیفیت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. سنگدانه ها نه تنها در مقاومت بتن بسیار مؤثرند، بلکه دوام و پایداری بتن نیز تا حد زیادی تحت تأثیر این مــاده قرار می گیرد. ابــــتدا تصور می شود سنگـــدانـه ها مودای بی اثر و غیر قابل انــبـسـاط می باشند.در دنیای پیشرفته امروزی و با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه های مختلف علمی صنعت بتن نیز دچار تحول گردیده که تولید بتن سبک نیز حاصل همین پیشرفت ها می باشد. بتنی که علاوه بر کاهش بار مرده ساختمان از نیروی وارد به سازه در اثر شتاب زلزله می کاهد و در صورت تخریب وزن آوار حاصل نیز کاهش می یابد و امروزه آنرا به عنوان بتن قرن می نامند.

اسلاید 9 :

تكنولوژي بتن پرمقاومت توسعه اي جديد در صنعت ساخت سازه هاي بتني محسوب ميشود. با این وجود هر چه مقاومت فشاري بتن بالا مي رود بتن تردتر شده و از تحمل كرنش کمتری برخوردار است.

در موارد مختلف از استفاده و نگهداري بتن در سازه ها يا شرايط آب و هوايي و محيطي خاص نياز به طرح اختلاط ويژه اي است كه استفاده از افزودني هاي بتن آن را ميسر مي سازد.

اسلاید 10 :

تكنولوژي بتن پرمقاومت توسعه اي جديد در صنعت ساخت سازه هاي بتني محسوب ميشود. با این وجود هر چه مقاومت فشاري بتن بالا مي رود بتن تردتر شده و از تحمل كرنش کمتری برخوردار است.

در موارد مختلف از استفاده و نگهداري بتن در سازه ها يا شرايط آب و هوايي و محيطي خاص نياز به طرح اختلاط ويژه اي است كه استفاده از افزودني هاي بتن آن را ميسر مي سازد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید