بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف بی خوابی : یکی از متداولترین اختلالات روانشناختی و شایع ترین اختلالات خواب است  که اصولا بعنوان یک حالت مزمن در نظر گرفته میشود.

بی خوابی بعنوان یک فرایند پیچیده و چند بعدی است که مکانیزمهای روانشناختی گونا گو ن در آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

اسلاید 2 :

بی خوابی بطور عمده به دو گروه بزرگ تقسیم می شود :

 اشکال در به خواب رفتن ( آغاز خواب )

اشکال در ادامه خواب که شامل بیدار شدن های مکرر در حین خواب و بیدار شدن نا خواسته در نیمه های شب و ناتوانی در خوابیدن دوباره می باشد.

اشکال در آغاز خواب بیشتر در جوانان دیده می شود و اشکال در تداوم خواب در افراد مسن شایع تر است.

بی خوابی می تواند به شکل گذرا- کوتاه مدت یا مزمن باشد.

اسلاید 3 :

نقش نگرانی در بی خوابی :

تعریف نگرانی : نگرانی بعنوان یک سلسله افکار و تصورات می باشد که بطور نسبی غیر قابل کنترل هستند و یک فرایند غیر انطباقی مستقل است.

به دلایل نظری گوناگون نقش دو سویه نگرانی از بی خوابی حائز اهمیت است بدین صورت که :

اولا بی خوابی می تواند بعنوان یک منبع پریشانی و در نتیجه بعنوان یک عامل خطر زا برای نگرانی قابل توجه باشد.

ثانیا نگراننی می تواند یک عامل اولیه و مقدماتی در سبب شناسی بی خوابی باشد بنا براین خطر افزایش بی خوابی را گسترش می دهد.

شواهد تجربی بر این امر دلالت دارند که نگرانی با ادراک ذهنی خواب رابطه زیادی دارد.

اسلاید 4 :

مطالعات گوناگون نقش نگرانی از بی خوابی را برجسته و آشکار می سازد. یکی از با ارزشترین یافته ها که توسط Borkovec-Espie-Brooks-Lindsay صورت گرفت مشخص شد که افراد مبتلا به بی خوابی به دلیل نگرانی افراطی و غیر قابل کنترل در طی دوره قبل از خواب ازناتوانی در شروع خواب یا ادمه خواب شکایت دارند.

مطالعات نشان داده اند که یک بیمار مبتلا به بی خوابی حاد رابطه کمتری با نگرانی نشان می دهد در حالیکه یک بیمار مبتلا به شکل مزمن بی خوابی با یک فرایند که نگرانی افراطی نقش کلیدی را در آن ایفا می کند رابطه زیادی دارد.

اسلاید 5 :

هدف :

هدف کلی این بررسی مطالعه روابط بین خواب مرتبط با نگرانی و ادراک ذهنی خواب بعنوان یک عملکرد دوره مزمن می باشد به طور اختصاصی تر هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین دو حوزه نگرانی می باشد ( نگرانی از کم خوابی و نگرانی برای سلامت ) و ادراک ذهنی خواب ( دوره نهفتگی شروع خواب – زمان بیدار شدن بعد از شروع خواب و کل زمان خواب )

اسلاید 6 :

روش:

در یک مطالعه درمانی بر بی خوابی 136 نفر با تاریخچه کوتاه بی خوابی شرکت کردند.

معیارهای انتخاب افراد:

30-1 دقیقه یا بیشتر در شروع یا ادامه خواب

3-2 روز یا بیشتر همراه با مشکلات شروع یا ادامه خواب در هر هفته

3- یک دوره بی خوابی 3 تا 12 ماهه

و سن افراد باید بین 18 تا 65سال باشد.

اسلاید 7 :

افراد به دو سطح متفاوت مزمن تقسیم بندی شدند:

دوره کوتاه مدت بی خوابی (n=69 وmonths=3-7 )                                             دوره بلند مدت بی خوابی ( n=67 وmonths=7-12)                                                 که مقایسه دو گروه مزمن مبنی بر طول مدت بی خوابی آنها بود و هدف این گروه ها انعکاس پیشرفت مراحل مزمن در طی 1 سال اول بی خوابی است

اسلاید 8 :

فهرست های خود گزارشی :

یک پرسشنامه با تاکید بر رئوس مطالب تهیه شد که مبتنی بر ارزیابی و تشخیص تعدادی از عوامل شامل نگرانی و ادراک ذهنی خواب بود به علاوه  فاکتورهایی مثل سن – جنس و طول مدت  هم ارزیابی شدند.

برای ارزیابی یا تشخیص خواب یک یادداشت روزانه انجام گرفت که بصورت یکبار در روز در طول یک هفته صورت گرفت.موضوعات یادداشت روزانه دوره نهفتگی آغاز خواب (دقیقه ) زمان بیدار شدن بعد از شروع خواب ( دقیقه ) و کل زمان خواب ( ساعت ) را ارزیابی کرد.

اسلاید 9 :

یادداشت های روزانه یک شاخص پایایی از بی خوابی را فراهم کرد .

آیتم های جدید برای اندازه گیری نگرانی خواب شبانه در بیماران مبتلا به بی خوابی گسترش یافت که مبتنی بر تجربه های بالینی کار با بیماران مبتلا به بی خوابی است. که افراد گروه ها هر آیتم را در یک مقیاس 5 امتیازی از کاملا مخالف ( 1 ) تا کاملا موافق (5 ) انجام دادند.

اسلاید 10 :

نتیجه:

رابطه بین نگرانی از کم خوابی و ادراک ذهنی خواب تفاوت معنا داری بین مراحل مزمن بودن داشت.در گروه با یک دوره کوتاه مدت بی خوابی نگرانی برای کم خوابی با ادرا ک ذهنی خواب رابطه نداشت.هر چند که نگرانی برای کم خوابی یک پیش بینی معنا داری از ادراک ذهنی خواب در گروه با دوره طولانی مدت بی خوابی داشت(واریانس =33% نهفتگی آغاز خواب-19%در زمان بیدار شدن بعد از آغاز خواب و 13% در کل زمان خواب ) همچنانکه تفاوت های نشان داده شده بین دو گروه مشاهده شدند نگرانی برای سلامت تفاوت معنا داری بین مراحل مزمن بودن در ادراک ذهنی خواب نداشت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید