بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

هدف ازاين دوره آشنايي بامفاهيم اساسي كامپيوتر و كاربردهاي آن در زندگي روزمره ميباشد. باپيشرفت تمدن بشري ونياز به محاسبات پيچيده و وقت گير ابزارهايي كه براي اين منظور به كار گرفته شده اند كاملتر و دقيق تر شدند.

رايانه ها بجاي اينكه تنها ابزاري براي انجام كارهاي خاص باشند بخشي  از محيط پيرامون ماشده اند.ديري نمي پاييد كارهاي خدماتي وتجاري با استفادهازروباتها انجام ميشود.وحتي اين تكنولوژي راه ورود خود به منازل شخصي رانيز هموار مينمايد.

امروزه كامپيوتر درفعاليتهاي اجتماعي بشر نقش عمده اي دارد وهمچنين در مديريت نوين وپيشرفته استفاده از تكنولوژي ركن اساسي را دارد ويك  مدير  موفق فن استفاده از كامپيوتر ونرم افزارهاي كاربردي رابخوبي ميداند وبكار ميگيرد. نرخ فروش جهاني بسته هاي نرم افزاري هرسال بيش از15 درصد افزايش             مي يابد.تاسال 2008هوش مصنوعي درخدمت شركتها وادارات دولتي  قرارميگيرند ودر مواردي همچون روباتيك ،پردازش تصوير ،تشخيص صداسنترگفتار،داده پردازي الكترونيك ،خدمات بهداشتي ومددكاري وكمك  خلباني به ياري انسان مي آيد.

اسلاید 2 :

رايانه چيست؟

رايانه ياكامپيوترماشيني است كه براي پردازش اطلاعات استفاده مي شود.حافظه اي داردكه قابل برنامه ريزي است .وروداين ماشين به ايران دراوايل دهه 1340بود.
مزاياي كاربردكامپيوتر:
اطمينان ازدقت درمحاسبات
سرعت (درمحاسبات ،ذخيره وبازيابي اطلاعات )
استفاده ازفضاي كم جهت ذخيره اطلاعات انبوه
خستگي ناپذيري درانجام عمليات تكراري وپرحجم
آزادساختن نيروي انساني ازانجام امورعملياتي وتكراري وتمركزاين نيروهادركارهاي خلاق
كاربرهاي كامپيوتردرزندگي
1.زمينه هاي علمي (اعم ازفيزيك ،مكانيك ،علوم هسته اي ،پزشكي ،لابراتورهاي دانشگاه هاوموسسات)
2.درزمينه هاي تجاري (ادارات وموسسات تجاري مثل بانكهاو...)
3.درزمينه هاي تحقيقاتي (كه مي توان ازآن براي پيشرفت تكنولو‍‍ژي فضايي ،پرتاب موشك به فضا،ازمراحل طرح پروژه تاكنترل ،تعيين مسيرها،مدت پروازو...)مورداستفاده قرارداد.

اسلاید 3 :ازچرتكه تاكامپيوترهاي شخصي:
چرتكه وكامپيوترهاي شخصي دودستگاه مختلف براي پردازش داده هامي باشند.كه تاريخ پيدايش آنهاهزارســال بايكديگرفاصله دارند.اكنون مسيري كه چرتكه تا كامپيوترهاي  شخصي طي شده است رامرورمي كنيم.

 • اولين ابزارها
 • كارتهاي منگنه
 • اولين طرح كامپيوتر
 • كامپيوترهاي الكترومكانيكي
 • اولين ابزارها
 • انسانهاي اوليه سالهابدون آن كه دانش وتجربيات خودراثبت كنندزندگي ميكردند اما بارشدجوامع ،بازرگاني واقتصادتوسعه يافت ونياز به  اعمال محاسباتي وثبت اطلاعات به وجودآمداولين نيازمحاسباتي بشر،شمارش بـوده است . وبدين منظورانسانها ازانگشتان دست خوداستفاده مـي كردند. در طـول قرون 17و18بشربه فكراخترا ع وسيله اي براي حساب كردن افتاد.
 • اولين وسيله محــاسبه دستي چرتكه بود.كه چيني هاي قديم چرتـكه را
 • كه با حركت دادن دانــه هايي درخطـوط موازي درست كــردندو
 • بعدهالغت محاسبه كردن .(calculte) نام گرفت .باوجودگذشت 3000 سـال ازپيدايش آن هنوزدربعضي ازنقاط دنياازآن استفاده مي شود.

اسلاید 4 :تااواخرقرن 19ميلادي عمل پردازش داده هاهنوزهم باقلم وكاغذانجام مي گرفت دراين جانيازبه يك روش جـديدپردازش داده هااحساس شدودستگاه هاي كارت منگنه الكترومكانيكي دراين برهه عرضه شدند.
2.كارتهاي منگنه :
درسال 1887ميلادي يك آمارشناس آمريكايي به نام (هالريت )براي سرشماري ،دستگاهي به نام ماشين سرشماري راطراحي كردكه درآن كارتهاي منگنه قابل خواندن بودند.
اوماشين خودرا جهت استفاده هاي تجاري تغييرداد ودرسال 1896ميـــلادي وي ساخت و
فروش  خــودرا به شركت ‌‌ TABULATING  MACHINEواگذار كردكه بعدها اين شركت باشركتهاي ديگر ادغام شد وشركت IBMبوجودآمد.

اسلاید 5 :

3- اولين طرح كامپيوتر:

 • اين ماشين داراي يك ورودي كارتــــهاي منگنه  ، يك واحـــد حافظه ، يك واحـــد  محاسباتي رياضي ،خروجي بصورت چاپ اتوماتيك ويك واحد كنتــــــرل تــــــرتيب برنامه بود.
 • دقت اين ماشين تا20رقم بود كه صدسال اززمان خود جلوتر بود،به ايـن علت بابيج را پدر كامپيوتر ناميدند.دستيار وي دراين تلاشها يك رياضيــــــدان برجسته بنام خانمLady Augusta Ada Lovelace بود اوبرخــــــي ازكارهاي بابيـجرااصلاح كردوروش استفاده ازكارتهاي منگنه راابداع كرد.
 • او به علت اين كشف به عنوان او.لين برنامه نويس كامپيـوتر شناخته شد.(يك زبان برنامه نويسي جديدبراي بزرگداشت نام وي بــه نام ADA نامگذاري شده است.)
 • حدود90سال قبل ازشروع كارهالريت ،يك پروفسور رياضيـــــات بنام چارلز بابيــــجدردانشگاه كمبريج انگلستان ايده اين ماشين را مطرح كرد كه نام آنرا موتور تحليلي گذاشته بود .اوبيشترزمان زندگي خودرا صرف ساخت اين ماشيـــــن پيچيده كرد كه هيچگاه نيز ساخته نشد.

اسلاید 6 :درسال 1930اولين كامپيوتر آنالوگ توسط Vannevor Bush  اين ماشين درجنگ جهاني براي كمك به سربازان استفاده شد.

درســـــــال 1937يك پـــــــــــروفسور دانشگاه ها روارد بنـــــــــام (((( Aiken Howar
اقــــــــدام  به  ساختن يك مـــــــاشين محاسبه اتوماتيك كردكه ازتركيب تكنولوژي مكانيكي
والكتــــــرومكانيكي آن عصــــر باتكنيكهاي كارت منگنــــــــه هالريت بـــــــوجود آمد .او با
كمـــــــــــك  مهندسين IBMدرســــــال 1944اين پروژه رابه اتمام رساندوبه نام كامپيوتر
MARKIمعـــــــروف شد ايـــــن ماشين ميتوانست چهارعمل اصلي محـــــــاسبه لگاريتم،
توان ،توابع مثلثاتي راانجام ميدهد.

اسلاید 7 :

 • نكات:
 • نكته اول:به علت كوچكي ومصرف ناچيز برق ميكروپروسسورها آن رادربدن انسانهايي كه نياز به توان بخشي دارند كار ميگذارند.
 • نكته دوم: منطق فازي كه شاخه اي ازهوش مصنوعي است كه درسال 1965توسط
 • دانشمند ايراني آقاي پروفسور لطفي زاده كه درجهان علم به پروفسور زاده مشهوراست
 • (استاددانشگاه برمكي امريكا )عرضه گرديد.
 • هدف دانشمندان ازاختراع نسل هاي جديد كامپيوترهاي پيشرفته:
 • كوچكتر كردن اندازه كامپيوتر
 • هزينه ساخت كمتر
 • مصرف انرژي كمتر
 • تعميرونگهداري ساده تر
 • سرعت بيشتر پردازش اطلاعات
 • ظرفيت وذخيره سازي اطلاعات بالا
 • هوشمندي

اسلاید 8 :

انواع كامپيوترها ازلحاظ قدرت پردازش:

 • قدرت پردازش كامپيوترها بسته به كاري كه انجام ميدهدازلحاظ حجم اطلاعات وتعداد كاربران متفاوت است

►ابركامپيوترSUPPER COMPUTER  

►كامپيوترهاي بزرگ MAIN  COMPUTER

►كامپيوترهاي كوچك MINI  COMPUTER

►ريزكامپيوتر  MICRO  COMPUTER

 • 1-ابركامپيوتر:
 • جزكالاهاي استراتژيك جهان ميباشند.سرعت عمل اين دسته ازكامپيوتر ها بالاست و
 • تعدادكاربران اين كامپيوتر بيشترازكامپيوترهايMAIN است وگاهي تعداد ‌CPUهاي
 • اين كامپيوتر بيشتراز 800عدد ميباشد.مراكزي چون سازمان فضايي امريكا ازايـــن
 • كامپيوترها بهره برداري ميكنند وميتوانند درهر ثانيه ميليونها دستورالعمل رااجرا كنند.
 • 2-كامپيوترهاي بزرگ:
 • اين كامپيوترها داراي CPUهاي مختلف براي كارهاي گوناگون وتعدادورودي/خروجي
 • بسيار زيادتر ازكامپيوترهاي MINI وتعدادكاربران بيشترهستند .تعدادي افرادحرفه اي

اسلاید 9 :

 • براي راه اندازي ونگهداري وتعميرات اين كامپيوترهاوجوددارندكه عموماًبه آنهااپراتورهاي سيستم مي گويند.عموماًاين كامپيوترهادرجايگاه ويژه اي به نام سايت كامپيوتري نگهداري مي كنند.حافظه هاي جانبي ومقدارRAM اين كامپيوترهاازMINIكامپيوترهابيشتراست وسرعت عمل سخـــــــت افزاراين دستــــــــگاه بالاترازMINIكامپيوترهامي باشد.معـــــــــــروفترين كامپيوتر هاIBM37,IBM360 مي توان اشاره كرد.
 • كامپيوترهاي كوچك MINI:
 • بسيارقوي ترازكامپيوترهاي شخصي ساخته شده است عموماًسخت افزارهاي كامپيوترMINIازكامپيوترهاي شخصي ســــــريع تراست وعمـــــــوماً داراي CPUهستندكه به طوراشتراك دراختيارهمه كاربران مي باشد.
 • ارتباط بين كاربران وminiكامپيوترباكابهاوسخت افزارمياني برقرارمي شود.
 • اين كامپيوتـــــــــــــترهاداراي يك پردازنده مركزي ‍CPUگرداننده ديسك سخت (هاردديسك )،گرداننده ديسك نرم (فلاپي ديسك)صفحه كليد-ماوس-مانيتورمي باشد.هدف ازساخت اين نوع كامپيوترسرويس دهي به كارهاي روزمره يك شخص براي تايپ نامه ،كاركردن بايك زبان برنامه نويسي –طراحي گرافيكي وياكاركردن بانرم افزارهاي مالي وحسابداري وياانبارداري وحتي كنترل يك رباط است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید