بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

یک حوضه آبریز به مساحتی از زمین گفته می شود که اطراف آن را ارتفاعات در برگرفته و لذا رواناب حاصله از بارندگی روی این سطح در پست ترین نقطه آن تمرکز پیدا کرده و از نقطه ای که پایین ترین ارتفاع را دارا می باشد از حوضه خارج می گردد.

هر حوضه آبریز از مجموعه زیادی زیر حوضچه تشکیل شده و زیر حوضه ها نیز بنوبه خود به واحدهای کوچک تقسیم می شوند.

اسلاید 2 :

حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

نقطه A  پست ترین نقطه ای است که رواناب حاصله از بارندگیهایی که روی حوضه می بارند به آنجا هدایت می شود.داخل این حوضه یک دره مرکزی یا رودخانه اصلی وجود دارد که با خط سیاه درشت رسم شده و رواناب از دو طرف در محلهای B،C و ...به داخل آن تخلیه می شود.

اسلاید 3 :

حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

مثلاً نقطه H که در داخل حوضه قرار گرفته است فقط رواناب قسمتی از حوضه را که با هاشور مشخص شده است دریافت می دارد.به این قسمت از حوضه که خود یک بخش جداگانه بوده و با رودخانه اصلی در نقطه  اصلی در نقطه H ارتباط پیدا می کند زیر حوضه (Sub-basin) گفته می شود.

اسلاید 4 :

حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

رودخانه ای که تمامی رواناب ازسر حوضه ها به آن می ریزد به نام زه کش اصلی یا رودخانه اصلی نامیده می شود.

قسمتهای اولیه رودخانه اصلی را سراب (upstream) و قسمتهای انتهایی آن را پایاب (downstream) می نامند.اگر در جهت حرکت آب طوری بایستیم که صورت ما به طرف پایاب باشد دست راست را ساحل یا جناح راست رودخانه و سمت چپ را ساحل چپ یا جناح چپ رودخانه گویند.

¡

اسلاید 5 :

حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

شبکه رودخانه

شبکه رودخانه به مجموعه آبراهه هایی گفته می شود که در سطح حوضه عمل تخلیه رواناب را انجام می دهند.برخی از این آبراهه ها به صورت رودخانه های دائم،برخی به صورت فصلی و بعضی دیگر مسیلهایی هستند که فقط در هنگام بارندگی ممکن است آب در آنها جاری باشد.

¡

اسلاید 6 :

حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

اگر مجموع طول تمام رودخانه ها و آبراهه های حوضه اندازه گیری و بر مساحت حوضه تقسیم شود عدد به دست آمده که معمولاً بر حسب کیلومتر در هر کیلومتر مربع (km/km2)توصیف می شود،تراکم شبکه رودخانه های حوضه  نامیده می شود.

      =طول هر یک از آبراهه های حوضه،اعم از رودخانه های دائم و خشک رودها،بر حسب km

A = مساحت حوضه  بر حسب km2

      =تراکم شبکه رودخانه های حوضه بر حسب km/ km2

اسلاید 7 :

حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

سرشاخه هر آبراهه را که از ارتفاعات شروع می شود رودخانه رده یک گویند.از اتصال حداقل دو رودخانه رده 1 رودخانه رده 2 بوجود می آید.رودخانه رده 2 زمانی به رودخانه رده 3 تبدیل می شود که حداقل یک

رودخانه رده 2 دیگر به آن بپیوندد.از اتصال دو یا

چند رودخانه رده 3 رودخانه رده 4 و الخ تشکیل

می شود.

اسلاید 8 :

اگر در حوضه ای n1 ، n2 ، n3 ... و ni به ترتیب تعداد رودخانه های رده 1 ، 2 ، 3، ...وi باشد بر حسب تعریف نسبت انشعاب رودخانه های این حوضه برابر است با:

BR= نسبت انشعاب رودخانه ها در حوضه  و i= شماره رده رودخانه اصلی حوضه می باشد.

اسلاید 9 :

حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

خصوصیات حوضه های آبریز

خصوصیات حوضه های آبریز را می توان به دو گروه کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:پستی و بلندی و نفوذ پذیری.این دو ویژگی از عوامل موثر بر ایجاد رواناب و سیل می باشند. اگر بخواهیم عوامل موثر در پاسخ هیدرولوژیک حوضه های آبریز را بر شماریم بسیار زیاد خواهند بود و حداقل 8 گروه مستقل زیر را می توانیم از یکدیگر متمایز سازیم.

اسلاید 10 :

.1خصوصیات هندسی حوضه: از قبیل سطح، محیط ، شکل، موقعیت ،طول آبراهه ها،شیب متوسط آبراهه اصلی،تراکم شبکه رودخانه ها و غیره.

.2خصوصیات خاکهای حوضه: شامل تیپ هیدرولوژیک خاکها،دانه بندی ذرات خاک، بافت ،ساختمان، قابلیت  فرسایش ، نفوذ پذیری و غیره.

.3پوشش گیاهی: تیپ گیاهان حوضه، توزیع پوشش گیاهی از نظر برگاب و تعرق.

.4خصوصیات آبشناسی:نگهداشت سطحی،آبهای زیر زمینی.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید