بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

خوردگی ساختمان

nمقدمه:

nاز آن جا كه خوردگي يك پديدة مخرب در ساختمان مي باشد  در جوامع امروز بيش از پيش مورد توجه مهندسين ومعماران طراح مي باشد ودرس خوردگي  ساختمان كه درسي اختصاصي  براي دانشجويان رشته عمران _مرمت است كاملا دانشجويان را با مسائل مخربي ومرمتي  ساختمان  آگاه ساخته وبسيار  مفيد است  لذا از تلاش هاي  آن استاد گرامي  در مراكز آموزش عالي كشور  كه خود  گوياي  بار علمي غني در  زمينه  علم  مهندسي  عمران  مي باشد كمال  تشكر  وقدرداني  را مي شود  واميد  كه با  بهره گيري  هر چه بهتر  از حضور آن استاد بزرگواردرآينده اي  نه چندان  دور  با داشتني ايراني  آباد  وسربلند در زير  پرچم سه رنگ جمهوري  اسلامي  گوشه اي  هر چند كوچك از زحمات شما استاد عزيز را جبران  نمائيم . 

اسلاید 2 :

بخش اول  :  خوردگي بتن

n

n1.           علل فرسودگي وتخريب سازه هاي بتني

n(CAUSES  OF  DETERIORATIONS )

nعلل مختلفي كه باعث فرسودگي  وتخريب  ساز هاي بتني  مي شود  همراه با علائم  هشدار دهنده  ديگري  كه كار  تعميرات  را الزامي  مي دارند  در نخستين  بخش از  تحقيق مورد  بررسي  وتحليل  قرار مي گيرند :

n1-1    نفوذ نمكها

n(INGRESS  OF  SALTS)

nنمكهاي ته نشين  شده  كه حاصل  تبخير  ويا جريان  آبهاي  داراي  املاح مي باشند وهمچنين  نمكهايي كه توسط باد در خلل وفرج  وتركها جمع مي شوند . هنگام  كريستاليزه شدن  مي توانند فشار  مخربي به سازه ها وارد كنند كه اين عمل  علاوه  بر تسري  وشديد  زنگ زدگي  وخوردگي  آرماتورها به واسطه  وجود مكهات . تر وخشك شدن  متناوب  نيز مي تواند  تمركز  نمكها  را شدت بخشد  زيرا آب داراي  املاح پس از  تبخير املاح  خود را به جا مي گذارد .

اسلاید 3 :

n1-2-   اشتباهات طراحي

n(SPECIFICATIONERRORORS)

nبه كارگيري استانداردهاي  امناسب  ومشخصات  فني غلط در  رابه  با انتخاب  مواد روشهاي  اجرايي وعملكرد  خود سازه  مي تواند  ب خرابي  بتن  منجر شود . به عنوان  مثال  استفاده از استانداردهاي  اروپايي وآمريكايي  جهت  اجراي  پروژه هايي  در مناطق  خليج فارس  ، جايي كه  آب وهوا  ومواد  ومصالح ساختماني  ومهارت  افراد متفاوت  با همه  اين عوامل در شمال اروپا  وآمريكاست، باعث مي شود  تا دوام  وپايايي  سازه هاي بتني  در مناطق ياد  شده كاهش يافته  ودر بهره برداري از سازه  نيز  با مسائل  بسيار  جدي مواجه  گرديم .

اسلاید 4 :

n1-3- اشتباهات  اجرايي

n(CON STUCTIONERRORS )

nكم كاريها آ اشباهات  ونقصهايي كه به هنگام  اجراي پروژه ها  رخ مي دهد  ممكن است  باعث گرد تا آسيبهايي  چون پديده ي لانه  زنبوري ، حفره هاي آب انداختگي  جداشدگي ، تركهاي جمع شدگي ، فضاهاي  خالي  اضافي يا بتن  آلوده شده ، به وجود آيد  كه همگي آنها به مشكلات جدي مي انجامند .

nاين گونه نقصها  واشكالات  را مي توان  زاييده ي  كارائي  در جه ي فشردگي  سيستم عمل آوري ،آب مخلوط آلوده  ، سنگدانه هاي آلوده و استفاده  غلط از افزودنيها به صورت فردي  ويا گروهي  دانست .

nوجود كلريد آزاد  در بتن  مي تواند  به لايه ي  حافاظتي  غير فعالي  كه در اطراف  آرماتورها قرار دارد  آسيب  وارد نموده  وآن را از بين  ببرد .

nخوردگي  كلريدي  آرماتورهايي  كه درون  بتن  قرار دارند ،  يك عمل  الكتروشيميايي  است  كه بنا به خاصيتش  ، جهت  انجام  اين فرايند ، غلظت مورد  نياز يون  كلريد ،  نواحي  آندي  وكاتدي  ،  وجود الكتروليت  ورسيدن اكسيژن  به مناطق  كاتد  در سل (CELL) خوردگي  را فراهم مي كند .

اسلاید 5 :

nگفته مي شود كه  خوردگي  كلريدي  وقتي حاصل مي شود كه مقدار  كلريد  موجو  در بتن  بيش از 6/0 كليوگرم  درهرمتر مكعب  بتن باشد .  ولي اين  مقدار  به كيفيت  بتن نيز بستگي دارد .

nخوردگي  آبله  رويي  حاصل از كلريد  مي تواند  موضعي  وعميق باشد  كه اين عمل  در صورت  وجود يك  سطح  بسيار  كوچك  آندي  ويك  سطح  بسيار  وسيع  كاتدي  به وقوع  مي پيوندد  كه خوردگي  آن نيز  با شدت  بسيار   صورت  مي گيرد  از جمله  مشخصات (FEATURES) خوردگي  كلريدي  ، مي توان  موارد زير  را نام برد :

n(الف) هنگامي  كه كلريد در مراحل  مياني  تركيبات  (عمل  وعكس العمل ) شيميايي  مورد استفاده  قرار گرفته  ولي در  انتها  كلريد  مصرف نشده باشد .

n(ب) هنگامي كه تشكيل  همزمان  اسيد  هيدروكلريك ، درجه  PH مناطق  خورده شده را پايين  بياورد . وجود  كلريدها  هم مي تواند  به علت  استفاده از  افزودنيهاي  كلريد  باشد  وهم مي تواند  ناشي از  نفوذ يابي كلريد از هواي  اطراف باشد .

اسلاید 6 :

nفرض بر اين است  كه مقدار  نفوذ  يونهاي  كلريي  تابعيت از قانون  نفوذ  FICK دارد . ولي  علاوه  بر انتشار (DIFFUSION)به نفوذ  (PENETRATION)كلريد  احتمال دارد به خاطر  مكش موئينه  (CAPILARY  SUCTION) نيز  انجام پذيرد .

n1-5-حملات سولفاتي     (SULPHATE ATTACK)

nمحلول  نمكهاي  سولفاتي  از قبيل  سولفاتهاي  سديم  ومنيزيم  به دو طريق  مي توانند  بتن را مورد  حمله  وتخريب  قرار دهند. در  طريق اول  يون سولفات  ممكن است  آلومينات سيمان  را مورد  حمله  قرار داده  وضمن  تركيب  ، نمكهاي  دوتايي  از قبيل : ETTRINGITE  ,  THAUMASITE توليد  نمايد  كه در  أب محلول  مي باشند  . وجود  اين گونه  نمكها  در حضور  هيدروكسيد كلسيم ، طبيعت كلوئيدي (COLLOIDL) داشته  كه مي تواند منبسط شده  وبا از دياد  حجم ،  تخريب  بتن را باعث  گردد . طريق  دومي  كه محلولهاي  سولفاتي قادر به أسيب  رساني  به بتن  هستند  عبارتست از :  تبديل  هيدروكسيد  كلسيم  به نمكهاي  محلول در آب  مانند گچ (GYPSUM) ومير ابليت MIRABILITE  كه باعث تجزيه و نرم  شدن  سطوح  بتن  مي شود  وعمل  LEACHINGيا خل وفرج دار شدن بتن  به واسطه  يك  مايع  حلال ،  به وقوع  مي پيوند.

اسلاید 7 :

n1-6- علل ديگر

n(OTHER  CAUSES)

nعلل بسيار ديگري  نيز باعث آسيب  ديدگي  وخرابي  بتن مي شوند  كه در سالهاي  اخير  شناسايي شده اند . بعضي  از اين عوامل  داراي  مشخصات  خاصي بوده  وكاربرد  بسيار  موضعي  دارند . مانند  تاثير  مخرب  چربيها  بر حاصله از  عوارض  مخرب فاضلابها  ومورد استفاده  قرار دادن  سازه هايي  كه براي  منظورها  ومقاصد  ديگري ساخته شده  باشند  ، نه آنچه  كه مورد  بهره  برداري  است . مانند تبديل  ساختمان معمولي به سردخانه ،  محل شستشو ، انباري ، آشپزخانه  ، كتابخانه وغيره . با اين  همه  اكثر آنها  را مي توان  در گروههاي  ذيل  طبقه بندي  نمود :

n(الف) ضربات  وبارههاي  وارده  (ناگهاني  وغيره ) در صورتي  كه موقع  طراحي  سازه براي اين گونه  بار گذاريها  پيش  بينيهاي  لازم  صورت نگرفته باشد .

اسلاید 8 :

n(ب) اثرات  جوي ومحيطي

n(پ) اثرات نامطلوب  مواد شيميايي مخرب

nبتن حجيم : هر حجمي  از بتن  با ابعادي  به اندازه  كافي بزرگ  كه نياز  به تمهيداتي  جهت جلوگيري  از ايجاد تركهاي  حرارتي دارد .

nدرك بتن  حجيم كليد  كنترل  دما  و در نهايت  حفظ  زمن  وهزينه هاي  مصرفي مي باشد.

nمشخصات  فني  عموماً  محدود كننده  دماي  بتن  حجيم  جهت جلوگيري  از ترك حوردگ  ومشكلات  عديده  دوام آن  مي باشد . اين طور  كه به نظر مي رسد  دماي  بتن حجيم  بر اساس  تجربه  وبه طور  دلخواه به صورت  C57 به عنوان داكثر  دماي  مجاز بتن  و C19 (F35)   به عنوان  حداكثر  پيمانكار  بايد  تمام مشخصات  فني  ونيازمنديهاي  آنرا  بدون  چون وچرا  رعايت  نمايد . ولي  بدون  درك  صحيح  وكامل  از بتن  حجيم  نگهداري  دماي  بتن  در ان محدوده تعيين شده كاري  بسيار دشوار مي باشد .

اسلاید 9 :

اغلب اوقات  در هر پروژه اي  مشخصات  فني آن ، به خوبي  تمهيدات وسيعي  را در جهت كنترل  دما وپاسخگويي  به نيازهاي  آن مطرح كرده است . به هر  حال  ،  چنانچه  به اين  موضوع  توجه  كافي نشود  يا به خوبي  درك نگردد . معين  به مقدار  قابل  ملاحظه  بيشتر است ،  شده ومنجر  به صدمه  ديدن  بتن  وبه تاخير  افتادن  برنامه  ساختماني خواهد شد .  به علاوه  در روند  امروزي  ،  افزايش  اندازه  سطح  مقطع  بتن  در نتيجه  نياز به حداقل  مقدار سيمان  مصرفي  زياد با نسبت  آب  به مواد  سيماني  پايين  مي باشد  وان نيز كنترل  دماي  بتن  را چندين  برابر  دشوارتر  مي نمايد  . درك  بتن  حجيم  كليد  كنترل  دما ودر  نهايت  حفظ زمان  وهزينه هاي  مصرفي مي باشد .

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید