دانلود پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

Øاسیدینه ای را که در واکنش فوق ظاهر میگردد میتوان در مجاورت فنل فتالئین با سود تیتره نموده و از روی عبارت پروتئین به نسبت درصد پروتئینهای موجود در شیر پی برد. عیار پروتئین که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده میشود عبارتست از تعداد میلی لیترهای سودکه برای ۲۵ میلی لیتر شیر لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئید در مجاورت فنل فتالئین رنگ استاندارد بدست آید عیار پروتئین در شیرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئین را نشان میدهد.

اسلاید ۲ :

وسائل لازم برای آزمایش:

Øیک بورت مدرج (تا ۰۱/۰ میلی لیتر).

Ø۲بشر ۲۵۰تا ۴۰۰ میلی لیتری

Øیک پیپت ۲۵ میلی لیتری.

Øیک پیپت ۵/۰ میلی لیتری

درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئینهای شیر ساخت ژربر استفاده نمود. این دستگاه شامل بورتیست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئینها را مستقیماً در ۲۵ میلی لیتر شیر نشان میدهد.

اسلاید ۳ :

معرف های لازم برای آزمایش:

Øمحلول سود N/7   (n143/0) عاری ازCO2

Øمحلول الکلی فنل فتالئین(۲گرم فنل فتالئین را با الکل ۹۶ درجه به ۱۰۰ میلی لیتر میرسانیم).

Øمحلول اکسالات دو پتاس (۲۸ گرم اکسالات دوپتاس خنثی را با آب مقطر به ۱۰۰ میلی لیتر میرسانیم).

Øمحلول تجارتی فرمالین ۴۰ درصد

Øمحلول سولفات دوکوبالت (۲۵ گرم سولفات دوکوبالت  را با آب مقطر به ۱۰۰    میلی لیتر میرسانیم).

اسلاید ۴ :

مشخصات نمونه مورد آزمایش:

Øشیر مورد آزمایش نباید حاوی مواد نگهدارنده مانند بی کرمات دوپتاس یا فرمل باشد نمونه را قبل از آزمایش بحرارت ۲۰ درجه سانتیگراد رسانده و بدون اینکه کف کند خوب بهم میزنیم.

اسلاید ۵ :

طرز عمل:

Øالف)تهیه رنگ استاندارد:

Øدر یکی از بشرها ۲۵ میلی لیتر شیر, یک میلی لیتر از محلول اکسالات دوپتاس و ۵/۰ میلی لیتر از محلول ۵ درصد سولفات کوبالت میریزیم رنگ استاندارد باید هر ساعت یکمرتبه تعویض گردد.

اسلاید ۶ :

Øب)تیتراسیون:

Øدر بشر دیگر ۲۵ میلی لیتر شیر, یک میلی لیتر از محلول اکسالات دوپتاس و ۲۵/۰ میلی لیتر فنل فتالئین ریخته و پس از اینکه بهم زدیم با سود تیتره مینماییم و با رنگ استاندارد مقایسه می کنیم. سپس ۵ میلی لیتر از فرمالین ۴۰درصد اضافه نموده و پس از لااقل یک دقیقه تا بدست آمدن رنگ گلی مشابه استاندارد باسود تیتره مینماییم. میلی لژترهای سود مصرف شده عیار پروتئین شیر را نشان میدهد.

اسلاید ۷ :

دقت آزمایش:

Øاین آزمایش تا۰۳/۰     درصد پروتئین را نشان می دهد. آزمایش فوق العاده سریع بوده و در مورد تعداد زیاد نمونه چنانچه با یکدستگاه ۲ نفر کار کنند هر آزمایش بیش از ۲ دقیقه بطول نخواهد انجامید.

Øروش تیتراسیون فرمل در عمل بیشتر برای سنجش نسبت درصد پروتئین شیرهای مخلوط و اندازه گیری با زده پنیرسازی مورد استفاده قرار میگیرد و در مورد شیرهای انفرادی(یا شیر یک سر دام) دقت زیادی ندارد

اسلاید ۸ :

علل اصلی اشتباه در عمل:

Øعلل اصلی که ممکن است موجب اشتباه در عمل گردند عبارتند از:

Øتغییر عیار سود مثلاً با جذب اتیدرید کربنیک موجود در هوا.

Øاستعمال فنل فتالئینی که کاملاً خنثی نباشد.

Øکندی یا سرعت زیاد در تیتراسیون.

Øوجود کف در نمونه شیر.

Øترشی شیر

اسلاید ۹ :

روش نصب رنگ:

Øاهمیت و موارد استعمال آزمایش: روش نصب رنگ سریعترین روشی است که در حال حاضر برای سنجش پروتئین های شیر تعداد زیادی نمونه (چندین صدتا چند هزار در روز) مورد استفاده قرار میگیرد. این روش مخصوص آزمایشگاههای بزرگ و کارخانه هائیست که روزانه مقدار زیادی شیر برای تهیه پنیر دریافت مینمایند و به منظور پرداخت بهای شیر و بهبود تولید شیر

    (از نقطه نظر کمیت و کیفیت) بکار میرود.

اسلاید ۱۰ :

اصول آزمایش:

Øاساس این روش عبارتست از نصب رنگهای آنیلین بر روی پروتئین ها که ابتدا بوسیله Fraenkel-Conrat  و Cooper مطالعه شده و سپس دو شیمیدان آلمانی به نامهای Udy , Hetzel , Schober آمریکایی از این اصل به منظور سنجش پروتئینهای شیر استفاده نموده اند.

Øعاملهای قطبی پروتئینها رنگهایی را که دارای بار الکتریکی مخالف باشند بخود جذب مینمایند. پروتئینهای شیر پائین تر از نقطه ایزوالکتریک یا بعبارت دیگر در سمت اسیدی این نقطه بار الکتریکی مثبت نشان داده و بعنوان کاتیونها

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 42 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد