بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

Øاسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سودکه برای 25 ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عيار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد.

اسلاید 2 :

وسائل لازم برای آزمايش:

Øيک بورت مدرج (تا 01/0 ميلي ليتر).

Ø2بشر 250تا 400 ميلي ليتری

Øيک پيپت 25 ميلي ليتری.

Øيک پيپت 5/0 ميلي ليتری

درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئينهای شير ساخت ژربر استفاده نمود. اين دستگاه شامل بورتيست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئينها را مستقيماً در 25 ميلي ليتر شير نشان ميدهد.

اسلاید 3 :

معرف های لازم برای آزمايش:

Øمحلول سود N/7   (n143/0) عاری ازCO2

Øمحلول الکلی فنل فتالئين(2گرم فنل فتالئين را با الکل 96 درجه به 100 ميلي ليتر ميرسانيم).

Øمحلول اکسالات دو پتاس (28 گرم اکسالات دوپتاس خنثی را با آب مقطر به 100 ميلي ليتر ميرسانيم).

Øمحلول تجارتی فرمالين 40 درصد

Øمحلول سولفات دوکوبالت (25 گرم سولفات دوکوبالت  را با آب مقطر به 100    ميلي ليتر ميرسانيم).

اسلاید 4 :

مشخصات نمونه مورد آزمايش:

Øشير مورد آزمايش نبايد حاوی مواد نگهدارنده مانند بی کرمات دوپتاس يا فرمل باشد نمونه را قبل از آزمايش بحرارت 20 درجه سانتيگراد رسانده و بدون اينکه کف کند خوب بهم ميزنيم.

اسلاید 5 :

طرز عمل:

Øالف)تهيه رنگ استاندارد:

Øدر يکی از بشرها 25 ميلي ليتر شير, يک ميلي ليتر از محلول اکسالات دوپتاس و 5/0 ميلي ليتر از محلول 5 درصد سولفات کوبالت ميريزيم رنگ استاندارد بايد هر ساعت يکمرتبه تعويض گردد.

اسلاید 6 :

Øب)تيتراسيون:

Øدر بشر ديگر 25 ميلي ليتر شير, يک ميلي ليتر از محلول اکسالات دوپتاس و 25/0 ميلي ليتر فنل فتالئين ريخته و پس از اينکه بهم زديم با سود تيتره مينماييم و با رنگ استاندارد مقايسه مي کنيم. سپس 5 ميلي ليتر از فرمالين 40درصد اضافه نموده و پس از لااقل يک دقيقه تا بدست آمدن رنگ گلی مشابه استاندارد باسود تيتره مينماييم. ميلي لژترهای سود مصرف شده عيار پروتئين شير را نشان ميدهد.

اسلاید 7 :

دقت آزمايش:

Øاين آزمايش تا03/0     درصد پروتئين را نشان مي دهد. آزمايش فوق العاده سريع بوده و در مورد تعداد زياد نمونه چنانچه با يکدستگاه 2 نفر کار کنند هر آزمايش بيش از 2 دقيقه بطول نخواهد انجاميد.

Øروش تيتراسيون فرمل در عمل بيشتر برای سنجش نسبت درصد پروتئين شيرهای مخلوط و اندازه گيري با زده پنيرسازی مورد استفاده قرار ميگيرد و در مورد شيرهای انفرادی(يا شير يک سر دام) دقت زيادی ندارد

اسلاید 8 :

علل اصلی اشتباه در عمل:

Øعلل اصلی که ممکن است موجب اشتباه در عمل گردند عبارتند از:

Øتغيير عيار سود مثلاً با جذب اتيدريد کربنيک موجود در هوا.

Øاستعمال فنل فتالئينی که کاملاً خنثی نباشد.

Øکندی يا سرعت زياد در تيتراسيون.

Øوجود کف در نمونه شير.

Øترشی شير

اسلاید 9 :

روش نصب رنگ:

Øاهميت و موارد استعمال آزمايش: روش نصب رنگ سريعترين روشی است که در حال حاضر برای سنجش پروتئين های شير تعداد زيادی نمونه (چندين صدتا چند هزار در روز) مورد استفاده قرار ميگيرد. اين روش مخصوص آزمايشگاههای بزرگ و کارخانه هائيست که روزانه مقدار زيادی شير برای تهيه پنير دريافت مينمايند و به منظور پرداخت بهای شير و بهبود توليد شير

    (از نقطه نظر کميت و کيفيت) بکار ميرود.

اسلاید 10 :

اصول آزمايش:

Øاساس اين روش عبارتست از نصب رنگهای آنيلين بر روی پروتئين ها که ابتدا بوسيله Fraenkel-Conrat  و Cooper مطالعه شده و سپس دو شيميدان آلمانی به نامهای Udy , Hetzel , Schober آمريکايي از اين اصل به منظور سنجش پروتئينهای شير استفاده نموده اند.

Øعاملهای قطبی پروتئينها رنگهايي را که دارای بار الکتريکی مخالف باشند بخود جذب مينمايند. پروتئينهای شير پائين تر از نقطه ايزوالکتريک يا بعبارت ديگر در سمت اسيدی اين نقطه بار الکتريکی مثبت نشان داده و بعنوان کاتيونها

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید