بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هدف کتاب

  یافتن راههایی برای به حداقل رساندن دستیابی به دیسک , برای فایل هایی است که اندازه ومحتویات آنها تغییر می کند.

 

اسلاید 2 :

عوامل موثر در طراحی ساختار فایل

زمان دستیابی نسبتا کم دیسک ها

ظرفیت بالای آنها

حفظ اطلاعات پس از قطع جریان برق

اسلاید 3 :

تاریخچه مختصری درباره طراحی ساختار فایل

.1دستیابی ترتیبی (فایل ها بر روی نوار)

.2درخت دودویی AVL

.3درخت B

.4درخت B+:ترکیب درخت B و لیست پیوندی

.5دستیابی مستقیم

اسلاید 4 :

فصل دوم

 عملیات مهم پردازش فایل

فایلهای فیزیکی و منطقی

فایلها همان مجموعه ای از بایتها هستند که د ر یک دیسک به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از دیدگاه برنامه کاربردی ، فایل تعریف دیگری دارد . استفاده از فایلهای منطقی به برنامه این امکان را می دهدتا اعمال اجرا شده روی یک فایل را توصیف کند؛ بدون اینکه بداند چه فایل فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهد. سپس میتوان برنامه را برای پردازش هر یک از چند فایل متفاوت که درای ساختاری یکسان هستند به کار برد.

اسلاید 5 :

فایلها همان مجموعه ای از بایتها هستند که د ر یک دیسک به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از دیدگاه برنامه کاربردی ، فایل تعریف دیگری دارد . استفاده از فایلهای منطقی به برنامه این امکان را می دهدتا اعمال اجرا شده روی یک فایل را توصیف کند؛ بدون اینکه بداند چه فایل فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهد. سپس میتوان برنامه را برای پردازش هر یک از چند فایل متفاوت که درای ساختاری یکسان هستند به کار برد.

اسلاید 6 :

فایلها همان مجموعه ای از بایتها هستند که د ر یک دیسک به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از دیدگاه برنامه کاربردی ، فایل تعریف دیگری دارد . استفاده از فایلهای منطقی به برنامه این امکان را می دهدتا اعمال اجرا شده روی یک فایل را توصیف کند؛ بدون اینکه بداند چه فایل فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهد. سپس میتوان برنامه را برای پردازش هر یک از چند فایل متفاوت که درای ساختاری یکسان هستند به کار برد.

اسلاید 7 :

ساختار فهرست ها در یونیکس

چون هر نام فایل در سیستم یونیکس بخشی از سیستم فایلی است که با ریشه آغاز می شودهر فایل را می توان انحصارا با دادن نام مسیر آن شناسایی کرد.

هنگامی که فرمانهایی برای سیستم یونیکس صادر می شود این کار در داخل فهرستی انجام می شود که فهرست جاری نامیده می شود.

اسلاید 8 :

دستگاههای فیزیکی و فایل های منطقی

در یونیکس , فایل مجموعهای از بایتها است

در یونیکس چگونگی و محل ذخیره فایل ها مهم نیست

در یونیکس مهم نیست که فایل ها از کجا می آیند

در یونیکس شکل فیزیکی فایل مهم نیست زیرا نمای منطقی فایل در یونیکس یکی است.

اسلاید 9 :

بطور کلي هر سيستم کامپيوتري از دو محيط قابل تشخيص تشکيل شده است:

محيط درون ماشيني:

محيط درون ماشيني، از خود کامپيوتر با اجزاء و عناصر داخلي و محيط برون ماشيني، از دستگاههاي جانبي آن تشکيل شده است
محيط برون ماشيني

اسلاید 10 :

تعريف حافظه

هر دستگاهي که بتوان اطلاعات را در آن ذخيره نموده به نحوي که کاربرد در هر لحظه بتواند به اطلاعات مورد نظرش دستيابي پيدا کند حافظه ناميده مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید