بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معایب و مزایای اسکلت فلزی

1- مقاومت زیاد

2- خواص یکنواخت

3- دوام

4- شکل پذیری

5- پیوستگی مصالح

6- انفجار

7- تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی

8- شرایط آسان ساخت و نصب

9- سرعت نصب

10- وزن کم

11- اشغال فضا

1- ضعف در دمای زیاد

2- خردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی

3- جوش نامناسب

اسلاید 2 :

انواع پروفیل های مصرفی در ساختمان اسکلت فلزی:

1- تیر آهن     2- نبشی     3- سپری      4- ناودانی     5- میله گرد و مفتول

                                  6- پروفیل های توخالی

اسلاید 3 :

شاه تیرها:

شاه تیرهای فولادی ممکن است بصورت های زیر بکار بروند:

1- تیرآهن معمولی بصورت تک

2- تیرآهن بال پهن

3- تیرآهن معمولی با ورق تقویتی

4- تیر لانه زنبوری

5- تیر مرکب

اسلاید 4 :

خرپا:

مجموعه ای است از میله های مستقیم که بطور مفصلی به هم متصل شده و شبکه های مثلثی

را به وجود می آورند.

1- نیمرخ  های L و  در خرپاهای سبک

2- از پروفیل های   IPEو IPB

3- از پروفیل های Iیا IPEو 2تا ناودانی استفاده می شود

4- در طراحی خرپاهای بسیار سنگین از پروفیل های IPB استفاده می شود

5- از پروفیل های قوطی مربع و مربع مستطیل

6- از پروفیل های لوله ای شکل در ساخت خرپاها

اسلاید 5 :

جوش خوب باید دارای ظاهری با مشخصات:

1- ترک نداشته باشد

2- حفره سطحی، روی هم آمدگی وجود نداشته باشد

3- اگر جوش گوشه است پایه جوش روی دو ورق مساوی باشد

معایب جوش:

نفوذ ناقص – بریدگی کنار نوار جوش – تخلخل – ترک – شکنندگی جوش

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید