بخشی از مقاله


مقایسه خرابی ساختمانهاي با اسکلت فلزي و بتنی و درصد خرابی آنها در منطقه یزد و ابرکوه
چکیده
هر کدام از ساختمانها ي درنظر گرفته از مجموعه آماري را بصورت تک تک مورد بررسی قرار داده و موارد و ایراداتی که باعث تخریب این نوع ساختمانها ( بتنی -فولادي ) را بصورت جدا ارزیابی کرده سپس با دسته بندي آنها و مشخص کردن درصد خرابی هر کدام از عوامل خرابی در هر ساختمان نسبت به فرمولی که از طریق رگرسیون داشتیم نسبت به اطلاعاتی که از طریق این چند ساختمان در خصوص برداشت ایرادات برداشت کردیم در فرمول رگرسیون جایگزاري کردیم تا با مقایسه در روشهاي رگرسیون توانستیم جواب بهتر را در خصوص تناسب وضعیت برازش داده ها بدست آوریم .لازم بذکر است که در خصوص ساختمانهاي مورد بررسی علاوه بر ساختمانهاي استان یزد که مربوط به بررسی ما در این پایان نامه بوده از ساختمان استان هاي دیگر نیز استفاده کردیم تا هدف ما در این پایان نامه نتیجه گیري بهتري داشته باشد. با درصد بندي که صورت دادیم از برداشت موارد تخریب این نوع ساختمانها با استفاده از نرم افزاري که داشتیم (spss) با استفاده از تحلیل رگرسیون و مقایسه تک تک آنها که باعث تخریب شده اند را در نرم افزار فوق جایگزاري و اطلاعات لازم را به آن دادیم تا با مقایسه روشهاي رگرسیون جواب معادله بهتر با خروجی که به ما داد به این نتیجه رسیدیم که روش رگرسیون چندگانه مطلوب تر میباشد و جواب معادله در مقایسه آن بهتر از سایر روشهاي دیگر میباشد که نمونه آن در جداول ذکر شده است .
کلمات کلیدي : مقایسه تخریب سازه ها ،سازه بتنی ، سازه فولادي ، بازگشت خطی، نرم افزار SPSS، برازش داده ها
واژههاي کلیدي: تخریب سازه ها ،سازه فلزي ، رگرسیون ، نرم افزار، SPSS

-1 مقدمه
در این پایان نامه ابتدا چند ساختمان را در نظر گرفتیم سپس هر کدام از ساختمانها را بصورت تک تک مورد بررسی قرار دادیم و موارد و ایراداتی که باعث تخریب این نوع ساختمانها ( بتنی - فولادي) را بصورت جدا جدا ارزیابی کردیم سپس با دسته بندي آنها و مشخص کردن درصد خرابی هر کدام از عوامل خرابی در هر ساختمان نسبت به فرمولی که از طریق رگرسیون داشتیم نسبت به اطلاعاتی که از طریق این چند ساختمان در خصوص برداشت ایرادات برداشت کردیم در فرمول رگرسیون جایگزاري کردیم تا با مقایسه در روشهاي رگرسیون توانستیم جواب بهتر را در خصوص تناسب وضعیت برازش داده ها بدست آوریم . لازم بذکر است که در خصوص ساختمانهاي مورد بررسی علاوه بر ساختمانهاي استان یزد که مربوط به بررسی ما در این پایان نامه بوده از ساختمان استان هاي دیگر نیز استفاده کردیم تا هدف ما در این پایان نامه نتیجه گیري بهتري داشته باشد.
-2 پیشینه تحقیق
در این تحقیق به متناسب وضعیت برازش داده ها که با استفاده از روشهاي مختلف رگرسیون ها صورت می گیرد پرداخته می شود و هر کدام که با مطالعات فراوان و با بررسی هاي دقیق جواب بهتري بدهد از آن استفاده می شود که ما بتوانیم کلیه ساختمان هاي مورد نظرمان را که در استان یزد وجود دارند تا حد ساختمان هاي 5 طبقه مورد بررسی قرار دهیم و بتوانیم بهترین روش را انتخاب کنیم .در واقع هدف ما در این تحقیق بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین می باشد که برخی پدیده ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می کند.
هدف هاي ما از این تحقیق با توجه به مطالبی که قبلا ذکر کردیم ایراداتی که منجر به تخریب انواع سازه هاي فولادي و بتنی می شود را به عنوان نمونه بررسی می کنیم سپس با گردآوري این ایرادات و دسته بندي آنها طبق فرمولی که از طریق رگرسیون ها پیدا می کنیم درصد تخریب هر کدام را مشخص می کنیم و با توجه به نوع ایراد درصد احتمال خرابی هر ساختمان را مورد ارزیابی قرار می دهیم سپس با توجه به ساختمان هایی که در نظر گرفتیم با توجه به روشهاي مختلف رگرسیونی مورد بررسی و هر کدام که جواب بهتري به ما بدهد از آن استفاده می کنیم.

-3 مواد وروشها
در این تحقیق سوالات متعددي پیش می آید که این سوالات بیشتر در مورد روشهاي مختلف رگرسیونی می باشد که در محاسبه این روش ها باید تحلیل گر حدس بزند بین دو متغیر نوعی ارتباط وجود دارد یعنی در حقیقت حدس بزند که یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوري اطلاعات کمی از دو متغیر می پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی در یک نمودار دو بعدي رسم می کنیم سپس با استفاده از نرم افزار که قابلیت محاسبه رگرسیون ها را دارند پرداخته می شود .هدف ما از همه این مطالعات استفاده از روابط بین متغیرها می باشد.
ط- فرضیه هاي تحقیق :
در فرضیه هاي این تحقیق حدس و گمان هاي متفاوتی پیش می آید که تحلیلگر حدس خود را در مورد دو متغیر که نوعی ارتباط بین آنها وجود دارد را می زند که در حقیقت با حدس زدن می تواند یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوري اطلاعات کمی از دو متغیر می پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی در یک نمودار دو بعدي رسم می کنیم.
ي- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی :
در واقع واژه رگرسیون از لحاظ لغوي در فرهنگ لغت به معنی پسروي ،بازگشت و برگشت است اما از دید آمار و ریاضیات به مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط و میانگین به کار می رود.در واقع از روشهاي مختلف رگرسیون ها مورد مطالعه قرار می دهیم لازم به ذکر است که یکی از تکنیک هاي پیچیده آماري براي داده هایی که معمولا در سطح سنجش فاصله اي می باشد رگرسیون خطی می باشد که در نتیجه همه این روشها به صورت آزمون هم خطی صورت می گیرد.
در این تحقیق سوالات متعددي پیش می آید که این سوالات بیشتر در مورد روشهاي مختلف رگرسیونی می باشد که در محاسبه این روش ها باید تحلیل گر حدس بزند بین دو متغیر نوعی ارتباط وجود دارد یعنی در حقیقت حدس بزند که یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوري اطلاعات کمی از دو متغیر می پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی در یک نمودار دو بعدي رسم می کنیم سپس با استفاده از نرم افزار که قابلیت محاسبه رگرسیون ها را دارند پرداخته می شود .هدف ما از همه این مطالعات استفاده از روابط بین متغیرها می باشد.
ط- فرضیه هاي تحقیق :
در فرضیه هاي این تحقیق حدس و گمان هاي متفاوتی پیش می آید که تحلیلگر حدس خود را در مورد دو متغیر که نوعی ارتباط بین آنها وجود دارد را می زند که در حقیقت با حدس زدن می تواند یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوري اطلاعات کمی از دو متغیر می پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی در یک نمودار دو بعدي رسم می کنیم.
ي- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی :
در واقع واژه رگرسیون از لحاظ لغوي در فرهنگ لغت به معنی پسروي ،بازگشت و برگشت است اما از دید آمار و ریاضیات به مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط و میانگین به کار می رود.در واقع از روشهاي مختلف رگرسیون ها مورد مطالعه قرار می دهیم لازم به ذکر است که یکی از تکنیک هاي پیچیده آماري براي داده هایی که معمولا در سطح سنجش فاصله اي می باشد رگرسیون خطی می باشد که در نتیجه همه این روشها به صورت آزمون هم خطی صورت می گیرد.
ب- متغیرهاي مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیري متغیرها (حداکثر 10 سطر): در بررسی رگرسیون هاي خطی که به دو صورت رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چند متغیره مطرح می گردد. رگرسیون خطی ساده به پیش بینی مقداریک متغیر وابسته براساس یک متغیرمستقل می پردازد اما رگرسیون چند متغیره روشی است براي تحلیل مشارکت جمعی و فردي دو یا چند متغیر مستقل (xi)در تغییرات یک متغیر وابسته .(y)براي ورود متغیرهاي رگرسیونی به مدل 5روش وجود دارد که محقق بسته به هدف تحلیل خود می تواند از یکی از این 5روش استفاده کند که نتایج این روش 5جواب مشابه دارد.در بررسی رگرسیون ها اکثر آزمون ها به خصوص در آزمون هاي مربوط به فرضیه هاي علمی این است که نباید بین متغیرها رابطه همه خطی وجود داشته باشد بدین معنی که هیچ یک از متغیرهاي مستقل نباید رابطه خطی با همدیگر داشته باشند.در رابطه هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهاي مستقل است اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهاي مستقل همبستگی بالایی وجود دارد.

ج- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه اي) و ابزار ( مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداري و غیره) گردآوري داده ها :در روش هاي رگرسیون ها حالت هی مختلف وجود دارد که یکی از این روشها ،روش آزمون خطی است که در سوال فوق توضیح مختصري به آن اشاره شده اما در این سوال می توانیم اشاره کنیم که اگر در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهاي مستقل همبستگی بالایی وجود دارد در چنین حالتی با وجود بالا آمدن R2 مدل اعتبار بالایی ندارد و اگر مدل به خوبی به نظر برسد ولی داراي متغیرهاي مستقل معنی داري نمی باشد.در واقعR2 نقاطی که بروي شکل مشخص می شود در نظر گرفته می شود.در مدل هاي رگرسیون ها انواع مختلفی وجود دارد که متداول ترین آن رگرسیون ساده و رگرسیون مرکب می باشند.در واقع رگرسیون ساده شامل ارتباط بین دو متغیر است که معادله آن بصورت زیر نوشته می شود .
در واقع روش هاي رگرسیون ها از معادلات مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد سپس با استفاده از نرم افزار مخصوص روشهاي رگرسیون ها مورد بررسی قرار می دهیم.
د- جامعه آماري، روش نمونه گیري و حجم نمونه:
در خصوص روش هاي نمونه گیري و حجم نمونه باید اشاره کرد به شکل گیري و ابداع روشهاي رگرسیونی به دهه پایانی قرن نوزدهم که در سال 1886 کارل پیرسون توانست فرمولی براي محاسبه ضریب همبستگی ارائه دهد که علاوه بر نوآورانه بودن ،مسیر جدیدي را در علم آمار فراهم کرد.این فرمول مبناي شکل گیري نظریه رگرسیون بوده است .در نظریه رگرسیون تغییر پذیري متغیر وابسته به دلیل تغییر پذیري مستقل نشان داده می شود .در واقع مهمترین کارکرد رگرسیون پیش بینی آینده است .ما باید بتوانیم در این تحقیق مفروضات تحلیل مسیرها را پیدا کرده و سپس با استفاده از نرم افزار نسبت به حل آن ها بپردازیم

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید