بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نمايش دا ده ها

اطلاعاتي كه يك كامپيوتر با آن سر و كار دارد:

 • داده ها

­داده هاي عددي (اعداد طبيعي و حقيقي)

­داده هاي غير عددي (حروف ،علائم) 

 • ارتباط بين عناصر داده اي

­ساختمان هاي داده اي(ليست هاي پيوندي،درخت ها  و....)

 • برنامه ها (دستورات)

اسلاید 2 :

نمايش عددي داده‌ها

 • داده‌هاي عددي.

–اعداد(طبيعي ،حقيقي)

 • سيستم نمايش اعداد.

–سيستم نمايشي كه در آن مكان هر رقم داراي وزن نيست(مثل سيستم اعداد يوناني).

–سيستم هائي كه هر رقم در نمايش يك عدد داراي وزن است.

 • در اين سيستم به هر رقم نسبت به جايگاه آن يك وزن اختصاص مي دهيم.
 • سيستم هاي دهدهي ،دودوئي و هگزادسيمال مثالهايي از اين سيستم ها هستند.

اسلاید 3 :

نمايش عددي دادها

 • اگر پاية هر سيستم Rباشد

–بايد از R-1رقم براي نمايش اعداد استفاده كرد.

–مثال:

AR  = an-1 an-2 ... a1 a0 .a-1…a-m

نقطه در اينجا قسمت طبيعي و كسري عدد را از يكديگر جدا كرده است.

–ارزش ARبرابر است با:

V(AR  ) =

اسلاید 4 :

نمايش عددي دادها

 • مبناي انتخاب سيستم نمايش اعداد زمان و هزينه ميباشد:

–هزينة ساخت سخت افزار(ALU،CPUو كانالهاي ارتباطي)

–زمان لازم براي پردازش داده ها

 • جداول لازم براي جمع رياضي اعداد

–در سيستم هائي كه مكان رقم در آنها داراي وزن نيست:

 • جداول چنين سيستم هايي پايان ناپذير است و بنابراين غير قابل ساخت مي باشند.
 • در سيستم هائي كه مكان رقم داراي وزن است:

–جدول جمع دو رقم براي چنين سيستم‌هائي پايان پذير است، اما هر چه اندازة جدول كوچكتر باشد ،ساخت آن مقرون به صرفه تر است.بنابراين در چنين شرايطي مبناي 2مرجح تر از مبناي 10است.

اسلاید 5 :

تبديل دسيمال به مبناي R

 • اعداد را به دو قسمت صحيح و كسري تقسيم مي كنيم و هر قسمت را جداگانه تبديل مي كنيم
 • تبديل قسمت صحيح به مبناي R.

–با تقسيمات متوالي برRو گرد آوري  باقيمانده  ها به عنوان رقم هاي مبناي R.

 • تبديل قسمت كسري به مبناي R.

–با ضرب متوالي در Rو گرد آوري اعداد صحيح توليد شده به عنوان رقم هاي مبناي جديد R

اسلاید 6 :

تبديل دسيمال به مبناي R

مثال: عدد 41.6875 در مبناي 10 مي‌باشد. آنرا به مبناي 2 تبديل كنيد.

حل: ابتدا قسمت اعشار را از صحيح جدا كرده عمل تبديل را براي هر يك جداگانه انجام مي‌دهيم.

اسلاید 7 :

مكمل اعداد

 • دو نوع مكمل براي هر عدد در مبناي Rوجود دارد:

-مكمل R

-مكملR-1

 • در مكمل R-1از هر رقم مقدار(R-1)راكسر مي‌كنيم.

–مكمل 9عدد 83510برابر است با16410

–مكمل 1عدد10102براربر است با01012

 • براي يافتن مكمل Rيك عدد ابتدا مكمل R-1 آن عدد را محاسبه كرده سپس مقدار1را با آن جمع مي كنيم.

–مكمل 10عدد83510برابر است با   1+16410=16510

–مكمل 2عدد 10102برابر است با   1+01012 = 01102

اسلاید 8 :

اعداد با مميز ثابت

 • اعداد اعشاري را مي توان به دو صورت نمايش داد:

–اعداد اعشاري با مميز ثابت.

–اعداد اعشاري با مميز شناور.

 • نمايش اعداد دودوئي با روش مميز ثابت:

X = xnxn-1xn-2 ... x1x0 . x-1x-2 ... x-m

 • نحوة نمايش اعداد علامتدار به اينصورت است كه از باارزش‌ترين بيت براي علامتگذاري استفاده مي‌كنيم. اگر Xn=1 عدد منفي و اگر Xn=0 عدد مثبت است.

اسلاید 9 :

اعداد علامت دار

 • در حالت طبيعي سيستم اعداد انتخاب شده براي نمايش اعداد بايد بتواند هم اعداد بدون علامت و هم اعداد علامت دار را نمايش دهد.
 • سه روش زير براي نمايش اعداد علامت دار وجود دارد:

–نمايش بصورت اندازه-علامت.

–نمايش بصورت مكمل يك.

–نمايش بصورت مكمل دو.

 

اسلاید 10 :

اعداد علامت دار

مثال:اعداد +9 و -9 را به صورت يك عدد باينري مبناي 2 با استفاده از 3روش فوق نمايش دهيد:

تنها يك روش براي نمايش عدد +9 وجود دارد.

0010001→9+

براي عدد 9-سه روش نمايش وجود دارد:

  روش اندازه-علامت: 1 001001

  روش مكمل يك:1 110110

  روش مكمل دو: 1 110111

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید