بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

نمايش دا ده ها

 • انواع داده‌ها
 • مكمل‌ها
 • نمايش با مميز ثابت
 • نمايش با مميز شناور
 • ديگر كدهاي باينري
 • كشف خطا

اسلاید 2 :

نمايش دا ده ها

اطلاعاتي كه يك كامپيوتر با آن سر و كار دارد:

 • داده ها

­داده هاي عددي (اعداد طبيعي و حقيقي)

­داده هاي غير عددي (حروف ،علائم) 

 • ارتباط بين عناصر داده اي

­ساختمان هاي داده اي(ليست هاي پيوندي،درخت ها  و....)

 • برنامه ها (دستورات)

اسلاید 3 :

نمايش عددي داده‌ها

 • داده‌هاي عددي.

–اعداد(طبيعي ،حقيقي)

 • سيستم نمايش اعداد.

–سيستم نمايشي كه در آن مكان هر رقم داراي وزن نيست(مثل سيستم اعداد يوناني).

–سيستم هائي كه هر رقم در نمايش يك عدد داراي وزن است.

 • در اين سيستم به هر رقم نسبت به جايگاه آن يك وزن اختصاص مي دهيم.
 • سيستم هاي دهدهي ،دودوئي و هگزادسيمال مثالهايي از اين سيستم ها هستند.

اسلاید 4 :

نمايش عددي دادها

 • اگر پاية هر سيستم Rباشد

–بايد از R-1رقم براي نمايش اعداد استفاده كرد.

–مثال:

AR  = an-1 an-2 ... a1 a0 .a-1…a-m

نقطه در اينجا قسمت طبيعي و كسري عدد را از يكديگر جدا كرده است.

–ارزش ARبرابر است با:

V(AR  ) =

اسلاید 5 :

نمايش عددي دادها

 • مبناي انتخاب سيستم نمايش اعداد زمان و هزينه ميباشد:

–هزينة ساخت سخت افزار(ALU،CPUو كانالهاي ارتباطي)

–زمان لازم براي پردازش داده ها

 

 • جداول لازم براي جمع رياضي اعداد

–در سيستم هائي كه مكان رقم در آنها داراي وزن نيست:

 • جداول چنين سيستم هايي پايان ناپذير است و بنابراين غير قابل ساخت مي باشند.
 • در سيستم هائي كه مكان رقم داراي وزن است:

–جدول جمع دو رقم براي چنين سيستم‌هائي پايان پذير است، اما هر چه اندازة جدول كوچكتر باشد ،ساخت آن مقرون به صرفه تر است.بنابراين در چنين شرايطي مبناي 2مرجح تر از مبناي 10است.

اسلاید 6 :

نمايش عددي دادها

جداول لازم براي جمع اعداد در دو سيستم دودوئي و ده دهي

اسلاید 7 :

تبديل بين مبناهاي 16،2و8

تبديل بين مبناهاي2،8و16به سادگي دسته بندي رقم ها و جايگزيني آنها با رقمهاي متناظر در سيستم ديگر مي باشد.

اسلاید 8 :

تبديل دسيمال به مبناي R

 • اعداد را به دو قسمت صحيح و كسري تقسيم مي كنيم و هر قسمت را جداگانه تبديل مي كنيم
 • تبديل قسمت صحيح به مبناي R.

–با تقسيمات متوالي برRو گرد آوري  باقيمانده  ها به عنوان رقم هاي مبناي R.

 • تبديل قسمت كسري به مبناي R.

–با ضرب متوالي در Rو گرد آوري اعداد صحيح توليد شده به عنوان رقم هاي مبناي جديد R

 

اسلاید 9 :

تبديل دسيمال به مبناي R

مثال: عدد 41.6875 در مبناي 10 مي‌باشد. آنرا به مبناي 2 تبديل كنيد.

حل: ابتدا قسمت اعشار را از صحيح جدا كرده عمل تبديل را براي هر يك جداگانه انجام مي‌دهيم.

اسلاید 10 :

مكمل اعداد

 • دو نوع مكمل براي هر عدد در مبناي Rوجود دارد:

-مكمل R

-مكملR-1

 • در مكمل R-1از هر رقم مقدار(R-1)راكسر مي‌كنيم.

–مكمل 9عدد 83510برابر است با16410

–مكمل 1عدد10102براربر است با01012

 • براي يافتن مكمل Rيك عدد ابتدا مكمل R-1 آن عدد را محاسبه كرده سپس مقدار1را با آن جمع مي كنيم.

–مكمل 10عدد83510برابر است با   1+16410=16510

–مكمل 2عدد 10102برابر است با   1+01012 = 01102

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید