بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مروري  اجمالي  بر سيستم  نگاهداري داده ها
 
(File System)

فايل ( File )چِيست ؟

 

فايل سيستم(File System) چِيست ؟

     

ديسک(Disk) چيست ؟

دسترسي کاربران بهفايلهاي داده چگونه ميباشد؟

اسلاید 2 :

مروري  اجمالي  بر سيستم  نگاهداري داده ها
 
(File System)

  

فايل ( File )چِيست ؟

ü

üمجموعه اي از داده ها ( Data ) ميباشد ،

ü

üکه بطور واحد بوسيله سيستم عامل ((Operating System قابل شناسايي و مديريت است.

ü

üهر فايل يک واحد مستقل و پايدار (Persistent) از داده ها ميباشد.

 

اسلاید 3 :

    

    فايل سيستم(FileSystem) چِيست ؟

ü

üبخش قابل مشاهده اي از سيستم عامل ميباشد ،

ü

üکه دو وظيفه ي مهم در رابطه با نگهداري فايلهاي داده را به عهده دارد:

.1    مديريت مشخصات فايلها  (Directory service )

.2    نگاهداريمحتواي فايلها (Storage service )

اسلاید 4 :

 

مديريت مشخصات فايلها (Directory)

üمديريت نامگذاري فايلها (Logical Naming)

ü

üمديريت مختصات و اطلاعات مربوط به فايلها ( Meta Data )

ü

üمديريت سازماندهي و دسته بندي فايلها ( Organization )

 

ü

ü

اسلاید 5 :

  

 نگاهداريمحتوايفايلها(Storage)

üنگهداري فايلها به گونه اي پايدار و مطمئن (Persistent & Reliable)  

ü

üارائه امکانات ايجاد ، حذف و بروز نمودن فايلها براي کاربران

ü

üبه مشارکت گذاشتن فايلها بين کاربران (Sharing)

ü

üکنترل امنيت در دسترسي به فايلها (Access Security)

ü

ü

اسلاید 6 :

 

د يسک(Disk) چيست ؟

 

ü

üيک نوع حافظه مغناطيسي ميباشد ،

ü

üکه براي ذخيره سازي فايلهاي داده استفاده ميشود.

ü

üدر فصلهاي آينده مفصلا در مورد انواع حافظه صحبت خواهيم نمود.

 

اسلاید 7 :

   

مديريتداده ها رويد يسک با کيست ؟       

ü

üكليه اعمال ايجاد، حذف يا هرگونه دسترسي به فايلهاي داده روي ديسک (Disk) ،

ü

ü توسط يک واحد مستقل (DiskHandler) ،

ü

ü و به موازات وظايف ديگر فايل سيستم انجام ميشود.

اسلاید 8 :

 ساختارهاي گوناگوني جهت نگاهداري مشخصات فايلها وجود دارد:

.1ساختار مسطح يا ساده     (Flat Directory Structure)

.2ساختار دو سطحي         (2 Level Directory Structure)

.3ساختار درختواره          (Tree Directory Structure)  

.4ساختار گراف             (Graph Directory Structure)

 

اسلاید 9 :

1 - ساختار مسطح يا ساده (Flat Directory Structure)

üساختاريست ساده که در آن فقط نام فايل و آدرس آن روي ديسک نگهداري ميشود.

üاين ساختار فقط براي سيستم هاي بسيار کوچک و ابتدايي قابل استفاده مي باشد.

ü تنها سازماندهي فايلها بر حسب نام آنها ميباشد.

üايجاد دو فايل با يک نام ميسر نخواهد بود.

اسلاید 10 :

  2 - ساختار دو سطحي (2 Level Directory Structure)

 

üساختاري پيشرفته تر مي باشد که در آن سازماندهي فايلها و اختصاص آنها بهکاربرانمختلف ميسر مي گردد.

üولي سازماندهي خود کاربران ميسر نخواهد بود.

ü

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید