بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1ـ عمده شرکتهای زیرمجموعه در حوزه وزارت نیرو  (نظیر شرکتهای توزیع برق، آبفای شهری و آبفای روستایی) از نوع شرکتهای انحصاری و صنایع شبکه ای هستند و تجربه قابل استفاده ای در زمینه واگذاری اینگونه شرکتها در کشور وجود ندارد.

2ـ به دلیل نگرش دولتی در این شرکتها ساختارهای سازمانی و مالی و نیروی انسانی این شرکتها متناسب با مدلهای اقتصادی شرکتهای خصوصی نیست.

3ـ عمده نیروهای انسانی این شرکتها قبلاً جزء نیروهای شرکتهای دولتی بوده اند و از آنها جدا شده اند و چسبندگی زیادی به دولت دارند و مقاومت های زیادی برای جلوگیری از خروج دولت از این شرکتها وجود دارد.

4ـ به دلیل وجود نرخ تکلیفی و عدم توازن درآمد و هزینه های شرکت تمامی این شرکتها زیان ده بوده و جذابیت چندانی برای فعالان اقتصادی ندارند. از سوی دیگر فعالیت این شرکتها از حساسیست بالایی برخوردار است زیرا تامین آب و برق  نزدیک به 25 میلیون مشترک آب و برق و آبفا را به عهده دارند.

5ـ در مسیر اجرای اصلاح ساختارهای این شرکتها برای آماده سازی واگذاری آنها، تصمیم گیری در مورد رفع برخی مشکلات اصلاح مقررات خارج از حوزه وزارت نیرو بوده و تصمیم گیری و اصلاح آن بسیار پیچیده و زمان بر است.

6ـ جریان نقدی در این شرکتها، به دلیل عدم وصول به موقع برخی مطالبات و یا مابه التفاوت نرخ های تکلیفی و واقعی، وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. این امر باعث افزایش هزینه های مالی شده است.

اسلاید 2 :

1ـ اصلاح قیمت ها و نرخ خدمات برق و آب و آبفا به منظور اقتصادی شدن شرکت و رفع ابهامات و نگرانی های سرمایه گذاران در ورود به خرید این شرکتها

2ـ انجام اصلاحات لازم در شرکتها در زمینه های مالی، سازمانی، نیروی انسانی و ... به خصوصی مقررات مشمول و حاکم بر این شرکتها که از طرف دولت برای آنها وضع شده است.

3ـ تعیین تکلیف اموال و امکانات متعلق به دولت نزد این شرکتها برای دوران بعد از خصوصی سازی

4ـ تعیین تکلیف نحوه تامین و بازپرداخت منابع مالی مورد نیاز برای توسعه تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز در این بخش از ...

5ـ توسعه دامنه فعالیت بخش رگولاتوری و واحد تنظیم مقررات در وزارت نیرو برای اعمال حاکمیت و سیاستگذاری و کنترل در این بخش برای اطمینان بخشی در بخش حاکمیت و سرمایه گذاران در ...

6ـ اصلاح ساختار سازمانی متناسب در حوزه حاکمیت برای ایجاد یک واحد پشتیبانی از صنایع مرتبط با صنعت آب و برق در کشور برای حمایت از شرکتهای واگذار شده و یا فعال در بخش

7ـ نگــاه غیردرآمدی دولت در فروش این بنگاهها به بخش خصوصی و استمرار حمایت از این بنگاهها از سوی دولت حداقل برای 5 سال

8ـ تهیه برنامه جامع و مدون سالانه برای خروج دولت از تصدی بنگاههایی که به صورت سهام و شخصیت حقوقی اداره نمی شوند برای کاهش حجم تصدی دولت برای بنگاهها

9ـ تغییر نگاه دستگاههای اجرایی و مسئولین تصمیم گیری در تدوین بودجه کشور در تخصیص منابع قابل مصرف در دستگاهها برای ایجاد و یا توسعه طرحها توسط دولت به تخصیص این منابع به بخش خصوصی جهت ایجاد و یا توسعه این بنگاهها با استفاده از بسترهای قانونی موجود نظیر وجوه اداره شده، وام و ...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید