بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

   آنچه زن را در اين دوران به عنوان ضعيفه معرفي مي كرد قدرت برتر مردان بود كه به دليل قدرت بازويي و جسماني مي توانستند در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي و كشاورزي و حتي در جنگها حضور پيدا كنند و زنان كمتر مي توانستند در آن دوران سخت كه هيچ گونه امكانات وجود نداشت خود را وارد اين عرصه نمايند.

    سردارمريم بختياري توانست در اين دوران با حفظ هويت زن ايراني مقاومتي را در مقابل مردان و تفكر و انديشه آن دوران ايجاد كند و ديدگاه جامعة آن دوران را در برخورد با زنان دچار چالش نمايد و اين مقاومت باعث شد كه جامعة آن زمان تصور انساني تري را از زن داشته باشد.

اسلاید 2 :

    سردار مريم بختياري در خانواده اي با رسم و رسومي اشرافي و خاني متولد شد. او از زنان تحصيلكرده و روشنفكر عصر خود بود و اگرچه او نسبت به ساير زنان قدرت بيشتري داشت و مي توانست حضور پررنگتري داشته باشد اما بدليل نگاه جامعه آن دوران به زن او نمي توانست تافتة جدا بافته باشد. او در كنار ايلي زندگي مي كرد كه هميشه در حركت بوده و مسيرهاي سخت و پرفراز و نشيب كوههاي بختياري و دلاوريهاي پدرش در جنگهاي مختلف از او انساني سخت كوش ساخته بود او در كنار پدري زندگي مي كرد كه توانسته بود در مدت زماني كوتاهي تمام سرزمينهاي بختياري را به اتحاد و همبستگي فرا بخواند پدري بنام حسين قلي خان ايلخاني. ( مادر سردار مريم بي بي فاطمه دختر عليرضا خان كيانرسي بود).

اسلاید 3 :

مرگ پدر سردار مريم بختياري(حسين قلي خان) و فرزندش (عليمردان خان)

   حسين قلي خان ايلخاني كه توانسته بود در آن دوران قدرتي بيشتر و فراتر از پادشاهان قاجار داشته باشد به خاطر همين قدرت و هوش و زكاوت بالاي او و ترس پادشاه قاجار از اين مرد شجاع بختياري مسعود ميرزايي ظل سلطان او را به طور ناجوانمردانه به قتل رساند و قدرت به دست آمده در انقلاب مشروطه كه توسط دلير مردان بختياري هنوز اداره مي شد بار ديگر بدست افراد نالايق قاجار افتاد و در اين زمان بود كه سردار مريم بختياري مبارزات خود را آغاز نمود و ابتدا با استعمارگران روس و انگليس به مبارزه برخواست اگرچه با خيانت برخي از خوانين بختياري مواجه بود و اين مبارزه با آغاز جنگ جهاني اول كم رنگ شد.

اسلاید 4 :

مرگ پدر سردار مريم بختياري(حسين قلي خان) و فرزندش (عليمردان خان)

   حسين قلي خان ايلخاني كه توانسته بود در آن دوران قدرتي بيشتر و فراتر از پادشاهان قاجار داشته باشد به خاطر همين قدرت و هوش و زكاوت بالاي او و ترس پادشاه قاجار از اين مرد شجاع بختياري مسعود ميرزايي ظل سلطان او را به طور ناجوانمردانه به قتل رساند و قدرت به دست آمده در انقلاب مشروطه كه توسط دلير مردان بختياري هنوز اداره مي شد بار ديگر بدست افراد نالايق قاجار افتاد و در اين زمان بود كه سردار مريم بختياري مبارزات خود را آغاز نمود و ابتدا با استعمارگران روس و انگليس به مبارزه برخواست اگرچه با خيانت برخي از خوانين بختياري مواجه بود و اين مبارزه با آغاز جنگ جهاني اول كم رنگ شد.

اسلاید 5 :

    ولي چند سال بعد بار ديگر مرد آزاد انديش و شجاع ديگري از بختياري بنام علي مردان خان بختياري كه فرزند سردار مريم بود بر مي خيزد و با مبارزه هاي بيادمندي توانست حماسه سفيد دشت را خلق كند و در اين مبارزه كه همراه بود با خيانت بعضي از خوانين بختياري در نهايت به شكست انجاميد و رضا شاه و حكومت او كه طرف مقابل علي مردان خان بود توانست علي مردان خان را سالها در زندان قصر تهران نگاه دارد و سپس او رايكي از روزهای اسفندماه  ۱۳۱۳ به شهادت رساند و نقل است كه او گفته بود مرا با لباس بختياري به جوخة اعدام بسپاريد و هنگامي كه در برابر جوخه اعدام مي گذشت با لباني پر از خنده با جمعيت احوال پرسي مي كرد و وقتي كه يكي از دژخيمان مي خواست چشمهايش را ببند به آرامي دستمال را از دستش گرفت و گفت پسرم بگذار تا اين صحنه جالب و تماشايي را كه قطعاً مافوقان شما را خوشحال مي كند من هم در آخرين لحظات حياتم به چشم ببينم چرا كه تاكنون من شيري دست و پا بسته در مقابل مشتي شغال نديده بودم، هم اكنون مزار ايشان در امامزاده عبدالله شهر ري مي باشد. سردار مريم همچنين داراي دو پسر ديگر به نامهاي سهراب خان و محمد علي خان بود.

اسلاید 6 :

 

شروع جنگ جهاني اول و دريافت نشان امپراطوري دولت آلمان

      با شروع جنگ جهاني اول و مبارزه دولتهاي روس و انگليس عليه آلمان و اتريش و در جبهة ديگر با امپراطوري عثماني و تقسيم ايران به دو نيمه شمالي و جنوبي با توجه به بي طرفي اعلام شده توسط ايران در اين جنگ و موقعيت جغرافيايي ايران باعث شد كه به محل تاخت و تاز روسها و انگليسها قرار گيرد كه اين موضوع باعث اعتراض مردم مناطق جنوب شد و حركتهايي در جنوب براي مقابله با استعمارگران بوجود آمد كه در همين زمان دولت آلمان از احساسات ضد استعماري مردم جنوب اطلاع پيدا كرد و يكي از ژنرالهاي خود بنام واسموس را وارد مذاكره با سرداراني چون رئيس علي خان دلواري، صولت الدوله قشقايي و سردار مريم بختياري كرد. واسموس بدليل نفوذ جاسوسان انگليسي در جنوب از راه كوهستان وارد مناطق بختياري شد و مذاكرات خود را با سردار مريم بختياري آغاز نمود.

اسلاید 7 :

   البته آلمانها به شجاعت سردار مريم بختياري اطلاع كامل داشتند زيرا سردار مريم قبلاً نيز تعداد زيادي از افسران آلماني را كه در محاصره روسها در اصفهان قرار گرفته بودند نجات داده بود آلمانها را از راه تركيه به آلمان فرستاده بود كه امپراطور آلمان تصوير مينا كاري و الماس نشان امپراطوري خود و همچنين صليب آهنين خود را كه مهمترين نشان دولت آلمان بود براي بي بي مريم فرستاد و او تنها زني بود كه در دنيا توانست به دريافت اين نشان نائل آيد.

    سردار مريم بختياري با هماهنگي ابراهيم خان ضرغام السلطنه(همسرش) و فتحعلي خان بختياري ( سردار معظم ) و تعدادي از سرداران بختياري به مذاكره با واسموس آلماني پرداختند و در اين نشست كه سردار مريم ضمن خوش آمدگويي به واسموس به تجاوزات دولت انگليس در ايران پرداخت و

اسلاید 8 :

   گفت كه دولت انگليس در مناطق جنوب و علي الخصوص مناطق بختياري به اكتشاف و استخراج نفت مي پردازد و در صد اندكي به مردم بختياري مي دهد و اين مناطق را در فقر و تهيدستي نگه مي دارد و به تاراج منابع ايران مشغول هست و بايد از ايران خارج شوند واسموس كه روحية ضد استعماري سردار مريم را ديده بود قول همكاري با سردار مريم را داد و سرداران بختياري حاضر در جلسه نيز به واسموس گفتند كه هر چه سردار مريم تصميم بگيرد ما انجام خواهيم داد و سپس سردار مريم تعدادي از سرداران بختياري را براي حفاظت از واسموس همراه ايشان نمود و به سمت شوشتر حركت كرد و بعد از مطالعه آن منطقه زمينه ملاقات او با رئيس علي خان دلواري فراهم شد و ايشان توانستند بعد از مذاكرات با توجه به اطلاع پيدا كردن جاسوسان انگليسي به سختي ايران را ترك كند.

اسلاید 9 :

    فتح تهران و دريافت لقب سرداري

    سردار مريم بختياري خواهر عليقلي خان (سردار اسعد) بود و يكي از مشوقين سردار اسعد جهت فتح تهران محسوب مي شد. وي طي نامه ها و تلگرافهاي مختلف بين سران ايل و سخنراني هاي مهيج و گيرا،  افراد ايل را جهت مبارزه با استبداد صغير (استبداد محمدعلي شاهي) آماده مي كرد و به عنوان يكي از شخصيت هاي ضد استعماري و استبدادي عصر قاجار مطرح بوده است . سردار مريم بختياري قبل از فتح تهران مخفيانه با عده اي سوار وارد تهران شده و در خانة پدري حسين ثقفي منزل كرد و به پاس حمله اي سرادر اسعد به تهران ، پشت بام خانه را كه مشرف به ميدان بهارستان بود سنگربندي نمود و با عده اي سوار بختياري، از پشت سر با قزاق ها مشغول جنگ شد. او حتي خود شخصاٌ تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگيد. نقش او در فتح تهران، ميزان محبوبيتش را در ايل افزايش داد و طرفداران بسياري دست يافت به طوري كه به لقب سرداري مفتخر شد.

اسلاید 10 :

    اعتماد سياسيون به سردار مريم بختياري

    اما با به قدرت رسيدن رضا شاه توسط دولت انگليس، فشارهاي زيادي دولت انگليس به رضا شاه آورد تا سياسيوني كه داراي تفكر ضد استعماري هستند را دستگير نمايد كه در رأس آنها دكتر محمد مصدق بود دكتر مصدق كه از اين موضوع اطلاع پيدا كرده بود بدنبال جاي امني مي گشت كه بتواند از دست مأموران رضا شاه در امان باشد او با مطالعه تاريخ و نوع تفكر اقوام ايراني تنها جايي را كه انتخاب كرد مناطق بختياري بود. اگرچه او در مورد بعضي از خوانين بختياري ترديد داشت زيرا بعضي از آنها در مناطق جنوب با مستشاران انگليس منافع مشترك داشتند و او مي دانست كه در ميان سرداران بختياري شير زني وجود دارد كه داراي تفكر ضد استعماري مي باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید