بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

  • امروزه كارايي يك عامل مهم در در موفقيت سيستم هاي كامپيوتري مي باشد و

  غالبا قيمت نرم افزارها بر اساس مواردي از قبيل اينكه نرم افزاربه چه اندازه

ويژه گي هاي كيفي از قبيل كارايي،قابليت اطمينان،قابليت دسترسي وقابليت

نگهداري را تامين مي كند مشخص مي گردد.

بنابراين اگر مشكلات كارايي در ابتداي فرايند ساخت آشكارنگردند سبب ايجاد

مشكلاتي از قبيل :تاخير در زمانبندي ها ،ازميان رفتن استعداد توليد،از دست دادن

روزنه هاي فروش و ... مي گردد.

  • در اين مقاله در مورد روش هاي سيستماتيك براي ايجاد سيستمهاي نرم

افزارها به گونه اي كه اهداف كارايي را برآورده سازند بحث مي كنيم.

اسلاید 2 :

كارايي چيست؟

n درجه رسیدن نرم افزار به اهداف از پیش تعیین شده اش برای زمان پاسخ     (response time ) و بهره وری (throughput) با توجه به قيود و محدويت هايي كه براي آن تعريف شده است را كارايي سيستم گويند. مثل سرعت ،ميزان استفاده از حافظه و غيره. درواقع كارايي معياري مي باشد كه زمان پاسخ و throughput سيستم و مولفه هاي آن را نشان مي دهد

Øزمان پاسخ: زمان لازم براي پاسخ گويي به يك درخواست.

ØThroughput  :تعداد درخواست هايي كه مي توانند در يك دوره زماني مشخصي پردازش شوند.

n کارایی هر خصیصه ای از نرم افزار است که شما با نشستن رو به روی کامپیوتر و در دست داشتن یک زمان سنج میتوانید اندازه گیری کنید .

n

اسلاید 3 :

علل شكست كارايي

nتجربه نشان مي دهد كه مشكلات كارايي عمدتا ناشي ازفاكتورهاي

نادرست معماري و طراحي اوليه مي باشد. در واقع تعيين اين مورد كه

آيا سيستم مي تواند معيارهاي كيفي درخواست شده را برآورده سازد يا

نه در زمان انتخاب معماري صورت مي گيرد.تصميمات در مورد

معماري سيستم تاثير بسزايي را بر روي فاكتورهاي كيفي از قبيل

قابليت تغيير،استفاده مجدد،قابليت اطمينان و كارايي نرم افزار دارد.

n

اسلاید 4 :

SPE چيست؟

nSPE يك روش سيستماتيك براي ايجاد نرم افزارها به گونه اي كه اهداف

كارايي را برآورده سازند مي باشد.اين فرايند در ابتداي فرايند توسعه نرم افزار

براي مدل سازي معماري پيشنهاد شده و نيز در  طراحي سطح بالا استفاده مي گردد.

nSPE يك فن آوري بر پايه مدل مي باشد كه از مدل هاي ساده فرايند توليد نرم

افزاربا هدف استفاده از ساده ترين مدل ممكن بهره مي گيرد تا مشكلات معماري

سيستم ،طراحي يا پياده سازي آن را مشخص نمايد و در نهايت كارايي سيستم را

پيشگويي نمايد.در واقع مدل ها براي ايجاد feedback اي در مورد اينكه آيا

سيستم موجوداهداف كارايي را برآورده مي سازد يا نه بكار مي روند.

اسلاید 5 :

استراتژي هاي مدل سازي

nSPE از استراتژي هاي متنوعي براي ارزيابي ميزان استعمال منابع

سخت افزاري ،نرم افزاري و كنترل هزينه ها استفاده مي نمايد.

üاستراتژي Simple-model:

اين استراتژي تلاش هاي SPE را براي ايجاد feedback اي سريع

برروي كارايي نرم افزار بكار مي برد. در واقع شروع با يك مدل در

حدامكان ساده مشكلات موجود در طراحي و معماري نرم افزار را

مشخص مي كند.

n

اسلاید 6 :

استراتژي هاي مدل سازي)  ادامه)

üاستراتژي Best and Worst case:

مدل ها از روي تخمين ها براساس نيازمندي هاي منبعي براي اجراي نرم افزار تكيه

دارند و دقت نتايج آن ها به كيفيت اين تخمين ها وابسته مي باشد. براي مديريت

عدم قطعيت در تخمين ها از اين استراتژي استفاده ميشود. در اين استراتژي يك

رنجي براي كارايي تعريف مي گردد.

(1اگر بهترين حالت كارايي پيش گويي شده مناسب نباشد روش بهتري را براي طراحي پيدا مي كنيم.

(2اگر بدترين حالت پيش گويي شده مناسب باشد با اطمينان وارد مرحله بعدي طراحي مي شويم.

(3اگر نتايج بينابين باشند  تحليل گر مولفه هايي را كه روي منابع تخمين زده شده اثر بيشتري دارند را شناسايي كرده و اطلاعات دقيق تري را در مورد آنها تهيه مي كند.

n

اسلاید 7 :

مدل هاي SPE

nدر فرايند SPE دو نوع مدل را نياز داريم:

üمدل اجرايي نرم افزار:

اين مدل از مدل هاي UML مربوط به نرم افزاركه جنبه هاي كليدي

رفتاراجرايي نرم افزار را نشان مي دهند حاصل ميشود.اين مدل ها براي نمايش

سناريوهايworkload با استفاده ازexecution graph ها ساخته ميشوند.

حل مدل اجرايي نرم افزار يك آناليز استاتيك ازبهترين حالت و بدترين حالت

زمان پاسخ در نبود ساير workload ها و حضور چندين user و تاثيرات

مربوط به مجادلات بر سر منابع ايجاد مي نمايد.

n

اسلاید 8 :

مدل هاي )SPEادامه)

üمدل اجرايي سيستم:

اين مدل دايناميك بوده و كارايي نرم افزار را در حضورفاكتورهايي نظيرساير workload ها ،حضور چندين User كه باعث ايجاد كشمكش و مجادله

بر سر منابع مي شوند را نشان ميدهد.

در واقع مدل اجرايي سيستم منابع كامپيوتري كليدي را به صورت شبكه اي از

صف ها نشان مي دهد و نتيجه حاصل از اين مدل اين است كه ديوايس هاي

مشكل آفرين در سيستم شناسايي مي شوند.

n

اسلاید 9 :

حل مدل اجرايي سيستم اطلاعات زير را توليد مي كند:

nاصلاح نيازمندي هاي كارايي

nشناسايي منابعي كه به صورت گلوگاه در سيستم واقع شده اند.

nايجاد داده هاي مقايسه اي براي بهبود كارايي از طريق تغييرات Workload،تغييرات نرم افزار،Upgrade هاي سخت افزاري و ...

nتاثيرات توسعه هاي آينده بر روي كارايي

nشناسايي بخش هاي حساس و بحراني طراحي

اسلاید 10 :

اطلاعات لازم براي ايجاد مدل هاي كارايي و ارزيابي آنها

(1اهداف كارايي:

اهداف كارايي معيار هاي كمي براي ارزيابي مشخصات كارايي سيستم تحت

توسعه را مشخص مي نمايد.اين اهداف ممكن است در مسائل مختلفي مطرح شده

باشند.

مثال: زمان پاسخ،Throughput ،محدوديت هاي موجود بر روي استعمال

منابع و...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید