بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

عناوين مورد بحث

 • انگيزه‌ها و اصول عمومي
 • پيش زمينه
 • ضرورت و اهداف
 • تشريح متدولوژي ارزيابي کارايي
 • مثال كاربردي: سيستم خود پرداز بانكي(ATM)
 • جمع بندي و نتيجه گيري

اسلاید 2 :

انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار

هزينه هاي هنگفت مالي، انساني و زماني توليد و توسعه يك سيستم نرم افزاري بزرگ

 

كيفيت  نرم‌افزار تا حدود زيادي توسط مشخصه‌هاي كارايي مثل زمان پاسخ، توان عملياتي، و بهره‌وري منابع تعيين مي‌شود

شناسايي زود هنگام مشكلات كارايي در سطح معماري نرم‌افزار

افزايش هزينه تغيير طراحي با جلو رفتن در فرايند توليد

 

تأييد اعتبار انتخابهاي طراحي  يا  مقايسه طراحي هاي مختلف از ديدگاه كارايي

 

دو پرسش در اينجا مطرح است:

–چگونه كارايي را در فرايند توليد نرم‌افزار ارزيابي كنيم؟

–كي كارايي بايد ارزيابي شود؟

اسلاید 3 :

 كارايي چگونه ارزيابي مي‌شود؟

 •  
 • رويكرد مبتني بر اندازه‌گيري(Measurement-based)

–اندازه‌گيريهاي مستقيمي روي سيستم درحال اجرا يا يك نمونه انجام مي‌گيرد؛ اين اندازه‌گيريها، براي شناسايي گلوگاه‌ها بكار مي‌روند.

 • رويكرد مبتني بر مدل (Model-Based)

–يك مدل كارايي از سيستم نرم‌افزاري ساخته مي‌شود؛ از اين مدل براي تقليد رفتار سيستم و پيش‌بيني كارايي آن استفاده مي‌گردد. 

اسلاید 4 :

ارزيابي كارايي مبتني بر مدل

 • مزايا:

  نيازي به يك سيستم در حال اجرا ندارد.

  از مراحل نخست طراحي قابل اعمال مي‌باشد.

 • معايب:

*  دقت پيش‌بيني كارايي به دقت مدل نرم‌افزار  بستگي دارد  (به هرحال، دقت 100% لازم / منطقي نيست).

*  گزارش دادن بازخورد، به خاطر ساختار متفاوت مدل كارايي نسبت به مدل نرم‌افزار، ممكن است دشوار باشد.

اسلاید 5 :

ضرورت و اهداف

 • توليد و توسعه يك متدولوژي سيستماتيك براي ارزيابي كارايي طراحي نرم افزار با ويژگي هاي زير:

استفاده آسان، و احتمالاً تجميع آن با ابزارهاي CASE

مبتني بر نمادسازي هاي استاندارد، در صورت در دسترس بودن و  مناسب بودن

از مراحل نخست قابل اعمال باشد

تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي مدل كارايي

     استخراج شده، و ارائه بازخورد مناسب به طراح

اسلاید 6 :

ضرورت و اهداف

 • توليد و توسعه يك متدولوژي سيستماتيك براي ترجمه اتوماتيك توصيفهاي UML‌ معماري نرم‌افزار به مدلهاي كارايي QNM
 • تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي مدل كارايي استخراج شده، و ارائه بازخورد مناسب به طراح
 • چرا تحليل كارايي در سطح معماري نرم‌افزار؟

تجريد مناسب سطح معماري نرم‌افزار

تحليل در مرحله اوليه توليد نرم‌افزار، فازي که در آن انتخاب هاي اساسي مؤلّفه‌ها و تعامل بين آنها صورت مي‌گيرد

تأثير  قابل توجه تصميم‌هاي معماري  بر ويژگيهاي كيفي، از جمله كارايي

 • چرا استفاده از زبان مدلسازي UML؟

توصيف جنبه‌هاي ايستا و پوياي نرم‌افزار با استفاده از نمودارهاي مختلف

بكارگيري نمادسازي و چارچوب مفهومي يكسان  براي توصيف، طراحي تا پياده‌سازي

گسترش‌پذير ي كامل  با مكانيزم‌هاي توسعه و حاشيه‌نويسي و قابليت تطابق با نياز خويش

پشتيباني گسترده توسط مجموعه وسيعي از ابزارها

 • چرا استفاده از مدل كارايي QNM؟

  عمومي‌ترين مدل كارايي 

دقت نسبتاً بالاي نتايج كارايي و كفايت و كارا بودن آن در تحليل و ارزيابي مدل

تحليل توسط روشهاي تحليلي و يا شبيه‌سازي به منظور ارزيابي مجموعه‌اي از شاخصهاي كارايي مثل بهره‌وري منابع، توان عملياتي، زمان پاسخ به مشتري و غيره

اسلاید 7 :

روش پيشنهادی پروژه

1-   تبديل اتوماتيك نمودارهاي UML (توصيف کننده معماری نرم افزار) به اسناد XML با استفاده از Unisys XMI كه بصورت آماده در Rational Rose پشتيباني مي‌شود.

2-  فراهم كردن الگوريتمي براي استخراج اطلاعات كارايي از سند XML.

3-  در آوردن اطلاعات استخراج شده به قالبي مناسب براي توليد اتوماتيك QNM جهت محاسبه اندازه‌هاي كارايي.

4-  تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي  QNM‌ و ارائه بازخورد مناسب به طراح.

اسلاید 8 :

روش پيشنهادی پروژه

1-   تبديل اتوماتيك نمودارهاي UML (توصيف کننده معماری نرم افزار) به اسناد XML با استفاده از Unisys XMI كه بصورت آماده در Rational Rose پشتيباني مي‌شود.

2-  فراهم كردن الگوريتمي براي استخراج اطلاعات كارايي از سند XML.

3-  در آوردن اطلاعات استخراج شده به قالبي مناسب براي توليد اتوماتيك QNM جهت محاسبه اندازه‌هاي كارايي.

4-  تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي  QNM‌ و ارائه بازخورد مناسب به طراح.

اسلاید 9 :

نمودارهاي UML مورد استفاده

 •  
 • نمودارهاي UML Collaboration‌ براي توصيف معماري نرم‌افزار در سطح بالا
 • نمودارهاي Deployment جهت اختصاص مؤلفه‌هاي نرم‌افزار به منابع سخت‌افزاري
 • نمودارهاي تعاملي، مثل نمودارهاي Sequence و Collaboration براي مدل كردن رفتار نرم‌افزار
 • نمودارهاي Use Case براي استخراج اطلاعات مورد نياز براي مشخص كردن بارهاي‌كاري
 • استفاده از پروفايل كارايي UML (UML Profile for Schedulability, Performance and Time) براي:

نمايش و توصيف نيازمنديهاي كارايي در  UML

بكارگيري  يك نمادسازي استاندارد در توصيف اين ويژگيها

پشتيباني ابزارهاي موجود

اسلاید 10 :

مزيت روش مطرح شده

1-    QNM حاصل نيازي به توسعه و گسترش آن با اطلاعات مربوط به كارايي اضافي ندارد .

2-  فقط بلوكهاي سازنده استاندارد UML (به همراه گسترش تعريف شده در پروفايل كارايي) براي ساخت و حاشيه‌نويسي مدل نرم‌افزار بكار مي‌روند.

3-  بعد از تحليل و ارزيابي مدل كارايي استخراج شده، نتايج حاصل تفسيرشده و به صورت بازخورد مناسب، در اختيار طراح قرار داده مي‌شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید