بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف :

موج شکن ها سازه هایی هستند که می بایست محدوده حفاظت شده

ای برای سواحل و کشتی ها ایجاد نمایند  تا کشتی ها به راحتی در

بندر کار پهلوگیری، بارگیری و تخلیه بار را انجام دهند و سازه های 

ساحلی را حفاظت نماید .

علاوه بر آن موج شکن می تواند وسیله حفاظتی جهت جلوگیری از

انتقال رسوبات در مناطق ساحلی باشد.  

اسلاید 2 :

عوامل موثر در انتخاب نوع موج شکن :

oدسترسی مصالح مورد نیاز در ساخت موج شکن

oشرایط بستر و ساحل

oعمق آب در محل احداث موج شکن

oکاربری موج شکن در بندر

oشرایط جوی و محیطی منطقه

oماشین آلات موجود برای ساخت موج شکن

اسلاید 3 :

دو نوع اصلی موج شکن عبارتند از : توده سنگی و دیواره ای .

oتوده ای خود دارای انواعی نظیر : سنگ طبیعی ، بلوک های بتنی و

    ترکیبی از سنگ و بلوک بتنی ( تترا پاد ، کوادری پاد ، تریبار و ... )

o

oنوع دیواره ای نیز مشتمل بر مواردی نظیر دیوار بلوک بتنی وزنی ،

    صندوقه های بتنی و سلول های شیت پایلی پر شده از سنگ و ...

اسلاید 4 :

رایج ترین نوع موج شکن موج شکن های توده سنگی بوده که از

نظر پایداری به دو دسته ایستا ( استاتیکی ) و پویا ( دینامیکی )

تقسیم می شود . در موج شکن ایستا تغییر شکل سازه مجاز نمی

باشد و این سازه پس از احداث نباید تغییر شکل دهد.

اما در نوع پویا تغییر شکل سازه مجاز می بوده و پس از برخورد

امواج سازه تغییر شکل داده و به یک پایداری نهایی می رسد و می

توان از محدوده وسیعتری از دانه بندی استفاده نمود .

اسلاید 5 :

انواع موج شکن ها :

.1موج شکن های مایل ( شیبدار )

.2موج شکن های قائم

.3موج شکن های مختلط شیبدار و قائم

.4موج شکن های شناور

.5موج شکن های هوایی ( بادی )

.6موج شکن های پایه دار ( منقطع )

اسلاید 6 :

موج شکن مایل ( شیبدار ) :

این موج شکن شامل قسمت های زیر می باشد :

  1. زیر بنا که سایر قسمت ها بر روی آن اجرا می گردند .
  2. بدنه که شامل دو قسمت درونی و بیرونی می باشد .

    که قسمت درونی را هسته می گویند.

  1. پوشش از قطعه سنگ های بزرگ طبیعی و یا بلوک های مصنوعی
  2. روسازی از بتن سیمان که درجا ریخته می شود و یا از بلوک های

  پیش ساخته تشکیل می گردد . در بعضی موارد به جای این روسازی

  بالای موج شکن را هم مانند فیلتر پوشش می دهند .

اسلاید 7 :

موج شکن بندر انزلی :

این موج شکن از نوع توده ای و شیبدار بوده و در ساخت آن از بلوک های مصنوعی استفاده شده است .

اسلاید 8 :

موج شکن قائم :

این موج شکن از یک دیوار تشکیل می شود و روی زیر بنایی

ازسنگ ریزی با سنگ طبیعی قرار می گیرد .

این دیواره می تواند به صورت مستقیم یا منحنی اجرا شود ، در

صورتی که به صورت منحنی اجرا شود با شکل دادن به موج

میتواند در آن را مستهلک نماید .این موج شکن در اعماق زیاد

اقتصادی تر از موج شکن مایل می باشد.

اسلاید 9 :

موج شکن مختلط شیبدار و قائم :

در صورت استفاده از موج شکن به عنوان اسکله ، باید از این

نوع موج شکن استفاده نمود .

برای این منظور سمت داخلی موج شکن را با ساختن دیوار ،

قائم در نظر می گیرند .

اسلاید 10 :

موج شکن های شناور :

این موج شکن بیشتر جنبه موقت دارد و براین اساس که قسمت

انرژی موج در بالای آن متمرکز شده ساخته می شوند.

از معایب این موج شکن ، ایجاد امواج کم ارتفاع توسط خود این

موج شکن می باشد که می تواند مشکل آفرین باشد.

موج شکن های لاستیکی ازاین نوع موج شکن می باشد که به

علت هزینه پایین دراجرای آن هم اکنون مورد توجه خاص قرار

گرفته است .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید