بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف

حالت خاصي از نوع داده عمومي ليستهاي مرتب شده

IFO( ast in first out)

ساختمان داده نيست بلكه نحوه استفاده از يك ساختمان داده است.

يك آرايه نقش پشته را بازي مي كند اگر :جايگذاري و حذف از يك سمت (top) انجام شود.

اسلاید 2 :

نوع متغيري كه در داخل استك نگهداري مي شود متفاوت است.

بهتر نیست که یک بار یک لیست را طراحی کنیم و چندین بار از آن استفاده کنیم؟

C++ این امکان را به ما می دهد.

برای این که بتوانیم از یک استك برای چند بار استفاده کنیم باید از کلاس های الگو(temp ate) استفاده کنیم.

 

اسلاید 3 :

(1دستور temp ate <c ass KeyType> را قبل از هر کلاس وهر تابعی که در آن از temp ate استفاده می شود قرار داده می شود.

nبه جای  KeyType می توان هر اسم دیگر که در شرایط اسم در C++ صدق می کند استفاده کرد با این شرط که بعد از اسم گذاری فقط ازهمان اسم استفاده شود.

اسلاید 4 :

(2اگر در کلاسی از temp ate استفاده شود تعریف توابع آن کلاس به شکل مقابل تبدیل می شوند.

temp ate <c ass  KeyType>

retVa Type myC ass< KeyType > :: Func(paramet ist)

{

  dec aration and statements

}

temp ate <c assKeyType >

void Stack< KeyType > :: Push(KeyType newE ement)

{

  //dec aration and statements

}

اسلاید 5 :

(3هر جا لازم است متغیری از نوع الگو استفاده شود از قوانین تعریف و استفاده از متغیر معمولی استفاده می کنیم. مثلا برای ارسال به تابع از روش زیر استفاده می کنیم.

retVa Type Function(KeyType va ue){}

 

اسلاید 6 :

(4برای ساختن شیئی از یک کلاس از نوع متغیری که میخواهیم از دستورالعمل زیر استفاده می کنیم:

myC ass <va ueType> myObject;

 مثال:

Stack <int> intStack;

که یک شی پشته با نوع اعداد صحیح ایجاد می کند.

نکته : پس از تعیین نوع شی نمی توان از نوع دیگر به شی فرستاد

–خطای زمان کامپایل، اجرا و يا از دست دادن اطلاعات

اسلاید 7 :

temp ate <c ass KeyType>

c ass Stack

{  //Object: A finite ordered ist with zero or more e ements

  pub ic:

  Stack(int MaxStackSize=DefauktSize);

  Boo ean IsFu ();

  void Push (const KeyType &item);

  Boo ean IsEmpty();

  KeyType* Pop();

 

}

اسلاید 8 :

اگر top=0 باشد شرط خالي و پر بودن پشته چيست؟ چه تغييراتي در ترتيب دستورات Push و Pop بايستي ايجاد شود؟

به سوال 2 از تمرينات بخش 3-2 پاسخ دهيد؟

 

اسلاید 9 :

اگر rear=front=0 باشد شرط خالي و پر بودن صف چيست؟ چه تغييراتي در ترتيب دستورات Add و De ete بايستي ايجاد شود؟

 

تعداد عناصر موجود در صف؟

چگونه مي توان از صف در زمانبندي برنامه ها استفاده نمود ؟(مثال 3-2)

اسلاید 10 :

روشي براي جلوگيري از اتلاف حافظه.

 

انواع:

  1. شيفت دادن تمام عناصر
  2. شيفت در صورت نياز

  3.صف حلقوي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید