بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حالت خاصي از نوع داده عمومي ليستهاي مرتب شده

IFO( ast in first out)

ساختمان داده نيست بلكه نحوه استفاده از يك ساختمان داده است.

يك آرايه نقش پشته را بازي مي كند اگر :جايگذاري و حذف از يك سمت (top) انجام شود.

اسلاید 2 :

c ass Stack

{  //Object: A finite ordered ist with zero or more e ements

  pub ic:

  Stack(int MaxStackSize=DefauktSize);

  Boo ean IsFu ();

  void Push (int &item);

  Boo ean IsEmpty();

  int* Pop();

 

 

 

اسلاید 3 :

نوع متغيري كه در داخل استك نگهداري مي شود متفاوت است.

بهتر نيست که يک بار يک ليست را طراحی کنيم و چندين بار از آن استفاده کنيم؟

C++ اين امکان را به ما می دهد.

برای اين که بتوانيم از يک استك برای چند بار استفاده کنيم بايد از کلاس های الگو(temp ate) استفاده کنيم.

 

اسلاید 4 :

(1دستور temp ate <c ass KeyType> را قبل از هر کلاس وهر تابعی که در آن از temp ate استفاده می شود قرار داده می شود.

nبه جای  KeyType می توان هر اسم ديگر که در شرايط اسم در C++ صدق می کند استفاده کرد با اين شرط که بعد از اسم گذاری فقط ازهمان اسم استفاده شود.

اسلاید 5 :

(2اگر در کلاسی از temp ate استفاده شود تعريف توابع آن کلاس به شکل مقابل تبديل می شوند.

temp ate <c ass  KeyType>

retVa Type myC ass< KeyType > :: Func(paramet ist)

{

  dec aration and statements

 

temp ate <c assKeyType >

void Stack< KeyType > :: Push(KeyType newE ement)

{

  //dec aration and statements

 

اسلاید 6 :

(3هر جا لازم است متغيری از نوع الگو استفاده شود از قوانين تعريف و استفاده از متغير معمولی استفاده می کنیم. مثلا برای ارسال به تابع از روش زير استفاده می کنیم.

retVa Type Function(KeyType va ue){

 

اسلاید 7 :

(4برای ساختن شيئی از يک کلاس از نوع متغيری که ميخواهيم از دستورالعمل زير استفاده می کنيم:

myC ass <va ueType> myObject;

 مثال:

Stack <int> intStack;

که يک شی پشته با نوع اعداد صحيح ايجاد می کند.

نکته : پس از تعيين نوع شی نمی توان از نوع ديگر به شی فرستاد

–خطای زمان کامپايل، اجرا و يا از دست دادن اطلاعات

اسلاید 8 :

temp ate <c ass KeyType>

c ass Stack

{  //Object: A finite ordered ist with zero or more e ements

  pub ic:

  Stack(int MaxStackSize=DefauktSize);

  Boo ean IsFu ();

  void Push (const KeyType &item);

  Boo ean IsEmpty();

  KeyType* Pop();

 

 

اسلاید 9 :

اگر top=0 باشد شرط خالي و پر بودن پشته چيست؟ چه تغييراتي در ترتيب دستورات Push و Pop بايستي ايجاد شود؟

به سوال 2 از تمرينات بخش 3-2 پاسخ دهيد؟

 

اسلاید 10 :

 

FIFO( first in first out)

ساختمان داده نيست بلكه نحوه استفاده از يك ساختمان داده است.

يك آرايه نقش صف را بازي مي كند اگر :

–عناصر از انتهاي آن (rear)  اضافه شده و از قسمت ابتداي آن (front) از ليست خارج شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید