بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آب مايعيست که حيات بدون آن ميسر نيست و محور اصلي علم هيدرولوژي (آبشناسي) را تشكيل مي دهد. مولكولهاي آب از اتمهاي اكسيژن وهيدروژن تشكيل شده و توسط پيوند هيدورژني به هم متصل مي شوند .اتمهاي مذكور خود توسط نيروي كووالانس به هم متصل شده اند و فرمول شيميايي مولكول آب H2O است . اتمهاي هيدروژن داراي بار مثبت با زاويه اي نزديك به 105 درجه دور اتم اكسيژن با بار منفي را گرفته اند و اين وضعيت حالتي قطبي به اين پيوند مي دهد. ديمانسيون بالك آب در دماي 20 درجه سانتيگراد برابر 2100000000 نيوتن بر متر مربع است.
 آب  ماده اي است بي رنگ ، بي بو، بي طعم ، در حالت خالص داراي PH تقريباً 7 ، چگالي تقريباً 1g/cm ( در دماي 25 درجه سانتيگراد و فشار 1 اتمسفر) ، در 100 درجه سانتيگراد به جوش مي آيد و در 4 درجه كاهش چگالي مي دهد و در صفر درجه يخ مي بندد.

اسلاید 2 :

 • آب ماده منحصربفرديست زيرا
 • آب تنها ماده طبيعي است كه به سه حالت جامد، مايع و گاز(بخار) بطور طبيعي در كره زمين پيدا مي شود. در حالتي كه تبديل به يخ مي شود يخ چگالي كمتري نسبت به آب سرد دارد بنابراين يخها ر وي آب شناور مي شوند. از طرفي نوعي عايق در سطح تشكيل مي شود و دماي آب در مناطق مياني تعديل مي شود. آب کشش سطحي بسيار بالايي دارد. به عبارت ديگر آب چسبنده و الاستيک است و تمايل دارد که بجاي پخش شدن، بصورت فشرده و قطره‌اي باشد.

اسلاید 3 :

 • کشش سطحي يکي از دلايل خاصيت مؤينگي آب است و باعث مي‌شود تا آب و مواد محلول موجود در آن در داخل ريشة گياهان و مويرگهاي بدن انسان و آوندهاي گياهي حرکت کند. مسئله تغيير حجم هنگام تبديل به يخ شدن در طبيعت بسيار مهم است بعنوان مثال پديده هائي چون تخريب فيزيكي، هوازدگي سنگها و متلاشي شدن لوله هاي انتقال آب از اثرات اين پديده است. آب خالص تقريباً بو، مزه و رنگ ندارد.

اسلاید 4 :

 • جرم مخصوص يا دانسيته آب
 • جرم مخصوص كه بصورت جرم در واحد حجم تعريف مي شود براي آب 1000 كيلوگرم بر متر مكعب در نظر گرفته مي باشد.
 • وزن مخصوص
 • نيروئي كه  جاذبه زمين بر واحد حجم وارد مي كند و با ديمانسيون ML-2T2 نمايش داده مي شود براي آب برابر 9810 نيوتن بر متر مكعب است.

اسلاید 5 :

 • چگالي آب
 • چگالي يك جسم نسبت بين دانسيته يا جرم مخصوص يك جسم به دانسيته آب در دماي استاندارد 4 درجه سانتيگراد و فشار يك اتمسفر است، بنابراين چگالي آب يك است. چگالي بدون ديمانسيون مي باشد.

اسلاید 6 :

 • لزجت يا ويسكوزيته
 • لزجت خاصيتي از سيال است كه به موجب مقاومت در مقابل تغيير شكل زاويه اي پديد مي آيد. اين ويژگي متاًثر از نيروي پيوستگي (رابطه بين مولكولهاي همجنس) و چسبندگي (ارتباط بين مولكولهاي همجنس) مولكولهاست. آب يك سيال نيوتوني محسوب مي شود زيرا رابطه ميان تنش برشي و تغيير شكل آن تقريباً خطي است. ديمانسيون لزجت ML-1T2  مي باشد. آب بواسطه اثر موئينگي در مقابل نيروهاي كشش سطحي كه در سطح مشترك آب و هوا وجود دارد مقاومت مي كند. كشش سطحي باعث مي شود تافشار داخل قطر مايع بيش از خارج آن باشد.

اسلاید 7 :

 • كشش سطحي آب: كه با سيگما مشخص مي شود در دماي 20 درجه برابر 0.073 نيوتن بر متر است.
 • لزجت ديناميك : اين پارامتر كه به لزجت مطلق هم شناخته مي شود، در دماي 20 درجه براي آب 20N.S/m2 است.
 • لزجت سينماتيك: مترادف نسبت لزجت ديناميك به  دانسيته آب است و در دماي 20درجه 10-6m2/s خواهد بود.

اسلاید 8 :

 • فشار بخار
 • در دماي 20 درجه فشار بخار آب 2100000000 نيوتن بر متر مربع است.
 • گرماي نهان
 • مقدار گرمائي كه در تبديل حالات آب گرفته يا آزاد مي شود را گرماي نهان مي گويند كه انواع مختلف آن در جدول زير آمده است:
 • نوع گرماي نهانحالت جديدتغييرات دما محاسبه برحسب cal/grگرماي نهان تبخيربخار+Le=597.3-0.57T گرماي نهان تقطيرمايع-Lc=-Le گرماي نهان تصعيدبخار+Ls=677-0.07T گرماي نهان ذوبمايع+Lm=79.7 گرماي نهان انجماديخ-Lf=-79.7

اسلاید 9 :

 • توجه داشته باشيد كه اگر عمل تصعيد صورت گيرد انرژي لازم برابر مجموع گرماي نهان تبخير و نهان ذوب خواهد بود(تقريباً 677 كالري بر گرم). عكس اين حالت يعني تبديل هر گرم بخار به يخ نيز همين ميزان انرژي آزاد مي كند.
 • رطوبت مطلق
 • ميزان جرم بخار در حجم معيني از هوار رطوبت مطلق مي گويند كه برحسب گرم بر متر مكعب بيان مي شود. اين ويژگي متناسب با ميزان درجه حرارت و فشار هواست.

اسلاید 10 :

 • درجه حرارت
  به سانتيگرادرطوبت مطلق اشباع
  به گرم بر متر مكعب
 • 04.8556.82109.411512.782017.312523.33030.43539.34051.24565.65083.0
 • رطوبت مطلق (ha) را برحسب كشش سطحي (e) و درجه حرارت هوا (t) ميتوان بدست آورد:
 • ha=217*e/t+2.73.3
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید