بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تقاضا(Demand):

مقداری از یک کالا که یک فرد مایل است درطی یک دوره معین از زمان بخرد، که تابعی از قیمت کالا ، درآمد پولی او، قیمت سایر کالاها و سلیقه اش می باشد.

حداکثر قیمتی که مصرف کننده حاضر است برای میزان معینی از کالا و خدمات در مدت زمان معین بپردازد تقاضا نامیده میشود، از طرف دیگر تقاضا را میتوان بیشترین مقداری از کالا و یا خدمت که مصرف کننده برای هر قیمت معین و در زمان معین حاضر است اخذ نماید نیز دانست.

اسلاید 2 :

عوامل مؤثر بر تقاضا:

1-قیمت کالا( Px ):قیمت هر کالا در شرایط عادی ، رابطه عکس با تقاضای آن کالا دارد که این همان قانون تقاضا می باشد.

2- درآمد (I): با افزایش درآمد مصرف کننده ، قدرت خرید او برای کالای معمولی افزایش می یابد اما برای کالای پست تقاضای وی با افزایش درآمد، کاهش خواهد یافت.

3- کالای جانشین (Ps):کالای جانشین، کالایی است که مصرف کننده تمایل به مصرف همزمان آن با کالای تقاضا شده را ندارد مثل گوشت مرغ و گوشت ماهی و یا شکر و قند . اگر قیمت شکر افزایش پیدا کند تقاضا برای قند افزایش می یابد.

4- قیمت کالای مکمل(Pc): کالایی که به همراه کالای مورد تقاضا می باشد مکمل کالای مورد تقاضا میباشد مثل چای و قند. با افزایش در قیمت کالای مکمل ، تقاضای کالای مورد نظر کاهش پیدا می کند.

5- سلیقه و ترجیحات (T): با تغییر سلیقه هر فرد به دلیل تبلیغات ، افزایش اطلاعات  توصیه های پزشکان و ...تقاضای او در هر سطحی از قیمت تغییر می یابد.

6- انتظارات قیمتی یا قیمت انتظاری (Pe): اگر مصرف کننده انتظار افزایش قیمت کالای خاصی را در آینده داشته باشد تقاضای وی را از آن کالا در زمان حال افزایش می دهد.

7- تعداد مصرف کننده(C): این عامل در تقاضای بازار مؤثر می باشد و هر چه تعداد مصرف کنندگان یک کالا در بازار بیشتر باشد  تقاضای آن کالا افزایش خواهد یافت.

اسلاید 3 :

تابع تقاضا:

*با توجه به عوامل مؤثر در تقاضا می توان تابع تقاضا را به صورت زیر متأثر از عوامل مختلف مؤثر در تقاضا نوشت:

Qdx=F(Px , I , Ps , Pc ,T , Pe ,C ,….)

*با فرض ثابت بودن سایر شرایط فقط قیمت کالا بر تقاضای آن تأثیر خواهد گذاشت:

Qdx=f(Px)

Qx=a-bPx

*با توجه به اینکه شیب تابع ارائه شده منفی می باشد این تابع نشان دهنده ارتباط معکوس بین قیمت کالا (Px) و مقدار تقاضا (Qx) میباشد، به این تابع تقاضا می گویند.

اسلاید 4 :

جدول و منحنی تقاضا:

 این جدول فقط از لیست قیمتها و مقادیر کالای مربوطه تشکیل یافته که خود شخص یا گروهی از اشخاص در آن سطح قیمتها ، کالای خاص را تقاضا کرده اند.

اسلاید 5 :

قانون منفی بودن شیب تقاضا:

قیمت هر کالا در شرایط عادی ، رابطه عکس با تقاضای آن کالا دارد؛ بجز استثنایی برای موارد نادر منحنی تقاضا همیشه دارای شیب از چپ به راست و از بالا به پایین می باشد که نشان دهنده این است که با پایین آمدن قیمت کالا ، مقدار بیشتری از آن خریداری می شود؛ که این همان قانون منفی  بودن شیب تقاضا می باشد.

اسلاید 6 :

اثر جانشینی،اثر درآمدی و شکل منحنی تقاضا

اثر جانشینی: زمانی که قیمت کالای کم می شود فرد این کالا راجانشین کالای می کند که قیمت آن بدون تغییر باقیمانده است . این اثر جانشینی موجب افزایش مقدار تقاضا شده از کالا که قیمت آن کم می شود.

 اثر درآمدی :  افزایش در قیمت هر کالای (پست یا معمولی) موجب کاهش درآمد واقعی فرد می شود، با کاهش درآمد واقعی، مصرف کننده از هر کالای معمولی کمتر خواهد خرید اما از هر کالای پست بیشتر می خرد .

زمانی که قیمت یک کالای معمولی افزایش می یابد، ما مقدار کمتری از آن می خریم یعنی منحنی تقاضا شیب منفی دارد و دلیل این کار هم اثر درآمدی و هم اثر جانشینی می باشد.

زمانی که قیمت یک کالای معمولی کاهش می یابد، ما مقدار بیشتری از آن می خریم یعنی منحنی تقاضا شیب منفی داردو دلیل اثر جانشینی می باشد

اسلاید 7 :

اثر جانشینی،اثر درآمدی و شکل منحنی تقاضا

در مواقعی که قیمت یک کالای پست افزایش می یابد، اثر جانشینی به خودی خود تمایل به این دارد که مقدار تقاضا شده را کاهش دهد در حالی که اثر درآمدی تمایل به افزایش دارد. اثر جانشینی معمولا بزرگتر از اثر درآمدی است بنابراین منحنی تقاضای کالای پست دارای شیب منفی است .

در مواقعی که قیمت یک کالای پست کاهش می یابد، اثر جانشینی به خودی خود تمایل به این دارد که مقدار تقاضا شده را افزایش دهد در حالی که اثر درآمدی تمایل به کاهش دارد. اگر اثر جانشینی قوی تر از اثر درآمدی باشد، منحنی تقاضا برای کالای پست دارای شیب منفی خواهد بود . این حالت عادی مساله می باشد . اگر اثر جانشینی برابر با اثر درآمدی باشد ، منحنی تقاضا عمودی است و اگر اثر جانشینی ضعیف تر از اثر درآمدی باشد، منحنی تقاضا دارای شیب مثبت بوده و این کالا به نا کالای گیفن نامیده می شود

اسلاید 8 :

شرایطی که تابع تقاضا غیر نرمال میشود

1- منحنی تقاضا عمودی می شود

زمانی که خرید کالاهای حیاتی مانند مثل خرید دارو ،مواد مخدر –مقدار تقاضا هیچ تأثیری ازقیمت نمی گیرد(کالافوق العاده ضروری و مقدار مصرف آن معین باشد )

اسلاید 9 :

2- منحنی تقاضا افقی می شود

قیمت ثابت و تقاضا کننده هر چه تقاضا کند،(در قیمت تغییری رخ نمی دهد)دخالت دولت در کنترل اجاره به منظور کمک به خانواده های فقیر

3- منحنی تقاضا صعودی می شود

قیمت بالا رود تقاضا بالا رود( زمانی که جامعه با انتظارات تورمی روبرو است مثلأ مرغ 3000 تومانی به علت تورم می شود  7000 اما با وجود افزایش قیمت تقاضا هم زیاد میشود.

اسلاید 10 :

تغییر مقدار تقاضا و تغییر تقاضا:

الف)تغییر در مقدار تقاضا:

این تغییر به دلیل تغییر قیمت کالا صورت میگیرد که در این حالت میگوئیم حرکت روی منحنی تقاضا رخ  داده است و مقدار تقاضا از نقطه ای به نقطه دیگر در روی منحنی تقاضا منتقل شده  است به طور مثال در منحنی مقابل با کاهش قیمت از PA به PB مقدار تقاضا از QA  به QB افزایش یافته و مصرف کننده مقدار تقاضای خود را از نقطه A  به نقطه B  تغییر داده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید