بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مهندسی برق

برگشت از هر فاز در فصل 7 محاسبه گردیده شد.تولیدات گشتاور احتیاج به کنترل الکتریکی از جریان ها در هر سیم پیچ فاز موتور دارد.

در این قسمت گشتاور تولید شده در یک موتور مغناطیسی پایدار در مدارات الکتریکی قدرت  مورد مطالعه می با شد.در حالیکه این مدارها نیاز های ذاتی هستند و آنها می توانند نیازهای اصول اولیه از موتور را برآورده کنند.

به همین دلیل توجه این فصل به این است که نیازهای موتور نسبت به کدام تولیداتی است که سیستمهای الکترونیکی قدرت می تواند داشته باشد

اسلاید 2 :

گشتاور

1-8)   اساس تولیدات گشتاور


برای تولید کردن گشتاور باید تمام اصول را رعایت کرد که این اصول بر گرفته از کاملترین علوم و مفاهیم انرژی که در ابتدای فصل 3 وبا (3.43) شرح داده شد می باشد.
هر سیم پیچ فاز موتور از یک قسمت مقاومتی و یک قسمت القایی ویک  برگشت تشکیل شده است.

اسلاید 3 :

موتورهاي تك فاز نسبت به موتورهاي سه فاز داراي سيم پيچي بيشتري هستند و منبع انرژي بايد بين تمام فازها به طور همزمان تقسيم شود كه در مورد موتورهاي سه فاز به صورت زير شرح مي‌دهيم:

ex و ixبه طوريكه x=a,b,c مربوط به EMF هاي برگشت و جريانها مربوط به موتورهاي سه فاز a,b,c هستند.

EMF هاي برگشت رابطه خطي باr  w دارند.EMF هاي برگشت در رابطه 1-8 را مي‌توان به صورت زير نوشت.

ex=kxw

Kx برابر است با سرعت مستقل به شكل EMF برگشت كه هر واحد             برابر           است به اين ترتيب مي‌توان به صورت زير نوشت:

اسلاید 4 :

موتورهاي تك فاز نسبت به موتورهاي سه فاز داراي سيم پيچي بيشتري هستند و منبع انرژي بايد بين تمام فازها به طور همزمان تقسيم شود كه در مورد موتورهاي سه فاز به صورت زير شرح مي‌دهيم:

ex و ixبه طوريكه x=a,b,c مربوط به EMF هاي برگشت و جريانها مربوط به موتورهاي سه فاز a,b,c هستند.

EMF هاي برگشت رابطه خطي باr  w دارند.EMF هاي برگشت در رابطه 1-8 را مي‌توان به صورت زير نوشت.

ex=kxw

Kx برابر است با سرعت مستقل به شكل EMF برگشت كه هر واحد             برابر           است به اين ترتيب مي‌توان به صورت زير نوشت:

اسلاید 5 :

به دليل اين منشاهاي مختلف، 2 موتور به صورت اشتباه نسبت به نوع ديگر فرض شده‌اند. چه اختلافي بين رياضيات به طور عادي برحسب شرح انها وجود دارد؟ جاروبكهاي موتور DC در واژه‌ي مانند گشتاور ثابت و محتوي EMF برگشت شرح داده شده اند. اگرچه موتور همزمان مغناطيسي پايدار در واژه هايي مانند فاصله هوايي MMF چرخان شرح داده شده است.

در بخش‌هايي كه دنبال كردايم هر كدام از انواع موتورها مي‌خواهند به خوبي فرم‌هاي عمومي و نرمالي كه EMF برگشت به صورت سري‌هاي فوريه نشان داده شده است مورد بحث قرار بگيرد.

اسلاید 6 :

2-8- درايور موتور DC، Brushless

توليدات گشتاور ايده‌ال: همانطور كه قبلاً گفتيم يك موتور DC بدون جاروبك به طور عمومي موتوري را كه EMF برگشت چند ضلعي نامتقارن مي‌باشد را شرح مي‌دهد. براي اين حالت جريانهاي فازي كه داراي  پالسهاي مستطيلي هستند بعضي مواقع داراي جريانهاي با موجهاي مربيع نامشخص مي‌باشند. كه (3-8) مي‌تواند برحسب توليدات گشاور براي اين موتور شرح داده شود. اين گروه شكلها سه فاز A,B,C  شكل
 2-8 مشخص تر هستند. در اين شكل EMF برگشت i و e كه به وسيله سرعت جدا شده‌اند. 2/3سيكل شكل نامنظم را شامل مي‌شوند.

كه براي هر          شكل EMF برگشت          مي‌باشد. 

جرياني كه با هر EMF برگشت مطابقت دارد داراي پالسهاي مستطيلي 2/3سيكل مي‌باشد.

اسلاید 7 :

بخشهاي غير صفر داراي پالسهاي در يك راستا با بخشهاي صافي در شكلهاي EMF برگشت مي‌باشد. گشتاور ثابت توليد شده در ستون شكل 2-8 نشان داده شده است.

هر بخش بيش از        جريان مثبت در يك فاز، منفي جريان در فاز ديگر و هيچ جرياني در فاز سوم است.

حروف زير خط گشتاور ثابت دلالت بر دو فاز حامل جريان، باoverbar كه دلالت بر جريان منفي فاز از يك مرحله است دارد.

هر         كه در آن EMF برگشت در يك فاز باعث انتقال مي‌شود، جريان در يك فاز بدون تغيير باقي مي‌ماند. در حاليكه جرياني كه به ديگري مي رود صفرشده و جريان سه تاي ديگر غير صفر است.

بيش از           شش انتقال و يا Commutations قبل از تكرار توالي وجود دارد. به عنوان يك نتيجه، اين درايو موتور اغلب يك درايو شش گام ناديده مي‌شود.

 

 

اسلاید 8 :

در صورتيكه دامنه شكل EMF برگشت i و e و MEF هاي برگشت با سرعت       تقسيم شده   در شكل 2-8، KP و دامنه جريان ip است كه گشتاور توليد شده توسط تنظيمات درايو موتور DC بدون جاروبك است.

 بطوريكه گشتاور ثابت و تناسب با دامنه جريان است. ضريبz در رابطه 4-8 به دليل دو مرحله توليد گشتاور برابر با kpip در تمام لحظات است.

درخواست تجديدنظر اساسي اين درايو موتور بدون جاروبك DC پيكربندي اين است كه بازخورد موقعيت نياز به شناسايي كموتاسيون اشاره هر        دارد.

اسلاید 9 :

در نتيجه دستگاههاي  اثر هال ساده كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، به شناسايي نقاط كموتاسيون است. اگر دستگاه اثرهال به درستي با EMFهاي برگشت كه تراز وسط قرار دارد، براي پردازش سيگنال‌هاي دستگاه اثر هال به راحتي مي‌توانيد سيگنال منطبق كه انتقال قدرت در نقاط كموتاسيون مورد نظر رخ مي‌دهد را بدست آوريد.

اسلاید 10 :

ثابت موتور

با توجه به گشتاور توليدي در شكل (4-8)، ثابت Km موتور براي پيكربندي موتور DC مي‌تواند با محاسبه تلفات متحمل شده Ri2 بدست آيد/ ارزش جريانهاي Rms پالس مستطيلي ايده ال در شكل 2-8 به صورت
                  نشان داده شده است.

اين جريان از طريق مقاومت سه فاز توليد تلفات شكل Ri2 از P= 3i2rmsRph (6-8) جاري مي‌شود جايگزين 4-8 و 6-8 به بيان ثابت موتور (4-40) مي‌دهد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید