بخشی از مقاله

چکیده

نانو و مدیریت سبزاز موضوعاتی است که می تواند با همت محققین دانشگاهی منجر به رشد و بهبود تولیدات کارخانجات متناسب با قوانین زیست محیطی گردد تحقیق حاضربه ارتباط نانو و کاهش هزینه ها و جرائم زیست محیطی که از موضوعات مدیریت سبز است و معمولا توسط شرکتهاي تولیدي در اثر آلودگی محیط ایجاد می شود. و بوسیله مراجع ذیصلاح به شرکتهاي تولیدي اعمال می گردد، می پردازد

تاکید روي اصلاح دیدگاه مدیران نسبت به ایمنی و محیط زیست بوده و این نشان دهنده خارج شدن از نگرش محض به تولید و تجزیه و تحلیل سود و زیان دارد . کارشناسان حسابداري ، سهم مهمی از رفتار مدیریت در شرکت به اجراي ایمنی و محیط زیست دارند. نانو تاثیر زیادي بررفتار مدیریت صنایع دارد.. اطلاعات مورد نیاز به دو طریق کتابخانه اي و میدانی از طریق پرسشنامه جمع آوري و فرضیات از طریق توزیع تی – استیودنت مورد آزمون قرار گرفتند.

مقدمه

در شیوه تولید به کمک فناوري نانو، هزینه هاي متغیر ساخت بهشدت کاهش مییابد، ولی در عوض، استفاده از این فناوري مستلزم سرمایهگذاري اولیه به نسبت زیادي است که این موضوع هزینه ثابت ساخت را در مقایسه با شیوه تولید سنتی افزایش میدهد.

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، مسئله حفاظت از محیط زیست از مهمترین مسائل جوامع بشري مطرح شده است. همگام با رشد اقتصادي، فشار بر سیستمهاي طبیعی و منابع کره زمین شدت میگیرد. واقعیت تأسف بار این است که اقتصاد به رشد خود ادامه میدهد، اما محیط زیست که اقتصاد به آن وابسته است رشد نمیکند.

اگرچه نمایههاي اقتصادي از قبیل سرمایهگذاري، تولید و تجارت، همه و همه مثبت نشان میدهند، اما نمایههاي اساسی شرایط زیست محیطی هر روز منفی تر میشوند. جنگلها کوچکتر شده، خاكها فرسایش یافته و دماي هوا افزایش مییابد.در عصر حاضر، با توجه به وجود برخی از محدودیتهاي زیستمحیطی بهویژه در تجارتجهانی و تنگ شدن عرصه رقابت، همگان بر این موضوع توافق نظر دارند که مدیران واحدهاي تجاري تحت فشار فزایندهاي هستند که نه تنها باید همه هزینه هاي عملیاتی را کاهش دهند، بلکه باید تأثیرات زیست محیطی حاصل از فعالیتهاي عملیاتی خود را نیز به حداقل برسانند.

این اعمال فشار از طرف گروههاي سهامداران، دولت، رسانه هاي گروهی، مصرف کنندگان، سرمایهگذاران و دیگر اشخاص اعمال میشود. شرکتها براي کاهش تأثیرات زیستمحیطی فعالیتهاي عملیاتی خود، چارهاي جز این ندارند که اطلاعات مربوط به هزینه هاي زیست محیطی را نیز در حسابها و تصمیمات خود وارد کنند.

فناوري نانو شامل تولید، ساخت و به کارگیري موادي در مقیاس نانومتر 1-100 - نانومتر - است.[

درجهان امروز، برنامه ریزي اقتصادي در راستاي اهداف توسعه، امري است لازم و اجتناب ناپذیر. امروزه کشورهاي پیشرفته محصول برنامهریزيهاي دقیق و کشورهاي جهان سوم محصول بی برنامگیشان را درو میکنند. خوشبختانه در تمام جهان ضرورت حفاظت از محیط زیست به صورت امري مسلم و انکارناپذیر پذیرفته شده است. در حال حاضر دو مقوله توسعه پایدار و حفاظت و بهسازي محیط زیست موضوعاتی اصلی هستند که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی به منظور فقرزدایی تأثیر میگذارند.

توسعه اي پایدار است که بتواند با حفظ محیط زیست، رشد اقتصادي کشور را به گونه اي تضمین کند که ضمن افزایش رفاه نسل حاضر، منابع لازم را براي تأمین رفاه نسلهاي آینده باقی بگذارد.بنابراین ایجاد و توسعه ساختاریهاي مناسب براي حفظ وگسترش سلامتی ،دست یابی به ایمنی هاي لازم و جلوگیري از آسیب هاي آنی ، بهداشتی و زیست محیطی ضروري است لذا ترکیب یکپارچه »حفاظت محیط زیست - HSE - « از عوامل اثربخش کارساز بشمار رفته و انسان را در ارتباطی سنجیده با محیط زندگیش قرار می دهد.

برخی از کاربردهاي نانو فناوري در HSE

-1  پایش زیست محیطی آلاینده ها و کنترل آلودگی زباله هاي اتمی و پاکسازي محیط زیست

-2  افزایش راندمان تولید و انتقال نیرو وافزایش دوام و ماندگاري ساختارها و افزایش دوام محصولات مصرفی

-3  کنترل عوامل بیماریزا و تشخیص و درمان بیماریها و مبارزه تخصص با سلولهاي سرطانی

-4  حفظ سلامت مواد غذایی

-5  فیلتراسیون ذرات بسیار ریز

لذا حسابداري محیط زیست در برگیرنده مجموعه قواعدي است که موجب بهبود توان سیستم حسابداري در جهت شناسایی، ثبت و گزارشگري آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست میشود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید