بخشی از مقاله

چکیده

در این مقاله ما با استفاده از نرم افزار PHOEBE منحنی نوری دو سیستم دوتایی جدید را که توسط پروژه OGLE کشف گردیده اند، تحلیل خواهیم نمود. برای این منظور علاوه بر تحلیل منحنی های نوری، تحلیل فرکانسی سیستم ها نیز مورد بررسی قرار گرفته اند . آنالیز منحنی نوری سیستم ها نشان می دهد که سیستم OGLE051925.29-692434.6 در یک سیستم تماسی قرار دارد و پریود سیستم دوتایی برابر 3/565 است و سیستم OGLE 051435.37-692158.1 درسیستمی جدا بوده و پریود آن برابر 11/647 است. همچنین با توجه به دوره تناوب سیستم ها در فرکانس های ماکزیمم، نوع ستاره ها را تعیین کردیم.

مقدمه

در یک دهه اخیر کشف و آشکارسازی ستارگان دوتایی به چندی برابر دهه های قبل رسیده است. پروژه های مختلف از قبیلSWASP ,KEPLER,MACHO,  COROT,  OGLEستارگان بسیاری را یا به منظور مطالعه و آشکارسازی اجرام پرجرم از قبیل سیاهچاله ها و ستارگان نوترونی و یا به منظور پیدا کردن سیاره های زمین گونه رصد کرده اند .[1]مطالعه نوسانات ستاره ای، اخترلرزه شناسی نامیده می شود و این مطالعات برای خورشید، کوتوله های سفید،  اسکوتی ها و... کاربرد دارند . با مطالعه نوسانات جوی ستارگان، می توان دریافت که هر ستاره بر همدم خود چه تاثیری می گذارد .[2]پروژه آزمایش لنز گرانشی- اپتیکی - OGLE - ، یک پروژه بلند مدت جدید با هدف اصلی جستجو برای ماده تاریک با پدیده ریزهمگرایی است .[3]بیشتر ستارگان بصورت ستارگان چندتایی در جهان وجوددارند و ستارگان تپنده بی شماری در میان ستارگان چندتایی پیدا شده اند. اینگونه ستار گان در حال تبادل جرم یا تحت تاثیر نیروهای کشندی هستند. می توان ستارگان دوتایی تپنده را در دوگروه جای داد: ستارگانی که از فاصله های دور بهم تاثیر می گذارند و ستارگانی که دارای دوره های مداری بلند هستند .[4]

تحلیل منحنی های نوری

همانطور که در مقدمه آمده است بدلیل جدید بودن داده های این تلسکوپ، تحقیقات کمی روی آنها صورت گرفته و اطلاعات مختلف و پارامترهای مهم دیگر برای این دوتایی ها وجود ندارد . لذا به این منظور ما به بررسی این دوتایی پرداختیم و برای تحلیل دو سیستم یاد شده، داده های نورسنجی این سیستم ها را از سایت OGLE دریافت کردیم و از    داده ه ای OGLE فاز III استفاده
کردیم. این داده ها توسط    تلسکوپ جدید 1/3 متری، واقع در رصدخانه کامپاناس لاس گرفته شده است. تلسکوپ مورد استفاده با قطر آینه 1/3 متر و میدان دید وسیع 10 درجه مربع، آسمان را به صورت ممتد پوشش داده و رصد می کند؛ طوری که حدود 30میلیون ستاره مورد کاوش قرار می گیرند .

فیلتر بکار گرفته شده برای رصد، 8800 آنگستروم می باشد.[3] از کاتالوگ OGLE برای دوتایی های گرفتی، افمری را به شرح زیر می نویسیم: در این تحقیق، حدود    400 داده نورسنجی برای سیستم OGLE051925.29-692434.6 و 300 داده نورسنجی برای سیستم OGLE051435.37-692158.1  رصد شده است ومنحنی های نوری فتوالکتریک سیستم با برنامه PHOEBE آنالیزشده اند. برای سیستم اول با انتخاب مد تماسی - overcontact - ویژه سیستم های تماسی W UMa  و در سیستم دوم با انتخاب مد جدا - detached - ، نمودار نظری و داده های تجرب ی بطور مناسب منطبق شد ه و تصحیح در پارامترها کمتر از خطای محاسباتی شدند.

در این پژوهش ما پا رامترهای دمای ثانویه،  T2پتانسیل های اولیه و ثانویه، 1 و 2    زاویه انحراف i را متغیرگرفته و محاسبات را انجام دادیم که نمودار حاصل در شکل 1و2بیانگر انطباق است و در آن، مربع ها بر حسب داده های مشاهداتی و منحنی بر حسب داده های محاسباتی رسم شده است . جدول 2مقدار پارامترهای متغیر با خطای آنها و جدول 3 مقدار پارامترهای مطلق را نشان می دهد.همانطور که در شکل 4 و 5 دیده می شود، باقیمانده های نظری منحنی های نوری با داده های تجربی در فیلتر I مورد تحلیل قرار گرفتهاند و فرکانس هایی که نسبت سیگنال به نویز آنها بیشتر از 4 است، در جدول 4 و 5 گردآوری شدند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید