بخشی از مقاله

چکیده

مقاله حاضر، مطالعات لرزهخیزي و تحلیل خطر زمینلرزه طرح سد و نیروگاه خرسان 2 در 20 کیلومتري جنوب باختري لردگان را مورد بررسی قرار میدهد. بدین منظور از دو روش تحلیلی و آماري استفاده گردیده است. در روش تحلیلی، با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهاي به همراه نقشههاي سایزموتکتونیکی، در گسترهاي به شعاع 100 کیلومتر از مرکز منطقه مورد مطالعه، گسلها شناسایی و سپس بیشینه بزرگاي زمینلرزههاي محتمل و بیشینه شتاب افقی آنها تعیین گردیده است.

در روش آماري، کلیه زمینلرزهها اعم از تاریخی و دستگاهی در گسترهي مورد مطالعه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روشهاي گوتنبرگ - ریشتر و کیکو- سلوول، پارامترهاي لرزهخیزي منطقه، احتمال رویداد و دوره بازگشت زمینلرزهها بدست آمده است. از میان گسلهاي موجود در گسترهي مورد مطالعه، بیشترین شتاب افقی زمین در محل ساختگاه، مربوط به گسل F8 در فاصله سطحی 6 کیلومتري از ساختگاه سد - با بیشینه بزرگاي 7/03 ریشتر - و برابر 0/339 g میباشد. همچنین مقدار بیشینه شتاب افقی زمین بر اساس روش آماري، براي حداکثر زمینلرزه طراحی، برابر با 0/520 g به دست میآید.

-1 مقدمه

سد و نیروگاه خرسان2 از نوع بتنی دو قوسی و به ارتفاع تقریبی 240  متر در فاصله حدود 20 کیلومتري جنوب باختري شهرستان لردگان، در استان چهارمحال و بختیاري و بر روي رودخانه خرسان واقع میگردد. ساختگاه سد و نیروگاه خرسان 2 در کمربند چین خورده - رانده زاگرس و در جنوب ابر گسله زاگرس مرتفع قرار گرفته است. تقریباً کل گستره مورد مطالعه به شعاع 100 کیلومتر پیرامون ساختگاه سد در استان لرزه زمینساختی زاگرس و بخش بسیار کوچکی از شمال خاور گستره، در استان لرزه زمینساختی ایران مرکزي واحد سنندج – سیرجان واقع شده است. ساختگاه سد بر روي یال شمالی تاقدیس سرکمر قرار گرفته است. در محل ساختگاه سازند آسماري رخنمون دارد و سازند گچساران در ترازهاي بالاي تاج در تکیه گاه راست رخنمون یافته است.

-2 برآورد بیشینه بزرگاي چشمههاي زمینلرزهاي در گستره طرح - روش تحلیلی -

بیشینه بزرگاي زمینلرزه محتمل در ارتباط با گسلهایی که داراي اثر سطحی هستند و گسلهاي پنهان موجود در گستره مورد مطالعه، با فرض گسیختگی 50 درصد از درازاي کل محاسبه شده است. جهت این کار، با استفاده از نقشههاي سایزموتکتونیکی - دکتر نوگل- مقیاس - 1:1000000 و نقشههاي زمین شناسی سازمان زمین شناسی - مقیاس - 1:250000 گسلهایی با طول بیش از 10 کیلومتر در گسترهاي به شعاع 100 کیلومتري از محل سد و نیروگاه خرسان2 مشخص شدند. در مرحله بعد با پردازش دادههاي رقومی و ماهوارهاي - LANDSAT7- +ETM - ، علاوه بر گسلهاي اصلی، 22 عدد گسل جدید نیز شناسایی گردید

پس از اندازهگیري طول گسلهاي مشخص شده، با استفاده از روابط ولز و کاپر اسمیت - 1994 - ، آمبراسیز و ملویل - 1982 - و مهاجر اشجعی و نوروزي - 1978 - بیشینه بزرگا محاسبه گردیده و براي ارائه بزرگاي نهایی، از نتایج سه رابطه فوق میانگین گرفته شده است. بر اساس بررسیهاي صورت گرفته بیشترین بزرگیها محتمل، مربوط به گسلهاي 7/03 - F8 ریشتر - ، 6/94 - F13 ریشتر - ، دنا - 7/05 - ، لهبري - 7/19 - ، رامهرمز - 7/07 - ، هندیجان - 6/93 - و گره - 7/07 - میباشد که با توجه به نزدیک بودن گسلهاي F8 و F13 به ساختگاه سد و نیروگاه خرسان 2 و بزرگاي بالاي آنها، باید توجه ویژهاي در برآورد بیشینه شتاب زمین در محل ساختگاه، به آنها شود.

شکل -1 نقشه گسلهاي اصلی و فرعی شناسایی شده در شعاع 100 کیلومتري از ساختگاه سد خرسان 2

-3 ویژگیهاي لرزهخیزي گستره مورد مطالعه - روش آماري -

به منظور برآورد ویژگیهاي لرزهخیزي گستره مورد مطالعه طرح از اطلاعات مربوط به زمینلرزهها و روشهاي آماري مناسب استفاده میگردد. به این منظور لازم است تا فهرست زمینلرزهها در گسترهي شعاعی 100 کیلومتر گردآوري، انتخاب، تکمیل و پردازش گردند. جهت جمعآوري آمار زمینلرزههاي تاریخی از کتاب آمبرسیز و ملویل - 1982 - استفاده گردیده است.

سپس با بکارگیري روابط و روشهاي آماري مناسب نظیر روابط گوتنبرگ- ریشتر و روش تخمین بیشینه محتمل - کیکو - سلوول - ، پارامترهاي لرزهخیزي، دورة بازگشت و احتمال رویداد زمینلرزهها بر حسب بزرگاي آنها محاسبه گردیده است. با توجه به خاستگاه کم عمق زمینلرزههاي مهم رویداده در منطقه - محدود بودن لرزهخیزي به پوسته فوقانی - ، با دیدي محافظه کارانه و داوري کارشناسی میتوان ژرفاي کانونی حدود 10 کیلومتر را براي زمینلرزههائی که ژرفا براي آنها اعلام نگردیده است در نظر گرفت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید