بخشی از مقاله

خلاصه

خصوصیات مخزن یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سنگهای مخزن است. در مبحث شبیه سازی مخازن نفتی، تعیین و دسته بندی نوع سنگ در مخزن نفتی بسیار حائز اهمیت می باشد و تاثیر زیادی در نتایج شبیه سازی مخزن نفتی دارد. لذا، دسته بندی نوع سنگ مخزن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

در این مقاله، ابتدا داده های خام یکی از مخازن جمع آوری شد و سپس، روشهای وینلندز ، ان سی آر کیو آی و اس ام ال پی ، و به منظور دسته بندی نوع سنگ در یکی از مخازن نفتی ایران، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مخزن نفتی، با استفاده از روشهای وینلندز، اس ام ال پی و ان سی آر کیو آی به ترتیب دارای 5 ، 6 و 6 نوع سنگ مخزن می باشد. علاوه بر این، تراوایی میانگین و تخلخل میانگین برای هر نوع سنگ محاسبه و مقایسه شد. نتایج نشان داد که روشِ ان سی آر کیو آی، دارایبیشترین دقتِ نسبت به دو روش دیگر می باشد.

.1 مقدمه

در مهندسی مخازن هیدروکربوری، یکی از موضوعات ضروری، شبیه سازی مخزن می یاشد. هر چقدر که منابعِ خطا کاهش بیشتری داشته باشد، نتایجِ شبیه سازی به واقعیت نزدیکتر می باشد. یکی از داده های مورد نیاز جهت شبیه سازی مخزن نفتی، داده های پتروفیزیکی می باشد. جهتِ این موضوع، از دسته بندی نوع سنگ مخزن - rock type - استفاده می شود. داده های پتروفیزیکی می بایست، به گونه ای دسته بندی شود که هم از تعدادِ داده های ورودی شبیه سازی بکاهد؛ و هم هر یک از دستهبندی های نوعِ سنگ، خصوصیات میانگین پتروفیزیکیخطایبا کمتری نمایانگر آن نوعِ سنگِ مخزن باشد.

در این مقاله، داده های لاگ از چاه های مختلفی تهیه شد. سپس جهتِ تعیین دسته بندی نوعِ سنگ مخزن از روشهای زیر استفاده شد:

·    روشِ :LQODQGʼV U35

·    روشِ - SMLP - Stratigraphic Modified Lorenz Plot

·    روشِ NCRQI

2.    روش و مراحل تحقیق

در این مقاله، ابتدا 287 دادهی لاگ از سه چاهِ AZN2، AZN3 و AZN5 مربوط به یکی از مخازن جنوبی ایران جمع آوری شد. سپس همانگونه که در ادامه توضیح داده شده است، از سه روشِ :LQODQGʼV U35، SMLP و NCRQI،برای دسته بندی نوعِ سنگ مخزن استفاده شد. در انتها،برای آنالیزِ داده ها، از نرم افزارِ Excel 2013 استفاده شد.

.3 ارائه و تحلیل نتایج

.1,3روشِ :LQODQGʼV U35

روشِ :LQODQGʼV U35 بر پایه ی معادله ی - 1 - می باشد :

R35 محدوده ی شعاع دهانه ی خلل و فرج دراشباعِسی و پنج درصدیِ جدریوهتستِ فشارِ موئینگی با استفاده از تزریقِ جیوه - میکرون - می باشد. K، تراوایی - میلی دارسی - و Ø، پوراسیتی میشدبا. جزییاتِ نتایجِ تعیین نوع سنگ، در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول.توزیعِ1 نوعِ سنگ در مخزن با استفاده از روشِ .:LQODQGʼV U35    

شکل . 1دسته بندی نوع سنگ مخزن با استفاده از روشِ .:LQODQGʼV U35

در شکل 2نمودار دیگر حاصل از روشِ :LQODQGʼV U35 نشان داده شده است. همانگونه که در شکل 2 مشاهده می شود، توزیعِ دسته بندی نوع سنگ مخزن در هر سه چاهِ AZN2، AZN3 و AZN5در مخزن به خوبی قابلِ مشاهده می باشد.

شکل. توزیعِ2 نوع سنگ مخزن در چاه های مختلف با استفاده از روشِ .:LQODQGʼV U35                

میانگینِ خواصِ پتروفیزیکی شاملِ تراوایی - میلی دارسی - و تخلخل برای هر نوعِ سنگ - rock type - با استفاده از روشِ :LQODQGʼV U35 در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول.تعیینِ2 نوع سنگ با استفاده از روشِ .:LQODQGʼV U35

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید