بخشی از مقاله

لینک های مشترک پایگاه داده

هر درخواستی که به یک سرور راه دور اشاره می کند، یک اتصال بین پایگاه داده محلی و پایگاه داده محلی و پایگاه داده ی دور ایجاد می کند. کاربران زیادی که بطور همزمان درخواستهایی را مطرح کنند، می توانند باعث ایجاد تعداد بالایی اتصالات مابین پایگاه داده محلی و راه دور شوند.
لینکهای مشترک پایگاه داده، به شما توانایی می دهد تا تعداد اتصالات مورد نیاز شبکه سرور محلی و سرور راه دور محدود کنید. برای استفاده از لینکهای مشترک پایگاه داده، سرور محلی باید در حالت سرور چند رشته ای (MTS) اجرا شود. سرور راه دور می تواند هم در حالت چند رشته ای و هم در حالت اختصاص یافته اجرا شود.


تو.جه: گرچه لینکهای مشترک پایگاه داده می توانند تعداد اتصالات مورد نیاز مابین سرور محلی و راه دور را کاهش دهند، اما شما باید اتصالات فیزیکی بیشتری را ایجاد نمایید.
لطفا قبل از تکمیل سیستمی که از طریق سرورهای مشترک از لینکهای مشترک پایگاه داده استفاده می کند، مطمئن شوید که اطلاعات ارائه شده در این قسمت را فهمیده اید.
مشخصات پیوندهای مشترک پایگاه داده


لینکهای مشترک پایگاه داده از دو جهت با لینکهای استاندارد پایگاه داده متفاوت هستند:
اتصالات شبکه از طریق لینکهای مشترک پایگاه داده که از لینکهای الگوی یکسانی استفاده می کنند، ایجاد می شوند. هنگامیکه یک کاربر نیاز دارد تا اتصالی به سرور راه دور ایجاد نماید، پردازش مشترک می تواند، مجدداً از اتصالات قبلی استفاده نماید(اگر آن اتصال، از طریق لینک یکسانی، روی سرور مشترک یکسانی ایجاد شده باشد).


هنگامیکه شما از یک پیوند مشترک استفاده می کنید، در واقع یک اتصال شبکه ای به صورت مستقیم، خارج از سرور مشترک و درون سرور محلی ایجاد شده است برای یک لینک عادی پایگاه داده(غیر اشتراکی)، اگر سرور محلی،یک سرور چند رشته ای باشد، این اتصال از طریق یک توزیع کننده محلی ایجاد شده است، مفاهیم مورد نیاز برای توزیع کننده محلی تغییر می کند و داده های مورد نیاز از طریق این توزیع کننده جابجا می شوند.
زمان بکارگیری لینک های مشترک پایگاه داده
شما باید به دقت به درخواست ها و تنظیمات سرور چند رشته ای خود توجه کنید تا تعیین کنید تا آیا از لینک های مشترک استفاده کنید یا خیر.
برای مثال اگر طراحی شما بگونه ای باشد که از پیوند

 

عمومی پایگاه داده استفاده کنید و 100 کاربر بطور همزمان به اتصال نیاز داشته باشند، 100 شبکه، اتصالات مورد نیاز را اداره می کنند.
با این حال اگر درخواست شما، از لینکهای مشترک استفاده کند و 10 سرور مشترک در حالتMTS محلی وجود داشته باشد، 100 کاربری که از لینکهای پایگاه داده یکسانی (عمومی مشترک) استفاده می کنند، 10(یا کمتر) اتصال به سرور راه دور نیاز خواهند داشت، هر سرور مشترک محلی ممکن است تنها به یک اتصال به سرور راه دور نیاز داشته باشد.
زمان استفاده نکردن از لینکهای مشترک پایگاه داده
لینکهای مشترک پایگاه داده، در تمام موقعیت ها مفید نیستند. فرض کنید فقط یک کاربر که به سرور راه دور دسترسی دارد، وجود داشته باشد.
اگر آن کاربر لینک مشترک پایگاه داده را تعیین کنید و 10 سرور مشترک در پایگاه داده محلی وجود داشته باشد، یک کاربر به 10 اتصال شبکه به سرور راه ذور نیاز هر سرور مشترک ممکن است یک اتصال به سرور راه دور ایجاد نماید، از این رو هر سرور مشترک ممکن است توسط آن کاربر بکار گرفته شود.
واضح است که یک لینک استاندارد در این موقعیت قابل ترجیح است زیرا آن فقط به یک اتصال شبکه نیاز دارد. پیوندهای مشترک پایگاه داده می تواند در حالت تک کاربره، تعداد بیشتری از اتصالات شبکه را هدایت کنند، بنابراین آنها فقط باید زمانی که شما انتظار دارید تعداد زیادی کاربر نیاز به استفاده از لینکهای یکسان پایگاه داده پایگاه داده دارند، بکار گرفته شوند.
نوعاً این حالت برای پیوندهای عمومی است، اما اگر شما انتظار داشته باشید تعدادی client از الگوی محلی یکسانی استفاده کنند، ممکن است برای پیوندهای خصوصی هم درست باشد (و بنابراین پیوند خصوصی پایگاه داده یکسانی است)
زمانی که تعداد کاربرانی که به یک لینک پایگاه داده دسترسی دارند، بیشتر از تعداد سرورهای مشترک در پایگاه داده محلی باشد، قاعده شست از لینکهای مشترک پایگاه داده استفاده می کند.
ایجاد لینکهای مشترک پایگاه داده
برای ایجاد لینک های مشترک پایگاه داده شما از کلمه کلیدی SHARED در SQL CREATE DATABASE LINK به صورت زیر استفاده کنید: برای اطلاعات بیشتر به مرجع

SQL اوراکل 8 مراجعه کنید.
هر جا که کلمه کلیدی SHARED استفاده شده است، قسمت AUTHENTICATED BY نیز احتیاج است. باید یک حساب به همراه USER/PASSWORD ویژه و حق امتیاز CREATE SESSION در پایگاه داده راه دور وجود داشته باشد. حق امتیازاتدیگر مورد احتیاج نیستند. در قسمت AUTHENTICATED BY ، الگوی خاص فقط به علت مسائل امنیتی استفاده شده است و باید به عنوان یک الگوی مصنوعی در نظر گرفته شود، این الگوی مصنوعی نه از لینکهای مشترک پایگاه داده و نه از کاربران آن لینکها تاثیر نمی پذیرد. قسمت AUTHENTICATED BY برای پیشگیری از ورود افرادی که در ظاهر مبدل و به شکل کاربر وارد پایگاه می شوند و قصد دارند به اطلاعات غ

مجاز دسترسی پیدا کنند، مورد نیاز است.


تنظیمات لینک مشترک پایگاه داده
لینک مشترک می تواند دردو پیکر بندی استفاده شود.
در پیکر بندی اول، یک سرور مشترک در سرور محلی یک سرور راه اختصاصی دارد، و یک اتصال ترابری مستقیم مابین سرور مشترک و سرور اختصاصی راه دور وجود دارد.
مزیت این پیکربندی در آن است که یک مسیر مستقیم انتقال مابین سرور مشترک محلی و سرور اختصاصی راه دور وجود دارد. عیب این پیکربندی در آن است که یک سرور انتهایی (back-end) اضافی مورد نیاز است. (شکل 1-2 را ببینید)


نکته: سرور راه دور می تواند مانند یک سرور چند رشته ای با یک سرور اختصاصی پیکربندی شود. اتصال مابین سرور محلی و سرور راه دور یک اتصال اختصاصی است. زمانی که سرور راه دور مثل یک سرور چند رشته ای پیکربندی شود،شما می توانید از طریق این تنظیمات ویژه و با استفاده از قسمت (SERVER=DEDICATED) در تعریف نام سرور، اتصال سرور اختصاصی را در هم بشکنید.
شکل 1-2: یک لینک مشترک پایگاه داده به سرورهای چند رشته ای
پیکربندی دو از سرورهای مشترک روی سرور راه دور استفاده می کند. ای

ن پیکربندی لزوم وجود سرورهای اختصاصی بیشتر را برطرف می کند اما باید از طریق توزیع کننده به سراسر سرور راه دور برود، شکل 2-2 را ببینید. توجه کنید که هر دو سرور محلی و راه دور باید مثل سرور چند رشته ای پیکربندی شوند.
شکل 2-2: لینک مشترک پایگاه داده به سرور چند رشته ای
مثال 4:
مثال 1: یک لینک عمومی کاربر ثابت در پایگاه داده
دستورات زیر یک لینک عمومی کاربر ثابت در پایگاه داده ایجاد می کند:
هر کاربری که به پایگاه داده محلی متصل است، به منظور اتصال به پایگاه داده راه دور می تواند از لینک SALES.DIVISION3.ACME.COM استفاده کند. برای دسترسی به جدول EMP در مدل SCOTT کاربر باید درخواست SQL زیر را مطرح کند:
توجه کنید که هر درخواست یا نشست کاربری یک اتصال جداگانه به حساب جاری موجود در سرور ایجاد می کند، اتصال به پایگاه داده راه دور به این معنی است که در طی درخواست یا نشست کاربری، پایگاه باز باشد.
مثال 2: یک لینک عمومی و مشترک کاربر ثابت در پایگاه داده
مثال زیر باعث ایجاد یک لینک مشترک و عمومی کاربر ثابت در پایگاه داده می شود:
توجه کنید که پایگاه داده محلی باید به حالت سرور چند رشته ای پیکربندی شود.
هر کاربر متصل به سرور محلی MTS حالته، می تواند از این پایگاه داده برای اتصال به پایگاه داده SALES استفاده کند.(از طریق یک سرور مشترک و جداول query در مدل SCOTT.
در مثال بالا هر سرور مشترک محلی ممکن است یک اتصال به سرور راه دور ایجاد کند. ه
ALES.DIVISION3.ACME.COM به سرور دور دسترسی داشته باشد، پردازش شبکه محلی مشترک، مجدداً اتصالات شبکه را ایجاد خواهند نمود.


مثال 3: یک لینک کاربر متصل عمومی در پایگاه داده
دستور زیر، یک لینک کاربر متصل عمومی در پایگاه داده ایجاد می نماید:
هر کاربر متصل به پایگاه داده محلی می تواند از لینک SALES.DIVISION3.ACME.COM استفاده کند، کاربری که از لینک پایگاه داده استفاده می کند، مدل راه دور را تعیین می کند. اگر SCOTT یک کاربر متصل باشد و از لینک پایگاه داده استفاده کند، در واقع لینک پایگاه داده به مدل راه دور SCOTT متصل می شود. اگر FORD یک کاربر متصل باشد و از لینک پایگاه داده استفاده کند، در واقع لینک پایگاه داده به الگوی راه دور FORD متصل می شود.
اگر الگوی راه دور FORD نتواند الگوی EMP را رفع کند، دستور زیر برای کاربر FORD در پایگاه داده محلی با شکست مواجه می شود. یعنی اگر الگوی FORD در SALES.DIVISION3.ACME.COM قابلیت EMP نظیر حدول دید یا مترادف های (عمومی) را نداشته باشد، یک error بازگشت داده می شود.
مثال 4: یک لینک مشترک کاربر متصل عمومی در پایگاه داده
دستور زیر یک لینک مشترک پایگاه داده برای کاربر متصل عمومی ایجاد می کند.
توجه کنید که سرور محلی پایگاه داده باید به حالت سرور چند رشته ای پیکربندی شود.
در مثال بالا، هر سرور مشترک محلی، یک اتصال به سرور راه دور ایجاد خواهد نمود. هر جا که یک پردازش در سرور مشترک محلی، از طریق لینک SALES.DIVISION3.ACME.COM نیاز به دسترسی به سرور راه دور داشته باشد، پردازش از اتصالات ایجاد شده در شبکه مجدداً استفاده می کند، حتی اگر کاربر متصل یک کاربر متفاوت باشد.


اگر این لینک پایگاه داده بطور متوالی استفاده شود، هر سرور مشترک در پایگاه داده محلی یک اتصال راه دور خواهد داشت. در آن نقطه اتصالات فیزیکی بیشتری به منظور اتصال به سرور راه دور مورد احتیاج نیست، حتی اگر کاربران جدیدی از این لینک مشترک پایگاه داده استفاده کنند.
مثال 5: لینک پایگاه داده برای یک کاربر جاری عمومی
دستور زیر یک لینک پایگاه داده برای کاربر جاری عمومی ایجاد می کند:
توجه کنید که برای استفاده از این لینک پایگاه داده، کاربر جاری باید یک کاربر جهانی باشد.(کاربر جهانی به تصدیق سرور امنیتی اوراکل احتیاج دارد)


SCOTT یک روال محلی به نام FIRE-EMP ایجاد می کند که این روال یک سطر از جدول EMP را حذف می کند و حق امتیاز اجرایی را به FORD اعطا می کند.
زمانی که FORD، روال SOCOTT.FIRE-EMP را اجرا می کند، آن روال حق امتیاز SCOTT را اجرا می کند. از این رو یک لینک کاربر جاری استفاده شده، به الگوی SCOTT یک اتصال ایجاد کرده است.(توجه کنید که اگر به جای آن، یک لینک کاربر متصل استفاده شده باشد، به الگوی FORD یک اتصال ایجاد خواهد شد.) توجه کنید که SCOTT باید یک کاربر جهانی باشد و FORD ممک

ن است یک کاربر جهانی باشد یا نباشد. توجه کنید از طریق به کارگیری یک لینک کاربر ثابت که به مدل SCOTT متصل است، به همان اندازه کامل تر می شود. با این حال از طریق به کارگیری لینکهای کاربر ثابت در پایگاه داده، امنیت می تواند توافقی باشد، زیرا username و password مدل SCOTT در فرمتهای قابل خواندن برای DBAها قابل دسترس هستند.
در بعضی موقعیت ها ممکن است شما بخواهید که چند لینک پایگاه داده از یک نوع داشته باشید که همگی به پایگاه داده یکسانی اشاره کنند، یا با به کارگیری مسیرهای ارتباطی متفاوت اتصالاتی را به پایگاه داده راه دور ایجاد کنید. برای مثال، اگر یک پایگاه داده راه دور، از سرور موا

زی اوراکل استفاده کند، ممکن است شا بخواهید چندین لینک پایگاه داده عمومی را به گره های محلی خودتان معرفی کنید، که اتصالات به فواصل خاصی از پایگاه داده ایجاد شوند. براس سهولت چنین عملیاتی، اوراکل به شما اجازه می دهد تا با استفاده از یک اتصال انتخابی در نام لینک یک لینک پایگاه داده بسازید، هنگام ایجاد یک لینک پایگاه داده یک توصیف کننده اتصال نظیر قسمت انتهایی نام لینک تعیین شده است که با علامت @ جدا شده است. به عنوان مثال فرض کنید که پایگاه داده HQ.ACME.COM به وسیله سرور موازی اوراکل مدیریت شده است. پایگاه داده HQ دو نمونه دارد به نام های HQ-2 و HQ-1 .پایگاه داده محلی می تواند شامل لینک های عمومی زیر

باشد تا مسیرهایی به نمونه هایی از پایگاه داده HQ تعیین کند.
در مثال بالا توجه کنید که توصیف کننده اتصال، فقط یک بسط ساده به نام لینک پایگاه داده می باشد. نیازی نیست که متن توصیف کننده اتصال نشان دهنده چگونگی اتصال ایجاد شده باشد،

این اطلاعات در قسمت using نام سرویس مشخص شده است. در این حالت مثل زمانی که توصیف کننده اتصال مشخص شده است نمونه به وسیله رشته using تعیین شده است. برای به کارگیری یک توصیف کننده اتصال برای تعیین نمونه ویژه، باید توصیف کننده در انتهای نام جهانی شیء قرار گیرد:
وضوح(وقت)لینک پایگاه داده
هر جا که دستوری در SQL، یک اشاره به نام جهانی شیء شناخته باشد، اوراکل به منظور یافتن یک لینک از طریق یک نام (که آن نام، یک نام خاص را با نام جهانی شیء تطبیق می دهد) جستجو را انجام می دهد. اوراکل این کار را به منظور تعیین مسیری به پایگاه داده خاصی انجام می دهد.
اوراکل همیشه به منظور تطبیق لینکهای پایگاه داده به ترتیب زیر جستجو می کند:
1- لینکهای خصوصی در مدل کاربری که دستورات SQL را صادر کرده است.
2- لینکهای عمومی در پایگاه داده محلی
3- لینکهای جهانی پایگاه داده (فقط در صورتیکه سرور نام اوراکل قابل دسترس باشد)
اگر یک دستور SQL، یک نام جهانی کامل را مشخص کند به این معنی است که پایگاه داده و اجزای دامنه مشخص شده هستند، جستجوهای اوراکل برای لینک های خصوصی، عمومی و جهانی صورت می گیرد که به سادگی با نام جهانی پایگاه داده تطبیق داده می شود. اگر هر

قسمت از دامنه، مشخص شده باشد،اوراکل فرض می کند که نام جهانی کامل مشخص شده است. با این حال اگر یک دستور SQL یک نام جهانی ناقص(ناتمام) را تعیین کند به این معنی است که فقط اجزای پایگاه داده مشخص شده اند، اوراکل اجزای دامنه شبکه محلی را به نام پایگاه داده الحاق می کند تا یک نام جهانی پایگاه داده تشکیل دهد. سپس اوراکل عملیات جستجو را برای لینکهای خصوصی، عمومی و شبکه ای انجام می دهد که تنها با نام جهانی ایجاد شده تطبیق داده می شود. اگر یک لینک تطبیقی پیدا نشود، اوراکل اعلام خطا می کند و دستورات SQL نمی

توانند اجرا شوند.
بهینه سازی: اگر یک نام جهانی شیء به یک شیء در پایگاه داده اشاره کند و یک توصیف کننده اتصال مشخص نشده باشد، اوراکل به طور اتوماتیک می فهمد که آن شیء محلی است و جستجو برای لینکهای پایگاه داده به منظور تعیین مرجع شیء صورت نمی گیرد.
چه توصیف کننده اتصال مشخص شده باشد یا نباشد، اوراکل مرجع جهانی شیء را گسترش می دهد. به علاوه اگر توصیف کننده اتصال مشخص شده باشد، فقط لینکهای پایگاه داده شامل توصیف کننده اتصال به منظور تعیین مرجع شیء استفاده می شوند.
هنگامی که تطبیق اول یافت شد، اوراکل به منظور تطبیق لینکهای پایگاه داده، جستجو را متوقف نمی کند. اوراکل باید تا زمانی که یک مسیر کامل به پایگاه داده راه دور پیدا کند، عملیات جستجو برای تطبیق لینکهای خصوصی، عمومی و شبکه ای را انجام دهد(هم حساب راه دور و هم نام

سرویس) مشخص شده است. تطبیق اول الگوی راه دور را مشخص می کند، یعنی اگر در قسمت CONNECT یک لینک کاربر متصل مشخص نشده باشد، استفاده می شود، اگر در قسمت CONNECT TO USERNAME IDENTIFIED BY PASSWORD یک لینک کاربر ثابت مشخص شده باشد و اگر در قسمت CONNECT TO CURRENT-USER یک لینک کاربر جاری مشخص شده باشد، استفاده می شود.
اگر تطبیق اول یک قسمت USING را مشخص نکند، عملیات تا زمان یافتن لینکی که یک رشته

پایگاه داده را مشخص می کند، ادامه دارد. در صورتیکه لینکهای تطبیقی پایگاه داده یافت شوند و رشته پایگاه داده هنوز ناشناخته باشد، اوراکل یک error می دهد. هنگامی که مسیر کامل مشخص شود اوراکل یک نشست راه دور ایجاد می کند.
وضوح الگوی نام شیء
اگر یک لینک کاربر ثابت استفاده شده باشد، وضوح شیء طبق الگوی خاصی پیش می رود: اگر یک لینک کاربر متصل استفاده شده باشد، وضوح شیء طبق الگوی راه دور کاربر متصل پیش می رود(شامل مترادف ها) و اگر یک لینک کاربر جاری استفاده شده باشد، وضوح شیء طبق الگوی راه دور کاربر جاری پیش می رود. اگر شیء پیدا نشود، اشیاء عمومی پایگاه داده راه دور چک می شوند.
مثالهایی از وضوح نام
مثالهای زیر در مورد نام شیء جهانی در پایگاه داده گسترده می باشند. برای تمام مثالهایی زیر فرض کنید که پایگاه داده راه دور به اسم SALES.DIVISION3.ACME.COM نامگذاری شده است.پایگاه داده محلی به اسم HQ.DIVISION3.ACME.COM نامگذاری شده و یک سرور نام اوراکل (و بنابراین لینکهای جهانی پایگاه داده) در دسترس نمی باشند.
مثال 6: این مثال نشان می دهد که یک نام کامل شیء جهانی چگونه ایجاد می شود و مسیر مناسب به پایگاه داده راه دور با به کارگیری هر دو لینک خصوصی و عمومی مشخص شده است.
برای این مثال جدول EMP را شامل الگوی TSMITH در نظر بگیرید:
فرض کنید دستورات زیر به پایگاه داده محلی صادر شده است.
اوراکل به این نکته توجه دارد که نام جهانی شیء به دستور JWARD S UPDATE اشاره داده شده است. بنابراین به منظور یافتن لینک پایگاه داده از طریق نام تطبیقی عملیات جستجو را در پایگاه داده محلی شروع می کند. اوراکل در الگوی JWARD لینک خصوصی و تطبیقی را پیدا می کند، با این حال، لینک JWRD.SALES.DIVISION3.ACME.COM مسیر کامل به پایگاه داده راه دور SALES را نشان نمی دهد، بنابراین حالا اوراکل یک لینک عمومی پایگاه داده را جستجو و پیدا می کند. اوراکل از این لینک عمومی، نام سرویس را می گیرد. با حساب راه دور گرفته شده از لینک کاربر خصوصی ثابت ترکیب شده است، یک مسیر کامل مشخص شده است و اوراکل اقدام به تاسیس یک اتصال به پایگاه داده SALES نظیر کاربر TSMITH/RADIO می کند.
پایگاه داده راه دور حالا می تواند مرجع شیء به جدول EMP را تعیین می کند.اوراکل طبق الگوی خاصی جستجو می کند TSMITH و جدول EMP اشاره داده شده را پیدا می کند. دقت بیش

تری مورد لزوم نیست. پایگاه داده راه دور دستورات اجرایی را کامل می کند و نتایج را به پایگاه داده محلی بر می گرداند.
مثال 2: این مثال توضیح می دهد که چگونه یک نام جهانی نیمه تمام تعیین می شود و با استفاده از هر دو لینک عمومی و خصوصی، مسیر مناسب به پایگاه داده راه دور مشخص شده است.
برای این مثال فرض کنید که جدول EMP شامل الگوی TSMITH است و یک مترادف عمومی راه

دور به نام EMP به جدول EMP قبلی اشاره می کند. همچنین به ایجاد لینک عمومی پایگاه داده در مثال 1 توجه کنید.
فرض کنید دستورات زیر یک پایگاه داده محلی صادر شده است:
اوراکل توجه دارد که نام جهانی نیمه کامل به دستور SCOTT S DELETE اشاره داده شده است. ابتدا نام جهانی شیء به نام جهانی کامل توسعه داده می شود که این نام جهانی کامل در نام دامنه شبکه محلی استفاده می شود، که منجر به دستورات زیر می شود:
حالا اوراکل جستجو در پایگاه داده از طریق یک نام تطبیقی به منظور یافتن لینک پایگاه داده آغاز می کند. اوراکل لینک تطبیقی و خصوصی کاربر متصل را در الگوی SCOTT پیدا می کند. با این حال لینک خصوصی پایگاه داده ابداً هیچ مسیری را نشان نمی دهد. اوراکل username/password به عنوان جزئی از مسیر استفاده می کند و سپس مسیر کامل را جستجو و پیدا می کند و اوراکل می تواند به یک پایگاه راه دور نظیر SCOTT/TIGER متصل شود.
هنگام اتصال به پایگاه داده راه دور نظیر SCOTT اوراکل اشاره به EMP را تعیین می کند. در ابتدا عملیات جستجو را انجام می دهد اما شیء نامگذاری شده EMP را در الگوی SCOTT پیدا نمی کند.
سپس پایگاه داده راه دور عملیات جستجو برای یافتن یک مترادف عمومی به نام EMP را انجـام می دهد و یکی پیدا می کند. سپس پایگاه داده راه دور اجرای دستور را کامل می کند و نتیجه را به پایگاه داده محلی بر می گرداند.
دید(منظر)، مترادف ها، روال ها و وضوح نام جهانی


در معرفی منظر(view) مترادف یا واحد برنامه PL/SQL یک شیء الگو می تواند از طریق نام جهانی شیء خود ارجاع داده شود. اگر در این معرفی نام جهانی کامل شیء ارجاع داده شود، اوراکل این تعریف را به همان صورت که مشخص شده است، بدون نیاز به انجام هر توسعه ای از نام جهانی شیء ذخیره می کند، با این حال ، اگر در این معرفی نام جهانی جزئی (ناتمام) شیء(یعنی فقط نام پایگاهداده بدون نام دامنه) ارجاع داده شود، اوراکل باید نام جزئی (ناتمام) مورد استفاده در قسمت دامنه (نام دامنه در نام جهانی پایگاه داده محلی کاربر دارد) را توسعه دهد.
فهرست زیر توضیح می دهد که چه زمانی اوراکل توسعه نام جهانی شیء را برای منظر (view)

مترادف ها و واحدهای برنامه تکمیل می کند:
وقتی که یک منظر (view) ایجاد شده است، در پرسش تعریفی نام جهانی ناتمام شیء توسعه داده نشده است: فرهنگ لغت داده متن دقیق پرسش تعریفی را ذخیره می کند. وقتی که دستور استفاده کننده از منظر (view) تجزیه شده باشد. اوراکل نام جهانی ناتمام شیء را توسعه می دهد.
وقتی که یک مترادف ایجاد شده است، نام های جهانی ناتمام شیء توسعه داده شده اند: تعریف مترادف در فرهنگ لغت داده که شامل نام جهانی توسعه داده شیء می باشد، ذخیره شده است.
هر زمان که واحد برنامه کامپایل شود، نام های جهانی ناتمام اشیاء توسعه داده شده اند.
رفتار بالا باید زمان ایجاد دیدها(views) مترادف ها، روال هایی که به نام های ناتمام اشیاء اشاره می کنند، در نظر گرفته شود. اگر نام جهانی پایگاه داده تغییر کرده باشد(که باید همچنین اتفاقی بیافتد) دیدها و روال ها ممکن است به پایگاه داده متفاوتی اشاره کنند، که این امر متناوباً قبل از تغییر نام جهانی پایگاه داده صورت می گیرد، به هنگام زمان اجرا مترادف ها، نام لینک پایگاه داده را توسعه نمی دهند، بنابراین آنها تغییر نمی کنند.
HQ.UK.ACME.COM و SALES.UK.ACME.COM .فرض کنید پایگاه داده SALES شامل منظر و مترادف زیر باشد:
اوراکل تعریف مترادف EMPLOYEE را توسعه می دهد و آن را به صورت زیر ذخیره می کند:
شرکت، سازماندهی مجدد را متقبل می شود. در ابتدا فرض می شود که مکان فروش و منابع انسانی هر دو به ایالات متحده منتقل شده اند. در نتیجه نام های جهانی متناظر در پایگاه داده هر دو به HQ.UK.ACME.COM و SALES.UK.ACME.COM تغییر کرده است. در این حالت زمانی که منظر استفاده می شود، پرسش تعریفی از منظر EMPLOYEE_NAMES به پایگاه داده صحیح بسط داده می شود:
با این حال، تعریف مترادف EMPLOYEE تا زمان ارجاع به نام قبلی پایگاه داده یعنی

HQ.UK.ACME.COM ادامه می یابد.
حالا فرض کنید که فقط قسمت فروش به ایالات متحده منتقل شده باشد. در نتیجه نام جدید جهانی پایگاه داده، SALES.UK.ACME.COM است، در حالیکه پایگاه داده منابع انسانی، HQ.UK.ACME.COM است. در این حالت زمانی که منظر استفاده می شود، پرسش تعریفی از منظر EMPLOYEE_NAMES به یک نام جهانی غیر موجود بسط داده می شود.
متناوباً مترادف EMPLOYEE ارجاع به پایگاه داده صحیح یعنی HQ.UK.ACME.COM را ادامه می دهد.
به طور خلاصه، شما باید تصمیم بگیرید چه زمانی می خواهد در معرفی مناظر(views) متر

ادف ها و روال ها از نام های جزئی و کامل جهانی اشیاء استفاده کنید، به خاطر داشته باشید که نام پایگاه داده باید ثابت باشد و پایگاه داده نباید درون یک شبکه جز در موارد ضروری جابجا شود.
نادیده گرفتن یک لینک از پایگاه داده
شما می توانید یک لینک پایگاه داده را نادیده بگیرید همانگونه که می توانید یک جدول یا منظر را نادیده بگیرید. دستور مربوطه به صورت زیر است:
برای مثال بای نادیده گرفتن لینک NY_FIN باید دستور به صورت زیر باشد:
فهرست نویسی لینکهای قابل دسترسی پایگاه داده
فرهنگ لغت داده هر پایگاه داده، تعریف تمام لینکهای موجود در آن پایگاه داده را در خود ذخیره می کند. فرهنگ داده مناظر که USER/ALL/DBA-DB-LINKS نام دارد، آن دسته از لینکهایی را که به پایگاه داده محلی معرفی شده اند را نمایش می دهد.
برای مشخص شدن اینکه کدام لینکهای پایگاه داده برای کاربر قابل دسترس هستند، آن کاربر می تواند درون پایگاه داده تحقیق و پرسش نماید.
برای کسب اطلاعات در مورد مشاهده فرهنگ داده، "oracle8 concepts" یا "oracle8 SQL reference" را ببینید.
محدود کردن تعداد لینک های فعال پایگاه داده
شما می توانید تعداد اتصالات از یک پردازش به پایگاه داده راه دور از طریق رقمی کردن پارامتر OPEN_LINKS محدود کنید. این پارامتر تعداد اتصالات راه دوری که یک کاربر منفرد می تواند به طور همزمان در یک نشست SQL منفرد داشته باشد را کنترل می کند.


تکنیکهایی برای دقت مکان ها
کاربران یک پایگاه داده توزیع شده نیاز ندارند (و اغلب نباید) که از مکان و کاربرد قسمتهای پایگاه داده ای که در آن کار می کنند، آگاه شوند. چنانچه در قسمت زیر نشان داده شده است، DBA و راهبر شبکه تضمین می کنند که پایگاه داده توزیع شده برای کاربران واضح و شفاف باقی می ماند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید