گزارش کار درس تکنولوژی کارگاه قالب بندی و آمار توربندی

word قابل ویرایش
8 صفحه
4700 تومان

گزارش کار درس تکنولوژی کارگاه قالب بندی و آمار توربندی

مرحله اول: کارکردن پایه ۳۵ ۳۵:
مسایل مورد نیاز
۱) گونیا
۲) شاغول
۳) متر
۴) ایمان کار
۵) شمشن
۶) تولز
۷) کمچه

شرح:
ابتدا در شروع کار مقداه ای معلت ماسه سیمان تهیه شود البته به میزان مصرفی تهیه شود که تاحد اکثر۱ ساعت بعد تهیه مورد استفاده قرار گیرد. مدحله اول برای کار در کن رج اول مقدامه از ملت ساخته شده زمین پخته می شود (به میزان طول و عرض پایه) بهد با کمچه سطح معلت تقربیا صاف شود سپس دو عدد آجر یکی به حالت طولی و میکی به حالت عرضی در کنار هم گذشته شود (با رعایت چند آجرها)

بعد از چیدن دج اول آجر که باز مقداری از مللت دهی رج اول ریخته شود سپس به نحوی مناسب رج دوم روی رج اول چیدن می شود به طوری که بند ها روی هم قرار نگیرندبه همین نحو پایهکار می شود تا ارتفاع آن به ۱۰۴۰ متر برسد و بعد از آن تمام پایه کار شده در کارگاه (هر پایه) باهم ارتفاع و هم تراز گشته. البته لازم به ذکر است تمام رج ها باید با رج پایین تر از خود شاغول باشند و همه آن ها بار سیمان کار در یک سطح کار شوند.

مرحله دوم:
وسایل مورد نیاز
۱) متر
۲) میگرد و چوپ
شرح
هدف از به کار بردن فولد در قواعات تبنی:
ما می دانیم که بتن جسم شکننده است و در برابر کشش هیچ تحملی ندارد ولی بر عکس در فشار بسا محکم و قوی است. به همین دلیل برای جلوگیری از نیروهای کششی و برشی بتن از فولاد در آن استفاده می شود. مقا.مت بتن در مقابل نیروهای برشی تقریباً ۵۰۱ مقاومت فشاری آن است. ما می دانیم که ضریب انبساط طولی فلز برابر با است و ضریب صولی بتن تقریباً است. می بینیم که ضریب این طولهای دو عنصر با هم تقریباً برابرند پس باید برای مسلح کردن بتن در مقابل نیروهای برشی و کششی از فولاد در آن استفاده کرد.

مراحل بارگذاری و عکس العمل به ترتیبی را در فشار هواکش منطقه بعد خواهیم دید.
نکته : از جمله موارد استفاده فولاد و بتن می توان به تحمل نیروهای کشش و برشی و حتی فشاری اشاره نمود. در پروژه کارگاهی ما ابتدا میلگردهای راستای تیر که ۴ عدد بودند را ساختیم همجور بالا و همجور پایین. میلگردهای پایین طبیعت قوی تر از میلگردهای فوقانی بودند. برای جلوگیری از کمانش میلگردها و جدا شدن آنها نیاز به خامت یا تنگ می باشد که ما به میزان لازن خاست در کارگاه مستقیم ابتدا مقطعی از تیر موردنظر در کارگاه را رسم می کنیم.

میزان پوشش بتن در کناره ها ۵/۴ سانتی متر بود برای ساخت میلگردهای راست یاستیک ابتدا خم ۱۲سانتی را از میلگرد جدا کردیم چون میلگردهای موجود در کارگاه طول کمی داشته مجبور به ایجاد overlab در طول میلگردهای راستشریم که میزان OVERLAB نیز تقریباً بود. سپس طرف دوم میلگرد راست نیز به همان شکل ساخته شد.
میزان پوشش بتن از طریق جدول زیر مشخص می شود :
نوع شرایط محیطی

نوع قطعه ملایم متوسط شدید بسیار شدید فوق العاده شدید
تیرها و ستون ها ۳۵ ۴۵ ۵۰ ۶۵ ۷۵
دال ها و دیوارها و تیرچه ها ۲۰ ۳۰ ۳۵ ۵۰ ۶۰
پوسته ها و صفحات پلیسه ای ۱۵ ۲۵ ۳۰ ۴۵ ۵۵

میزان خم انتهای میلگردها هم به صورت زیر می باشد :
الف ) میلگردهای اصلی
ب ) میلگردهای تقسیم و میلگردها :
= طول سیستم + خم ۹۰ ( ۱

= طول مستقیم + خم ۹۰ (۲
= طول سیستم + خم ۱۳۵ ( ۳
= طول سیستم + خم ۱۲۰ ( ۴
اندازه قطر قلاب های انتهایی (خم های میلگردها)

حداقل قطر خم های میلگردها
نوع میلگرد

قطر میلگرد (mm) حداقل مقدار خم «d»

فولاد متوسط فولاد نیمه سخت فولاد سخت

۵
۵
۶

۵
۶
۸

۷
۱۰
۱۰

حداقل قطر خم برای خامت ها
نوع میلگرد

قطر میلگرد (mm) حداقل مقدار خم «d»
فولاد متوسط فولاد نیمه سخت فولاد سخت

۵/۲
۴
۴

خم خامت ها از میلگرد ۶ به نحوی بود که طول خم آن بود و ارتفاع خود پشت پا پشت
و عرض خامت پشت پا پشت بود. پس از مساحت خامت ها بستن میلگردها به هم و گره زدن میلگردهای راست به خامت ها شروع کردیم. که می توان این کار را با گره زدن یا جوشکاری پنوماتیک انجام داد (جوش نقطه ای ).

انواع گره ها به صورت زیر می باشد :
۱ ) گره ساده یا مخزن
۲ ) گره صلیبی
۳ ) گره پشت گردنی
۴ ) گره اصطکاکی
اما میزان OVERLAB دو میلگرد به صورت زیر تعیین می شود :
الف ) میلگردهای کششی

که برای کار ما به صورت زیر محاسبه می شد :
میلگردهای فوقانی (فشار)
میلگردهای تحتانی (کششی)
که ما برای اطمینان بیشتر میزان OVERLAB را درنظر گرفتیم.
که انواع اتصال های دو میلگرد به هم (OVERLAB ) به صورت زیر است :
۱ ) اتصال پوشش (توسط گره زدن)
۲ ) اتصال جوش
۳ ) اتصال مکانیکی
نحوه ساخت خامت ها :
۱ ) ابتدا میلگردی به قطر را انتخاب کردیم.
۲ ) طول لازم برای ساخت خامت را متر زدیم و بقیه را با دست ، قیچی کردیم.
۳ ) قلاب اول که طول آن بود باید قلاب ۱۳۵ درجه می ساختیم را خم کردیم.
۴ ) بر روی میلگرد ضلع اول (یا طول یا عرض) خاموت را متر زدیم و ۹۰ درجه چرخاندیم.
۵ ) به نحو بالا ضلع هم ساخته شد.

۶ ) به همان نحو ضلع هم بعدی نیز ساخته شد و هم آخر نیز به همان صورت زده شد.
سپس نوبت به ساخت اوتکاها رسید که به صورت زیر تعمیم می شود :
۱ ) ابتدا شابلن او تکای موردنظر را در زمین ترسیم کردیم.
۲ ) سپس میلگرد موردنظر را انتخاب کردیم.
۳ ) ابتدا خم لوله اوتکا به همان صورت قبل و با زاویه ۹۰ درجه زده شد.
۴ ) سپس نوبت به ساخت خم امتکار رسید که با استفاده رابطه زیر میزان طول خم به دست می آید :
۵ ) و بقیه مراحل زیر به صورت فوق تکرار می شود.
سپس نوبت به مونتاژ تیر رسید که با بستن میلگردهای راست و امتکاها به خامت مونتاژ تیز نیز تمام شد. میلگردها توسط گره های پشت گردنی به هم بسته شدند.
نحوه خاموت گذاری در دهانه تیر به صورت از هر بود و به نحوه زیر بود :
و در وسط هم (تیر) از هر خاموت ها بسته شدند.
کار مونتاژ پوتر تمام شده پوتر آماده جاگذاری در پتر بود.
مرحله ۳ ساخت قالب پوتر مبتنی بر :

وسایل مورد نیاز :

۱ ) اره
۲ ) رنده
۳ ) سوهن
۴ ) سیمان
۵ ) تراز
۶ ) شغول
شرح :
در مرحله اول ۴ شمع و ۴ گره ساخته شده در ساخت شمع های زیر قالب ابتدا باید دچار تراش به صورت افقی و قائم به هم میخ شوند.
سپس نوبت به زدن دو تخته دستک ها به صورت مورب و با زوایه ۴۵ درجه برای ثابت نگه داشتن دو چهارتراش می رسد که به صورت زیر می باشد :
گوه ها نیز به شکل زیر می باشند :

بعد از ساخت شمع ها نوبت به گذاشتن چهار تراش های عرضی روی تیر می باشد وفیکس کردن آنها توسط مفتول ها که آنها نقش نگه داشتن چارتراش ها را دارند سپس کار برقرارکردن و ثابت کردن کفراژ روی چارتراش ها را انجام دادیم. تخته کفراژ معمولاً از تخته های سه لایه می باشد سپس با استفاده از شمع ها سطح کفراژ را تراز نمودیم در زیر شمع ها گوه ها قرار می گیرند به نحوی که ابتدا یکی از گوه ها را ثابت می کنیم (با کوبیدن یک میخ در آن) سپس گوه هم که متحرک است با استفاده از چکش به آن ضربه وارد می کنیم تا سطح کفراژ کاملاً هم تراز گردد و بعد گوه هم نیز در آخر کار به گوه اصل میخ خواهد شد.

سپس نوبت به ساختن گونه های قالب می رسد که به صورت زیرساخته می شود.
ابتدا تخته ها را در طول موردنظر پیدا کرده و آنها را کاملاً رنده کرد به صورتی که هیچ گونه درزی نداشته باشد بعد از این کار تخته ها در کنار هم قرار گرفتند ارتفاع گونه زیاد مهم نیست فقط باید میزان سطح بتن در داخل گونه قالب مشخص سواد البته لازم به ذکر است که ارتفاع گونه نباید از ارتفاع خودتیر کم تر شود، بعد پشتبنه هایی از هم به پشت گونه قالب پوتر کوبیده شد و سر آخر یک چارتراش عرضی روی پشت بندها نیز کوبیده باشد به صورت زیر :

سپس نوبت به سوارکردن گونه های قالب می رسد که باید با سطح گونه های کناره خود هم سطح شود و کاملاً گونیا باشد. سپس باید قالب ها توسط دستک هایی آنها ثابت می شوند. که دستک ها به صورت زیر است :
البته لازم به ذکر است که قبل از سوار کردن قالب گونه ابتدا آرماتوربندی پوتر و روی کفراژ قالب سود شده و بعد گونه ها سوار شدند و عرض تیر نیز کنترل شد. بعد از کنترل کلی کار نتیجه کار به است دارائی شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد