مقاله در مورد ‌‌ بررسی عایقهای صوتی در ساختمان

word قابل ویرایش
31 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی مناسب سایت پلان:
۱-۱- در طراحی تا جایی که امکان دارد با استفاده از توپوگرافی زمین یا طرح‌های ارائه شده ، ساختمان‌ها از حداکثر سایه صوتی بهره‌مند گردند .

۱-۲- شکل بلوک‌های ساختمانی بگونه‌ای باشد که موجبات تشدید ، انعکاس و تفرق نامطلوب صورت را فراهم نیاورد .

۱-۳- نحوه قراگیری بلوک‌های ساختمانی نسبت به یکدیگر نباید بگونه‌ای باشد که موجبات تشدید، انعکاس و تفرق نامطلوب صورت را فراهم آورد .

۱-۴- استقرار بلوک های ساختمانی بگونه‌ای باشد که بیشترین فاصله ممکن را از منابع آلودگی صدا داشته باشند .

۱-۵- جهت قرارگیری ساختمان‌ها نسبت به منابع تولید صدا طوری باشد که کمترین انعکاس و تفرق را ایجاد نماید .

۲- استفاده از کاربری های با آسیب‌پذیری کمتر به عنوان حایل
در طراحی سایت پلان‌ها ، قرارگیری کاربری‌های با حساسیت کمتر (نظیر تجاری ها) در امتداد منابع آلودگی به عنوان حایلی برای مناطق آسیب‌پذیرتر مدنظر گرفته شود .

۳- طراحی مناسب درخصوص ارتفاع ساختمان‌ها
ترکیب ارتفاعی بلوک‌های مختلف به نحوی طراحی گردد که ردیف اول ساختمان‌ها به عنوان حایل برای سایر مجموعه‌ عمل نماید و تمهیدات خاص تنها برای ردیف اول ضرورت داشته باشد .

۴- طراحی مناسب محوطه‌سازی
۴-۱- طراحی محوطه سازی سایتها باید بگونه‌ای باشد که حتی‌المقدور از فضای سبز بعنوان مانعی در برابر صدا عمل نماید .

۴-۲- نقش فضای سبز که می‌تواند در کاربری حریم معابر ایجاد شود در طراحی محوطه‌سازی دیده شود . (هم از نظر نوع گونه‌ها و هم از نظر شکل و عملکرد مجموعه این المان‌ها در کنار یکدیگر) .
۴-۳- طراحی بگونه‌ای صورت گیرد که حداکثر کاهش آلودگی صوتی را باعث شوند .

۵- انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب
۵-۱- از گونه‌های مناسب گیاهی جهت جذب بیشتر صدا و ایجاد سایه صوتی برای ساختمان‌ها استفاده شود . (صرفاً : از گیاهان کوتاه نظیر چمن استفاده نشود)
۵-۲- اثر روانی و آرامش روحی ناشی از آن چشمگیر و مؤثر می باشد .
۵-۳- باید به مقدار کافی مرتفع و متراکم بوده به گونه ای که قابلیت دید را به کمترین حد برساند که در این حالت قابلیت کاهش صدای ناشی از ترافیک را دارا خواهد بود .
۵-۴- بطور کلی ‌پوشش ‌گیاهی‌متراکم ‌باعرض ۳۰ متر صدا را حدوداً به میزان ۵ دسی بل کاهش میدهد .

۶- رعایت نکات ترافیکی داخل سایت‌ها (شیب رمپ ، شعاع قوس‌ها و …)
۶-۱- با توجه به اینکه حرکت اتومبیل‌ها در سطوح شیبدار موجب تولید صدای بیشتری می‌گردد ، در طراحی معابر داخل سایت‌ها رعایت استانداردهای مربوطه و پرهیز از شیبدار نمودن بدون توجیه مسیرها مدنظر قرار گیرد .
۶-۲- طراحی معابر بگونه‌ای صورت گیرد از ازدحام اتومیبل‌ها و توقف بیش از اندازه آنها جلوگیری نماید .

۷- طراحی معماری مناسب داخلی
۷-۱- در طراحی معماری داخلی مجموعه‌ها سعی شود فضاهای با حساسیت کمتر در معرض آلودگی مستقیم قرار گیرند و فضاهای حساس بطور غیرمستقیم در تماس باشند .

۷-۲- با در نظر گرفتن ضوابط معماری از فضاهای کنترل نشده نظیر راهروها ، نورگیرها و … جهت حفاظت از فضاهای حساس در برابر آلودگی صوتی استفاده شود . (شکل بالا)

۸- عایق بندی ساختمان‌ها در برابر صوت
۸-۱- با توجه به اینکه کاهش آلودگی صوتی از طریق جذب ، بهترین حالت ممکن می‌باشد ، لازم است ساختمان‌ها در معرض این آلودگی با استفاده از مواد جاذب عایق بندی شوند . توصیه می‌شود این امر مطابق استانداردهای صدابندی در ساختمان تهیه شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صورت گیرد .

۸-۲- در بکارگیری عایق‌هایی نظیر پنجره‌های چند جداره عملکرد عایق در برابر اتلاف انرژی و … نیز بصورت همزمان دیده شود .
۸-۳- استفاده از مواد جاذب در دیوارهای ساختمان و درزگیری‌درها و پنجره‌ها توصیه‌می‌گردد .

۹- استفاده از موانع صوتی :
۹-۱-دیوارهای عمودی
– جنس دیوارها عمدتاً از نوع چوب ، گچ ، ساروج ، بتن ، سنگ ، فلزات یا دیگر مواد می باشد .
– از نظر زیبائی شناختی باید با محیط اطراف خود همگون و سازگار باشد .
– به میزان کافی بلند و عریض باشد تا دید جاده را پوشش دهد .
– درمواردی که منازل یاسایرکاربریهابر روی تپه های مشرف به جاده قرار گرفته اند و یا اینکه ارتفاع آنها بیش از ارتفاع دیوارها می باشد از کارآیی دیوار کاسته می گردد که این کاهش کارایی در طراحی باید مدنظر قرار گیرد.
– وجودبازشوها در دیوارها در محل تقاطع ها یا معابر ورودی و خروجی نیز از قابلیت آنها می کاهد.
– پراکندگی ابنیه‌ها در امتداد مسیر معابر چگونگی احداث دیوارها و دیگر موانع را با مشکل مواجه می کند .
– دیوارها تا فاصله ۶۱ متر از بزرگراهها بیشترین مقدار اثر را دارا می باشند ( معمولاً ردیف اول از منازل)
– نباید سبب افزایش محسوس صدا در سوی مقابل خود شوند .
– در نهایت باید تراز صدا ، اساساً برای ساکنین کنار بزرگراهها و معابر پر رفت و

آمد ، به شکل محسوس کاهش یابد .
مقدار کاهش صدا توسط دیوارها

۲۰ dB (A)> کاهش صدا > 5 dB (A)
• قابلیت کاهش صدای ترافیک توسط دیوارها بستگی زیادی به جنس آنها دارد . جهت کاهش مؤثر صدا مواد بکار برده شده در موانع (دیوارها) می باید محکم و سفت بوده و به میزان کافی متراکم (حداقل ۲۰ کیلوگرم در مترمربع ) باشند ، از نقطه نظر کاهش صدا کلیه موانع ( دیوارها) در صورت واجد بودن شرایط مذکور، قابلیت کاهش صدا را به صورت مؤثری دارا خواهند بود .
۹-۲- موانع زمینی (برم Berm)
– از نوع مواد طبیعی نظیر خاک ، سنگ و مواد مشابه می باشند .
– عمدتاً از نوع خاک بصورت خاکریزو تپه ها طراحی می شوند .
– از نظر زیبایی شناختی جذابیت بیشتری دارند .
– زمین و فضای زیادی را اشغال می سازند .
– مقدار صدا را ۳ دسی بل بیشتر از دیوارها کاهش می دهد .
۲۳ dB (A) < کاهش توسط برم < 5 dB (A)

۱۰- راه حل در بزرگراهها :

– احداث دیوار یا برم ، ترجیحاً در صورت وجود فضا و زمین کافی برم توصیه می‌گردد .
– ارتفاع دیوار و برم : حداکثر ۸/۳ متر.
– در صورت امکان احداث برم ها خصوصاً با شیب ۱۰% .
– دانسیته دیوارها حداقل ۲۰ کیلوگرم به مترمربع .
– ترجیحاً موانع صوتی (دیوارها یا برم ) به صورت سرتاسری در کنار بزرگراهها احداث شوند.
– در غیر اینصورت در نقاط مورد نیاز طول مانع صوتی ( دیوار یا برم) حداقل ۸ برابر فاصله مانع تا کاربریها باشد .

– در فضاهای مابین مانع صوتی و کاربریها ازپوشش گیاهی و فضای سبز استفاده شود .
– در صورت امکان کلیه مراکز آموزشی و بهداشتی ـ درمانی می باید از کنار بزرگراهها به دیگر نقاط منتقل شده و دسترسی به آنها از طریق دیگر معابر صورت پذیرد.
– در مواردی که بزرگراهها از کنار نقاط مرتفع نظیر تپه ها گذشته و کاربریها در معرض دید جاده قرار دارند ، می توان از ترکیب دیوار ـ برم استفاده کرد .
– اصول آکوستیک و صدا بندی در ساختمانها می باید رعایت شوند .
________________________________________

* رعایت راه کارهای ارائه شده توسط مشاورین مربوطه درخصوص کاهش آلودگی صوتی الزامی است.

بخش دوم :

شرح مختصری در صرفه‌جوئی مصرف انرژی ساختمان
مقدمه
بهینه سازی مصرف سوخت در کشور به منظور اجرای برنامه های بهینه سازی و در جهت تحقق و دستیابی بر اهداف مورد نظر برنامه پنج ساله سوم توسعه ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور (I.F.C.O) وابسته به شرکت ملی نفت ایران (N.I.O.C) تشکیل گردید .
این سازمان در راستای اجرای سیاست های استراتژیک بخش انرژی کشور و نیز طبق ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور در بخش انرژی مبنی بر اعمال صرفه جویی ، منطقی کردن مصرف انرژی و حفظ محیط زیست و تحقق هر چه بهتر سیاست ها با اهداف جلوگیری از اتلاف منابع تجدیدناپذیر و ارتقاء کارآیی مدیریت انرژی فعالیت می نماید . فعالیتهای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در زیر بخشهای خودرو ، حمل و نقل ساختمان مسکن و صنعت متمرکز گردیده است .
با توجه به موارد فوق الذکر سهم مصرف سوخت در ساختمان های حدود ۳۸% از سوخت کشور می باشد .
چنانچه اقدامات بهینه سازی در ساختمان ها (مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ) انجام نگردد و طبق روال کنونی به مصرف ادامه دهیم طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ به میزان هفتاد میلیارد دلار مصرف سوخت خواهیم داشت. (منبع و مأخذ سازمان بهینه سازی سوخت کشور است)

موارد بهینه سازی در ساختمانها:

موارد بهینه سازی به طور اختصار عبارتند از :

۱- عایقکاری حرارتی پوسته خارجی
ساختمان به واسطه نوع مصالح مصرفی و گونگی قرارگیری اجزاء پوسته خارجی می تواند دمای داخل خود را تا مدتی حفظ نماید به دلیل اینکه همواره ساختمان با محیط اطراف خود مشغول تبادی دمایی است در تابستان گرمای بیرون از طریق سقف ، دیوارها و پنجره ها به داخل ساختمن نفوذ می کند و در زمستان هوای داخل ساختمان که با صرف هزینه و مصرف سوخت گرم گردیده است از طریق پنجره ها و سقف و کف با بیرون تبادل حرارتی نموده و فضای داخل سرد می شود و ما دوباره باید برای گرم کردن آن سوخت مصرف کنیم .

اقدامات بهینه سازی سعی بر آن دارند که این تبادل گرمایی بین فضای کنترل شده داخل ساختمان و فضای بیرون را به حداقل برسانند .
۲- مواد و مصالح مورد استفاده برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان:
برای عایقکاری حرارتی دیوارها ، سقفها و کف ها می توان از انواع عایقهای حرارتی طبق جزئیات پیشنهادی که در ضمائم ذکر گردیده استفاده نمود این عایقها شامل موارد ذیل می گردد :
ـ فوم (پلی یورتان) ـ یونولیت (پلی استایرن) ـ پشم سنگ ـ پشم شیشه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 31 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد