مقاله رابطه مهارت های ارتباطی و راهکارهای مدیریت تضاد مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان

word قابل ویرایش
4 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان

رابطه مهارت های ارتباطی و راهکارهای مدیریت تضاد مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان

هدف تحقیق حاضر رابطه مهارت های ارتباطی و راهکارهای مدیریت تضاد مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق یا نحوه گرد آوری داده ها نیز پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی انستان اصفهان می باشد و به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه آماری برابر کل جامعه آماری می باشد. که از دو پرسشنامه مهارت های ارتباطی و پرسشنامه حل تضاد پوت نام و ویلسون (۱۹۹۴) شامل ۳۰ سوال استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی و از بسته آماری SpSS استفاده شده است. براساس نتایج، ضریب همبستگی بین مهارت کلامی با استراتژی عدم مداخله و راه حل گرائی در سطح ۰۵/>p معنی دار بوده است . بنابراین بین مهارت کالامی با استراتژی های عدم مداخله رابطه معکوس و راه حل گرائی رابطه مستقیم وجود دارد . براساس ضریب تعیین ۲۹ درصد واریان با اعتراتژی عدم مداخله و ۲۰ درصد واریانس مهارت کلامی با راه حل گرائی مشترک . ضریب همبستگی بین مهارت شنود با استراتژی راه حل گرائی در سطح ۰۵/>p معنی دار بوده است . این اپراین بین مهارت شنود با استراتژی راه حل گرائی رابطه مستقیم وجود دارد براساس ضریب تعیین ۲۲ درصد واریانس مهارت شنود با راه حل گرانی مشترک می باشد. تعارض پدیده ی اجتناب ناپذیر در زندگی بشر است از آنجا که وجود تعارض جز لاینفک گروههای اجتماعی مخصوصا سازمانها می باشد و لاینحل ماندن آنها صدمات جبران ناپذیری بر سازمانها وارد خواهد کرد نتایج پژوهش حاضر می تواند رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران ادارات و سازمان ها را با سبک مدیریت تعارض آنان به راحتی تبیین کند .
واژگان کلیدی: مهارت های ارتباطی، مدیریت تضاد، ادارات تربیت بدنی

مقدمه
تغییر و تحول امری اجتناب ناپذیر و جز جدانشدنی طبیعت بشر است اما دگرگونی ها در عصر حاضر بسیار برق آسا می باشد.(بولتن ۱۹۹۳)، به طور طبیعی تغییرات باعث دگرگونی در مدیریت سازمان ها نیز می باشد، به طوری که کسب دانش و مهارت های ارتباطی را برای مواجهه با آنها ضروری می سازد هر قدر دانش و مهارتهای ارتباطی کارشناسان با نیازهای جامعه و پیشرفتهای علمی و تغییرات، هماهنگی و تناسب بیشتری داشته باشند، موفقیت فرد و سازمان بیشتر می شود(میر کمالی ۱۳۷۳) شواهد زیادی نشان می دهد که رویکرد به تعارض نتایج را در گروههای با عملکرد بالا کاهش می دهد ولی بسیاری از موقعیت های تعارض با مدل خطی و منطقی و بطور بهینه قابل حل هستند.
(رابینز ۲۰۰۳) تعارض دشمن سازمانهایی است که به طور علمی و عقلی مدیریت می شوند. (شلتون و دارلینگ ۲۰۰۴) نینا پلوسکی و کیج و سانژا سانتور (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “شیوه های مدیریت تعارض در سازمان های کرواسی رابطه ی بین خصوصیات فردی و شیوه های برخورد با تعارض ” به این نتایج دست یافته اند جنسیت، وضعیت تاهل و والدین بطور حائز اهمیتی با استفاده از شیوه های منطبق برخورد با تعارض پاسخگرها مرتبط هستند.فهمیده شده که جنسیت و والدین با شیوه های مصالحه هستند و والدین بطور بارز با شیوه های اجتنابی ارتباط دارد. از آنجا که تضاد جزء لاینفک سازمانها می باشد و سازمان های ورزشی نیز از این قائده مستشنی نیستند و با توجه به اینکه در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی بر روی مسئله تضاد و ارتباط ان با نحوه ارتباط کمتر کار شده است این ارتباط می تواند راهکار خوبی برای مدیران ورزشی در سازمان باشد.
روش شناسی پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق یا نحوه گرد آوری داده ها نیز پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان می باشد و به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه آماری برابر کل جامعه آماری می باشد. که از دو پرسشنامه مهارت های ارتباطی و پرسشنامه حل تضاد پوت نام و ویلسون (۱۹۹۴) شامل ۳۰ سوال استفاده شده است.
و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (میانگین ، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و برای شناخت توزیع طبیعی از تست کولموگروف اسمیرنف) و از بسته آماری SpSS استفاده شده است. ld Los براساس نتایج، ضریب همبستگی بین مهارت کلامی با استراتژی عدم مداخله و راه حل گرائی در سطح ۰۵/ک p معنی دار بوده است . بنابراین بین مهارت کلامی با استراتزی های عدم مداخله رابطه معکوس و راه حل گرائی رابطه مستقیم وجود دارد . براساس ضریب تعیین

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد