بخشی از مقاله

چکیده

پدیده ی رسوب آسفالتین یکی از مشکلات مهم، طی مراحل مختلف تولید نفت از مخازن نفتی می باشد. مطالعات زیادی در زمینه ی رفتار فازی آسفالتین و به دست آوردن نمودارهای ترسیب و نقاط شروع و پایان ترسیب آسفالتین انجام شده است. این مطالعات ارزشمند هستند اما مسئلهای که مسلما اهمیت بیشتری دارد میزان آسیبی است که بر سازند اعمال می شود. اگرچه مطالعات زیادی در زمینه ی رفتار فازی آسفالتین انجام شده است اما مطالعات بسیار کمی این رفتار فازی را به مدل مخزن وارد کرده اند .

از آن جایی که ناحیه ای که بیشترین آسیب را از رسوب آسفالتین می بیند ناحیه ی اطراف چاه است در مدل ارائه شده در این مقاله ابتدا ناحیه ی اطراف چاه در مختصات استوانه ای بلوک بندی شده سپس یک مدل ترکیی ساخته شد که قادر است به صورت داینامیک پدیده ی رسوب آسفالتین در ناحیه ی اطراف چاه را بررسی کند. نتایج نشان داد که پدیدهی رسوب آسفالتین در ناحیه ی اطراف چاهی که با فشار ته چاهی ثابت تولید میکند فشار متوسط مخزن را افزایش می دهد و میزان تولید تجمعی را کاهش میشود. بیشترین میزان رسوب آسفالتین در نزدیکی چاه مشاهده شد و با دور شدن از چاه میزان رسوب کاهش یافت.

.1 مقدمه و مبانی نظری

این مطالعه شامل سه قسمت است که در قالب یک مدل منسجم به هم مرتبط شده اند این سه قسمت که در ادامه به توضیح آن ها پرداخته می شود عبارت اند از مدل ترسیب، مدل رسوب و مدل سازی مخزن. در این مقاله ترسیب به جدا شدن ذرات آسفالتین از فاز نفت گفته می شود در حالی که رسوب به فرآیندی اطلاق می شود که این ذرات ترسیب شده به سطح سنگ بچسبند و دیگر به همراه نفت حرکت نکنند.

لی و فیروزآبادی در سال 2010 تئوری های ترسیب را بر اساس مکانیزم ترسیب و پایداری به دو دسته تقسیم کردند.1 :[1] نظریه ی نامحلولی که دو مدل کلوییدی ارائه شده توسط لیان تاریتی و منصوری در سال1987 و مایسلی ارائه شده توسط پن و فیروزآبادی در سال 2000 تحت این نظریه هستد .2 .[3 ,2] نظریه ی انحلال: در این نظریه آسفالتین درون نفت یک محلول در نظر گفته می شود و رسوب آسفالتین یک فرآیند برگشت پذیر است.

در مورد محاسبه ی میزان رسوب مدل وانگ در سال 2000که توسعه ای از مدل گروسبک و کالینز بود قابل اعتمادترین مدلی است که تاکنون برای تعیین میزان رسوب ارایه شده و تطبیق خوبی با داده های تجربی دارد.[4] شبیه سازی مخزن یک ابزار مهم برای پیش بینی و درک عملکرد مخزن است شبیه سازی در مخازن آسفالتینی برای تعیین شرایط رسوب آسفالتین و تاثیری که بر عملکرد مخزن دارد مورد استفاده قرار می گیرد. نقیم در سال 1999 ، فاضلی پور و همکاران در سال 2008 و دارابی در سال 2014× هر یک با در نظر گرفتن فرضیاتی رسوب آسفالتین را به مدل های مخزن وارد کردند8]؛.[5

.2 روش و مراحل تحقیق

مدلی که در این مقاله برای پیش بینی مقدار ترسیب استفاده شده است از تعادل سه فازی گاز - مایع - مایع سنگین به دست می آید و معادله حالت پنگ-رابینسون استفاده شده است. برای مدل کردن رسوب آسفالتین مدل ارایه شده توسط وانگ و سی وان در سال 2001استفاده شده است - معادلهی .[9] - 1 معادلات استفاده شده در مدل سازی ترکیبی مخزن ، معادلات توسعه داده شده توسط چانگ در سال 1990 می باشند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید