مقاله مطالعه محاسباتی جذب سطحی گاز H2 بر روی نانو ساختارهای فولرن C20(lh ) ،C24 (D6d)و C26(D3h)

word قابل ویرایش
3 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مطالعه محاسباتی جذب سطحی گاز H2 بر روی نانو ساختارهای فولرن C20(lh ) ،C24 (D6d)و C26(D3h)

چکیده:
در سال های اخیر ساختارهای فولرن در تحقیقات آکادمیک و صنعتی توجه ویژه ای را به سوی خود جلب کرده اند. در این تحقیق به منظور تعیین قدرت جذب نانو ساختارهای فولرن C20(lh ) ،C24 (D6d)و C26(D3h)دردمای
k ٢٩٨، جذب سطحی گاز H2 بر روی سطح هر کدام از این فولرن ها مورد بررسی قرار گرفته شده است . ساختارها به تنهایی و نیز پس از جذب گاز H2 بر روی آن ها به طورکامل درسطح کوانتومی B3LYP و سری پایه G٢١-٣ با استفاده ازنرم افزارGaussian98 [١]بهینه شدند. آنالیز ارتعاشات در پیشگویی توابع ترمودینامیکی مورداستفاده قرارگرفتند.همچنین به جهت مطالعه نیروهای بین مولکولی محاسبات AIM (Atom In Molecule) برروی هر کدام از سیستم های C26H2 ، C24H2 ،۲C20H با استفاده از نرم افزار AIM2000 [٢]انجام شد. از محاسبات AIM، خواص توپولوژی پیوندها همچون نقاط بحرانی پیوند (Bond Critical Point) و مختصات این نقاط که عبارت است از pb (مقدار دانسیته بار در نقطه BCP (، (مقدار لاپلاسین دانسیته بار در نقطه BCP) وHb (دانسیته انرژی کل که برابر است با مجموع دانسیته انرژی سینتیک(Gb)و دانسیته انرژی پتانسیل الکترونی (Vb)) استخراج شد. لازم به ذکر است که وجودBCP ( Bond Critical Point ) نشان دهنده وجود پیوند شیمیایی بین هرجفت از هسته ها می باشد، لذا طبقه بندی انواع پیوند های شیمیایی با توجه به خواص ریاضی این نقطه خاص انجام می گیرد.

١. مقدمه :
اخیرا فولرن ها در موارد گوناگونی ازجمله آنتی اکسیدان ها، حسگرهای شیمیایی و بیوشیمیایی ، جاسازی گازهای نجیب درون قفسه فولرن ها و جذب گازها بر روی فولرن ها به کار گرفته می شوند[۵-٣] .از طرفی در مولکول H2 همه الکترون های لایه والانس شامل پیوند سیگمای H-H می باشند والکترون دیگری که بتواند با اتم های سوبسترا برهمکنش داشته باشند وجود ندارد، در نتیجه جذب هیدروژن بر روی فولرن ها همواره یک فرایند تفکیک پذیر است که درآن پیوندH-H شکسته می شود[۶] .به این دلیل برهمکنش مولکول H2 بر سطح فولرن ها در این پژوهش بررسی شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 3 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد