بخشی از مقاله

چکیده

امروزه با توسعه منابع گازی و استفاده از آن در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، بخش حمل و نقل نیز جزو مهمترین استفادهکنندگان نهایی این حامل انرژی قرار گرفته است. در این مقاله مسایل کلان اقتصادی کشور در توسعه استفاده از گاز طبیعی در بخش حملونقل شامل تغییر قیمتهای اعمال شده، چگونگی انتقال گاز، اهمیت بهبود فناوری در خودروها و چگونگی توسعه جایگاهها بررسی شده است. در بخش دیگر راهکارهای اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاربرد منطقی آن پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی: گاز طبیعی- انتقال گاز-قیمت انرژی-اصلاح الگوی مصرف-کمپرسور پیستونی

مقدمه

توسعه مصرف گاز طبیعی در بخش حمل و نقل دارای مسایل مختلف و در هم تنیدهایست که باید بصورت یک مجموعه کلی به آن نگریست. در بررسی مسایل مربوطه از ورود گاز به شبکه انتقال تا جایگاهها و خودروها ارزیابیهای علمی و مدیریتی صورت میگیرد و این مجموعه کلان در راستای اصلاح الگوی مصرف بهینهسازی گردد. در این پژوهش مسایل کلی مربوط به هر یک از بخشهای مربوط به گاز بصورت جزیی مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب آن استخراج گردیده است. در ابتدا باید مزایای نسبی گاز طبیعی فشرده نسبت به سوخت متداول که بنزین است برشمرده شود، مهمترین موضوع در میزان مصرف قیمت حاملهای انرژی است و چگونگی تغییر آن در طول سالها که در شکل شماره 1 آورده شده است و این نکته حائز اهمیت است که قیمتها نسبت به سال پایه 1374 میباشد .[1]

همانطور که ملاحظه میگردد در سالهای متفاوت تغییرات قیمت بسیار ناچیز است و در میزان مصرف تأثیرگذار نخواهد بود بنابراین باعث روند بیرویه مصرف میگردد که نتیجه آن هزینههای بسیاربرای واردات بنزین است لذا برای جلوگیری از تحمیل این هزینهها باید راهحلهای اساسی را ارائه کرد. برای برآورد دقیقتر آمارهای مربوط به برخی کشورهای دنیا نیز در شکل 2 مشاهده میشود[2]، همانطور که ملاحظه میگردد کمترین قیمت برای بنزین مربوط به مکزیک و بیشترین قیمت مربوط به ترکیه است که به ترتیب 7/7 و 22برابر قیمت بنزین در کشور است و این مقدار بطور متوسط 15 برابر است.

بنابراین راه حلی که برای استفاده منطقی انرژی به نظر میرسد عرضه حاملهای انرژی با قیمتهای واقعی است که با توجه روند موجود به دلایلی این راه قابل اجرا نیست ولی راه حل دیگر عرضه سوخت جایگزین به جای بنزین است که با توجه به اینکه ایران دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی و سومین تولیدکننده آن در جهان است، گاز طبیعی بهترین گزینه خواهد بود همانطور که آمارها از این روند حکایت دارند - شکل 3 و . - 4البته این موضوع غیرقابل انکار است که این راهحل، راهی کوتاه مدت است و هر نوع سوختی اگر به قیمت واقعی عرضه نگردد در دراز مدت مشکلات مشابهی ایجاد خواهد کرد. با توجه به رشد سالانه حدود 1/5 درصدی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل [3] در جهان و محدودیت پالایشگاهی در تولید بنزین دلیل محکم دیگری برای افزایش سرمایهگذاری در بخش گاز طبیعی فشرده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید