بخشی از مقاله

در مقاله حاضر ابتدا به پديده هزاره سوم – ننوتكنولوژي- بطور اجمالي پرداخته خواهد شد، پس از معرفي و آشنايي با اين پديده و اشاره مختصر به كاربردهاي آن در كليه علوم و فنون، منحصراً زمينه‌هاي كاربردي آن در صنعت سيمان بررسي خواهد شد. يكي از مهمترين مباحث روز در مورد سيمان و ننوتكنولوژي، مسئله كامپوزيتهاي سيمان و كربن ننوتيوبها مي‌باشد. در مجموعه تحقيق حاضر پس از معرفي اين پديده و ذكر مختصر كاربردهاي آن در كليه زمينه‌هاي مختلف موجود و زمينه‌هايي كه كاربردهاي آن هنوز در حد بحث و بررسي مي‌باشد، كربن، كربن ننوفايبرز و كربن ننوتيوبها و طيف وسيع كاربردهاي آن بخصوص در صنعت سيمان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
 
اثر تغيير تركيب بر خواص سيمان‌هاي بيواكتيواستخوان
بر پايه شيشه و شيشه – سراميكهاي بيواكتيو سيستم
Mgo- CaO- P2O5- SiO2

در اين مقاله، امكان تشكيل سيمان از شيشه و شيشه- سراميكهاي سيستم Mgo- CaO- P2O5- SiO2  و همچنين اثر جايگزيني SiO2 به جاي   بر رفتار گيرش و استحكام فشاري سيمانهاي تهيه شده مورد مطالعه قرار گرفته است. با افزودن محلول فسفاتي به پودر شيشه و شيشه- سراميكهاي تهيه شده خميري بدست مي‌آيد كه بر اساس جزء تشكيل دهنده قسمت جامد سيمان در مدت 14- 2 دقيقه دچار گيرش (اوليه و نهايي) مي‌شود. واكنش گيرش به تشكيل فاز كلسيم آمونيوم فسفات هيدراته نسبت داده مي‌شود. با غوطه‌وري سيمانهاي حاصل از شيشه و شيشه- سراميكهاي مورد بررسي در محلول شبيه‌سازي شده بدن (SBF)، استحكام فشاري سيمان به دليل تشكيل هيدروكسي آپاتيت مي‌باشد. فوق اشباع بودن SBF نسبت به تشكيل فاز هيدروكسي آپاتيت و همچنين وجود مواضع مناسب جوانه‌زني روي سطوح شيشه و شيشه سراميكها سبب مي گردد تا در اثر غوطه‌وري سيمان در SBF، نسبت به تشكيل فاز هيدروكسي آپاتيت و همچنين وجود مواضع مناسب جوانه‌زني روي سطوح شيشه و شيشه سراميكها سبب مي‌گردد تا در اثر غوطه‌وري سيمان در SBF ، فاز هيدروكسي آپاتيت تشكيل گردد. با عمليات حرارتي پودر شيشه‌ها، دو نوع شيشه- سراميك حاوي  فازهاي بلوري آپاتيت و آپاتيت/ ولاستونيت حاصل مي‌شود. جايگزيني   به جاي   تأثيري بر زمان گيرش اوليه و نهايي سيمانهاي حاصل از شيشه و شيشه سراميكهاي مورد بررسي ندارد. كاهش ميزان فاز شيشه، پايين‌تر بودن استحكام فشاري قبل از غوطه‌وري در SBF را به دنبال دارد. سرعت افزايش استحكام فشاري سيمانها در زمانهاي اوليه غوطه‌وري در، SBF را به دنبال دارد. سرعت افزايش استحكام فشاري سيمانها در زمانهاي اوليه غوطه‌وري در، در سيستم شيشه سراميكها كندتر از سيستم شيشه‌ها است هر چند كه پس از گذشت يك هفته، ميزان استحكام فشاري شيشه سراميكها به دليل حضور فاز و لاستونيت، بالاتر از شيشه‌ها قرار مي‌گيرد. سيمانهاي تهيه شده از شيشه براي كاربردهاي نيازمند گيرش و سخت‌شدن نسبتاً سريع و انواع شيشه‌ سراميك براي كاربردهاي نيازمند استحكام بالاتر در زمانهاي طولاني‌تر مناسب خواهد بود.در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید