بخشی از مقاله

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید شفت فولادی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل

میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .


فصل اول
کلیات

مقدمه :
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید شافت هاي فولادي میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز

شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید شفت فولادی

محل اجرا :


مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
قطعه سازي یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار میآید.

این قطعات خود به عنوان کالاي واسطه اي براي تولید دیگر ماشین آلات، تجهیزات و ادوات صنعتی مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازي به مفهوم توسعه صنعت ماشین سازي کشور است و لذا مجموعه قطعه سازي و ماشین سازي را میتوان به عنوان یکی از محورهاي توسعه کشورها تلقی کرد. محصولات مورد مطالعه در صنایع مختلف داراي کاربرد هستند و بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعات فوق به عنوان زیرساخت هاي صنعت کشور می توانند به شمار آمده و بنابراین از درجه اهمیت بالایی نیز برخوردار میباشند.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 24 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
نام و کد محصولات
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید شافت هاي فولادي میباشد. شافت ها در صنعت براي انتقال حرکت چرخشی مورد استفاده قرار می گیرند و تقریبا به جرأت می توان گفت که هیچ ماشین یا تجهیزي در جهان وجود ندارد که در آن عامل چرخنده وجود داشته باشد ولی شافت در آن بکار نرفته باشد . از نگاه شکلی می توان گفت که شافت یک میله فولادي است که روي آن چرخ دنده ، پولی ، غلتک ، چرخ زنجیر و دیگر ادوات محرك نصب شده و بواسطه آن شافت شروع به چرخشنموده و این چرخش بوسیله سایر ادوات متحرك به اجزاء یا ماشین دیگر منتقل می گردد .
جنس شافت ها از فولاد بسیار محکم ساخته شده و بواسطه آن قدرت تحمل بار پیچشی بسیار بالا به آن داده می شود . شافتها یک محصول واسطه اي محسوب می گردند که خود در تولید سایر محصولات صنعتی مورد استفاده دارند . در اشکال زیر نمونه هایی از شافت هاي فولادي مورد استفاده در صنعت آورده شده است


از نقطه نظر تنوع ، شافتها را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
شافت موتورهاي الکتریکی
این شافت ها حالت عمومی داشته و براساس قدرت قابل انتقال ، دور ، گشتاور ، شرایط محیطی کار و دیگر معیار هاي مکانیکی طراحی ، ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند . الکتروموتورها ، پمپ ها ، کمپرسورها و غیره موارد استفاده از این نوع شافت ها می باشند و به همین خاطر هم شافت هاي فوق تحت عنوان شافت موتورهاي الکتریکی نامیده می شوند . این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سازي را داشته و لذا می توان بصورت قطعه سازي آنها را تولید و عرضه کرد.

شافت هاي جعبه دنده
این شافت ها در جعبه دنده ها ، چرخ دنده ها ، و دیگر سیستم هاي انتقال قدرت مورد استفاده دارند . این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سازي را دارا می باشند و لذا می توان آنها را نیز بصورت قطعه سازي تولید و عرضه کرد .

شافت هاي خاص
این شافت ها در ماشین مخصوصمانند توربین ها و ماشین هاي مخصوصمورد استفاده قرار می گیرند . این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سازي را ندارند و لذا تولید و مصرف آنها تحت سفارش مشتري و دقیقا بر اساس ماشین مورد استفاده طراحی و تولید می گردد .
در طرح حاضر هدف تولید شافت هاي الکتروموتور و جعبه دنده می باشد .

کد ISIC
مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن ، شافت هاي فولادي داراي کد آیسیک 34301216می باشند.

شماره تعرفه گمرکی
با مراجعه به کتاب مقررات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیري شده است که محصول مورد مطالعه از شماره تعرفه مستقلی برخوردار نمی باشد و لذا به نظر می رسد که این محصول در سرفصل زیر طبقه بندي شده باشد .
مصنوعات ساخته شده از مفتول فولادي از طریق آهنگري 732620 •

شرایط واردات محصول
پیشتر اشاره شد که شماره تعرفه مستقلی براي شافت ها وجود ندارد از اینرو در مورد شرایط واردات آن نمی توان اظهار نظر کرد لیکن با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، و مقایسه شرایط واردات محصولات مشابه ، به نظر نمی رسد که محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود داشته باشد . لذا با پرداخت حقوق گمرکی که معادل 15 درصد است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.

بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهاي تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، نتیجه گیري شده است که هیچ استانداردهاي ملی براي محصولات مورد مطالعه تدوین نشده است . از طرف دیگر محصول مورد مطالعه ، قطعه صنعتی است که در ماشین آلات مختلف داراي کاربرد است . این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو، ماشینآلات

صنعتی، کشاورزي، تجهیزات و غیره مورد استفاده دارد. از اینرو ماهیت این قطعات طوري است که نمیتوان استاندارد خاصی را براي آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بینالمللی براي این قطعات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف طراح قطعه صورت میگیرد که به نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و

استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخصات فنی قطعات در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف مهندس طراح ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازنده گان امري اجتناب ناپذیر است

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمتهاي داخلی
قیمت شافت ها بر اساس مشخصه هاي زیر تعیین می گردد:
نوع مواد اولیه و قیمت آن
مواد اولیه مصرفی در ساخت شافت به لحاظ آلیاژ متفاوت است و لذا قیمت هاي متفاوتی نیز براي آن وجود دارد .

درجه پیچیدگی فنی شافت
پیچیدگی فنی یک قطعه سبب افزایش قیمت ساخت قالب و همچنین ماشین کاري آن می گردد که بدینوسیله قیمت قطعات تولید شده توسط آن نیز افزایش پیدا می کند .
ماهیت آماده سازي مواد و فعالیتهاي لازم آن
برخی مواد اولیه نیاز به آماده سازي اولیه از نظر تغییر برخی خصوصیات شیمیائی دارند که این امر جهت افزایش استحکام و خواص مکانیکی قطعه تولیدي از مواد فوق صورت می گیرد و لذا در صورتیکه تولید کننده قطعه این آماده سازي را در مواد اولیه انجام دهد نتیجه سبب افزایش قیمت قطعه تولید شده خواهد بود .

وزن شافت


وزن شافت در میزان مواد مصرفی و همچنین هزینه قالب سازي تاثیر مستقیم دارد و لذا سبب افزایش قیمت می گردد .

تعداد تولید
بطور مسلم در تولید هر قطعه ، تعداد سفارش و استمرار آن سبب تغییر قیمت فروش قطعه می گردد . قطعات تولید انبوه معمولا از قیمت هاي پائین تري به نسبت قطعات تک ساز برخوردار هستند .
با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان گفت که بعلت وجود تنوع بسیار بالا در اندازه ، ابعاد ، وزن ، خصوصیات شیمائی و مکانیکی و ..... شافت ها ، نمی توان قیمت مشخصی را براي آن عنوان کرد و لذا تنها با توجه به یک قطعه مشخص امکان قیمت گذاري دقیق وجود دارد ، لیکن در هر حال با توجه به سوابق موجود ، عموما سازندگان براي تعیین قیمت حدودي ، هزینه تامین مواد اولیه شافت فوق را با اضافه کردن 100 درصد بعنوان هزینه هاي جاري و سود قطعه ساز ، بعنوان قیمت فروش شافت اعلام می نمایند .

 

مروري بر قیمت هاي جهانی
همانند مطالب عنوان شده قبل ، در مورد قیمت جهانی شافت ها نیز نمیتوان اقدام به تعریف رقم خاصی نمود. چرا که قیمتها تابع مشخصات فنی محصول تولیدي خواهد بود و نظر بر اینکه یک کارخانه تولید کننده شافت اقدام به تولید رنج وسیعی از محصولات مینماید از اینرو ارائه قیمت واحد براي آن امکان ناپذیر میباشد. لازم به ذکر است که در بررسی امکان پذیري صادرات قطعات صنعتی ، عموما مزیت هاي رقابتی تولید در کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورت وجود مزیت ، صادرات شکل می گیرد .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
شافت ها بعنوان قطعات انتقال قدرت دورانی ، در بسیاري از صنایع و محصولات مختلف داراي کاربرد هستند . نقش این قطعات انتقال حرکت چرخشی به قطعات یا مجموعه هاي دیگر می باشد .
همچنین پیشتر نیز ذکر گردید که شافت هاي تولیدي طرح حاضر براي مصارف الکتروموتور و جعبه دنده ها در نظر گرفته شده است . از اینرو با توجه بر مشخصات شافت هاي تولیدي طرح، موارد کاربرد آن به شرح زیر خواهد بود :
• انواع مختلف الکتروموتور
• انواع پمپ ها
• انواع کمپروسور ها
• انواع جعبه دنده ها
• کلیه مکانیزم هاي حرکت در ماشین آلاتصنعتی
• کلیه مکانیزم هایی که در آنها حرکت چرخشی وجود دارد


بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
شافت هاي فولادي در محل هاي مورد استفاده بدون جایگزینی مورد استفاده قرار می گیرند. در این نقاط نیازمند بکار گیري قطعاتی است که قابلیت انتقال گشتاور به همراه تحمل نیروهاي وارده را داشته باشند . استحکام مکانیکی ، استحکام پیچشی ، مقاومت در مقابل بارهاي ضربه اي و نوسانی از خصوصیات بارز شافت هاي مورد استفاده می باشد . و لذا در مجموع می توان گفت که به جز شافت ها ، قطعات دیگري نمی توانند در این نقاط مورد استفاده قرار گیرند و در نهایت قابل نتیجه گیري است که محصولات مورد مطالعه داراي کالاي جایگزین نمی باشند .

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
قطعات مورد مطالعه در کلیه حوزه هاي صنعت کشورها داراي کاربرد هستند ، از اینرو می توان گفت که تولید و مصرف آنها در کلیه کشورهاي جهان می توانند عمومیت داشته باشند . لیکن در برخی کشورها تولید و مصرف از حجم بالائی به نسبت سایر کشورهاي جهان برخوردار است که در اینجا به کشورهاي فوق اشاره شده است .
• آمریکا
• کشورهاي اروپایی
• روسیه
• چین
• ژاپن
• هندوستان
در اینجا لازم به ذکر است که هرچند کشورهاي نام برده شده در بالا، به عنوان کشورهاي بزرگ در تولید ماشین آلات صنعتی در جهان محسوب میگردند ولی نظر بر اینکه کلیه کشورهاي جهان می توانند بعنوان تولید کننده ماشین آلات صنعتی در جهان معرفی گردند ، لیکن کشورهاي معرفی شده همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد داراي سهم بیشتر در بازارهاي جهانی می باشند .

معرفی شرایط صادرات
از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، براي صادرات محصولات تولیدي طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالاي صنعتی و مهندسی محسوب میگردند، از اینرو ورود به بازارهاي جهانی مستلزم برخورداري تولیدکننده از شرایطی میباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است.

وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی ظرفیت هاي بهره برداري
با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، فهرست واحد هاي صنعتی در حال تولید شافت هاي فولادي استخراج و جمع بندي آن در جدول زیر ارائه شده است .

بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید شافت هاي فولادي در کشور
با توجه به جدول شماره 2 ، براساس تاریخ شروع بهرهبرداري واحدهاي فعال موجود، روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور به شرح جدول زیر جمع بندي شده است.

بررسی روند تولید واقعی شافت هاي فولادي در کشور
در جدول بالا، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنها درتولید شافت هاي فولادي آورده شد. لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحدهاي فوق باید گفت که بخش عمده این واحدها از مالکیت خصوصی برخوردار هستند. لذا امکان دسترسی به آمار تولید واقعی آنها بسیار دشوار میباشد. بنابراین نمیتوان به صورت دقیق آمار تولید واقعی قطعات مورد مطالعه را در این واحد برآورد کرد

. از طرف دیگر تنوع تولید شافت ها بالا بوده و لذا نمی توان از طریق میزان تولید محصولات نهایی استفاده کننده از شافت نیز میزان تولید را تخمین زد . بنابراین براي برآورد تعداد تولید واقعی ، از روش مطالعات میدانی استفاده شده و تولید واقعی را معادل 70درصد ظرفیت اسمی در نظر خواهیم گرفت . در جدول زیر تولید واقعی بر آین اساس برآورد شده است.

بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال
فرایند تولید شافت هاي فولادي به صورت زیر است:

با توجه به فرایند بالا میتوان گفت که تکنولوژي مورد استفاده در شافت سازي در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژي ها وجود ندارد. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر میتواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود:
• توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد
• اجراي دقیق سیکل عملیات حرارتی
• دقت عمل و کیفیت فرایند ماشین کاري و تنظیم ابعادي

نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهاي تولیدي فعال
قطعات مورد مطالعه، محصولات واسطه اي هستند که در صنایع مختلف و ماشین سازي و غیره کاربرد دارند. بنابراین برنامه ریزي تولید واحدهاي صنعتی قطعه ساز به طور کامل تابع سیاستهاي خریداران مانند ماشین سازان ، صنعتگران و همچنین واردات وصادرات میباشد . در جدول شماره

 

3 ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور آورده شده است و در خصوص راندمان تولید می توان گفت که هر واحد صنعتی متناسب با توان رقابتی خود سهمی را از بازار کسب می نماید . راندمان تولید واحدهاي موجود کشور ، مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته 70 درصد بر آورد شده است .

نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
فرایند تولید شافت هاي فولادي نیازمند استفاده از ماشینآلات زیر میباشد. همچنین با مراجعه به تعدادي از قطعه سازان فعال کشور، کشورها و شرکت هاي سازنده آنها نیز در جدول زیر جمعآوري شده است.


بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا
با مراجعه به بانک اطلاعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخصات طرح هاي جدید در حال ایجاد تولید شافت هاي فولادي ، جمع آوري و در جدول زیر وارد شده است:

ییشبینی عرضه در بازار آینده کشور
عرضه شافت هاي فولادي که در حوزه هاي مختلف صنعت داراي کاربرد هستند ، در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرحهاي در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

الف( ییشبینی تولید داخل واحدهاي فعال
در جدول شماره 3 ظرفیت نصب شده کشور تولید شافت هاي فولادي براي سالهاي گذشته آورده شد. همچنین در جدول شماره 4 تولید واقعی این قطعات برآورد گردید . از اینرو با در نظر گرفتن ظرفیت و تولید واقعی انجام شده در سالهاي گذشته ، عرضه این واحدها در آینده سالانه 6755 تن ییشبینی شده است.
ب ) ییشبینی تولید داخل واحدهاي در حال ایجاد
در جدول شماره 6 فهرست طرح هاي در حال ایجاد کشور آورده شد. بنابراین مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرح ها ، مقاطع بهره برداري از آنها به صورت زیر فرض شده است :

با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرح هاي در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده
کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:


بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385
در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه ، عنوان گردید که شماره تعرفه مستقلی براي شافت ها وجود ندارد . لذا با توجه بر آن امکان بررسی واردات نیز وجود نخواهد داشت . لیکن با بررسی هاي میدانی انجام شده وجود شافت هاي متعدد از کشورهاي زیر در بازار نتیجه گیري شده است .
• شافت هاي ساخت کشور آلمان
• شافت هاي ساخت کشور سوئد


• شافت هاي ساخت کشور ترکیه
شافت هاي ساخت کشور چین بنابراین هر چند به دلیل نبود اطلاعات قابل استناد امکان برآورد حجم واردات موجود نمی باشد ، ولی این امر دلیل عدم واردات نبوده بلکه مطابق شواهد اعلام شده ، واردات این کالا از کشورهاي مختلف وجود دارد .


در جدول بالا واردات نا مشخصدر نظر گرفته شده است ولی همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد ، این وضعیت نا مشخصدلیل نبود واردات در آینده نبوده ، بلکه با توجه بر اینکه محصول مورد مطالعه یک کالاي تخصصی می باشد ، لذا واردات براي آن در آینده حداقل براي موارد خاصو خیلی تخصصی وجود خواهد داشت .
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
براي برآورد میزان مصرف در گذشته، از شیوه برآورد مصرف ظاهري که از رابطه
حاصل می شود ، استفاده کرده و بر اساس آن مطابق جدول زیر جمع بندي شده است .


جمع بندي و نتیجه گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري بازار
از موازنه عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سالهاي آینده بازار کشور از کمبود عرضه برخوردار خواهد بود و پس از آن با بهره برداري از واحدهاي در حال ایجاد ، این وضعیت مرتفع خواهد شد . بنابراین می توان گفت که ایجاد واحدهاي جدید براي تولید این قطعات به لحاظ بازار توجیه پذیر می باشد .
از طرف دیگر در برآورد عرضه در آینده ، میزان واردات و صادرات به دلیل نبود آمار قابل استناد صفر در نظر گرفته شد ولی همانطوریکه می دانیم واردات صفر در صنعت مفهومی ندارد ، چرا که تولید کلیه قطعات مورد مطالعه ( از نظر مشخصات فنی و مهندسی ) معمولا در کشور ها اقتصادي نمی باشد و روي همین امر واردات حتی در صورت افزایش تولید داخل وجود خواهد داشت . از طرف دیگر مطابق شواهد موجود صادرات نیز براي این قطعات وجود دارد . از اینرو با جمع بندي مطالب فوق ، اجراي طرح هاي جدید از نگاه بازار توجیه پذیر اعلام شده است .


موضوع دیگر در مورد بازار شافت هاي فولادي این است که در کشور ما به دلیل گذر از وضعیت سنتی به صنعتی ، بسیاري از قطعات مورد استفاده ماشین سازان توسط خود آنها ساخته می شود . شافت هاي فولادي نیز در ردیف قطعات فوق قرار می گیرند . لیکن در کشورهاي صنعتی بسیاري از قطعات مورد استفاده در ماشین سازي توسط قطعه سازان دیگر تولید شده و ماشین ساز در امور تخصصی ماشین فعالیت می نماید . بنابر این با توسعه قطعه سازي و استاندارد کردن آن ها در کشور مان ، توسعه ماشین سازي نیز بوجود خواهد آمد و اجراي طرح هاي جدید تولید شافت فولادي نیز در همان راستا می تواند تلقی گردد .

 

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید بخش سازمان صنایع صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
1- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان .
2- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .
3- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .
4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .
5- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس
1- اشخاص حقيقی
- تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران


- حداقل سن 18 سال تمام
- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
2- اشخاص حقوقی
- اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )
- ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور

مدارك مورد نياز:
1- ارائه درخواست كتبی به مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان.
2- اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن
3- تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی
4- تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست
5- يك قطعه عكس از هريك از شركاء
6- تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی
7- پوشه فنردار
8- درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست

اصلاحیه جواز تاسیس :
1- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.
2- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.
3- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
4- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.
5- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:


پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :
1- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.
2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
3- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
4- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.
5- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
6- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :
1- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
3- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.
4- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.
5- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
6- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

فصل دوم
روش انجام کار

 


جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش تولید محصولات فرفورژه نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، متد های نوین تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :


بررسی اجمالی تکنولوژي و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها نگاهی به روش تولید شافت هاي فولادي
فرایند تولید شافت هاي فولادي به صورت زیر است .

همانطوریکه از فرایند بالا نیز مشخصاست فعالیت هاي تولیدي محصول مورد مطالعه به صورت زیر می باشد .

فورج قطعه و شکل دهی آن
شافت ها به دلیل لزوم برخورداري از استحکام مکانیکی بالا از طریق فورج تولید می گردند در این فرایند قطعه خام در داخل کوره هاي آهنگري تا دماي لازم گرم شده و سپس تحت ضربات پرس به داخل قالب رانده می شود . قطعه تولید شده شکل قطعه نهائی را داشته ولی لازم است بوسیله ماشین کاري به ابعاد و تلرانس هاي مورد نظر رسانده شود .

ماشینکاري
قطعات خام شافت پس از فورج از ظاهر اکسید شده و همچنین ابعاد غیر دقیق برخوردار می باشند . لذا بوسیله ماشین کاري قطعه به ابعاد و تلرانس هاي مورد نظر رسانده می شود. عملیات حرارتی به منظور ایجاد استحکام بالا در شافت ، عملیات حرارتی در روي آنها انجام می گیرد .
ماشین کاري نهائی
برخی شافت ها از دقت ابعادي بالائی برخوردار می باشند ، لذا این قطعات در پایان عملیات حرارتی توسط ماشین هاي مخصوصسنگ زنی می گردند .

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان
روش تولید شافت ها در بند قبل شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش هاي تولید در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد:


تکنولوژي و روش تولید شافت هاي فولادي در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام میگیرد لیکن آنچه که در فرایند تولید داراي اهمیت است و حتی میتوان گفت که این عوامل کیفیت قطعه تولید شده را تشکیل داده و در کشورهاي صنعتی از درجه بالاتري برخوردار میباشد موارد ذیل هستند.
• توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد اولیه
• اجراي دقیق فورج
• اجراي دقیق سیکل عملیات حرارتی


• دقت عمل و کیفیت قالبها
• دقت عمل در ماشیکاري و سنگ زنی و ایجاد ابعاد و تلرانسهاي لازم

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم در تولید محصول
با توجه بر شرح تکنولوژي ارائه شده و نظر بر یکسان بودن آن در ایران و سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف خاصی را نمی توان براي آن تعریف کرد .
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح
حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل علاوه بر پوشش دهی کلیه هزینه ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمای هگذار ایجاد نماید. از اینرو با نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآورد میگردد که در اینجا ابتدا پیش فرضهاي تعیین ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد.

لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
نقطه سربسر تولید، میزان تولیدي است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدي تنها هزینه هاي طرح را پوشش میدهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه ها مساوي درآمدها میباشد. بنابراین ظرفیت تولید اقتصادي لازم است بالاتر از نقطه سربسر باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید