بخشی از مقاله

گزارش كاراموزي پيمانكاري (کارگاه ساختمانی)


شناخت از مسائل اوليه كارگاه
بطور كلي در هر كارگاه ساختماني بررسي نكاتي چند قبل از شروع هر گونه عمليات لازم و ضروريست و اين بررسي به پيشرفت بعدي كار و در نتيجه پايين آوردن هزينه طرح كمك خواهد كرد .
اصولا بررسي مقدماتي يك كارگاه قبل از هرگونه عمليات اجرائي داراي اهميت زياديست . اين بررسي را مي توان به مراحل مختلف زير تقسيم كرد :


1) مرحله اول : شناخت پروژه و مسائل مربوط به آن
شناخت پروژه و بررسي مسائل و مشكلات مربوطه با توجه به اطلاعات مقدماتي از جمله مسائل اساسي در شروع يك كارگاه بحساب مي آيد و بدين منظور نكاتي چند كه در ذيل يادآور مي شويم را بايستي مورد توجه قرار داد .
الف) دسترسي ها ـ بررسي و مشخص نمودن چگونگي دسترسيهاي لازم به كارگاه با توجه به موقعيت خواص زمين مورد نظر و امكانات دسترسيهاي مربوطه و خيابانهاي اطراف ، راههاي وصولي به كارگاه ، امكان استفاده از راههاي موجود و ايجاد راههاي جديد موقتي در صورت لزوم .
ب)‌بررسي موقعيت طبيعي و جغرافيايي و واقليمي .
بررسي فصول و زمانهاي كار ، در نظر گرفتن مدت زمان يخبندان ، باراني ، طوفاني و همچنين روزهاي بسيارگرم ، معتدل ، بررسي عوارض طبيعي زمين از قبيل كوه ، تپه ، سنگ ،‌باتلاق و مرداب و نظاير آن و بررسي چگونگي برخورد با موارد و مسائل مذكور . ج) بررسي طرق مختلف تداركات مصالح نياز كارگاه اين مرحله مي بايستي با توجه به نوع ساختمان و نيازهاي آن از نظر مصالح ، از قبيل شن و ماسه ، سيمان ، آب ، چوب، تخته داربست ، ميخ ، سيم ، آجر ، آهن ، ميلگرد و غيره بررسي شود . ضمنا بررسي چگونگي تامين برق كارگاه و احيانا مولد برق و همچنين تامين آب مورد نياز و منابع ذخيره آب ، پيش بيني و تدارك انبارهاي لازم براي مصالح مختلف ، احداث ساختمان براي دفتر كارگاه و محلهاي استراحت افراد كارگاه .
2) مرحله دوم : تدوين برنامه اجرايي و تداركاتي كارگاه


با توجه به مطالعات و بررسيهاي انجام شده در مرحله اول و با در نظر گرفتن امكانات اجرايي ، مدت زمان اجراء پروژه و مشكلات و مسائل مربوطه به آن مي بايستي برنامه دقيق ـ كامل و منظمي تهيه گردد .
و در اين برنامه جزئيات تحوه اجراء كار و مراحل مختلف زمانبندي آن چگونگي تداركات كارگاه ، ميزان ذخيره سازي و انبارهاي مورد نياز جهت انواع مصالح و كالاهاي برآورده شده و تجهيزات و لوازمات ضروري كارگاه مي بايستي در نظر گرفته شود .  از اجراي هرگونه عمليات مي بايستي محل كارگاه با توجه به نيازها آماده سازي شود.
پس از بررسي هاي لازم در مورد محلي كه براي اجرا پروژه با توجه به موقعيت خاص آن در نظر گرفته شده است بايستي عوارض آن جهت راه اندازي و نصب و بهره برداري از تجهيزات و انبارها و ساختمان هاي مورد نياز برطرف گردد و در اين رابطه چنانچه محوطه داراي گياهان و خاك و خاشاك و پستي و بلندي و نظاير آن باشد كه امكان تحركهاي لازم جهت جابه جايي را سلب نموده و يا موجب نارسائيهاي ديگري از اين قبيل گردد را برطرف نمود .
در شروع ميبايستي محل مورد نظر بوسيله ماشين آلات لازم از قبيل بولدوزر و گريدر تسطيح و پاكسازي و آماده گردد . و در بعضي مواقع با در نظر گرفتن طرح پروژه و با توجه به مطالعات مقدماتي انجام شده توسط مشاور محوطه كارگاه ميبايستي با مصالح سنگي مناسب خاكريز شود . و در مواردي نيز در صورتيكه محل پروژه در دامنه كوهها و تپه ها قرار داشته باشد مي بايستي خاكبرداري و خاك ريزي هاي لازم نيز انجام شود .
در تمامي موارد فوق بررسي و ومطالعه دقيق موقعيت محل كارگاه و وموقعيت محل احداث پروژه ضروريست و بايستي سعي شود كه در انتخاب محل و استقرار تجهيزات مختلف كارگاه بهترين موقعيت تعيين گردد تا پس از شروع راه اندازي كارگاه اختلالي در روند عادي كارگاه ايجاد نگردد و از طرفي نيز دسترسي به نقاط مختلف كارگاه را امكانپذير نمايد .
در رابطه با ساختمانهاي موقت و احداث آنها از قبيل دفتر ، انبار ، تعميرگاه و محل استقرار ماشين آلات بايد توجه داشت كه حتي المقدور اين بناها تمام يا قسمتي از ساختمانهاي اصلي پروژه باشند كه پس از پايان كار تكميل و مورد بهره برداري قرار داده شوند در اين مورد بطور مثال محل دفتر كارگاه را مي توان طوري انتخاب نمود كه بعدا بصورت محل نگهباني ، گارد و دفتر مجموعه و نظاير آن بتواند عملكرد داشته باشد . در نظر گرفتن اين موضوع باعث خواهد شد كه از به هدر رفتن مصالح در حدالمكان جلوگيري شود .
اين نكته را نيز بايستي مورد توجه قرار داد كه كار كردن در برخي از انواع زمينها با توجه به موقعيت خاص آن از قبيل جنگلي . باتلاقي ، كنار دريا ، رودخانه و اصولا هر منطقه اي كه به سطح آبهاي زير زميني نزديك باشد و يامناطقي ازقبيل تپه ماهو ، ‌كوهستاني ، صحراي ، خاك رستي و خاكريزها و غيره به مراقبت هاي ويژه اي نياز خواهد داشت . در اينگونه موارد بررسيهاي مقدماتي از موقعيت زمين و آزمايشهاي لازم ضروي خواهد بود . در ضمن رعايت ايمني محل تجهيزات و تاسيسات از نكات اساسي مي باشد .
4)مرحله چهارم ـ تهيه و تدارك مصالح لازم:


ابتدا بايستي با توجه به نوع و مشخصات خاص هر پروژه مصالح مورد نياز آن را تعيين نمود . بطور مثال در مورد يك پروژه بتني مصالح مهمي كه در تركيب بتن مورد استفاده قرار مي گيرد شن ، ماسه ، سيمان و آب مي باشد .
ضمناميلگردهاي مورد نياز و قالبهاي مختلف را نيز بايستي در مدنظر داشته باشيم. بنابراين در يك كارگاه پروژه بتني جهت ساختمان بتن مصالح اوليه آن مورد نياز اساسي است و با مطالعات محلي لازم امكان استفاده از شن و ماسه طبيعي در اطراف محل پروژه را (معادن شن و ماسه ) مي بايستي مورد نياز قرارداد و در صورتيكه پس از بررسي و مطالعات لازم امكان دسترسي به اين معادن وجود نداشته باشد . بررسي استفاده از دستگاه سنگ شكن و حمل سنگ و مخلوط مورد نياز به كارگاه و توليد شن و ماسه و ديگر مصالح سنگي (ماكادام ) بوسيله آن با توجه به حج

م پروژه ضروريست . در اين صورت هزينه هاي مربوط به اين نوع بتن بطور معمول گرانتر از بتن با شن و ماسه طبيعي خواهد بود . زيرا علاوه بر هزينه تهيه سنگ و استقرار ماشين آلات مورد نياز مصرف سيمان نيز در اين نوع بتن حدودا بالاتر مي باشد كه البته در پروژه هاي با حجم زياد اين امر بسيار مطلوب و مناسب بوده ، چه بتن همواره با مقاومت زياد و يكنواخت و يكدست تر نسبت به استفاده از شن و ماسه طبيعي بدست مي آيد .
بررسي نوع سيمان مصرفي نيز با توجه به موقعيت محلي و نوع خاك محل و طرح سازه تعيين مي گردد . بطور مثال سيمان تيپ پنج (V ) ـ براي خاكهاي سولفات دار و يا آبهاي سولفات دار مورد استفاده قرار مي گيرد . بنابراين با توجه به نوع سيمان مورد نياز مي بايستي نسبت به تهيه آن از نزديكترين كارخانه سيمان اقدام گردد .
با توجه به اينكه ميزان مصرف سيماندر پروژه هاي مختلف بخصوص پروژه هاي بتني بسيار بالاست ، انجام اقدامات لازم براي تهيه آن و انبارهاي مناسب براي ذخيره سازي آن از اولويت خاصي برخوردار مي باشد . بهمين منظور استفاده از سيلوهاي فلزي ذخيره سيمان درنزديكي دستگاه بتن ساز مركز ( Batching Plant) و يا انبارهاي سرپوشيده با ديوارهاي بسته و كف خشك توصيه مي شود.
چنانچه اجبارا در محوطه روباز و بصورت كيسه اي انبار شوند پوشاندن روي و اطراف آنها بطور كامل با نايلون و نظاير آن ضروريست . بهتر است كيسه هاي سيمان را روي روي سكوهاي بتني و يا چوبي با ارتفاعي بالاتر از سطح زمين قرار داد تمامي اين تدابير جهت حفاظت سيمان از رطوبت و بارندگي مي باشد كه عدم توجه به اين امر باعث فاسد شدن سيمان نگردد .
ميزان ذخيره سازي سيمان و ساير مصالح سنگي با توجه به حجم بتن مورد نياز پروژه منابع تدارك مصالح و فاصله آنها از كارگاه برنامه زماني پيشرفت كار و شرايط زماني ومكاني موجود تعيين مي شود تهيه آب مورد نياز براي ساختن بتن از ديگر موارديست كه در يك پروژه بتني بايستي مورد توجه قرار داد بهترين آب براي ساخت بتن آب آشاميدني است كه در آن املاح معدني وجود نداشته باشد ولي با توجه به اينكه همواره دستيابي يا در نظر گرفتن امكانات محلي و منابع تهيه آب سعي شود از ابهايي استفاده شود كه حداقل املاح را داشته باشند و املاح موجود در آن از حد مجاز بالاتر نباشد در غير اينصورت و عدم دسترسي به آب مناسب نسبت به تعيين نوع سيمان لازم اقدام نمود .
بايد توجه داشت كه آبهايي آلوده وفاسد ازقبيل فاضلاب ها . مرداب ها و نظايرآنها بهيجوجه براي ساخت بتن مناسب نمي باشد و از بكار بردن آنها جدا خود داري گردد . پس از تعيين منابع تهيه آب ميبايستي براي ذخيره سازي آن در منابع زميني و يا هوايي اقدام نمود تا در مواقع ضروري آب مور

د نياز تامين گردد .
از ديگر مصالح مهم در پروژه هاي بتني ميلگردهاي مصرفي دربتن مطابق نقشه ها ودستورالعمل هاي ارائه شده وازطرف طراح پروژه ميباشد كه مي بايستي پس از بر آوردهاي لازم نسبت به تهي

ه وابنار كردن آندر كارگاه اقدام گردد. محل انبارميلگردها مي بايستي حتي المقدور از آب وگردوخاك ودرصورت امكان سرپوشيده باشد. با توجه بهمصرف آن مي توان درمواردي درمحوطه كارگاه و نزديك محل برش وخم آرماتورها برروي چهارتراشهاي قطور وجدا ازهم خاك ومجزاكردن بندلها ازيكديگر قرارداداين جداسازي درهنگام اتسفاده از جابه جا كردن هاي بيمورد كه باعث كج وخم شدن ميلگردها مي شود. جلوگيري مي نمايد.
ساير مصالح لازم جهت ساختن بتن از جمله مصالح قالب بندي آن است كه براي شكل دادن بتن

مورد استفاده قرار مي گيرد. واين موضوع دربتن ريزي ازاهميت خاص برخوردار است .
دراين رابطه بررسي منابع تهيه و ذخيره سازي انواع مختلف آن از قبيل چوب وتخته ،صفحات فلزي ( قالبهاي فلزي ) بولت با پيچ ومهره ،سيم نجاري ،چهارتراش ، ميخ جك ، شمع ، وداربست ونظاير آنها وقراردادن آنها درانبارهاي سرپوشيده مناسب ضروري مي باشد.
ذخيره سازي انواع ديگر مصالح مودنيازساختماني ازقبيل آجر بلوك ،گچ آهن ،خاك ،لوله ،ابزار آلات ونظايرآن با توجه به نياز پروژه در محلهاي مناسب وپيش بيني انبارهاي موردنياز آنها نيزازديگر موارد تهيه و تدارك مصالح لازم مي باشد.
مرحله پنجم : تجهيزات وماشين آلات
تجهيزات وماشي آلات هركارگاه با توجه به نوع پروژه ازنظر سازه و حجم عمليات آن با درنظرگرفتن شرايط كارگاه وامكانات تعيين مي شود. دراين رابطه با توجه به مشخصات كارگاههاي بتني كه تجهيزات وماشين آلات آن ازاهميت بيشتري برخوردار است. به برسي آن مي پردازيم .
درحقيقت قسمت اعظم ماشين آلات لازم در كارگاههاي بتني با توجه به بررسيهاي لازم انجام شده مرحله قبلي درمورد تدارك مصالح تامين مي شود. وقسمت ديگر تجهيزات وماشين آلات با مختصر تفاوتي برحسب نوع پروژه دراكثر پروژه هاي بزرگ مورد نياز مي باشد.
بخش اول دررابطه با ماشي آلاتي است كه به تهيه شن وماسه ارتباط دارد و چنانچه گفتيم درصورت عدم دسترسي دراين فصل به ارزيابي بخش هاي مرتبط بارشته ها علمي خودپرداخته وضمن اينكه كارهاي انجام شده درمدت كار آموزي وبرنامه هاي آينده پروژه رااز نظرمي گذرانيم درطي مدتي كه مشغول گذراندن كار آموزي بودم كارهاي زيرانجام گرفت اجراي سقف تيرچه وبلوك ،اجراي طاق ضربي و شيب بندي سرويس هاي بهداشتي ـ عايق كاري كف سر

ويس هاي بهداشتي ـ بندكششي ديوار ها ـ قرنيز روي ديوارهاي محوطه – گچ خاك – سنگ كاري حاشيه راهروها وكلاس ها ـ موزاييك كاري ـ كاشي كاري – نصب در و پنجره وتخته سياه ها – ديوار جان پناه پشت بام ـ حفر چاههاي فاضلاب ولوله كشي فاضلاب شروع اجراي محوطه سازي وغيره ـ كارهاي آينده نيز شامل سفيدكاري ادامه عمليات محوطه سازي – لوله كشي آب ـ برق كشي وتجهيز كارگاه .
وظايف ما در محل كار آموزي همكاري وانجام بعضي كارهايي كه در توان ما بود مثلا من به شخصه،نصب درب و پنجره وجوشكاري آنها و ساخت كلاف تخته سياه از پروفيل فلزي ونصب آنها وهمچنين متر وبرآورد ميزان بلوك مصرفي براي سقف جهت سفارش دادن ،تعيين اخلاف سطح محوطه با شلنگ تراز براي محوطه سازي و…را انجام دادم در بين كارهايي كه درمدت كارآموزي انجام داديم بيش از همه اجراي سقف وبتن ريزي آن مرتبط با رشته ما بود كه در اين باره توضيحاتي كامل ارائه ميگردد.
همان طور كه ميدانيم مقاومت بتن در برابر نيروهاي فشاري بسيار خوب ودر برابر ن

يروهاي كششي خيلي كم است .از اين رو در قطعه هاي بتن مسلح ،نيروهاي كششي ،به طور عمده توسط فولاد تحمل مي شوند .بنابراين در مورد تيرهاي تحت خمش ودالها سعي ميشود كه قسمتي از بتن كه در منطقه تحت كشش واقع است حذف شود ،اين عمل به ويژه براي كاهش وزن مرده سقف داراي اهميت بوده ودر عمل منجر به طرح دالهاي مجوف يا پشت بند و مانند آن گرديده است .
دالهاي با پشت بند را مي توان بصورت مجموعه اي متشكل از تير هاي موازي به مقطع Tدر نظر گرفت. كه در هر تير ،فولاد پوششي در پايين جان تير قرار دارد.آشكارا كه قالب بندي با پشت بند نسبت به دال مسطح هزينه ودقت بيشتري مي طلبد وهمچنين جاگذاري درست فولادهاي كشش سطي درداخل قالب ورعايت پوشش حداقل اين فولاد ها ،نياز به دقت بيشتري دارد .


فن تير چه وبلوك ، تلفيق دو روش ساختي وبتن ريزي درمحل است كه دراين روش ، فولادهاي كششي وبرشي يا عرضي وپوششي بتني فولادهاي اصلي ، بصورت تيرچه هاي پي ساخته دركارخانه توليد مي شوند. دركارگاه ،پس از قراردادن تيرچه ها به فاصله معين وشمع بندي زير يترچه ها ، بلوك ها رابين دو تيرچه مجاور قرار داده و سپس بتن ريزي مي كنند بطوريكه حداقل ضخامت بتن درروي بلوك ، پنج سانتي متر باشدبراي اينكه تصوير نسبتا جامعي از مزاياي سقف تي

ر چه و بلوك داشته باشد درزير بطور خلاصه ، مهمترين ويژگيهاي اين نوع سقف درمقايسه يا سقف تير آهن - طاق ضربي ودال بتوني يكپارچه آورده مي شود.
1- بعلت مصرف بلوكهاي توخالي وحذف بتن منطقه كشش درمصرف بتن ،صرفه جويي بسيار زيادي مي شود.
2- بعلت كم بودن وزن متوسط سقف وزياد بودن ضخامت سقف درمقايسه بادال بتن مسطح، ازمصرف فولاد كاسته مي شود.


3- بعلت توليد تيرچه وبلوكه دركارخانه ها ، نيروي انساني كمي مورد نياز است .
4- وزن تيرچه كم است ودرساختمانها با طبقات كم نياز به جرثقيل نيست .
5- بعلت پيش ساخته بودن تيرچه وبلوك،نصب سقف بسيار آسان و سريع وبه كارگران خيلي ماهر نياز نيست .
6- قالب بندي زير سقف به سمع بندي ونصب جچهار تراش در فاصله هاي معين جهت تامين تيكه گاههاي موقت تيرچه ها محدود مي شود .
7-بعلت توخالي بودن بلوكها . سقف عايق حرارت است .


8-بطوريكپارچه بتن ريزي مي شود ودريتن كمتري نسبت به سقف هاي بتون آرمه معولي مورد نياز است . براي مثال براي سقف معمولي با ضخامت 14سانتي متر ،140ليتر بتن در هر متر مربع مورد نياز است . درسقف اجرا شده با تيرچه بلوك اين مقدار به دود متوسط 60ليتر كاهش مي يابد .
9- بعلت مسطح بودن زير سقف ضخامت نازك كاري به حداقل مي رسد ودرنتيجه ، با مرده سقف كاهش مي يابد . .درمصرف گچ صرفه جويي مي شود.
10- بعلت سطح يكنواخت بالاي سقف ، براي فرش موزائيك به ملات كمتري نياز است


باتوجه به مصرف كم فولاد ، ازنظر اقتصادي بسيار مناسب است .
مقاومت سقف اجرا شده با تيرچه وبلوك در برابر نيروهاي افقي وزلزله ، بسيار خوب است . ازنظر اجرايي ، سرعت عمل بيشتري دارد وبه كارهاي پر هزينه ووقت گير كارگاهي نيازي نيست .
11- بعلت پيش ساخته بودن تيرچه وكنترل دقيق پوشش ميلگرد كششي در كارخانه مقاومت سقف حاصل در برابر آتش سوزي خوب است .
حال به بررسي اجزاي تشكيل دهنده سقف تيرچه وبلوك مي پردازيم .
سقف اجرا شده با تيرچه بلوك از انواع سقف هاي با پشت بند بتوني ست كه تحمل فشار به بتن بالايي واگذار مي گردد . وكشش توسط ميلگردهاي كششي تيرچه ( ميلگردهاي تحتاني تيرچه ) تحمل مي شود. براي پر كردن فاصله تيرچه ها از عناصر گوناگون مانند آجرهاي تو خالي . بلوكه هاي بتني وحتي پلاستيك استفاده مي شود ولي اين عناصر پركننده د رسقف تحمل نيرو نمي كنند . بنابراين سقف تيرچه بلوك ازاجزاي اصلي زيرتشكيل مي شود .
1- تيرچه
2- بلوك
3- ميلگردحرارت وافت وميلگرد سقفي
4- بتون پوششي

تيرچه :
عنصر پيش ساخته اي است متشكل از بتن و فولاد به مقع تقريبي T كه در دو نوع تيرچه خرپايي و تيرچه پيش تنيده توليد مي شود.
تيرچه پيش ساخته خر پايي : از خرپايي فولادي وپاشنه بتني متشكل شده است . ودروصرتي كه داراي قالب سفالي باشد تيرچه كف درا ناميده مي شود .
تيرچه پيش ساخته خرپايي از اجزاء زير تشكيل مي شود.
1- عضوكشي
2- ميلگرد عرضي
3- ميلگردبالايي
4-بتن پاشنه تيرچه
5- ميلگرد كمكي اتصالي
الف ) عضو كششي
حداقل تعداد ميلگرد كشش دو عدد بوده وسطح مقطع ميلگردهاي كشش سطحي از طريق محاسبه تعيين مي شود. براي صفه جويي درمصرف فولاد وپيوستگي بهتر آن بايستي معمولا از ميلگرد آجدار بعنوان عضئ كششي استفاده مي وشد. حداكثر سطح مقطع ميلگردي كشش سطحي بستگي به نوع فولاد وبتن مصرفي دارد . درصورت استفاده از ميلگردهاي كششي به تعداد بيش از دوعدد ، دو ميلگردهي طولي با يد درسرتاسر طول تيرچه ادامه يابند . ولي طول موردنياز بقيه ميلگردهاي رامي توان از طريق محاسبه بدست آورد . درمقطعي كه نياز نيست قطع نمود.


ب ) ميلگردهاي عرضي
اين ميلگردهاي جهت اهداف زيردرتيرچه مصرف مي شوند.
1- جهت مقاومت تيرچه در هنگام حمل ونقل 2- تامين مقاومت لازم جهت تحمل بارلوك وبتن پوششي در بين تكيه گاههاي موقت پيش ازرسيدن به مقاومت نهايي بتن 3- تامين پيوستگي لازم بين تيرچه وبتن پوششي 4- تامين مقاومت بر شي مورد نياز تيرچه دربعضي ازانواع تيرچه ها ، بجاي ميلگردهاي عرضي ،ازورق خمكاري شده ياتمسه استفاده مي شود ولي متداولت

رين نوع خرپااز ميلگردساخته مي شود.
ج ) ميلگردبالايي
ازاين ميلگرد بمنظور تحمل نيروي فشاري خرپا درمرحله اول كار است درمرحله بعداگر ميلگرد بالايي درضخمات بتن پوششي وبالاتر از سطح بلوك ها قرارگيرد. درنقش فولاد افت حرارتي سقف عمل مي كند. و درصورتي كه پايين تر از سطح بلوك ها قرارگيرد. نقشي نخواهدداشت .
د) بتن پاشنه تيرچه پيش ساخته
براي تامين تيكه گاه بلوك هاونيز براي پرهيزاز قالب بندي قسمت زيرين جان تير T درموقع اجاروبتن پاشنه تيرچه دركارخانه ريخته مي شود. حين ديگر اين عمل اين است كه بعلت فراهم بودن شرايط بهتراجرادركارخانه ، پوشش آرماتورهاي كشش بصورت مطمئن تري تامين مي گردد. اين پوشش درمقاومت سقف دربرابر آتش سوزي اثر بسزايي دارد. براي اجراي اين پاشنه ابتدا خرپا رادرداخل قالب فلزي ويا سفالي قرار مي دهند. آنگاه بتن باعيار400يا 450 كيلوگرم سيمان درتر مكعب ومصالح سنگي ريزدانه تهيه نموده وقالب را ازاين بتن پركرده وويبره مي نمايند اگر قالب فلزي باشند. بعد ازسخت شدن بتن آن را ازقالب جداكرده وچند روزي درحوضچه هاي آب قرار مي دهند. ولي اگر قالب سفالي باشد. بهتر است همواره همراه بتن است. باعث مي شود. كه آب بتن رابمكدوباعث پوكي بتن شود ولي چه قالب فلزي باشد يا سفالي همواره همراه بتن است باعث مي شودكه آب بتن رابمكد وباعث پوكي بتن شود. ولي چه قالب فلزي باشد يا سفالي بايد تيرچه مدتي در حوضچه هاي آب باشد وبعد وارد بازار شود.


ح) ميلگرد كمكي اتصال
اين ميلگرد ، بمنظور مهاركردن ميلگردهاي كششي وامكان استقرار بيش از دو ميلگرد كششي درپاشنه تيرچه بكاربرده مي شود. قطر ميلگردهاي كمكي اتصال 6ميلي متر وطول آنها درحدود فاصله ميلگردهاي كشش سطحي است وفواصل ميلگردهاي كمكي اتصال از هم در حدود40تا100 سانتي متر از يكديگر است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید