دانلود مقاله مطالعه ی شبیهسازی و تجربی پدیدهی فرونشانی کامپتون به منظور تعیین هندسهی مناسب در اندازه گیری های حمام منگنز

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

تاکنون روشهای متعددی جهت تعیین آهنگ گسیل چشمههای نوترونی به کار گرفته شده است، که در این میان روش حماممنگنز ترجیح داده میشود. در این روش چشمه نوترونی در مرکز یک حجم بزرگ از کندکنندهی محلول سولفات منگنز (MnSO4.H2O) قرار میگیرد. نوترونهای گسیلشده از چشمه با برخورد به هستههای کُند کنندهی محیطکُند، و سپس حرارتی و از طریق واکنش 55Mn( n, )56Mn جذب منگنز میشوند. با اندازه-گیری تعداد هستههای 56Mn تولید شده از طریق شمارش تابش گاما میتوان آهنگ گسیل نوترونی چشمه را تعیین نمود .[1] قدرتتفکیک انرژی محدود آشکارسازهای سوسوزن، میزان حداقل اکتیویته قابل اندازهگیری

و در نتیجهی آن، ارزیابی دقیق آهنگ گسیل نوترون چشمههای رادیوایزوتوپی را با محدودیتهایی مواجه میکند. از جمله محدودیتها اینکه، احتمال پراکندگی کامپتون در انرژیهای در حد MeV افزایش مییابد در نتیجه بخش کمانرژی طیف، محل انباشت پیوستار کامپتون قلههای پرانرژی میگردد.به منظور کاهش این اثر از سامانه فرونشان کامپتون میتوان استفاده نمود. در این سامانه، فوتونهایی که از آشکارساز اصلی میگریزند توسط آشکارسازهای اطراف آشکارسازی میشوند. اگر دو آشکارساز در مد غیرهمزمانی عمل کنند برهمکنش-های کامپتون درون آشکارساز اصلی که در همزمانی با آشکارساز حفاظ قرار میگیرند، حذف میشود. لذا پیوستار کامپتون که در نتیجهی فرار فوتونهای پراکنده شده از آشکارساز اصلی ایجاد شده، کاهش مییابد .[2]

-2 شبیهسازی پدیدهی فرونشانی کامپتون با کد MCNPX

1275

(P/C)unsuppression

(P/C)suppression


ساختار شبیهسازی شده، در یک نمونه ساده، شامل آشکارساز حفاظ NE102 با هندسه مکعبی به ضخامت 12cm و ارتفاع 15cm و چگالی 1/032g/cm3 است. جهت طیفسنجی گاما، از آشکارساز اصلی NaI(Tl) به ابعاد 2"×2" و چگالی 3/67g/cm3 استفاده شد. فرض میشود چشمه تابش گاما در مبداء قرار داشته و بصورت همسانگرد تابش میکند. شکل (1)، نمونهی شبیهسازی شده توسط کد MCNPX را نشان میدهد.

شکل -1 نمونهی شبیهسازی شده توسط کد MCNPX

انرژی انباشته شده توسط ذرات با استفاده از کد MCNPX به دو روش محاسبه شد که در ادامه به آن پرداخته میشود.

(الف) محاسبهی انباشت انرژی بر پایهی تالی :F8 تالی F8 توزیع ارتفاع پالس مربوط به فوتون، الکترون یا هر دو را حساب میکند. این تالی توزیع انرژی پالسهای تولید شده درون آشکارساز را فراهم میکند. با کارت FT8، تالی F8 میتواند به تالی نوری غیرهمزمان (FT8 PHL) تبدیل شود که با استفاده از آن میتوان محاسبات توزیع انرژی ارتفاع پالس تولید شده در حالت پادهمفرودی را شبیهسازی کرد .[3]

(ب) محاسبهی انباشت انرژی بر پایهی کارت :PTRAC با این روش، انرژی انباشته شده توسط ذرات و نیز مکان دقیق انباشت انرژی توسط کارت PTRAC ثبت میشود. خروجی این کارت به تنهایی قابل استفاده نیست لذا با استفاده از یک برنامه فرترن پسپردازش، دادههای کارت PTRAC دریافت شده و انباشت انرژی درون سلول به ازای هر ذره محاسبه میشود. میزان انباشت انرژی درون آشکارساز NaI(Tl)، برای دو حالت بدونفرونشانی و فرونشانشده محاسبه شده است.

-3 تعیین عملکرد سامانه فرونشانی کامپتون

عوامل فرونشانی طیف چشمهی 137Cs با رابطه SF = محاسبه شد که در این رابطه، P/C،

نسبت قله به پیوستار کامپتون در محدودهی انرژی 358keV تا 382keV است .[4] چشمهی 137Cs چسبیده به آشکارساز NaI(Tl) در نظر گرفته شد. سپس طیف NaI(Tl) در هشت فاصله 17/5)، 16/5 ،15، 12/5، 9/5، 5/5، 2/5 سانتیمتر) درون لولهی آلومینیومی بدست آمد. طیف شبیهسازی شدهی 137Cs برای فاصلهی 15cm در شکل (2) نشان داده شده است. عوامل فرونشانی، محاسبه و در جدول (1) لیست شده است.


1276


×

0.016
Unsuppression
Suppression 0.014
F8- based MCNP Simulation
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
Energy (MeV)


(#)Particle


1E8
Unsuppression
Suppression 1E7
PTRAC - Based MCNP Simulation

1000000
100000 Counts
10000
1000
100
10
1
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
Energy (MeV)

شکل-2 طیف شبیهسازی شده توسط کد MCNP برای چشمهی 137Cs در حالات با و بدون فرونشانی.

با استفاده از کد MCNPX، طیف گامای حاصل از MnSO4.H2O به حجم8×8×8 cm3 و چگالی 1/382 g/cm3، شکل((3 شبیهسازی شد. آشکارساز NaI(Tl) در ارتفاع 12 cm از مبداء قرار گرفت. نتایج در جدول (2) آمده است. شبیهسازیها برای انرژیهای 846/8keV، 1810/8keV و 2113/15keV مربوط به 56Mn با توزیع وزنی 0/7، 0/19 و 0/11 انجام گرفته است .[5]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی - ترویجی

word قابل ویرایش
65 صفحه
27700 تومان
بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجيچكيدهاين پژوهش با هدف تدوين و اعتبارسنجي برخي شاخصهاي پايه‌اي و اصلي امكانات و فعاليتهاي آموزشي -ترويجي و به كارگيري آنها به منظور رتبه‌بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول پس از ...

دانلود مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  References - Aminzadeh, Behnaz, (2000), the Role of Land in Sustainable Urban Development, Collection of Land in Urban Development conference papers, Center for Architectural and Urban Studies and Research, Tehran. - Bontayan, N.C., and Bishop, I.D., 1998, Linking Objective and Subjective Modeling for L ...

دانلود فایل پاورپوینت روشهای اندازه گیری و تعیین مقدار کروم شش ظرفیتی در نمونه های هوا

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استفاده از چه روش هايي مجاز است؟ در 95 درصد نمونه ها ، نتايج تنها 25 درصد با مقدار واقعي تفاوت داشته باشند. اسلاید 2 : روش هاي اندازه گيري NIOSH 7600 7604 7605 7703 9101 OSHA Id-215(V2) W-4001 اسلاید 3 : —نمونه برداري —نگهداري —پيش آماده سازي( ...

مقاله ارائه روشی جهت تعیین اندازه بافرها در حوزه زمان بندی زنجیره بحرانی ( مطالعه موردی : شرکت سولیران )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ** ارائه روشی جهت تعیین اندازه بافرها در حوزه زمان بندی زنجیره بحرانی (مطالعه موردی: شرکت سولیران) چکیده زنجیره بحرانی رویکردی نوین در حوزه مدیریت پروژه می باشد که به منظور رفع اثرات نامطلوب پروژه ها و علل بروز آنها، افزایش کارایی منابع و بهر ...

مقاله مطالعه برهمکنش پروتئین لیزوزیم با کارکومین در حضور نانوذرات نقره توسط اندازه گیری پتانسیل زتا

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه برهمکنش پروتئین لیزوزیم با کارکومین در حضور نانوذرات نقره توسط اندازه گیری پتانسیل زتا چکیده هدف از این مقاله مطالعه تاثیر حضور نانو ذرات نقره در برهم کنش پروتئین لیزوزیم با کارکومین است. به منظور بررسی تاثیر حضور نانو ذرات در برهم کنش پروتئین و لیگاند، اندازه گیری پتانسیل زتا پروتئین لیزوزیم و کار ...

مقاله ارائه مدلی به منظور اندازه گیری و سنجش توسعه منطقه ای با نگرشی بر کشور مالزی ( مورد خاص شهر سمنان )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدلی به منظور اندازه گیری و سنجش توسعه منطقه ای با نگرشی بر کشور مالزی (مورد خاص شهر سمنان) چکیده: توسعه یعنی فرآیند بهبود با توجه به مجموعه ای از شاخص ها، معیارها و ارزش ها. توسعه فرایندی است با ابعاد و اهداف گوناگون. در معنای وسیع کلمه، این ابعاد شامل جوانب سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است. مفه ...

مقاله بکارگیری الگوریتم بهبود یافته PSO در مکان یابی و تعیین اندازه چندهدفی تولیدات پراکنده تجدید پذیربا در نظر گرفتن الگوهای بار

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بکارگيري الگوريتم بهبود يافته PSO در مکان يابي و تعيين اندازه چندهدفي توليدات پراکنده تجديد پذيربا در نظر گرفتن الگوهاي بار چکيده - مولدهاي الکتريکي از نوع منابع الکتريسيته ي تجديد پذير کم صدا،پاک و قابل اطمينان هستند.جايابي و تعيين اندا ...

مقاله طراحی و ساخت یک دستگاه دیجیتال بمنظور اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی خطی فلزات

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی و ساخت یک دستگاه دیجیتال بمنظور اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی خطی فلزات چکیده این دستگاه یک سیستم اندازه گیری چند منظوره برای اندازه گیری مقدار ضریب انبساط حرارتی ( coefficient of thermal expansion یک قطعه فلزی با ابعاد مختلف و همچ ...